Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Σχέδια Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο)

Τι είναι τα σχέδια Jean Monnet;

Τα σχέδια Jean Monnet προωθούν την καινοτομία, τη γόνιμη αλληλεπίδραση και τη διάδοση ευρωπαϊκού περιεχομένου. Τα εν λόγω σχέδια βασίζονται σε μονομερείς προτάσεις, παρά την ενδεχόμενη συμμετοχή άλλων εταίρων στις προτεινόμενες δραστηριότητες, και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 12 ως 24 μήνες.

 • Τα σχέδια «καινοτομίας» διερευνούν νέες πτυχές και διαφορετικές μεθοδολογίες με σκοπό την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της προσαρμογής των θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορους πληθυσμιακούς στόχους (π.χ. πρόγραμμα «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο»)·
 • Τα σχέδια «γόνιμης αλληλεπίδρασης» προωθούν τον διάλογο και τον προβληματισμό σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και βελτιώνουν τις γνώσεις για την Ένωση και τις διαδικασίες της. Τα εν λόγω σχέδια αποσκοπούν στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών γνώσεων σε ειδικές περιπτώσεις·
 • Τα σχέδια «διάδοσης περιεχομένου» εστιάζουν κυρίως σε δραστηριότητες ενημέρωσης και διάδοσης.

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης;

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων Jean Monnet μπορεί να πραγματοποιηθεί ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

«Καινοτομία»

 • ανάπτυξη και δοκιμαστική εφαρμογή πρόσφατα σχεδιασμένων μεθοδολογιών, περιεχομένων και μέσων για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • δημιουργία εικονικών χώρων διδασκαλίας για συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς και δοκιμαστική εφαρμογή των εν λόγω χώρων σε διαφορετικά πλαίσια μάθησης·
 • σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή μέσων αυτοεπιμόρφωσης τα οποία προωθούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ·
 • ανάπτυξη και διάθεση κατάλληλου παιδαγωγικού περιεχομένου και νέου/προσαρμοσμένου διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία ευρωπαϊκών θεμάτων σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. πρόγραμμα «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο»)·
 • σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης διδασκόντων και συνεχούς εκπαίδευσης διδασκόντων μέσω της παροχής κατάλληλων γνώσεων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη διδασκαλία θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • διοργάνωση ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και για τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

«Γόνιμη αλληλεπίδραση»

 • «γόνιμη αλληλεπίδραση» Ενίσχυση της δημιουργίας ευρωπαϊκών σπουδών και/ή ενίσχυση του επιπέδου γνώσεων και/ή του δυναμικού των ομάδων ενός τμήματος ή μιας έδρας, καθώς και των ομάδων έρευνας σε μια χώρα και σε ένα συγκεκριμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης τμήματα/σχολές που εκδηλώνει ειδικό ενδιαφέρον/ανάγκη·
 • κοινή ανάπτυξη περιεχομένου και συνεργατική διδασκαλία φοιτητών με τη συμμετοχή διάφορων ιδρυμάτων. Τα συμμετέχοντα ιδρύματα μπορούν να διοργανώνουν κοινές δραστηριότητες, να αναπτύσσουν μέσα στήριξης των μαθημάτων

«Διάδοση περιεχομένου»

 • Ενεργή στήριξη των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και διάδοσης για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, για τους εμπειρογνώμονες που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς και για την κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της·
 • διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και/ή συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε συναφή θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόμενων μερών.

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν στα σχέδια Jean Monnet;

Κάθε οργανισμός που προτείνει ένα σχέδιο πρέπει να παρουσιάσει μια σαφή και βιώσιμη στρατηγική καθώς και ένα αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών, το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Θα πρέπει επίσης να αιτιολογεί την ανάγκη υλοποίησης των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, να αναφέρει τους άμεσους και έμμεσους δικαιούχους, και να εξασφαλίζει τον ενεργό ρόλο όλων των συμμετεχόντων οργανισμών.

Οι προτάσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του εκάστοτε ιδρύματος ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ή οποιουδήποτε άλλου επιλέξιμου οργανισμού) και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς, τους στόχους και τις δραστηριότητες του αιτούντος ιδρύματος.

Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν τον συντονισμό των δικτύων Jean Monnet φέρουν την τελική ευθύνη για τις προτάσεις τους. Υποχρεούνται να υλοποιούν τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας τους καθόλη τη διάρκεια της επιχορήγησης.

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται τα σχέδια Jean Monnet;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα σχέδιο Jean Monnet, ώστε να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή οποιοιδήποτε άλλοι οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε χώρες του προγράμματος Erasmus+ πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE). Ο εν λόγω Χάρτης δεν είναι υποχρεωτικός για τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις χώρες εταίρους. Τα καθορισμένα ιδρύματα (όπως ορίζονται στον Κανονισμό που θεσπίζει το πρόγραμμα Erasmus+), τα οποία επιδιώκουν έναν στόχο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δεν είναι επιλέξιμα για τη συγκεκριμένη δράση.

Τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση, μπορούν όμως να συμβάλουν ενεργά στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

Διάρκεια του σχεδίου

12, 18 ή 24 μήνες.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ως τις 22 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται επίσης και με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)

 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους και τις προτεραιότητες της δράσης (βλέπε ενότητες «Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος Jean Monnet» και «Τι είναι τα σχέδια Jean Monnet» (καινοτομία, γόνιμη αλληλεπίδραση και διάδοση ευρωπαϊκού περιεχομένου)).
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση:
 • θεωρείται κατάλληλη για την προώθηση της ανάπτυξης νέων δραστηριο-τήτων διδασκαλίας, έρευνας ή συζήτησης·
 • περιέχει στοιχεία που αποδεικνύουν την ακαδημαϊκή προστιθέμενη αξία της·
 • προωθεί και - εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή των Ευρωπαϊκών σπου-δών/θεμάτων τόσο εντός του ιδρύματος που συμμετέχει στη δράση Jean Monnet όσο και εκτός.
 • Συνάφεια της πρότασης με τις ομάδες προτεραιότητας στις οποίες στοχεύει η δράση:
 • ιδρύματα ή ακαδημαϊκοί που δεν έχουν λάβει ακόμη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Jean Monnet.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)

 • Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει κατάλληλη περίοδο προετοιμασίας, υλοποίησης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και διάδοσης·
 • Συνοχή μεταξύ των στόχων, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προ-ϋπολογισμού του σχεδίου
 • Ποιότητα και σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Ποιότητα της ομάδας σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)

 • Συνάφεια του προφίλ και της εμπειρογνωμοσύνης του ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου που εμπλέκεται –στους ακαδημαϊκούς και μη τομείς- στις δραστηριότητες που προτείνονται στο σχέδιο·
 • Όσον αφορά τα σχέδια που απευθύνονται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: συμμετοχή της ομάδας που διαθέτει τις σχετικές παιδαγωγικές δεξιότητες.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)

 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διδακτικών δρα-στηριοτήτων
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στο ίδρυμα στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet·
 • στους φοιτητές και τους διδασκομένους που επωφελούνται από τη δράση Jean Monnet
 • σε άλλους οργανισμούς και ιδιώτες που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφε-ρειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet
 • Κατά περίπτωση, τον βαθμό στον οποίο η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα υλικά, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα καθίστανται ελεύθερα διαθέσιμα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών, χωρίς δυσανάλογους περιορισμούς.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 13 βαθμούς σε καθεμία από τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων χορήγησης.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε για τα Σχέδια Jean Monnet;

Διάδοση και αντίκτυπος

Στο πλαίσιο των Σχεδίων Jean Monnet είναι υποχρεωτική η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των οργανωμένων διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, και πέραν των άμεσα εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων μερών. Συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του αντίκτυπου και την επίτευξη συστημικής αλλαγής.

Οι φορείς υλοποίησης των σχεδίων Jean Monnet θα πρέπει να ενημερώνουν την αντίστοιχη ενότητα του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου του προγράμματος Erasmus+ όπου τηρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες Jean Monnet. Θα ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να χρησιμοποιούν όλες τις σχετικές πλατφόρμες και εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή τους (π.χ. το ευρετήριο Jean Monnet, την εικονική κοινότητα Jean Monnet). Οι εν λόγω λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν μέρος του γενικού εργαλείου πληροφορικής του προγράμματος Erasmus+, συμβάλλουν στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού όσον αφορά τα αποτελέσματα. Οι κάτοχοι επιχορηγήσεων θα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά το παραπάνω εργαλείο με τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Οι φορείς υλοποίησης των σχεδίων Jean Monnet ενθαρρύνονται να προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

 • συμμετοχή σε δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • διοργάνωση δράσεων (διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, κ.ά.) σε συνεργασία με φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό (π.χ. δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι), περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σχολικά ιδρύματα·
 • διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τους μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων ή διαλέξεων ειδικά προσαρμοσμένων για το ευρύ κοινό και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·
 • δικτύωση με κέντρα αριστείας, έδρες, συντονιστές ενοτήτων Jean Monnet και υποστηριζόμενα ιδρύματα και ενώσεις/συνδέσμους·
 • χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, δημοσίευση των περιλήψεων, των περιεχομένων και των χρονοδιαγραμμάτων των δραστηριοτήτων καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων αυτών.

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):

Μέγιστη επιχορήγηση για τα σχέδια Jean Monnet: 60.000 EUR (75% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο)

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Συμμετοχή σε συνέδρια

Συνεισφορά στις δαπάνες που σχετίζονται με τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, κ.ά., εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν τη συμμετοχή ξένων ομιλητών

Χρηματοδοτική συνεισφορά ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Δ.2 ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

Έξοδα ταξιδιού (για ξένους ομιλητές)

Συνεισφορά στα έξοδα ταξιδίου των ξένων ομιλητών που συμμετέχουν σε συνέδρια, ανάλογα με την απόσταση. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον μετρητή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή1, , δηλώνοντας την απόσταση ενός ταξιδίου απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής2  

Χρηματοδοτική συνεισφορά ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8.000 χλμ. και άνω:

1500 EUR ανά συμμετέχοντα

Έξοδα διαμονής (για ξένους ομιλητές)

Συνεισφορά στα έξοδα διαμονής των ξένων ομιλητών που συμμετέχουν σε συνέδρια

Χρηματοδοτική συνεισφορά ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Δ.3 ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

Συμπληρωματικές δραστηριότητες

Συνεισφορά σε τυχόν δευτερεύουσες δαπάνες που αφορούν συμπληρωματικές δραστηριότητες της δράσης: π.χ. ακαδημαϊκή παρακολούθηση της εκδήλωσης, δημιουργία και διατήρηση διαδικτυακού τόπου· έξοδα διερμηνείας· κόστος παραγωγής

Κατ’ αποκοπή ποσό

25.000 EUR

Τα ποσά που ισχύουν ειδικά για τα σχέδια Jean Monnet παρατίθενται στο τέλος του κεφαλαίου που αφορά το πρόγραμμα Jean Monnet, και συγκεκριμένα στην ενότητα «Μοναδιαία κόστη Jean Monnet», του παρόντος Μέρος του Οδηγού.

Μοναδιαία κόστη Jean Monnet

Δ.1 – Ωριαίο κόστος διδασκαλίας ανά χώρα (σε ευρώ, ανά διδακτική ώρα)

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας.

Χώρες του Προγράμματος

Βέλγιο

200

Βουλγαρία

80

Τσεχική Δημοκρατία

107

Δανία

200

Γερμανία

200

Εσθονία

107

Ιρλανδία

172

Ελλάδα

129

Ισπανία

161

Γαλλία

184

Κροατία

96

Ιταλία

166

Κύπρος

151

Λετονία

98

Λιθουανία

106

Λουξεμβούργο

200

Ουγγαρία

104

Μάλτα

138

Κάτω Χώρες

200

Αυστρία

200

Πολωνία

104

Πορτογαλία

126

Ρουμανία

81

Σλοβενία

136

Σλοβακία

114

Φινλανδία

193

Σουηδία

200

Ηνωμένο Βασίλειο

184

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

80

Ισλανδία

159

Λιχτενστάιν

80

Νορβηγία

200

Τουρκία

87

Σερβία 80

Χώρες Εταίροι

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

92

Αυστραλία

200

Μπαχρέιν

110

Μπαρμπάντος

94

Μπρουνέι

200

Καναδάς

200

Χιλή

83

Ισημερινή Γουινέα

131

Χονγκ Κονγκ

200

Ισραήλ

144

Ιαπωνία

178

Δημοκρατία της Κορέας

153

Κουβέιτ

200

Λιβύη

90

Μεξικό

86

Νέα Ζηλανδία

153

Ομάν

131

Κατάρ

200

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

84

Σαουδική Αραβία

126

Σεϋχέλλες

126

Σιγκαπούρη

200

Ελβετία

200

Έδαφος της Ρωσίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο

109

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

115

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

200

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

200

Λοιπές χώρες

80

Δ.2 – Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων ανά χώρα (σε ευρώ, ανά ημέρα)

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα.

Χώρες του Προγράμματος

Βέλγιο

88

Βουλγαρία

40

Τσεχική Δημοκρατία

55

Δανία

94

Γερμανία

90

Εσθονία

47

Ιρλανδία

75

Ελλάδα

56

Ισπανία

70

Γαλλία

80

Κροατία

42

Ιταλία

73

Κύπρος

66

Λετονία

43

Λιθουανία

47

Λουξεμβούργο

144

Ουγγαρία

46

Μάλτα

60

Κάτω Χώρες

97

Αυστρία

94

Πολωνία

45

Πορτογαλία

55

Ρουμανία

40

Σλοβενία

59

Σλοβακία

50

Φινλανδία

84

Σουηδία

95

Ηνωμένο Βασίλειο

81

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

40

Ισλανδία

69

Λιχτενστάιν

40

Νορβηγία

138

Σερβία 40

Τουρκία

40

Χώρες Εταίροι

Αργεντινή

44

Αυστραλία

90

Μπαχρέιν

43

Μπαρμπάντος

41

Μπρουνέι

115

Καναδάς

89

Ισημερινή Γουινέα

57

Χονγκ Κονγκ

117

Ισραήλ

63

Ιαπωνία

78

Δημοκρατία της Κορέας

67

Κουβέιτ

110

Macao

154

Νέα Ζηλανδία

67

Ομάν

57

Κατάρ

194

Σαουδική Αραβία

55

Σεϋχέλλες

55

Σιγκαπούρη

133

Ελβετία

118

Έδαφος της Ρωσίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο

48

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

50

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

107

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

109

Λοιπές χώρες

40

Δ.3 - Έξοδα διαμονής ξένοι ομιλητές (ευρώ ανά ημέρα)

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα.

Χώρες του Προγράμματος

Βέλγιο

232

Βουλγαρία

227

Τσεχική Δημοκρατία

230

Δανία

270

Γερμανία

208

Εσθονία

181

Ιρλανδία

254

Ελλάδα

222

Ισπανία

212

Γαλλία

245

Κροατία

180

Ιταλία

230

Κύπρος

238

Λετονία

211

Λιθουανία

183

Λουξεμβούργο

237

Ουγγαρία

222

Μάλτα

205

Κάτω Χώρες

263

Αυστρία

225

Πολωνία

217

Πορτογαλία

204

Ρουμανία

222

Σλοβενία

180

Σλοβακία

205

Φινλανδία

244

Σουηδία

257

Ηνωμένο Βασίλειο

276

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

210

Ισλανδία

245

Λιχτενστάιν

175

Νορβηγία

220

Σερβία 220

Τουρκία

220

Χώρες Εταίροι

Αφγανιστάν

125

Αλβανία

210

Αλγερία        

170

Ανδόρα

195

Ανγκόλα

280

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

225

Αργεντινή

285

Αρμενία

280

Αυστραλία

210

Αζερμπαϊτζάν

270

Μπαχάμες

190

Μπαχρέιν

275

Μπανγκλαντές

190

Μπαρμπάντος

215

Λευκορωσία

225

Μπελίζε

185

Μπενίν

150

Μπουτάν

180

Βολιβία

150

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

200

Μποτσουάνα

185

Βραζιλία

245

Μπρουνέι

225

Μπουρκίνα Φάσο

145

Μπουρούντι

165

Καμπότζη

165

Καμερούν

160

Καναδάς

230

Πράσινο Ακρωτήριο

125

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

140

Τσαντ

210

Χιλή

245

Κίνα

210

Κολομβία

170

Κομόρες

135

Κονγκό

185

Δημοκρατία του Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία του)

245

Νήσοι Κουκ

185

Κόστα Ρίκα

190

Κούβα

225

Τζιμπουτί

235

Ντομίνικα

215

Δομινικανή Δημοκρατία

230

Ισημερινός

190

Αίγυπτος

205

Ελ Σαλβαδόρ

180

Ισημερινή Γουινέα

145

Ερυθραία

130

Αιθιοπία

195

Φίτζι

170

Γκαμπόν

190

Γκάμπια

170

Γεωργία

295

Γκάνα

210

Γρενάδα

215

Γουατεμάλα

175

Γουινέα

185

Γουινέα Μπισάου

140

Γουιάνα

210

Αϊτή

190

Ονδούρα

175

Χονγκ Κονγκ

265

Ινδία

245

Ινδονησία

195

Ιράκ

200

Ιράν

145

Ισραήλ

315

Ακτή Ελεφαντοστού

190

Τζαμάικα

230

Ιαπωνία

405

Ιορδανία

195

Καζακστάν

245

Κένυα

225

Κιριμπάτι

205

Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας

230

Δημοκρατία της Κορέας

300

Κοσσυφοπέδιο, βάσει του ψηφίσματος 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

220

Κουβέιτ

280

Κιργιζία

255

Λάος

195

Λίβανος

260

Λεσόθο

150

Λιβερία

235

Λιβύη

225

Μακάο

150

Μαδαγασκάρη

155

Μαλάουι

215

Μαλαισία

250

Μαλδίβες

185

Μάλι

155

Νήσοι Μάρσαλ

185

Μαυριτανία

125

Μαυρίκιος

200

Μεξικό

255

Μικρονησία

190

Μολδαβία

250

Μονακό

170

Μογγολία

160

Μαυροβούνιο

220

Μαρόκο

205

Μοζαμβίκη

200

Μιανμάρ

125

Ναμίμπια

135

Ναουρού

185

Νεπάλ

185

Νέα Ζηλανδία

185

Νικαράγουα

185

Νίγηρας

125

Νιγηρία

235

Νιούε

185

Ομάν

205

Πακιστάν

180

Παλάου

185

Παλαιστίνη

170

Παναμάς

210

Παπουασία-Νέα Γουινέα

190

Παραγουάη

190

Περού

210

Φιλιππίνες

210

Κατάρ

200

Ρουάντα

225

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

270

Αγία Λουκία

215

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

265

Σαμόα

185

Άγιος Μαρίνος

175

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

155

Σαουδική Αραβία

280

Σενεγάλη

200

Σεϋχέλλες

225

Σιέρα Λεόνε

190

Σιγκαπούρη

225

Νήσοι Σολομώντος

170

Σομαλία

175

Νότια Αφρική

195

Σρι Λάνκα

155

Σουδάν

270

Σουρινάμ

180

Σουαζιλάνδη

140

Ελβετία

220

Συρία

225

Τατζικιστάν

185

Ταϊβάν

255

Τανζανία

250

Έδαφος της Ρωσίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο

365

Εθνικό έδαφος της Ουκρανίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο

270

Ταϊλάνδη

205

Ανατολικό Τιμόρ-Δημοκρατία του

160

Τόγκο

155

Τόνγκα

155

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

175

Τυνησία

145

Τουρκμενιστάν

230

Τουβαλού

185

Ουγκάντα

235

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

265

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

280

Ουρουγουάη

215

Ουζμπεκιστάν

230

Βανουάτου

170

Κράτος της Πόλης του Βατικανού

175

Βενεζουέλα

210

Βιετνάμ

255

Υεμένη

225

Ζάμπια

185

Ζιμπάμπουε

165

Λοιπές χώρες

205

 • 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el
 • 2. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στο κόστος του ταξιδιού του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη και επιστροφή (275 EUR).