Spis treści
Szukaj w przewodniku

Sieci „Jean Monnet” (debata orientacyjna ze światem akademickim)

Czym jest sieć „Jean Monnet”?

Sieci „Jean Monnet” promują tworzenie i rozwój konsorcjów międzynarodowych zainteresowanych stron (instytucje szkolnictwa wyższego, centra badawcze, stowarzyszenia itp.) w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej.

Sieci te wspierają gromadzenie informacji, wymianę praktyk, rozwój wiedzy i promowanie procesu integracji europejskiej na całym świecie. Akcja ta wspiera również umacnianie istniejących sieci wspomagających określone działania, w szczególności promując uczestnictwo młodych badaczy w dziedzinach związanych z UE.

Projekty te będą opierały się na wnioskach dotyczących projektów skoncentrowanych na działaniach, które nie mogą zostać z powodzeniem zrealizowane na poziomie krajowym i które wymagają zaangażowania co najmniej trzech organizacji partnerskich (w tym instytucji składającej wniosek) pochodzących z trzech różnych krajów. Ich celem jest realizowanie projektów o wymiarze wielonarodowym, a nie krajowym.

Jakie działania wspiera się w ramach tej akcji?

Przez cały czas trwania projektu sieci mogą zazwyczaj realizować szeroko zakrojony zakres działań, na przykład:

 • gromadzenie informacji i promowanie wyników metod stosowanych w zaawansowanych badaniach i nauczaniu w zakresie kwestii dotyczących UE;
 • umacnianie współpracy między różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego i innymi odpowiednimi instytucjami w całej Europie i na świecie;
 • wymiana wiedzy i wiedzy fachowej służąca wzajemnemu doskonaleniu dobrych praktyk;
 • promowanie współpracy i tworzenie platform wymiany specjalistycznej wiedzy z podmiotami publicznymi i służbami Komisji Europejskiej w istotnych kwestiach dotyczących UE.

Jaką rolę pełnią organizacje uczestniczące w sieciach „Jean Monnet”?

Sieci „Jean Monnet” powinny stać się punktami odniesienia w obszarach tematycznych dotyczących Unii Europejskiej, które obejmują zakresem swych działań. Przyjmują one rolę promotorów oraz upowszechniają wiedzę; przyczyniają się również do gromadzenia i wykorzystywania informacji oraz prowadzenia analiz i tworzenia wizji w zakresie określonych tematów.

Instytucje szkolnictwa wyższego koordynujące sieci „Jean Monnet” ponoszą ostateczną odpowiedzialność za swoje wnioski dotyczące projektów. Mają one obowiązek realizacji działań opisanych w swoim programie prac w trakcie całego okresu objętego dofinansowaniem.

Jakie kryteria stosuje się do oceny wsparcia „Jean Monnet” na rzecz sieci?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełnić sieć „Jean Monnet”, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Instytucja szkolnictwa wyższego lub każda inna organizacja ustanowiona w dowolnym kraju na świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibą w krajach programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich. Wnioskodawca musi pełnić rolę koordynatora sieci składającej się z co najmniej trzech organizacji uczestniczących pochodzących z trzech różnych krajów. Wyznaczone instytucje europejskie (wskazane w rozporządzeniu ustanawiającym program Erasmus+) realizujące cel o znaczeniu ogólnoeuropejskim nie kwalifikują się do składania wniosku o dofinansowanie w ramach tej akcji.

Czas trwania projektu

Trzy lata.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 22 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 września tego samego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Organizacje składające wnioski będą również oceniane według kryteriów wykluczających i kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(Maksymalnie 25 punktów)

 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
 • celów i priorytetów akcji (zob. podrozdziały „Jakie są cele działań „Jean Monnet”?” i „Czym jest sieć Jean Monnet?”);
 • Zakres, w jakim wniosek:
 • jest odpowiedni na potrzeby opracowywania nowych działań dydaktycznych, badawczych lub związanych z prowadzeniem debat;
 • zawiera dowody akademickiej wartości dodanej; promuje i w większym stopniu eksponuje zagadnienia i studia europeistyczne zarówno w instytucji uczestniczącej w działaniu „Jean Monnet”, jak i poza nią.
 • Adekwatność wniosku dla priorytetowych grup docelowych akcji:
 • instytucji lub nauczycieli akademickich, którzy nie otrzymali dotychczas finansowania w ramach projektów „Jean Monnet”;

Jakość planu projektu i jego realizacji

(Maksymalnie 25 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu prac, w tym odpowiednich etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i rozpowszechniania.
 • Spójność między proponowanymi celami, działaniami i budżetem projektu.
 • Jakość i wykonalność proponowanej metodologii.
 • Opracowanie działań w ramach sieci oraz zarządzenie nimi, z uwzględnieniem kanałów komunikacji między członkami.

Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt

(Maksymalnie 25 punktów)

 • Zgodność dorobku i wiedzy fachowej zaangażowanych kluczowych nauczycieli – zarówno w dziedzinach naukowych, jak i nienaukowych – z działaniami proponowanymi w ramach projektu.
 • Struktura sieci pod względem zakresu geograficznego i komplementarności kompetencji.

Wpływ i upowszechnianie

(Maksymalnie 25 punktów)

 • Jakość środków stosowanych do oceny rezultatów działań w zakresie nauczania.
 • Potencjalny wpływ i efekt mnożnikowy projektu:
 • wpływ na instytucję, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”, oraz na instytucje będące członkami sieci;
 • wpływ na studentów i osoby uczące się czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”;
 • wpływ na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, krajowym, transnarodowym lub europejskim.
 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”, i poza nią.
 • W stosownych przypadkach zakres, w jakim we wniosku opisano sposoby bezpłatnego udostępniania i promowania powstałych materiałów, dokumentów i mediów na podstawie licencji otwartych, przy czym wniosek ten nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 13 punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o wsparciu „Jean Monnet” na rzecz sieci?

Wpływ i upowszechnianie

Sieci wybrane w ramach tej akcji mają obowiązek upowszechniania i wykorzystywania wyników swoich działań poza obszarem działań bezpośrednio zaangażowanych uczestników. Przyczyni się to do zwiększenia ich wpływu i doprowadzi do zmiany systemowej.

Aby zwiększyć oddziaływanie sieci, działania mające na celu upowszechnianie powinny obejmować tworzenie narzędzi i organizowanie wydarzeń dostosowanych do ich celów.

W przypadku wszystkich sieci „Jean Monnet” konieczna będzie aktualizacja odpowiedniej sekcji specjalnego narzędzia internetowego Erasmus+, w ramach którego będą przechowywane wszystkie informacje na temat działań „Jean Monnet”. Kierownicy katedr będą zdecydowanie zachęcani do korzystania z odpowiednich istniejących platform i narzędzi (tj. katalogu projektów „Jean Monnet”, wirtualnej społeczności uczestników projektów „Jean Monnet”). Dzięki tym funkcjom, stanowiącym część ogólnego narzędzia informatycznego programu Erasmus+, informacje na temat działań sieci „Jean Monnet” dotrą do szerszego grona osób. Podmioty, które otrzymały dofinansowanie, będą proszone o regularne aktualizowanie narzędzia poprzez wprowadzanie wyników swojej pracy.

Jakie są zasady finansowania?

Jeżeli projekt zostanie wybrany, dofinansowanie będzie podlegało następującym zasadom finansowania:

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Koszty działania

Kwalifikowalne koszty bezpośrednie

 • Koszty osobowe
 • Koszty podróży i utrzymania
 • Koszty związane z podwykonawstwem (maksymalnie 30% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich)
 • Koszty sprzętu (maksymalnie 10% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich)
 • Koszty nauczania
 • Inne koszty (w tym koszty wszelkich obowiązkowych kontroli finansowych/świadectw audytu)

Kwalifikowalne koszty pośrednie

Kwota zryczałtowana nieprzekraczająca 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu kwalifikuje się jako koszty pośrednie stanowiące ogólne koszty administracyjne beneficjenta, które nie zostały już pokryte w ramach kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich (np. rachunki za energię lub internet, koszty związane z wynajmem lokalu itp.), ale jakimi może zostać obciążony projekt.

Koszty rzeczywiste

Maksymalnie 300 000 EUR

80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych (chyba że wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie niższej wartości procentowej dofinansowania)

Warunek: w formularzu wniosku należy jasno określić cele i program prac.