Cuprins
Căutați în ghid

Rețele Jean Monnet (Dezbaterea Politicii Cu Mediul Academic)

Ce Este O Rețea Jean Monnet?

Rețelele Jean Monnet stimulează crearea și dezvoltarea de consorții de actori internaționali (instituții de învățământ superior, centre de cercetare, asociații etc.) în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană.

Rețelele contribuie la colectarea de informații, schimbul de practici, construirea unor baze de cunoștințe și promovarea procesului de integrare europeană în întreaga lume. De asemenea, acțiunea poate susține îmbunătățirea rețelelor existente de sprijinire a activităților specifice, în special stimularea participării tinerilor cercetători la tematici legate de UE.

Proiectele se vor baza pe propuneri, axate pe activități care nu pot fi realizate cu succes la nivel național și necesită implicarea a cel puțin trei organizații partenere (inclusiv instituția solicitantă), din trei țări diferite. Scopul este de a pune în aplicare proiecte care au o dimensiune multinațională, mai degrabă decât una națională.

Ce Activități Sunt Sprijinite În Cadrul Acțiunii?

Pe durata unui proiect, rețelele pot desfășura în general o gamă largă de activități, cum ar fi, de exemplu:

 • colectarea de informații și promovarea rezultatelor metodologiilor aplicate în cercetarea și predarea de nivel înalt pe teme privind UE;
 • consolidarea cooperării între diferite instituții de învățământ superior și alte organisme relevante din întreaga Europă și din întreaga lume;
 • schimbul de cunoștințe și de experiență, în vederea consolidării reciproce a bunelor practici;
 • promovarea cooperării și crearea unei platforme pentru schimbul de cunoștințe cu actorii publici și serviciile Comisiei Europene cu privire la aspecte extrem de relevante legate de UE.

Care Este Rolul Organizațiilor Participante La Rețelele Jean Monnet?

Rețelele Jean Monnet trebuie să devină puncte de referință în domeniile de studiu privind Uniunea Europeană pe care le acoperă. Rețelele vor avea rol de multiplicatori și de diseminare a cunoștințelor; ele vor contribui, de asemenea, la colectarea și valorificarea informațiilor și vor oferi analize și viziuni pe teme specifice.

Instituțiile de învățământ superior care coordonează rețelele Jean Monnet poartă responsabilitatea finală pentru propuneri. Ele sunt obligate să pună în aplicare, pe întreaga durată a grantului, activitățile descrise în programul lor de lucru.

Care Sunt Criteriile Utilizate Pentru A Evalua Sprijinul Jean Monnet Pentru Rețele?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care o rețea Jean Monnet trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibilă în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii De Eligibilitate

Cine poate candida?

O instituție de învățământ superior (HEI) sau orice organizație stabilită în orice țară din lume. Instituțiile de învățământ superior situate în țările participante la programul Erasmus+ trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere nu au nevoie de o astfel de cartă. Solicitantul trebuie să fie coordonatorul rețelei, care cuprinde un minim de trei organizații participante din trei țări diferite. Instituțiile europene desemnate (identificate în Regulamentul programului Erasmus+) care urmăresc un obiectiv de interes european nu sunt eligibile pentru a candida în cadrul acestei acțiuni.

Durata proiectului

Trei ani.

Unde se depune cererea?

TLa Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 22 februarie ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului) pentru proiectele care încep la data de 1 septembrie a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

De asemenea, organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii De Atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 25 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
 • obiectivele și prioritățile acțiunii (a se vedea secțiunile „Care sunt obiectivele Jean Monnet” și „Ce este o rețea Jean Monnet”).
 • Măsura în care propunerea:
 • este adecvată pentru încurajarea dezvoltării de noi activități de predare, cercetare sau dezbatere;
 • face dovada valorii adăugate academice;
 • promovează și oferă o mai mare vizibilitate studiilor/aspectelor europene, atât în cadrul instituției care participă la acțiunea Jean Monnet, cât și în afara acesteia.
 • Relevanța propunerii pentru grupurile țintă prioritare ale acțiunii:
 • instituții sau cadre didactice universitare care nu au beneficiat încă de finanțare prin acțiunea Jean Monnet.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 25 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv fazele adecvate de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
 • Concordanța dintre obiectivele proiectului, activitățile și bugetul propus;
 • Calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse;
 • Proiectarea și gestionarea activităților rețelei, inclusiv a canalelor de comunicare între membri.

Calitatea echipei de proiect

(maximum 25 de puncte)

 • Pertinența profilului și a expertizei cadrelor principale implicate - atât în domenii academice, cât și non-academice - în activitățile propuse în cadrul proiectului;
 • Compoziția rețelei în ceea ce privește acoperirea geografică și complementaritatea competențelor.

Impact și diseminare

(maximum 25 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor activităților de învățare;
 • Impactul potențial și efectul multiplicator al proiectului:
 • asupra instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet și asupra instituțiilor membre ale rețelei;
 • asupra studenților și cursanților care beneficiază de acțiunea Jean Monnet;
 • asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național, transnațional și/sau european.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
 • Dacă este relevant, măsura în care propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține nicio limitare disproporționată.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 13 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Ce Altceva Trebuie Să Știți Despre Sprijinul Jean Monnet Pentru Rețele?

Diseminare Și Impact

Rețelele selectate în cadrul acestei acțiuni trebuie să disemineze și să exploateze rezultatele propriilor activități dincolo de participanții implicați direct. Acest lucru va crește considerabil impactul și va contribui la o schimbare sistemică.

Pentru a mări impactul, acestea trebuie să includă în activitățile de diseminare crearea de instrumente și evenimente adaptate la obiective.

Toate rețelele Jean Monnet vor trebui să își actualizeze secțiunea corespunzătoare din instrumentul online specific Erasmus+, unde vor fi găzduite toate informațiile despre activitățile Jean Monnet. Proiectele vor fi încurajate să utilizeze platformele și instrumentele relevante existente (de exemplu, anuarul Jean Monnet, comunitatea virtuală Jean Monnet).

Funcțiile respective, care sunt parte a instrumentului informatic general pentru Erasmus+, asigură informarea publicului larg cu privire la activitățile Jean Monnet. Beneficiarilor de granturi li se va cere să actualizeze în mod regulat instrumentul cu rezultatele muncii lor.

Care Sunt Regulile De Finanțare?

Dacă proiectul este selectat, la acordarea grantului se vor aplica următoarele reguli de finanțare:

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Costurile activității

Costuri directe eligibile

 • Costuri cu personalul
 • Costuri de transport și de ședere
 • Costuri de subcontractare (maximum 30 % din costurile directe eligibile)
 • Costuri pentru echipamente (maximum 10 % din costurile directe eligibile
 • Costuri de predare
 • Alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli cu orice audit financiar obligatoriu/certificat de audit)

Costuri indirecte eligibile

O sumă forfetară, care nu depășește 7% din costurile directe eligibile ale proiectului, se încadrează ca eligibilă în categoria costurilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care nu sunt acoperite deja prin costurile directe eligibile (de exemplu, facturile la energie electrică sau la internet, costurile pentru spații etc.), însă care pot fi considerate deductibile prin proiect.

Costuri reale

Maximum 300 000 EUR

80 % din costurile eligibile totale (cu excepția cazului în care candidatul solicită un procent mai mic din grant).

Condiție: obiectivele și programul de lucru trebuie să fie prezentate în mod clar în formularul de candidatură