Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Projekti programa Jean Monnet (rasprava o politici u akademskom svijetu)

Što je projekt programa Jean Monnet?

Projektima programa Jean Monnet podupiru se inovacije, uzajamno poticanje i širenje sadržaja Europske unije. Ovi će se projekti temeljiti na jednostranim prijedlozima – iako predložene aktivnosti mogu uključivati druge – i mogu trajati između 12 i 24 mjeseca.

 • Projektima „inovacija” istražuju se novi uglovi i različite metodologije kako bi predmeti koji se bave Europskom unijom bile privlačniji i prilagođeni različitim vrstama ciljnog stanovništva (npr. projekti Učenje o EU-u u školi);
 • Projektima „uzajamnog poticanja” promicat će se rasprave i razmišljanja o pitanjima Europske unije i povećavati znanje o Uniji i njezinim procesima. Cilj je tih projekata poticati znanje EU-a u određenim kontekstima;
 • Projekti „širenje sadržaja” bit će uglavnom usmjereni na aktivnosti informiranja i širenja.

Koje se aktivnosti podupiru u okviru projekata Jean Monnet?

Za vrijeme njihove provedbe, projektima Jean Monnet obično se može ostvariti niz aktivnosti, kao što su, primjerice:

„Inovacija“

 • razvoj i ispitivanje novih metodologija, sadržaja i alata o određenim temama u vezi s Europskom unijom;
 • stvaranje virtualnih učionica o određenim područjima i njihovo testiranje u različitim kontekstima;
 • dizajn, proizvodnja i provedba alata za samoosposobljavanje kojima se promiče aktivno građanstvo u EU-u;
 • razvoj i pružanje primjerenih pedagoškog sadržaja i novog/prilagođenog nastavnog materijala za učenje o pitanjima Europske unije na razini osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja (Učenje o EU-u u školi);
 • izrada i provedba osposobljavanja i trajnog usavršavanja učitelja, osiguravanje odgovarajućeg znanja i vještina za poučavanje predmeta o Europskoj uniji;
 • pružanje posebno osmišljenih aktivnosti na temu Europske unije na razini osnovnih i srednjih škola i u ustanovama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja;

„Uzajamno poticanje”

 • podržavanje razvoja europskih studija i/ili povećanje razine znanja i/ili jačanje dinamike „odjela / predsjednika / istraživačkog tima” u određenoj zemlji u ustanovi visokog obrazovanja koja je izrazila određeni interes/potrebu;
 • zajednički razvoj sadržaja i zajedničko poučavanje studenata u nekoliko ustanova. Ustanove koje sudjeluju u programu mogu organizirati zajedničke aktivnosti i pripremiti pomoćne alate za svoje studije;

„Širenje sadržaja“

 • aktivno podržavanje aktivnosti informiranja i širenja za osoblje javne uprave, za stručnjake u određenim područjima i za civilno društvo u cjelini;
 • organizacija konferencija, seminara i/ili okruglih stolova o relevantnim pitanjima povezanima s EU-om za najširi mogući raspon dionika.

Koju ulogu imaju organizacije koje sudjeluju u projektu Jean Monnet?

Ustanova koja predlaže projekt mora pripremiti jasnu i održivu strategiju s detaljnim programom rada, uključujući informacije o očekivanim rezultatima. U njemu bi trebala biti opravdana potreba za predloženim aktivnostima, trebali bi biti navedeni izravni i neizravni korisnici, te bi trebala biti zajamčena aktivna uloga svih organizacija sudionica.

Prijedloge potpisuje predstavnik ustanove visokog obrazovanja (ili druge prihvatljive organizacije) i dostavlja informacije o pravnom položaju, ciljevima i aktivnostima ustanove podnositeljice zahtjeva. Ustanove visokog obrazovanja (ili ostale prihvatljive organizacije) snose konačnu odgovornost za prijedloge. One moraju provoditi aktivnosti opisane u svojim projektima za vrijeme trajanja projekta.

Koji se kriteriji primjenjuju na ocjenjivanje projekta Jean Monnet?

U nastavku su navedeni kriteriji koja mora ispuniti projekt Jean Monnet da bi bio prihvatljiv za bespovratna sredstva iz programa Erasmus+:

Kriteriji prihvatljivosti

Tko može predati zahtjev?

Ustanova visokog obrazovanja (UVO) ili organizacija s poslovnim nastanom u bio kojoj državi svijeta. UVO-i u državi sudionici programa Erasmus+ moraju imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). ECHE ne moraju imati UVO-i koji sudjeluju u programu iz partnerskih država. Imenovane ustanove (utvrđene u Uredbi o osnivanju programa Erasmus+) koje ostvaruju cilj od europskog interesa ne mogu se prijaviti u okviru ove aktivnosti. Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja ne mogu se prijaviti, iako mogu aktivno pridonijeti ostvarenju aktivnosti.

Trajanje projekta

12 ili 18 mjeseci ili 24 mjeseca.

Kome predati zahtjev?

Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, koja ima sjedište u Bruxellesu.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 20. veljače u 17:00 (po briselskom vremenu) za projekte čija provedba započinje 1. rujna iste godine.

Kako predati zahtjev?

Detalje o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju mjerodavnih kriterija za isključenje i kriterija za odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Važnost projekta (Najviše 25 bodova)

U kojoj se mjeri prijedlog uklapa u područje studija o Europskoj uniji:

 • obuhvaćanje studija o Europskoj uniji u cjelini, s posebnim naglaskom na proces integracije u EU-u u njegovim unutarnjim i vanjskim aspektima;
 • povezivanje s pravnom stečevinom EU-a (acquis communautaire) i već postojećim politikama EU-a;
 • promicanje aktivnog građanstva EU-a i njegovih vrijednosti;
 • povećanje svijesti o EU-u te olakšavanje budućeg angažmana i međuljudskog dijaloga;

Važnost prijedloga za jedan ili više sljedećih ciljeva aktivnosti programa Jean Monnet:

 • promicanje izvrsnosti u poučavanju i istraživanju studija o EU-u;
 • promicanje stvaranja novih nastavnih aktivnosti / aktivnosti studija o EU-u;
 • stvaranje znanja i uvida koji mogu podržati donošenje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u globaliziranom svijetu;
 • ostvarenje koristi za sustave politika unutar kojih je uspostavljen;
 • poticanje dijaloga između akademskog svijeta i ostatka društva;
 • uključenost aktera civilnog društva, tvoraca politika, državnih službenika, predstavnika obrazovanja i medija na različitim razinama;
 • širenje znanja o EU-u u širem društvu, izvan akademskih krugova i stručne publike;
 • približavanje EU-a javnosti;

U kojoj mjeri prijedlog doseže prioritetne ciljne skupine:

 • ustanove ili akademike koji još ne primaju financijska sredstva iz programa Jean Monnet;
 • studente/publiku koja ne dolaze automatski u dodir s Europskim studijima (u područjima izvan prava, ekonomije i političkih znanosti);
 • treće zemlje , kao projektni potencijal poboljšanja javne diplomacije EU-a.
Kvaliteta plana i provedbe aktivnosti (Najviše 25 bodova)
 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta prijedloga i programa rada, uključujući odgovarajuće planiranje faza za pripremu, provedbu, ocjenjivanje, praćenje i širenje;
 • Usklađenost ciljeva i aktivnosti projekta;
 • Kvaliteta, novina i izvedivost samog projekta te održivost predložene metodologije.
Kvaliteta projektnog tima (Najviše 25 bodova)
 • Mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti ključnih djelatnika uključenih u aktivnosti predložene u projektu (prema potrebi i iz akademskog i neakademskog područja).
Učinak i širenje (Najviše 25 bodova)

Očekivani učinak projekta dugotrajnim učinkom:

 • na ustanovu koja je domaćin aktivnosti programa Jean Monnet;
 • na studente/studentice i učenike/učenice koji imaju koristi od aktivnosti programa Jean Monnet;
 • na ostale organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.

Primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje rezultata aktivnosti u okviru i izvan ustanove koja je domaćin aktivnosti programa Jean Monnet:
razglašavanje;

 • podizanje svijesti o projektima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija;
 • dopiranje do skupina koje se nalaze izvan ustanova visokog obrazovanja;
 • prenosivost i prevođenje u nove politike i poboljšane prakse.

U kojoj mjeri će predviđeni alati za širenje doći do ciljane publike putem:
medijske izloženosti (uključujući društvene medije, publikacije itd.);

 • događanja;
 • tečajeva za obuku;
 • korištenja novih tehnologija (multimedijski alati), uključujući otvorene obrazovne resurse (OER).

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Osim toga, moraju dobiti najmanje 13 bodova u svakoj od prethodno navedenih kategorija Kriterija za dodjelu.

Što biste još trebali znati o projektu Jean Monnet?

Širenje i učinak

Projekti Jean Monnet trebali bi širiti i iskorištavati rezultate aktivnosti izvan izravno uključenih sudionika. Time će se značajno povećati učinak i pridonijeti sustavnim promjenama.

Od projekata Jean Monnet tražit će se da ažuriraju svoj odjeljak posebnog internetskog alata za Erasmus+ na kojima će se nalaziti sve informacije o aktivnostima programa Jean Monnet. Poticat će ih se da koriste postojeće platforme i alate (tj. direktorij programa Jean Monnet, virtualna zajednica programa Jean Monnet). Putem tih odjeljaka, koji su dio općeg alata IT-a za Erasmus+, javnost će biti informirana u ustanovama i studijima koje one nude u okviru programa Jean Monnet. Nositelji bespovratnih sredstava morat će redovito ažurirati alat s rezultatima svog rada.

Projekte Jean Monnet potiče se da:

 • sudjeluju u događanjima širenja i informiranja na nacionalnoj i europskoj razini;
 • organiziraju događanja (predavanja, seminare, radionice itd.) s donositeljima politika na lokalnoj (npr. gradonačelnici i savjetnici), regionalnoj i nacionalnoj razini te s organiziranim civilnim društvom i školama;
 • šire rezultate svojih aktivnosti organizacijom seminara ili predavanja koji su usmjereni na opću publiku i predstavnike civilnog društva i prilagođeni njima;
 • umreže se s drugim Centrima izvrsnosti, Katedrama Jean Monnet, koordinatorima Modula te podržavanim ustanovama i udrugama;
 • primjenjuju otvorene obrazovne sadržaje (OER), objave sažetke, sadržaj i raspored svojih aktivnosti te očekivane rezultate.

Koja su pravila financiranja?

Proračun projekta mora se izraditi na temelju sljedećih pravila za financiranje (u EUR):

Najveći iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih za projekt Jean Monnet: 60 000 EUR (što predstavlja 75 % ukupnih troškova)

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Sudjelovanje na konferencijama

Doprinos za troškove povezane s organizacijom konferencija, seminara radionica itd., osim troškova povezanih sa sudjelovanjem govornika koji nisu lokalni

Doprinos jediničnim troškovima

D.2 po danu po sudioniku

Putovanje (govornici koji nisu lokalni)

Doprinos troškovima putovanja na konferencije za govornike koji nisu lokalni na temelju udaljenosti. Udaljenosti se moraju izračunavati pomoću kalkulatora za izračun udaljenosti koji podupire Europska komisija1, navodeći udaljenost jednosmjernog putovanja kako bi se mogao izračunati iznos bespovratnih sredstava EU-a za pokrivanje troškova povratnog putovanja2

Jedinični troškovi

Za udaljenosti između 100 i 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti između 500 i 1999 KM:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti između 2000 i 2999 KM:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti između 3000 i 3999 KM:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti između 4000 i 7999 KM:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 KM ili više:

1500 EUR po sudioniku

Troškovi života (govornici koji nisu lokalni)

Doprinos troškovima života za govornike koji dolaze na konferencije, a nisu lokalni

Doprinos jediničnim troškovima

D.3 po danu po sudioniku

Dodatne aktivnosti

Doprinos dodatnim sporednim troškovima povezanim s dodatnim aktivnostima razvijenim u ovoj Aktivnosti; npr. akademsko praćenje događanja, izrada i održavanje web-mjesta, dizajn, tiskanje i širenje publikacija; troškovi tumačenja; troškovi proizvodnje

Paušalni iznos

25.000 EUR

Točni iznosi koji se primjenjuju na module programa Jean Monnet mogu se naći u odjeljku „Jedinični troškovi programa Jean Monnet” na kraju poglavlja o programu Jean Monnet u ovom dijelu vodiča.

Jedinični troškovi programa Jean Monnet

D.1 – Nacionalni troškovi poučavanja (u euro po nastavnom satu)

Iznosi ovise o državi u kojoj se provodi aktivnost.

Države sudionice u Programu

Belgija

200

Bugarska

80

Češka Republika

107

Danska

200

Njemačka

200

Estonija

107

Irska

172

Grčka

129

Španjolska

161

Francuska

184

Hrvatska

96

Italija

166

Cipar

151

Latvija

98

Litva

106

Luksemburg

200

Mađarska

104

Malta

138

Nizozemska

200

Austrija

200

Poljska

104

Portugal

126

Rumunjska

81

Slovenija

136

Slovačka

114

Finska

193

Švedska

200

Ujedinjena Kraljevina

184

Republika Sjeverna Makedonija

80

Island

159

Lihtenštajn

80

Norveška

200

Turska

87

Srbija

80

Partnerske države

Antigva i Barbuda

92

Australija

200

Bahrein

110

Barbados

94

Brunej

200

Kanada

200

Čile

83

Ekvatorska Gvineja

131

Hong Kong

200

Izrael

144

Japan

178

Republika Koreja

153

Kuvajt

200

Libija

90

Meksiko

86

Novi Zeland

153

Oman

131

Katar

200

Sveti Kristofor i Nevis

84

Saudijska Arabija

126

Sejšeli

126

Singapur

200

Švicarska

200

Državno područje Rusije priznato međunarodnim pravom

109

Trinidad i Tobago

115

Ujedinjeni Arapski Emirati

200

Sjedinjene Američke Države

200

Ostale države

80

D.2 – NACIONALNI TROŠKOVI KONFERENCIJA (U EUR PO DANU)

Države sudionice u Programu

Belgija

88

Bugarska

40

Češka

55

Danska

94

Njemačka

90

Estonija

47

Irska

75

Grčka

56

Španjolska

70

Francuska

80

Hrvatska

42

Italija

73

Cipar

66

Latvija

43

Litva

47

Luksemburg

144

Mađarska

46

Malta

60

Nizozemska

97

Austrija

94

Poljska

45

Portugal

55

Rumunjska

40

Slovenija

59

Slovačka

50

Finska

84

Švedska

95

Ujedinjena Kraljevina

81

Republika Sjeverna Makedonija

40

Island

69

Lihtenštajn

40

Norveška

138

Srbija

40

Turska

40

Partnerske države

Argentina

44

Australija

90

Bahrein

43

Barbados

41

Brunej

115

Kanada

89

Ekvatorska Gvineja

57

Hong Kong

117

Izrael

63

Japan

78

Republika Koreja

67

Kuvajt

110

Makao

154

Novi Zeland

67

Oman

57

Katar

194

Saudijska Arabija

55

Sejšeli

55

Singapur

133

Švicarska

118

Državno područje Rusije priznato međunarodnim pravom

48

Trinidad i Tobago

50

Ujedinjeni Arapski Emirati

107

Sjedinjene Američke Države

109

Ostale države

40

D.3 - DNEVNICE -GOVORNICI KOJI NISU LOKALNI (U EUR PO DANU)

Iznos ovisi o državi u kojoj se provodi aktivnost.

Države sudionice u Programu

Belgija

232

Bugarska

227

Češka

230

Danska

270

Njemačka

208

Estonija

181

Irska

254

Grčka

222

Španjolska

212

Francuska

245

Hrvatska

180

Italija

230

Cipar

238

Latvija

211

Litva

183

Luksemburg

237

Mađarska

222

Malta

205

Nizozemska

263

Austrija

225

Poljska

217

Portugal

204

Rumunjska

222

Slovenija

180

Slovačka

205

Finska

244

Švedska

257

Ujedinjena Kraljevina

276

Republika Sjeverna Makedonija

210

Island

245

Lihtenštajn

175

Norveška

220

Turska

220

Partnerske države

Afganistan

125

Albanija

210

Alžir        

170

Andora

195

Angola

280

Antigva i Barbuda

225

Argentina

285

Armenija

280

Australija

210

Azerbajdžan

270

Bahami

190

Bahrein

275

Bangladeš

190

Barbados

215

Bjelarus

225

Belize

185

Benin

150

Butan

180

Bolivija

150

Bosna i Hercegovina

200

Bocvana

185

Brazil

245

Brunej

225

Burkina Faso

145

Burundi

165

Esvatini 140

Kambodža

165

Kamerun

160

Kanada

230

Kabo Verde

125

Srednjoafrička Republika

140

Čad

210

Čile

245

Kina

210

Kolumbija

170

Komori

135

Kongo

185

Kongo (Demokratska Republika)

245

Cookovi otoci

185

Kostarika

190

Kuba

225

Džibuti

235

Dominika

215

Dominikanska Republika

230

Ekvador

190

Egipat

205

El Salvador

180

Ekvatorska Gvineja

145

Eritreja

130

Etiopija

195

Fidži

170

Gabon

190

Gambija

170

Gruzija

295

Gana

210

Grenada

215

Gvatemala

175

Gvineja

185

Gvineja Bisau

140

Gvajana

210

Haiti

190

Honduras

175

Hong Kong

265

Indija

245

Indonezija

195

Iran

200

Irak

145

Izrael

315

Republika Côte dʼIvoire

190

Jamajka

230

Japan

405

Jordan

195

Kazahstan

245

Kenija

225

Kiribati

205

Republika Koreja

230

Republika Koreja

300

Kosovo, under UNSC 1244/1999

220

Kuvajt

280

Kirgistan

255

Laos

195

Libanon

260

Lesoto

150

Liberija

235

Libija

225

Makao

150

Madagaskar

155

Malavi

215

Malezija

250

Maldivi

185

Mali

155

Maršalovi Otoci

185

Mauritanija

125

Mauricijus

200

Meksiko

255

Micronesia

190

Moldova

250

Monako

170

Mongolija

160

Crna Gora

220

Maroko

205

Mozambik

200

Mjanmar

125

Namibija

135

Nauru

185

Nepal

185

Novi Zeland

185

Nikaragva

185

Niger

125

Nigerija

235

Niue

185

Oman

205

Pakistan

180

Palau

185

Palestina

170

Panama

210

Papua Nova Gvineja

190

Paragvaj

190

Peru

210

Filipini

210

Katar

200

Ruanda

225

Sveti Kristofor i Nevis

270

Sveta Lucija

215

Sveti Vincent i Grenadini

265

Samoa

185

San Marino

175

Sveti Toma i Prinsipe

155

Saudijska Arabija

280

Senegal

200

Sejšeli

225

Sijera Leone

190

Singapur

225

Salomonovi Otoci

170

Somalija

175

Južna Afrika

195

Šri Lanka

155

Sudan

270

Surinam

180

Svazi

140

Švicarska

220

Sirija

225

Tadžikistan

185

Tajvan

255

Tanzanija

250

Državno područje Rusije priznato međunarodnim pravom

365

Državno područje Ukrajine priznato međunarodnim pravom

270

Tajland

205

Demokratska Republika Timor-Leste

160

Togo

155

Tonga

155

Trinidad i Tobago

175

Tunis

145

Turkmenistan

230

Tuvalu

185

Uganda

235

Ujedinjeni Arapski Emirati

265

Sjedinjene Američke Države

280

Urugvaj

215

Uzbekistan

230

Vanuatu

170

Država Vatikanskoga Grada

175

Venezuela

210

Vijetnam

255

Jemen

225

Zambija

185

Zimbabve

165

Ostale države

205

 • 1. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr
 • 2. Na primjer, ako osoba iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti koja se odvija u Rimu (Italija), sudionik a) izračunava udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km); b) odabire primjenjiv raspon udaljenosti putovanja (tj. između 500 i 1999 km) i c) izračunava bespovratna sredstva EU-a kojima će osigurati doprinos troškova putovanja sudionika od Madrida do Rima i natrag (275 EUR).