Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Jean Monnet-nätverk (politisk debatt med den akademiska världen)

Vad är ett Jean Monnet-nätverk?

Jean Monnet-nätverk ska främja bildandet och utvecklingen av konsortier bestående av internationella aktörer (lärosäten, forskningscentrum, sammanslutningar m.m.) inom EU- studier.

De bidrar till insamling av information, utbyte av goda exempel, kunskapsuppbyggnad och marknadsföring av den europeiska integrationsprocessen i världen. Insatsen kan också ge stöd till förbättring av befintliga nätverk som stöder särskild verksamhet, framför allt sådan som främjar unga forskares deltagande i EU-relaterade teman.

Dessa projekt ska baseras på förslag med fokus på verksamheter som inte går att genomföra framgångsrikt på nationell nivå och som kräver deltagande av minst tre partnerorganisationer (inbegripet den sökande institutionen) från fem olika länder. De syftar till att genomföra projekt som har en multinationell snarare än en nationell dimension.

Vilken verksamhet får stöd inom ramen för denna insats?

Under ett projekts löptid kan nätverk normalt genomföra flera typer av verksamhet, däribland

 • samla in information om och befordra resultat av metoder som tillämpats inom högnivåforskning och undervisning kring EU-frågor
 • utöka samarbetet mellan olika högskolor och andra berörda organ i hela Europa och i världen,
 • utbyta kunskaper och expertis för att ömsesidigt förbättra goda exempel,
 • främja samarbete och skapa en plattform för kunskapsutbyte på hög nivå med offentliga aktörer och Europeiska kommissionens tjänsteavdelningar om aktuella EU-frågor.

Vilken roll har de organisationer som deltar i ett Jean Monnet-nätverk?

Jean Monnet-nätverk bör bli referenspunkter för de EU-ämnesområden som de täcker. De ska ta på sig rollen som vidareförmedlare och sprida kunskap. De ska också bidra till att samla in och använda information samt tillhandahålla analyser av och visioner om särskilda ämnen.

Högskolor som samordnar Jean Monnet-nätverk har det slutliga ansvaret för sina projekt. De är skyldiga att genomföra den verksamhet som beskrivs i deras arbetsprogram under hela löptiden för bidraget.

Vilka kriterier används för att bedöma ett Jean Monnet-bidrag till nätverk?

Här anger vi de formella kriterier som ett Jean Monnet-nätverk måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+:

Vem kan få bidrag?

Vilka kan söka?

Ett lärosäte eller annan organisation som är etablerad i vilket land som helst i världen. Lärosäten som är etablerade i Erasmus+-programländer måste ha en giltig Erasmus- stadga för den högre utbildningen. En Erasmus-stadga för den högre utbildningen krävs inte för deltagande högskolor i partnerländer.

Den sökande måste vara samordnare för nätverket som ska bestå av minst tre deltagande organisationer från fem olika länder.

Utsedda europeiska institutioner (fastställda i förordningen för Erasmus+) med europeiska målsättningar får inte lämna in ansökningar inom ramen för denna insats.

Varaktighet

Tre år.

Var kan ansökan lämnas?

Till Centrala programkontoret – genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel.

När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 22 februari kl. 12.00 (mitt på dagen enligt Bryssels tidszon) för projekt som inleds den 1 september samma år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du ska ansöka.

De sökande organisationerna kommer också att bedömas enligt uteslutnings- och urvalskriterierna. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans

(högst 25 poäng)

 • Ansökans relevans för
 • insatsens mål och prioriteringar (se avsnittet ”Vad är syftet med Jean Monnet?” och ”Vad är ett Jean Monnet-nätverk?”),
 • I vilken grad ansökan
 • är lämpligt för att främja utvecklingen av ny undervisnings-, forsk-nings- eller diskussionsverksamhet,
 • visar belägg för akademiskt mervärde,
 • främjar och ökar synligheten för europeiska studier/frågor såväl inom som utanför den institution som deltar i Jean Monnet- insatsen.
 • Ansökans relevans för prioriterade målgrupper för insatsen:
 • Institutioner eller akademisk personal som ännu inte tar emot Jean Monnet-finansiering.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högst 25 poäng)

 • Arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, inbegripet lämpliga faser för förberedelse, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning.
 • Överensstämmelse mellan projektets förslag till mål, verksamhet och budget.
 • Kvalitet och genomförbarhet i den metod som föreslås.
 • Utformningen och ledningen av nätverkets verksamhet, inbegripet kommunikationskanaler mellan medlemmarna.

Projektgruppens kvalitet

(högst 25 poäng)

 • Relevansen av profil och sakkunskap – i fråga om både den akademiska och icke-akademiska sfären – hos den nyckelpersonal som kommer att arbeta med de verksamheter som föreslås.
 • Nätverkets sammansättning i fråga om geografisk täckning och hur väl kompetenserna kompletterar varandra.

Effekt och spridning

(högst 25 poäng)

 • Kvaliteten i åtgärderna för att utvärdera undervisningens resultat.
 • Projektets potentiella effekt och multiplikatoreffekt
 • för den institution som står värd för Jean Monnet-insatsen och för de institutioner som är medlemmar i nätverket,
 • för de studenter och andra unga deltagare som dragit nytta av Jean Monnet-insatsen,
 • för andra organisationer och enskilda personer som varit involverade på lokal, regional, nationell, gränsöverskridande eller europeisk nivå.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten i åtgärderna för att sprida verksamhet-ens resultat inom och utanför den institution som stått som värd för Jean Monnet-insatsen.
 • Om det är aktuellt, i vilken grad förslaget innehåller en beskrivning av hur material, dokumentation och medier som tagits fram kommer att göras tillgängligt kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 13 poäng för var och en av kategorierna för tilldelningskriterier ovan.

Vad mer behöver jag känna till om ett Jean Monnet-bidrag till nätverk?

Spridning och effect

Nätverk som väljs ut inom ramen för denna insats är skyldiga att sprida och använda resultaten av sin verksamhet utanför de deltagare som är direkt berörda. Detta kommer att öka effekten avsevärt och bidra till en systemförändring.

För att öka effekten bör de ta med verktyg och evenemang som är anpassade till målen i deras spridningsverksamhet.

Alla Jean Monnet-nätverk kommer att uppmanas att uppdatera sina respektive sektioner i det Erasmus+-specifika webbaserade verktyg där all information om Jean Monnet-verksamheten kommer att ligga. De kommer att uppmuntras kraftigt att använda de aktuella befintliga plattformarna och verktygen (dvs. Jean Monnet-katalogen och den virtuella Jean Monnet-gemenskapen). Dessa funktioner, som ingår i det allmänna it-verktyget för Erasmus+, säkerställer att allmänheten får information om Jean Monnet-verksamheten. Bidragsinnehavare kommer att uppmanas att uppdatera verktyget regelbundet med resultatet av sitt arbete.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Om projektet väljs kommer följande finansieringsregler att tillämpas på bidraget:

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Aktivitetskostnader

Bidragsberättigande direkta kostnader

 • Personal
 • Kostnader för resor och uppehälle
 • Kostnader för underleverantörer (högst 30 % av de bidragsberätti-gande direkta kostnaderna)
 • Kostnader för utrustning (högst 10 % av de bidragsberättigande di-rekta kostnaderna)
 • Undervisningskostnader
 • Övriga kostnader (inklusive kostnader för eventuell obligatorisk finansiell revision/revisionsintyg).

Bidragsberättigande indirekta kostnader

Ett schablonbelopp på högst 7 % av projektets bidragsberättigande direkta kostnader får beviljas inom ramen för indirekta kostnader, i form av bidragsmottagarens allmänna administrativa kostnader som inte redan täckts av dennes bidragsberättigande direkta kostnader (t.ex. el- eller interneträkningar, lokalkostnader osv.) men som kan hänföras till projektet.

Faktiska kostnader

Högst 300 000 euro

80 % av de sammanlagda bidragsberättigande kostna-derna (om inte den sökande ansökt om en mindre procen-tandel av bidraget)

Villkorligt: Mål och arbetsprogram måste beskrivas tydligt i ansöknings-formuläret