TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Jean Monnet projektek (szakpolitikai vita a felsőoktatás képviselőivel)

Mit értünk Jean Monnet projekten?

A Jean Monnet projektek az innovációt, a kölcsönösen egymást ösztönző együttműködést és az európai uniós tartalmak terjesztését támogatják. Egyoldalú pályázatokon alapulnak – bár a tervezett tevékenységek partnerek bevonását is igényelhetik –, időtartamuk pedig 12 és 24 hónap között lehet.

 • az innovációs projektek célja új szempontok és különböző módszertanok bevonásával vonzóbbá tenni, valamint különböző célcsoportokra alkalmazni az európai uniós témákat (például az európai uniós ismeretek iskolai elsajátításával kapcsolatos projektek);
 • a kölcsönösen egymást ösztönző együttműködési projektek célja az európai uniós témákról folytatott párbeszéd és gondolkodás ösztönzése, valamint az Unióra és az uniós folyamatokra vonatkozó ismeretek szintjének bővítése. Ezeknek a projekteknek célja, hogy konkrét összefüggések vonatkozásában növelje az Unióra vonatkozó ismeretek szintjét;
 • a tartalmak terjesztése típusú projektek főként tájékoztatási és terjesztési tevékenységekre vonatkoznak.

Mely tevékenységek támogathatók a Jean Monnet projektek keretében?

A Jean Monnet projektek időtartama alatt jellemzően számos különféle tevékenység megvalósítására van lehetőség, például:

„Innováció”

 • specifikus európai uniós témákra vonatkozó, új tervezésű módszertanok, tartalmak és eszközök fejlesztése és tesztelése;
 • virtuális osztálytermek létrehozása speciális témakörökről, valamint ezek tesztelése különböző környezetben;
 • az aktív uniós polgári szerepvállalást támogató önképző eszközök tervezése, előállítása és alkalmazása;
 • megfelelő pedagógiai tartalmak és új/adaptált didaktikai anyagok kifejlesztése és rendelkezésre bocsátása az alapfokú és a középfokú oktatás számára az európai uniós témák oktatásához (európai uniós ismeretek iskolai elsajátítása);
 • tanárképzéssel kapcsolatos és tanár-továbbképzési tevékenységek megtervezése és megvalósítása, és európai uniós témákkal kapcsolatos megfelelő ismeretek és készségek biztosítása a tanárok részére;
 • kifejezetten Európai Unióval kapcsolatos témákhoz kidolgozott tevékenységek rendelkezésre bocsátása az alapfokú és középfokú oktatásban, valamint a szakképző intézményekben tanuló diákok számára;

„Tapasztalatcsere”

 • közös tudományos tevékenységek révén az „oktatói munkaközösség/tanszék/kutatócsoport” ismeretszintjének növelése és/vagy dinamikájának fokozása egy adott ország felsőoktatási intézményében, ahol ez iránt határozott érdeklődés/igény mutatkozik;
 • több intézmény hallgatóinak közös oktatásához tartalmak közös kidolgozása; a résztvevő intézmények közös tevékenységeket szervezhetnek, előkészíthetik a kurzusokat támogató eszközöket;

„Tartalmak terjesztése”

 • a közigazgatásban dolgozóknak, speciális témák szakértőinek és a civil társadalom egészének szóló tájékoztató és terjesztési tevékenységek aktív támogatása;
 • konferenciák, szemináriumok és/vagy kerekasztalok szervezése az érintett európai uniós kérdésekben az érdekeltek lehető legszélesebb körének bevonása érdekében.

Mi a Jean Monnet projektben résztvevő intézmények szerepe?

A pályázatot benyújtó intézménynek világos és fenntartható stratégiát, valamint részletes munkaprogramot kell kidolgoznia, amely a várt eredményekről is felvilágosítást nyújt. Indokolnia kell a tervezett tevékenységek szükségességét, a közvetlen és közvetett kedvezményezetteket, és garantálnia kell az összes résztvevő szervezet aktív szerepvállalását.

A felsőoktatási intézmény (vagy más támogatható szervezet) jogi képviselője írja alá a pályázatokat, és ad tájékoztatást a pályázó intézmény jogi formájáról, célkitűzéseiről és tevékenységeiről.

A pályázatok fő felelősei a felsőoktatási intézmények (vagy más támogatható szervezetek). A támogatás teljes időtartama alatt kötelesek végrehajtani a projektjükben leírt tevékenységeket.

A Jean Monnet projekt értékelésének szempontjai

A Jean Monnet projektnek a következő formális szempontoknak kell megfelelnie, hogy Erasmus+ támogatásra lehessen jogosult:

Támogathatósági szempontok

Ki pályázhat?

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármely egyéb szervezet. Programországokban található felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A partnerországok felsőoktatási intézményeinek nem kell Chartával rendelkezniük. Erre a támogatástípusra nem pályázhatnak az európai érdekeket szolgáló célt képviselő, kijelölt intézmények (az Erasmus+ programot létrehozó rendelkezésben meghatározva). Alapfokú és középfokú oktatási intézmények sem pályázhatnak, de aktívan hozzájárulhatnak a tevékenységek megvalósításához.

A projekt időtartama

12, 18 vagy 24 hónap

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (Brüsszel).

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 22-án déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanazon év szeptember 1-jével kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

A pályázó intézmények értékelése kizáró okok és a kiválasztás feltételei alapján is zajlik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 25 pont)

 • A pályázat relevanciája a következők szempontjából:
  • a tevékenység célkitűzései és prioritásai (lásd „A Jean Monnet tevékenységek céljai” és a „Mit értünk Jean Monnet projekten”, „Innováció”, „Tapasztalatcsere”, „Tartalmak terjesztése” szakaszokat);
 • A pályázat milyen mértékben
  • alkalmas új oktatási, kutatási és vitatevékenységek létrehozásának támogatására;
  • mutat fel tudományos hozzáadott értéket;
  • támogatja az európai uniós tanulmányokat a Jean Monnet tevékenységben résztvevőintézményben és biztosítja az európai uniós tanulmányok láthatóságának növekedését a Jean Monnet tevékenységeknek otthont adó intézményben és nemzeti szinten.
 • A pályázat relevanciája a tevékenység elsődleges célcsoportjai szempontjából:
 • Jean Monnet finanszírozásban még nem részesülő intézmények vagy felsőoktatási szakemberek.

A projektterv és a megvalósítás/kivitelezés minősége

(maximum 25 pont)

 • A megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás/kivitelezés, értékelés, nyomon követés és terjesztés) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége
 • A projekt célkitűzései, a tervezett tevékenységek és a költségvetés közötti összhang
 • A tervezett módszertan minősége és megvalósíthatósága

A projektet végrehajtó csoport minősége

(maximum 25 pont)

 • A projekt keretében megvalósítani javasolt tevékenységekben kiemelt szerephez jutó felsőoktatási dolgozók profiljának és szakértelmének megfelelő jellege (tudományos és nem tudományos területen egyaránt)
 • Az alapfokú és középfokú oktatásban tanuló diákoknak szóló projektek: megfelelő pedagógiai készségekkel rendelkező szakember bevonása a projektbe

Hatás és terjesztés

(maximum 25 pont)

 • Az oktatási tevékenységek eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége
 • A projekt várható hatása:
 • a Jean Monnet tevékenységnek otthont adó intézményre;
 • a Jean Monnet tevékenységben résztvevő hallgatókra és tanulókra;
 • a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten érintett egyéb intézményekre és személyekre.
 • A Jean Monnet tevékenység eredményeinek a tevékenységeknek otthont adó intézményen belül és kívül történő terjesztését célzó lépések alkalmassága és minősége.
 • A pályázat adott esetben leírja, milyen mértékben teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és tájékoztató eszközöket, és hogyan támogatják nyílt engedéllyel és aránytalan korlátozások nélkül ezek elérhetőségét

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy finanszírozhatók legyenek. Ezenkívül a fenti tartalmi követelmények mindegyike esetében legalább 13 pontot el kell érniük.

Mit kell még tudni a Jean Monnet projektről?

Terjesztés és hatás

A Jean Monnet projekteknek gondoskodniuk kell a tevékenységek eredményeinek a közvetlenül az érintett szereplők körén kívüli terjesztéséről és hasznosításáról. Ez jelentősen növelni fogja a tevékenységek hatását, és hozzá fog járulni a rendszerszintű változáshoz.

A Jean Monnet projektek koordinátorai számára előírják, hogy frissítsék a saját tevékenységeikre vonatkozó szakaszokat a Jean Monnet tevékenységekkel kapcsolatos információkat tartalmazó speciális Erasmus+ online eszközben. Kifejezetten ösztönözni fogják őket a releváns platformok és eszközök (azaz a Jean Monnet könyvtár, Jean Monnet virtuális közösség) használatára. A nyilvánosság folyamatosan tájékozódhat az eredményekről az Erasmus+ általános informatikai eszközének részét képező alkalmazásokból. A támogatás jogosultjainak rendszeresen frissíteniük kell az eszközt a munkájuk eredményeivel.

A Jean Monnet projekteket arra ösztönözzük, hogy:

 • vegyenek részt nemzeti és európai szintű terjesztési és tájékoztató eseményeken;
 • szervezzenek eseményeket (előadások, szemináriumok, műhelyfoglalkozások stb.) helyi (pl. polgármesterek és tanácsadók), regionális és nemzeti szintű politikai döntéshozók, valamint a szervezett civil társadalom és iskolák részvételével;
 • terjesszék tevékenységeik eredményeit a nyilvánosság és a civil társadalom képviselőinek igényeire szabott szemináriumok és előadások szervezésével;
 • építsenek hálózatot kiválósági központokkal, Jean Monnet katedrákkal, -modulkoordinátorokkal és támogatott intézményekkel és egyesületekkel;
 • használjanak nyitott oktatási segédanyagokat, tegyék közzé tevékenységeik összefoglalóját, tartalmát és ütemtervét, valamint a várt eredményeke.

Finanszírozási szabályok

A projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Jean Monnet projekt számára odaítélhető maximális támogatás: 60 000 EUR (a teljes költségek legfeljebb 75 %-a)

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

Konferenciákon való részvétel

Konferenciák, szemináriumok, műhelyfoglalkozások stb. szervezésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás, a nem helyi előadók részvételéhez kapcsolódó költségek kivételével

Egységköltség-hozzájárulás

D.2/nap/résztvevő

Utazás (nem helyi előadók)

A konferencián résztvevő nem helyi előadók utazási költségeihez való hozzájárulás az út távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámolni1. Az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell alapul venni2  

Unit costs

For travel distances between 100 and 499 km-es távolság esetén:

180 EUR/résztvevő

For travel distances between 500 and 1999 km-es távolság esetén:

275 EUR/résztvevő

For travel distances between 2000 and 2999 km-es távolság esetén:

360 EUR/résztvevő

For travel distances between 3000 and 3999 km-es távolság esetén:

530 EUR/résztvevő

4000–7999 km-es távolság esetén:

820 EUR/résztvevő

8000 km-es és nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő

Megélhetés (nem helyi előadók)

A konferencián résztvevő nem helyi előadók személyes költségeihez való hozzájárulás

Egységköltség-hozzájárulás

D.3/nap/résztvevő

Complementary activities

Contribution to any additional peripheral cost related to complementary activities developed in this Action: e.g. academic follow-up of the event, creation and maintenance of a website, design, printing and dissemination of publications; interpretation costs; production costs

Lump sum

25.000 EUR

A Jean Monnet projektekre alkalmazandó konkrét összegek a pályázati útmutató B. részében, a Jean Monnet fejezet végén, a „Jean Monnet egységköltségek” szakaszban találhatók.

Jean Monnet egységköltségek

D.1. Nemzeti oktatási költség (euró/oktatási óra)

Az összeg az oktatási tevékenység megvalósítási országától függ.

Programországok

Belgium

200

Bulgária

80

Cseh Köztársaság

107

Dánia

200

Németország

200

Észtország

107

Írország

172

Görögország

129

Spanyolország

161

Franciaország

184

Horvátország

96

Olaszország

166

Ciprus

151

Lettország

98

Litvánia

106

Luxemburg

200

Magyarország

104

Málta

138

Hollandia

200

Ausztria

200

Lengyelország

104

Portugálial

126

Románia

81

Szlovénia

136

Szlovákia

114

Finnország

193

Svédország

200

Egyesült Királyság

184

Észak-Macedón Köztársaság

80

Izland

159

Liechtenstein

80

Norvégia

200

Törökország

87

Szerbia

80

Partnerországok

Antigua és Barbuda

92

Ausztrália

200

Bahrein

110

Barbados

94

Brunei

200

Kanada

200

Chile

83

Egyenlítői-Guinea

131

Hongkong

200

Izrael

144

Japán

178

Koreai Köztársaság

153

Kuvait

200

Líbia

90

Mexikó

86

Új-Zéland

153

Omán

131

Katar

200

Saint Kitts és Nevis

84

Szaúd-Arábia

126

Seychelle-szigetek

126

Szingapúr

200

Svájc

200

Oroszország nemzetközi jog által elismert területe

109

Trinidad és Tobago

115

Egyesült Arab Emirátusok

200

Amerikai Egyesült Államok

200

Egyéb

80

D.2. Nemzeti konferenciaköltség (euró/nap)

Programországok

Belgium

88

Bulgária

40

Cseh Köztársaság

55

Dánia

94

Németország

90

Észtország

47

Írország

75

Görögország

56

Spanyolország

70

Franciaország

80

Horvátország

42

Olaszország

73

Ciprus

66

Lettország

43

Litvánia

47

Luxemburg

144

Magyarország

46

Málta

60

Hollandia

97

Ausztria

94

Lengyelország

45

Portugálial

55

Románia

40

Szlovénia

59

Szlovákia

50

Finnország

84

Svédország

95

Egyesült Királyság

81

Észak-Macedón Köztársaság

40

Izland

69

Liechtenstein

40

Norvégia

138

Szerbia

40

Törökország

40

Partnerországok

Argentina

44

Ausztrália

90

Bahrein

43

Barbados

41

Brunei

115

Kanada

89

Egyenlítői-Guinea

57

Hongkong

117

Izrael

63

Japán

78

Koreai Köztársaság

67

Kuvait

110

Macao

154

Új-Zéland

67

Omán

57

Katar

194

Szaúd-Arábia

55

Seychelle-szigetek

55

Szingapúr

133

Svájc

118

Oroszország nemzetközi jog által elismert területe

48

Trinidad és Tobago

50

Egyesült Arab Emirátusok

107

Amerikai Egyesült Államok

109

Egyéb

40

D.3. Megélhetés: Nem helyi előadók (euró/nap)

Az összeg a tevékenység megvalósítási országától függ.

Programországok

Belgium

232

Bulgária

227

Cseh Köztársaság

230

Dánia

270

Németország

208

Észtország

181

Írország

254

Görögország

222

Spanyolország

212

Franciaország

245

Horvátország

180

Olaszország

230

Ciprus

238

Lettország

211

Litvánia

183

Luxemburg

237

Magyarország

222

Málta

205

Hollandia

263

Ausztria

225

Lengyelország

217

Portugálial

204

Románia

222

Szlovénia

180

Szlovákia

205

Finnország

244

Svédország

257

Egyesült Királyság

276

Észak-Macedón Köztársaság

210

Izland

245

Liechtenstein

175

Norvégia

220

Szerbia

220

Törökország

220

Partnerországok

Afganisztán

125

Albánia

210

Algéria

170

Andorra

195

Angola

280

Antigua és Barbuda

225

Argentína

285

Örményország

280

Ausztrália

210

Azerbajdzsán

270

Bahama-szigetek

190

Bahrein

275

Banglades

190

Barbados

215

Belarusz

225

Belize

185

Benin

150

Bhután

180

Bolivia

150

Bosznia-Hercegovina

200

Botswana

185

Brazília

245

Brunei

225

Burkina Faso

145

Burundi

165

Kambodzsa

165

Kamerun

160

Kanada

230

Zöld-foki-szigetek

125

Közép-afrikai Köztársaság

140

Csád

210

Chile

245

Kína

210

Kolumbia

170

Comore-szigetek

135

Kongó

185

Kongói Demokratikus Köztársaság

245

Cook-szigetek

185

Costa Rica

190

Kuba

225

Dzsibuti

235

Dominika

215

Dominikai Köztársaság

230

Ecuador

190

Egyiptom

205

Salvador

180

Egyenlítői-Guinea

145

Eritrea

130

Etiópia

195

Fidzsi

170

Gabon

190

Gambia

170

Grúzia

295

Ghána

210

Grenada

215

Guatemala

175

Guinea

185

Bissau-Guinea

140

Guyana

210

Haiti

190

Honduras

175

Hongkong

265

India

245

Indonézia

195

Irán

200

Irak

145

Izrael

315

Elefántcsontparti Köztársaság

190

Jamaica

230

Japán

405

Jordánia

195

Kazahsztán

245

Kenya

225

Kiribati

205

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

230

Koreai Köztársaság

300

Koszovó, az 1999. évi 1244. sz. ENSZ BT-határozat értelmében

220

Kuvait

280

Kirgizisztán

255

Laosz

195

Libanon

260

Lesotho

150

Libéria

235

Líbia

225

Makaó

150

Madagaszkár

155

Malawi

215

Malajzia

250

Maldív-szigetek

185

Mali

155

Marshall-szigetek

185

Mauritánia

125

Mauritius

200

Mexikó

255

Mikronézia

190

Moldovai Köztársaság

250

Monaco

170

Mongólia

160

Montenegró

220

Marokkó

205

Mozambik

200

Mianmar

125

Namíbia

135

Nauru

185

Nepál

185

Új-Zéland

185

Nicaragua

185

Niger

125

Nigéria

235

Niue

185

Omán

205

Pakisztán

180

Palau

185

Palesztina

170

Panama

210

Pápua Új-Guinea

190

Paraguay

190

Peru

210

Fülöp-szigetek

210

Katar

200

Ruanda

225

Saint Kitts és Nevis

270

Saint Lucia

215

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

265

Szamoa

185

San Marino

175

Săo Tomé és Príncipe

155

Szaúd-Arábia

280

Szenegál

200

Seychelle-szigetek

225

Sierra Leone

190

Szingapúr

225

Salamon-szigetek

170

Szomália

175

Dél-afrikai Köztársaság

195

Srí Lanka

155

Szudán

270

Suriname

180

Szváziföld

140

Svájc

220

Szíria

225

Tádzsikisztán

185

Tajvan

255

Tanzánia

250

Oroszország nemzetközi jog által elismert területe

365

Ukrajna nemzetközi jog által elismert területe

270

Thaiföld

205

Kelet-timori Demokratikus Köztársaság

160

Togo

155

Tonga

155

Trinidad és Tobago

175

Tunézia

145

Türkmenisztán

230

Tuvalu

185

Uganda

235

Egyesült Arab Emirátusok

265

Amerikai Egyesült Államok

280

Uruguay

215

Üzbegisztán

230

Vanuatu

170

Vatikán

175

Venezuela

210

Vietnam

255

Jemen

225

Zambia

185

Zimbabwe

165

Egyéb

205

 • 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 2. ha például egy madridi személy Rómában szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számolnia a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza útra fizetendő költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatást.(275 EUR)