Kazalo
Iskanje po vodniku

Omrežja Jean Monnet (strateške razprave z akademskim okoljem)

Kaj je omrežje Jean Monnet?

Omrežja Jean Monnet spodbujajo ustvarjanje in razvoj konzorcijev mednarodnih akterjev (visokošolske institucije, raziskovalni centri, združenja itd.) na področju študij Evropske unije.

Prispevajo k zbiranju informacij, izmenjavi praks, grajenju znanja in spodbujanju evropskega procesa povezovanja po vsem svetu. Ta ukrep lahko podpira tudi krepitev obstoječih omrežij, ki podpirajo posebne aktivnosti, zlasti spodbujanje udeležbe mladih raziskovalcev v temah, povezanih z EU.

Ti projekti bodo temeljili na predlogih, usmerjenih v aktivnosti, ki jih ni mogoče uspešno izvesti na nacionalni ravni in zahtevajo sodelovanje vsaj treh partnerskih organizacij (vključno z institucijo prijaviteljico) iz treh različnih držav. Cilj je izvajanje projektov, ki nimajo samo nacionalne, temveč tudi večnacionalno razsežnost.

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

V življenjskem ciklu projekta lahko omrežja običajno izvedejo široko paleto aktivnosti, na primer:

 • zbiranje informacij in obveščanje o rezultatih o metodologijah, uporabljenih v raziskovanju in poučevanju študij EU na visoki ravni;
 • krepitev sodelovanja med različnimi visokošolskimi institucijami in drugimi pomembnimi organi po Evropi in vsem svetu;
 • izmenjavo znanja in strokovnega znanja za vzajemno krepitev dobre prakse;
 • spodbujanje sodelovanja in ustvarjanja platforme za izmenjavo znanja na visoki ravni z javnimi akterji in službami Evropske komisije v zvezi z izjemno pomembnimi temami EU.

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v omrežjih Jean Monnet?

Omrežja Jean Monnet bi morala postati referenčne točke za tematska področja Evropske unije, ki jih pokrivajo. Prevzela bodo vlogo izvajanja multiplikacijskega učinka in razširjanja znanja; prispevala bodo tudi k zbiranju in uporabi informacij ter zagotavljanju analiz in vizij za posebne vsebine.

Visokošolske institucije, ki koordinirajo omrežja Jean Monnet, prevzamejo končno odgovornost za svoje prijave. Aktivnosti, navedene v njihovem delovnem programu, morajo izvajati ves čas trajanja obdobja, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva.

Kakšna so merila za oceno podpore Jean Monnet za omrežja?

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora izpolniti omrežje Jean Monnet za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Visokošolska institucija ali druga organizacija s sedežem v kateri koli državi sveta. Visokošolske institucije s sedežem v državah programa Erasmus+ morajo biti nosilke veljavne Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče visokošolske institucije iz partnerskih držav. Prijavitelj mora biti koordinator omrežja, ki zajema vsaj tri sodelujoče institucije iz treh različnih držav. D Določene organizacije (opredeljene v uredbi, ki ustanavlja program Erasmus+) ) ki sledijo cilju v evropskem interesu, niso upravičene do prijave v okviru tega ukrepa.

Trajanje projekta

Tri leta.

Kje se prijaviti?

Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 22. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. septembra istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene tudi z merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Award criteria

Projects will be assessed against the following criteria:

Ustreznost projekta

(največ 25 točk)

 • ustreznost predloga v zvezi s::
 • cilji in prednostnimi nalogami ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji programa Jean Monnet?“ in „Kaj je omrežje Jean Monnet?“);
 • v kolikšni meri predlog:
 • ustreza spodbujanju razvoja novih aktivnosti poučevanja, raziskovanja ali razprav;
 • prikaže dokaze o akademski dodani vrednosti;
 • spodbuja in krepi prepoznavnost teh evropskih študij/vprašanj tako na instituciji, ki sodeluje v ukrepu Jean Monnet, kot izven nje;.
 • ustreznost predloga v zvezi s prednostnimi ciljnimi skupinami ukrepa:
 • institucije ali akademiki, ki še niso prejeli sredstev Jean Monnet;

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 25 točk)

 • jasnost, celovitost in kakovost delovnega programa, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvajanje, ocenjevanje, nadaljnje spremljanje in razširjanje;
 • usklajenost ciljev projekta, aktivnosti in predlaganega proračuna;
 • kakovost in izvedljivost predlagane metodologije;
 • zasnova in upravljanje aktivnosti omrežja, vključno s komunikacijskimi kanali med članicami.

Kakovost projektne skupine

(največ 25 točk)

 • ustreznost profila in strokovnega znanja ključnega osebja (na akademskem in neakademskem področju), vključenega v aktivnosti, ki so predlagane s projektom.
 • sestava omrežja glede na geografsko pokritost in dopolnjevanje kompetenc.

Učinek in razširjanje

(največ 25 točk)

 • kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov aktivnosti poučevanja;
 • morebitni učinek in multiplikacijski učinek projekta:
 • na institucijo, ki gosti ukrep Jean Monnet, in institucije, ki so članice omrežja;
 • na študente in učeče se, ki imajo koristi od ukrepa Jean Monnet;
 • na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni, mednarodni in/ali evropski ravni;
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov aktivnosti na instituciji, ki gosti ukrep Jean Monnet, in drugod;
 • če je ustrezno, v kolikšni meri predlog opiše, kako se bo omogočil prost dostop z odprtimi licencami do ustvarjenih gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov ter kako se bo o njih obveščalo; predlog ne vsebuje nesorazmernih omejitev.

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 13 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

Kaj je še treba vedeti o podpori Jean Monnet za omrežja?

Učinek in razširjanje

Omrežja, izbrana v okviru tega ukrepa, morajo razširjati in uporabiti rezultate svojih aktivnosti tudi zunaj kroga neposredno vključenih udeležencev. To bo znatno okrepilo učinek in prispevalo k sistemski spremembi.

Za okrepitev učinka bi v svoje aktivnosti razširjanja morala vključiti ustvarjanje orodij in dogodkov, ki so prilagojeni njihovim ciljem.

Vsa omrežja Jean Monnet bodo morala zagotoviti posodabljanje svojega razdelka v spletnem orodju za program Erasmus+, kjer bodo na voljo vse informacije o aktivnostih programa Jean Monnet.

Projekti se bodo močno spodbujali k uporabi ustreznih obstoječih platform in orodij (tj. imenik projektov Jean Monnet, virtualna skupnost Jean Monnet). Z izvajanjem teh nalog, ki so del splošnega orodja informacijske tehnologije za Erasmus+, se zagotavlja obveščenost širše javnosti o aktivnostih omrežja Jean Monnet. Prejemniki nepovratnih sredstev bodo morali zagotoviti redno posodabljanje orodja z rezultati svojega dela.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Če je projekt izbran, veljajo naslednja pravila za dodelitev nepovratnih sredstev:

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Stroški aktivnosti

Upravičeni neposredni stroški:

 • stroški osebja;
 • potni stroški in stroški bivanja;
 • stroški oddaje naročil podizvajalcem (največ 30 % upravičenih neposrednih stroškov);
 • stroški opreme (največ 10 % upravičenih neposrednih stroškov);
 • stroški poučevanja;
 • drugi stroški (vključno s stroški za obvezno finančno revizijo/revizijsko potrdilo).

Upravičeni posredni stroški:

Pavšalni znesek, ki ne presega 7 % upravičenih neposrednih stroškov projekta, je upravičen v okviru posrednih stroškov in predstavlja splošne administrativne stroške upravičenca, ki niso že zdaj kriti iz upravičenih neposrednih stroškov (npr. računi za elektriko ali internet, stroški prostorov itd.), a jih je mogoče obračunati pri projektu.

Dejanski stroški

Največ 300 000 EUR.

80 % skupnih upravičenih stroškov (razen če prijavitelj zahteva nižji % nepovratnih sredstev).

Pogoj: cilji in delovni program morajo biti jasno opredeljeni v prijavnem obrazcu.