Spis treści
Szukaj w przewodniku

Projekty „Jean Monnet” (debata orientacyjna ze światem akademickim)

Czym jest projekt „Jean Monnet”?

Projekty „Jean Monnet” wspierają innowacje, wzajemne inspirowanie się i upowszechnianie treści dotyczących Unii Europejskiej. Projekty te – mimo że w proponowanych działaniach mogą uczestniczyć inni partnerzy – będą opierały się na jednostronnych wnioskach dotyczących projektów i mogą trwać od 12 do 24 miesięcy.

 • W ramach projektów „Innowacje” badane są nowe perspektywy i różne metodyki w celu zwiększenia atrakcyjności zagadnień związanych z Unią Europejską i dostosowania ich do różnych rodzajów społeczności docelowych (np. projekty dotyczące Learning EU @ School).
 • Projekty „Wzajemne inspirowanie się” promują dyskusję i refleksję na temat zagadnień dotyczących Unii Europejskiej oraz mają na celu poszerzenie wiedzy na temat Unii i procesów w niej zachodzących. Projekty mają na celu poszerzenie wiedzy na temat UE w określonych kontekstach.
 • Projekty „Upowszechnianie treści” dotyczą głównie działań informacyjnych i mających na celu upowszechnianie wiedzy.

Które działania są wspierane w ramach projektów „Jean Monnet”?

Przez cały czas trwania projektów „Jean Monnet” możliwa jest realizacja szeroko zakrojonego zakresu działań, na przykład:

 • „Innowacje”
  • rozwój i testowanie nowo opracowanych metod, treści i narzędzi odnoszących się do określonych zagadnień dotyczących Unii Europejskiej;
  • tworzenie wirtualnych sal lekcyjnych poświęconych konkretnej tematyce oraz testowanie ich w różnych kontekstach;
  • projektowanie, tworzenie i wdrażanie narzędzi do samokształcenia promujących aktywne obywatelstwo w UE;
  • opracowywanie i udostępnianie odpowiednich treści pedagogicznych oraz nowych/dostosowanych materiałów dydaktycznych do nauczania o Unii Europejskiej na poziomie kształcenia podstawowego i średniego (Learning EU @ School);
  • opracowywanie i realizacja zajęć z zakresu doskonalenia oraz kształcenia ustawicznego nauczycieli poprzez umożliwienie im zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności potrzebnych do nauczania o Unii Europejskiej;
  • organizowanie działań związanych z Unią Europejską skierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym.
 • „Wzajemne inspirowanie się”
  • wspieranie tworzenia studiów europeistycznych i rozwijanie dotychczasowej wiedzy lub zwiększanie aktywności wydziału/katedry/zespołu badawczego uczelni w danym kraju, które wyraziły szczególne zainteresowanie/potrzebę;
  • wspólne prace nad treścią i współnauczanie studentów, w które zaangażowanych jest kilka instytucji. Instytucje uczestniczące mogą organizować wspólne działania oraz opracowywać narzędzia wspierające kursy.
 • „Upowszechnianie treści”
  • aktywne wspieranie działań informacyjnych i mających na celu upowszechnianie wiedzy, skierowanych do pracowników administracji publicznej, ekspertów z określonych dziedzin i społeczeństwa obywatelskiego;
  • organizowanie konferencji, seminariów lub okrągłych stołów poświęconych istotnym zagadnieniom dotyczącym Unii Europejskiej dla możliwie najszerszego grona zainteresowanych stron.

Jaką rolę pełnią organizacje uczestniczące w projekcie „Jean Monnet”?

Od instytucji składającej wniosek dotyczący projektu wymaga się przygotowania jasnej i zrównoważonej strategii wraz ze szczegółowym programem prac zawierającym informacje na temat oczekiwanych wyników. Instytucja taka powinna uzasadnić potrzebę proponowanych działań, podać bezpośrednich i pośrednich beneficjentów oraz zagwarantować aktywny udział wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie.

Wnioski dotyczące projektu są opatrzone podpisem przedstawiciela prawnego instytucji szkolnictwa wyższego (lub innych uprawnionych organizacji) i zawierają informacje na temat statusu prawnego, celów i działań instytucji wnioskującej.

Instytucje szkolnictwa wyższego (lub inne uprawnione organizacje) ponoszą ostateczną odpowiedzialność za swoje wnioski dotyczące projektów. Mają one obowiązek realizacji działań opisanych w ich wnioskach w trakcie całego okresu trwania projektu.

Jakie kryteria stosuje się do oceny projektu „Jean Monnet”?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełniać projekt „Jean Monnet”, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Instytucje szkolnictwa wyższego lub każda inna organizacja ustanowiona w dowolnym kraju na świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibą w krajach programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich. Wyznaczone instytucje (określone w rozporządzeniu ustanawiającym program Erasmus+) realizujące cel o znaczeniu ogólnoeuropejskim nie kwalifikują się do składania wniosku w ramach tej akcji. Szkoły na poziomie kształcenia podstawowego i średniego nie kwalifikują się do składania wniosku o dofinansowanie, mimo że mogą aktywnie przyczynić się do realizacji działań.

Czas trwania projektu

12, 18 lub 24 miesiące.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 22 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 września tego samego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Organizacje składające wnioski będą również oceniane według kryteriów wykluczających i kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(Maksymalnie 25 punktów)

 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
 • celów i priorytetów akcji (zob. podrozdziały „Jakie są cele działań Jean Monnet” i „Czym jest projekt „Jean Monnet”?” („Innowacje”, „Wzajemne inspirowanie się”, „Upowszechnianie treści”));
 • Zakres, w jakim wniosek:
  • jest odpowiedni na potrzeby opracowywania nowych działań dydaktycznych, badawczych lub związanych z prowadzeniem debat;
  • zawiera dowody akademickiej wartości dodanej;
  • promuje i w większym stopniu eksponuje zagadnienia i studia europeistyczne zarówno w instytucji uczestniczącej w działaniu „Jean Monnet”, jak i poza nią.
 • Adekwatność wniosku dla priorytetowych grup docelowych akcji:
 • instytucji lub nauczycieli akademickich, którzy nie otrzymali dotychczas finansowania w ramach projektów „Jean Monnet”;

Jakość planu projektu i jego realizacji

(Maksymalnie 25 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu prac, w tym odpowiednich etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i rozpowszechniania.
 • Spójność między proponowanymi celami, działaniami i budżetem projektu.
 • Jakość i wykonalność proponowanej metodologii.

Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt

(Maksymalnie 25 punktów)

 • Zgodność dorobku i wiedzy fachowej zaangażowanych kluczowych nauczycieli – zarówno w dziedzinach naukowych, jak i nienaukowych – z działaniami proponowanymi w ramach projektu.
 • W przypadku projektów skierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich: zaangażowanie kadry posiadającej odpowiednie umiejętności pedagogiczne.

Wpływ i upowszechnianie

(Maksymalnie 25 punktów)

 • Jakość środków stosowanych do oceny rezultatów działań w zakresie nauczania.
 • Potencjalny wpływ projektu:
 • na instytucję, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”;
 • na studentów i osoby uczące się czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”;
 • na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”, i poza nią.
 • W stosownych przypadkach zakres, w jakim we wniosku opisano sposoby bezpłatnego udostępniania i promowania powstałych materiałów, dokumentów i mediów na podstawie licencji otwartych, przy czym wniosek ten nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 13 punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o projekcie „Jean Monnet”?

Wpływ i upowszechnianie

Zadaniem projektów „Jean Monnet” jest upowszechniane i wykorzystywane rezultatów działań nie tylko wśród bezpośrednio zaangażowanych zainteresowanych stron. Przyczyni się to do zwiększenia ich wpływu i doprowadzi do zmiany systemowej.

W przypadku projektów „Jean Monnet” konieczna będzie aktualizacja odpowiedniej sekcji specjalnego narzędzia internetowego Erasmus+, w ramach którego będą przechowywane wszystkie informacje na temat działań „Jean Monnet”. Kierownicy katedr będą zdecydowanie zachęcani do korzystania z odpowiednich istniejących platform i narzędzi (tj. katalogu projektów „Jean Monnet”, wirtualnej społeczności uczestników projektów „Jean Monnet”). Dzięki tym funkcjom, które stanowią część ogólnego narzędzia informatycznego programu Erasmus+, informacje na temat rezultatów dotrą do szerszego grona osób. Podmioty, które otrzymały dofinansowanie, będą proszone o regularne aktualizowanie narzędzia poprzez wprowadzanie wyników swojej pracy.

Instytucje uczestniczące w projektach „Jean Monnet” zachęca się do:

 • uczestnictwa w wydarzeniach informacyjnych i wydarzeniach mających na celu upowszechnianie wyników działania na poziomie krajowym i europejskim;
 • organizowania wydarzeń (wykładów, seminariów, warsztatów itp.) z udziałem decydentów szczebla lokalnego (np. burmistrzów i radnych), regionalnego i krajowego oraz z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i szkół;
 • rozpowszechniania rezultatów działań realizowanych w ramach projektów poprzez organizację seminariów lub wykładów skierowanych i dostosowanych do potrzeb ogółu społeczeństwa i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego;
 • nawiązywania kontaktów z centrami doskonałości „Jean Monnet”, katedrami „Jean Monnet”, koordynatorami modułów oraz wspieranymi instytucjami i stowarzyszeniami;
 • korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych (OER), publikowania podsumowań, treści i harmonogramu swych działań oraz oczekiwanych rezultatów.

Jakie są zasady finansowania?

Budżet projektu należy opracować według następujących zasad finansowania (w euro):

Maksymalna kwota dofinansowania projektu „Jean Monnet”: 60 000 EUR (stanowiąca maksymalnie 75% kosztów całkowitych)

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Uczestnictwo w konferencjach

Dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji, seminariów, warsztatów itp., z wyłączeniem kosztów związanych z uczestnictwem prelegentów zamiejscowych.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

D.2 na dzień na uczestnika

Podróż (prelegenci zamiejscowi)

Dofinansowanie kosztów podróży prelegentów zamiejscowych uczestniczących w konferencjach, na podstawie odległości, jaką muszą pokonać. Odległości należy obliczać, korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej1, określając odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony2.

Koszty jednostkowe

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 KM:

180 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1999 KM:

275 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 2000 do 2999 KM:

360 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 3000 do 3999 KM:

530 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 4000 do 7999 KM:

820 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących 8000 KM or more:

1500 EUR na uczestnika

Utrzymanie (prelegenci zamiejscowi)

Dofinansowanie kosztów utrzymania prelegentów zamiejscowych uczestniczących w konferencjach.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

D.3 na dzień na uczestnika

Działania uzupełniające

Dofinansowanie wszelkich pobocznych kosztów dodatkowych związanych z działaniami uzupełniającymi realizowanymi w ramach tej akcji: np. działania następcze w związku z wydarzeniem w środowisku akademickim, tworzenie i utrzymanie stron internetowych, opracowywanie, drukowanie i rozpowszechnianie publikacji; koszty tłumaczeń ustnych; koszty realizacji.

Kwota ryczałtowa

25.000 EUR

Konkretne kwoty odnoszące się do projektów „Jean Monnet” można znaleźć w podrozdziale „Koszty jednostkowe w projektach „Jean Monnet”, znajdującym się na końcu rozdziału dotyczącego projektów „Jean Monnet” w niniejszej części przewodnika.

Koszty jednostkowe w projektach „Jean Monnet”

D.1 – krajowe stawki kosztów nauczania (w euro za godzinę dydaktyczną)

Kwoty zależą od kraju, w którym odbywa się dana działalność dydaktyczna.

Kraje programu

Belgia

200

Bulgaria

80

Czechy

107

Dania

200

Niemcy

200

Estonia

107

Irlandia

172

Grecja

129

Hiszpania

161

Francja

184

Chorwacja

96

Włochy

166

Cypr

151

Łotwa

98

Litwa

106

Luksemburg

200

Węgry

104

Malta

138

Holandia

200

Austria

200

Polska

104

Portugalia

126

Rumunia

81

Słowenia

136

Słowacja

114

Finlandia

193

Szwecja

200

Zjednoczone Królestwo

184

Republika Macedonii Północnej

80

Islandia

159

Liechtenstein

80

Norwegia

200

Turcja

87

Serbia

80

Kraje partnerskie

Antigua i Barbuda

92

Australia

200

Bahrajn

110

Barbados

94

Brunei

200

Kanada

200

Chile

83

Gwinea Równikowa

131

Hongkong

200

Izrael

144

Japonia

178

Korea Południowa

153

Kuwejt

200

Libia

90

Meksyk

86

Nowa Zelandia

153

Oman

131

Katar

200

Saint Kitts i Nevis

84

Arabia Saudyjska

126

Seszele

126

Singapur

200

Szwajcaria

200

Terytorium Rosji uznane przez prawo międzynarodowe

109

Trynidad i Tobago

115

Zjednoczone Emiraty Arabskie

200

Stany Zjednoczone Ameryki

200

Inne

80

D.2 – krajowe stawki kosztów konferencji (kwoty w euro za dzień)

Kraje programu

Belgia

88

Bulgaria

40

Czechy

55

Dania

94

Niemcy

90

Estonia

47

Irlandia

75

Grecja

56

Hiszpania

70

Francja

80

Chorwacja

42

Włochy

73

Cypr

66

Latvia

43

Łotwa

47

Luksemburg

144

Węgry

46

Malta

60

Holandia

97

Austria

94

Polska

45

Portugalia

55

Rumunia

40

Słowenia

59

Słowacja

50

Finlandia

84

Szwecja

95

Zjednoczone Królestwo

81

Republika Macedonii Północnej

40

Islandia

69

Liechtenstein

40

Norwegia

138

Serbia

40

Turcja

40

Kraje partnerskie

Argentyna

44

Australia

90

Bahrajn

43

Barbados

41

Brunei

115

Kanada

89

Gwinea Równikowa

57

Hongkong

117

Izrael

63

Japonia

78

Korea Południowa

67

Kuwejt

110

Makau

154

Nowa Zelandia

67

Oman

57

Katar

194

Arabia Saudyjska

55

Seszele

55

Singapur

133

Szwajcaria

118

Terytorium Rosji uznane przez prawo międzynarodowe

48

Trynidad i Tobago

50

Zjednoczone Emiraty Arabskie

107

Stany Zjednoczone Ameryki

109

Inne

40

D.3 – Utrzymanie: prelegenci zamiejscowi (kwoty w euro na dzień)

Kwoty zależą od kraju, w którym odbywa się dane działanie.

Kraje programu

Belgia

232

Bulgaria

227

Czechy

230

Dania

270

Niemcy

208

Estonia

181

Irlandia

254

Grecja

222

Hiszpania

212

Francja

245

Chorwacja

180

Włochy

230

Cypr

238

Łotwa

211

Litwa

183

Luksemburg

237

Węgry

222

Malta

205

Holandia

263

Austria

225

Polska

217

Portugalia

204

Rumunia

222

Serbia

220

Słowenia

180

Słowacja

205

Finlandia

244

Szwecja

257

Zjednoczone Królestwo

276

Republika Macedonii Północnej

210

Islandia

245

Liechtenstein

175

Norwegia

220

Turcja

220

Kraje partnerskie

Burkina Faso

145

Burundi

165

Kambodża

165

Kamerun

160

Kanada

230

Republika Zielonego Przylądka

125

Republika Środkowoafrykańska

140

Czad

210

Chile

245

Chiny

210

Kolumbia

170

Komory

135

Kongo

185

Demokratyczna Republika Konga

245

Wyspy Cooka

185

Kostaryka

190

Kuba

225

Dżibuti

235

Dominika

215

Dominikana

230

Ekwador

190

Egipt

205

Salwador

180

Gwinea Równikowa

145

Erytrea

130

Etiopia

195

Fidżi

170

Gabon

190

Gambia

170

Gruzja

295

Czad

210

Chile

245

Chiny

210

Kolumbia

170

Komory

135

Kongo

185

Demokratyczna Republika Konga

245

Wyspy Cooka

185

Kostaryka

190

Kuba

225

Dżibuti

235

Dominika

215

Dominikana

230

Ekwador

190

Egipt

205

Salwador

180

Gwinea Równikowa

145

Erytrea

130

Etiopia

195

Fidżi

170

Gabon

190

Gambia

170

Gruzja

295

Ghana

210

Grenada

215

Gwatemala

175

Gwinea

185

Gwinea Bissau

140

Gujana

210

Haiti

190

Honduras

175

Hongkong

265

Indie

245

Indonezja

195

Iran

200

Irak

145

Izrael

315

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

190

Jamajka

230

Japonia

405

Jordania

195

Kazachstan

245

Kenia

225

Kiribati

205

Korea Północna

230

Korea Południowa

300

Kosowo (o statusie określonym rezolucją RB ONZ nr 1244 z1999 r.)

220

Kuwejt

280

Kirgistan

255

Laos

195

Liban

260

Lesotho

150

Liberia

235

Libia

225

Makau

150

Madagaskar

155

Malawi

215

Malezja

250

Malediwy

185

Mali

155

Wyspy Marshalla

185

Mauretania

125

Mauritius

200

Meksyk

255

Mikronezja

190

Mołdawia

250

Monako

170

Mongolia

160

Czarnogóra

220

Maroko

205

Mozambik

200

Mjanma/Birma

125

Namibia

135

Nauru

185

Nepal

185

Nowa Zelandia

185

Nikaragua

185

Niger

125

Nigeria

235

Niue

185

Oman

205

Pakistan

180

Palau

185

Palestyna

170

Panama

210

Papua-Nowa Gwinea

190

Paragwaj

190

Peru

210

Filipiny

210

Katar

200

Rwanda

225

Saint Kitts i Nevis

270

Saint Lucia

215

Saint Vincent i Grenadyny

265

Samoa

185

San Marino

175

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

155

Arabia Saudyjska

280

Senegal

200

Seszele

225

Sierra Leone

190

Singapur

225

Wyspy Salomona

170

Somalia

175

Republika Południowej Afryki

195

Sri Lanka

155

Sudan

270

Surinam

180

Suazi

140

Szwajcaria

220

Syria

225

Tadżykistan

185

Tajwan

255

Tanzania

250

Terytorium Rosji uznane przez prawo międzynarodowe

365

Terytorium Ukrainy uznane przez prawo międzynarodowe

270

Tajlandia

205

Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego

160

Togo

155

Tonga

155

Trynidad i Tobago

175

Tunezja

145

Turkmenistan

230

Tuvalu

185

Uganda

235

Zjednoczone Emiraty Arabskie

265

Stany Zjednoczone Ameryki

280

Urugwaj

215

Uzbekistan

230

Vanuatu

170

Watykan

175

Wenezuela

210

Wietnam

255

Jemen

225

Zambia

185

Zimbabwe

165

Inne

205

 • 1. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • 2. Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło wkład w koszty podróży zamiejscowego prelegenta z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).