Kazalo
Iskanje po vodniku

Omrežja Jean Monnet (strateške razprave z akademskim okoljem)

Kaj je omrežje Jean Monnet?

Omrežja Jean Monnet spodbujajo ustvarjanje in razvoj konzorcijev mednarodnih akterjev (visokošolske institucije, raziskovalni centri, združenja itd.) na področju študij Evropske unije.

Prispevajo k zbiranju informacij, izmenjavi praks, grajenju znanja in spodbujanju evropskega procesa povezovanja po vsem svetu. Ta ukrep lahko podpira tudi krepitev obstoječih omrežij, ki podpirajo posebne aktivnosti, zlasti spodbujanje udeležbe mladih raziskovalcev v temah, povezanih z EU.

Ti projekti bodo temeljili na predlogih, usmerjenih v aktivnosti, ki jih ni mogoče uspešno izvesti na nacionalni ravni in zahtevajo sodelovanje vsaj treh partnerskih organizacij (vključno z institucijo prijaviteljico) iz treh različnih držav. Cilj je izvajanje projektov, ki nimajo samo nacionalne, temveč tudi večnacionalno razsežnost.

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

V življenjskem ciklu projekta lahko omrežja običajno izvedejo široko paleto aktivnosti, na primer:

 • zbiranje informacij in obveščanje o rezultatih o metodologijah, uporabljenih v raziskovanju in poučevanju študij EU na visoki ravni;
 • krepitev sodelovanja med različnimi visokošolskimi institucijami in drugimi pomembnimi organi po Evropi in vsem svetu;
 • izmenjavo znanja in strokovnega znanja za vzajemno krepitev dobre prakse;
 • spodbujanje sodelovanja in ustvarjanja platforme za izmenjavo znanja na visoki ravni z javnimi akterji in službami Evropske komisije v zvezi z izjemno pomembnimi temami EU.

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v omrežjih Jean Monnet?

Omrežja Jean Monnet bi morala postati referenčne točke za tematska področja Evropske unije, ki jih pokrivajo. Prevzela bodo vlogo izvajanja multiplikacijskega učinka in razširjanja znanja; prispevala bodo tudi k zbiranju in uporabi informacij ter zagotavljanju analiz in vizij za posebne vsebine.

Visokošolske institucije, ki koordinirajo omrežja Jean Monnet, prevzamejo končno odgovornost za svoje prijave. Aktivnosti, navedene v njihovem delovnem programu, morajo izvajati ves čas trajanja obdobja, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva.

Kakšna so merila za oceno podpore Jean Monnet za omrežja?

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora izpolniti omrežje Jean Monnet za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Visokošolska institucija ali druga organizacija s sedežem v kateri koli državi sveta. Visokošolske institucije s sedežem v državah programa Erasmus+ morajo biti nosilke veljavne Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče visokošolske institucije iz partnerskih držav. Prijavitelj mora biti koordinator omrežja, ki zajema vsaj tri sodelujoče institucije iz treh različnih držav. D Določene organizacije (opredeljene v uredbi, ki ustanavlja program Erasmus+) ) ki sledijo cilju v evropskem interesu, niso upravičene do prijave v okviru tega ukrepa.

Trajanje projekta

Tri leta.

Kje se prijaviti?

Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 20. februarja do 17. ure (po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. septembra istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene tudi z merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Award criteria

Projects will be assessed against the following criteria:

Ustreznost projekta

(največ 25 točk)

 • v kolikšni meri je predlog znotraj okvira študij Evropske unije:
  • v celoti tvori študij Evropske unije, s posebnim poudarkom na integracijskem procesu EU tako v notranjih kot zunanjih vidikih;
  • povezava s pravnim redom EU (acquis communautaire) in obstoječimi politikami EU;
  • spodbujanje aktivnega državljanstva v EU in vrednot EU;
  • krepitev zavedanja o EU in omogočanje prihodnje angažiranosti ter dialoga med narodi.
 • ustreznost predloga v zvezi z enim ali več naslednjimi cilji aktivnosti Jean Monnet:
  • spodbujanje odličnosti pri poučevanju in raziskovanju o evropskih študijah;
  • spodbujanje ustvarjanja novega poučevanja/aktivnosti pri evropskih študijah;
  • ustvarjanje znanja in vpogledov, ki lahko podpirajo oblikovanje politik EU in krepijo vlogo EU v globaliziranem svetu;
  • vsebovanje koristi za sisteme politki, znotraj katerih je opredeljen;
  • spodbujanje dialoga med akademskim svetom in širšo družbo;
  • vključevanje akterjev civilne družbe, oblikovalcev politike, javnih uslužbencev, predstavnikov izobraževanja in predstavnikov medijev na različnih ravneh;
  • širjenje znanja o EU v širši družbi, zunaj akademskih krogov in specializiranega občinstva;
  • približanje EU javnosti.
 • v kolikšni meri predlog dosega prednostne ciljne skupine:
  • institucije ali akademiki, ki še niso prejeli sredstev Jean Monnet;
  • študenti/občinstva, ki ne pridejo samodejno v stik z evropskimi študijami (na področjih izven prava, ekonomije in politologije);
  • pri tretjih državah, potencial projekta, da okrepi javno diplomacijo EU.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 25 točk)

 • jasnost, celovitost in kakovost predloga in delovnega programa, vključno z ustreznim načrtovanjem faz priprave, izvajanja, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja;
 • skladnost ciljev projekta in aktivnosti;
 • kakovost, novost in izvedljivost projekta samega ter izvedljivost predlagane metodologije.

Kakovost projektne skupine

(največ 25 točk)

 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja ključnega osebja pri aktivnostih, predlaganih v projektu– na akademskem in neakademskem področju, kjer je to ustrezno.

Učinek in razširjanje

(največ 25 točk)

 • pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:
  • na institucijo, ki gosti ukrep Jean Monnet;
  • na študente in učeče se, ki imajo koristi od ukrepa Jean Monnet;
  • na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov aktivnosti na instituciji, ki gosti ukrep Jean Monnet, in drugod;
  • širjenje novic;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, krepitev vidnosti udeležencev in organizacij;
  • navezovanje stikov s skupinami zunaj institucij visokošolskega izobraževanja;
  • prenosljivost in prevod v nove politike ter izboljšane prakse.
 • v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljno občinstvo preko:
  • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
  • prireditev;
  • tečajev usposabljanja;
  • uporabe novih tehnologij (večpredstavnostna orodja), vključno z odprtimi izobraževalnimi viri (OER).

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 13 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

Kaj je še treba vedeti o podpori Jean Monnet za omrežja?

Učinek in razširjanje

Omrežja, izbrana v okviru tega ukrepa, morajo razširjati in uporabiti rezultate svojih aktivnosti tudi zunaj kroga neposredno vključenih udeležencev. To bo znatno okrepilo učinek in prispevalo k sistemski spremembi.

Za okrepitev učinka bi v svoje aktivnosti razširjanja morala vključiti ustvarjanje orodij in dogodkov, ki so prilagojeni njihovim ciljem.

Vsa omrežja Jean Monnet bodo morala zagotoviti posodabljanje svojega razdelka v spletnem orodju za program Erasmus+, kjer bodo na voljo vse informacije o aktivnostih programa Jean Monnet.

Projekti se bodo močno spodbujali k uporabi ustreznih obstoječih platform in orodij (tj. imenik projektov Jean Monnet, virtualna skupnost Jean Monnet). Z izvajanjem teh nalog, ki so del splošnega orodja informacijske tehnologije za Erasmus+, se zagotavlja obveščenost širše javnosti o aktivnostih omrežja Jean Monnet. Prejemniki nepovratnih sredstev bodo morali zagotoviti redno posodabljanje orodja z rezultati svojega dela.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Če je projekt izbran, veljajo naslednja pravila za dodelitev nepovratnih sredstev:

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Stroški aktivnosti

Upravičeni neposredni stroški:

 • stroški osebja;
 • potni stroški in stroški bivanja;
 • stroški oddaje naročil podizvajalcem (največ 30 % upravičenih neposrednih stroškov);
 • stroški opreme (največ 10 % upravičenih neposrednih stroškov);
 • stroški poučevanja;
 • drugi stroški (vključno s stroški za obvezno finančno revizijo/revizijsko potrdilo).

Upravičeni posredni stroški:

Pavšalni znesek, ki ne presega 7 % upravičenih neposrednih stroškov projekta, je upravičen v okviru posrednih stroškov in predstavlja splošne administrativne stroške upravičenca, ki niso že zdaj kriti iz upravičenih neposrednih stroškov (npr. računi za elektriko ali internet, stroški prostorov itd.), a jih je mogoče obračunati pri projektu.

Dejanski stroški

Največ 300 000 EUR.

80 % skupnih upravičenih stroškov (razen če prijavitelj zahteva nižji % nepovratnih sredstev).

Pogoj: cilji in delovni program morajo biti jasno opredeljeni v prijavnem obrazcu.