Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Jean Monnet-netwerken (beleidsdebatten met de academische wereld)

Wat is een Jean Monnet-netwerk?

Jean Monnet-netwerken bevorderen de oprichting en ontwikkeling van consortia bestaande uit internationale spelers (IHO’s, onderzoekscentra, verenigingen enz.) op het gebied van EU-studies.

Zij dragen bij aan het verzamelen van informatie, uitwisselen van praktijken, opbouwen van kennis en bevorderen van het Europese-integratieproces wereldwijd. Deze actie verleent ook steun aan de verbetering van bestaande netwerken die specifieke activiteiten ondersteunen en die met name jongere onderzoekers aanmoedigen zich te verdiepen in thema's die verband houden met de EU.

Deze projecten berusten op voorstellen met de nadruk op activiteiten die niet op nationaal niveau met succes te verwezenlijken zijn. Bij deze projecten moeten minstens drie partnerorganisaties (de aanvragende instelling meegerekend) uit drie verschillende landen betrokken zijn. Het doel is projecten op te zetten die niet zozeer een nationale als wel een multinationale dimensie hebben.

Welke activiteiten worden ondersteund door deze actie?

Gedurende de looptijd van een project kunnen de netwerken doorgaans een breed scala aan activiteiten ontplooien, zoals:

 • het verzamelen van informatie en resultaten van de methoden die worden toegepast in onderzoek en onderwijs op hoog niveau over EU-onderwerpen;
 • het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende instellingen voor hoger onderwijs en andere relevante organen in geheel Europa en wereldwijd;
 • het uitwisselen van kennis en ervaringen met het oog op de wederzijdse verbetering van goede praktijken;
 • het bevorderen van samenwerking en het opzetten van een platform voor kennisuitwisseling op hoog niveau met de publieke actoren en de diensten van de Europese Commissie over uitermate relevante EU-onderwerpen.

Wat is de rol van de organisaties die deelnemen aan Jean Monnet-netwerken?

Jean Monnet Networks should become reference points in the European Union subject areas they cover. They will take the role of multipliers and disseminate knowledge; they will also contribute to collect and capitalize information as well as provide analysis and visions on specific subjects.

Higher education institutions coordinating Jean Monnet Networks have the final responsibility for their proposals. They are obliged to implement the activities described in their work programme during the entire duration of the grant.

Welke criteria worden gehanteerd om Jean Monnet-steun aan netwerken te evalueren?

Hieronder worden de formele criteria opgesomd waaraan een Jean Monnet-netwerk moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Erasmus+-programma:

Subsidiabiliteitscriteria

Wie kan een aanvraag indienen?

Een instelling voor hoger onderwijs (IHO) of een andere organisatie die gevestigd is in een willekeurig land over de hele wereld. In een Erasmus+-programmaland gevestigde IHO's moeten in het bezit zijn van een geldig Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE). Deelnemende IHO's uit partnerlanden dienen niet in het bezit te zijn van een ECHE. De aanvrager moet de coördinator zijn van het netwerk dat minimaal drie deelnemende organisaties uit drie verschillende landen omvat.

Er mag geen financiële steun worden aangevraagd door de aangeduide Europese instellingen met een doelstelling van Europees belang (als geïdentificeerd in de verordening tot vaststelling van het Erasmus+-programma).

Projectduur

Drie jaar

Waar aanvragen?

Bij het in Brussel gevestigde Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Wanneer aanvragen?

Aanvragers moeten hun subsidieaanvraag uiterlijk indienen op 22 februari om 12 uur 's middags (Belgische tijd) voor projecten die van start gaan op 1 september van datzelfde jaar.

Hoe aanvragen?

In deel C van deze gids wordt uiteengezet hoe de aanvraag wordt ingediend.

Aanvragende organisaties worden getoetst aan de uitsluitings- en selectiecriteria. Zie deel C van deze gids voor meer informatie.

Toekenningscriteria

Projecten worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:

Relevantie van het project

(maximaal 25 punten)

 • De mate waarin het voorstel relevant is voor:
 • de doelstellingen en prioriteiten van de actie (zie onder "Wat zijn de doelstellingen van Jean Monnet-acties?" en "Wat is een Jean Monnet-netwerk?").
 • De mate waarin het voorstel:
 • de ontwikkeling van nieuwe onderwijs-, onderzoeks- of debatactiviteiten bevordert;
 • aantoont dat het academische meerwaarde oplevert;
 • Europese studies en EU-kwesties promoot en de zichtbaarheid daarvan vergroot, zowel binnen de instelling die deelneemt aan de Jean Monnet-actie, als daarbuiten.
 • De relevantie van het voorstel voor de prioritaire doelen van de actie:
 • instellingen of wetenschappers die nog geen financiële steun krijgen in het kader van de Jean Monnet-activiteiten.

Kwaliteit van projectontwerp en -uitvoering

(maximaal 25 punten)

 • De duidelijkheid, volledigheid en kwaliteit van het werkprogramma, met inbegrip van geschikte fasen ter voorbereiding, uitvoering, evaluatie, follow-up en verspreiding.
 • De consistentie tussen de projectdoelstellingen, activiteiten en het voorgestelde budget.
 • De kwaliteit en praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde methode.
 • Het ontwerp en beheer van netwerkactiviteiten en van communicatiekanalen tussen de netwerkleden.

Kwaliteit van het projectteam

(maximaal 25 punten)

 • De relevantie van het profiel en de deskundigheid, zowel op wetenschappelijk vlak als daarbuiten, van het vooraanstaande personeel dat betrokken is bij de in het project voorgestelde activiteiten.
 • De samenstelling van het netwerk in termen van geografische dekking en complementariteit van competenties. 

Effect en verspreiding

(maximaal 25 punten)

 • De kwaliteit van maatregelen om de resultaten van de onderwijsactiviteiten te evalueren.
 • De potentiële effecten en het multiplicatoreffect van het project:
 • op de instelling die optreedt als gastorganisatie voor de Jean Monnet-actie alsook op de instellingen die lid zijn van het netwerk;
 • op de studenten en lerenden aan wie de Jean Monnet-actie ten goede komt;
 • op andere organisaties en personen die betrokken zijn op lokaal, regionaal, nationaal, transnationaal en/of Europees niveau.
 • De geschiktheid en kwaliteit van maatregelen met het oog op de verspreiding van de resultaten van de activiteiten binnen en buiten de instelling die optreedt als gastorganisatie voor de Jean Monnet-actie.
 • Voor zover van toepassing, de mate waarin het voorstel beschrijft hoe geproduceerde documenten, materiaal en media vrij toegankelijk worden gemaakt en gepromoot onder open licenties en zonder onevenredige beperkingen op te leggen.

De voorstellen moeten een minimumscore van 60 punten behalen om voor financiële steun in aanmerking te komen. Bovendien moeten de voorstellen een score van minstens 13 punten behalen in elke categorie van de hierboven vermelde toekenningscriteria.

Wat moet u nog weten over Jean Monnet-steun aan netwerken?

Verspreiding En Effect

De voor deze actie geselecteerde netwerken dienen de resultaten van hun activiteiten te verspreiden en te laten benutten buiten het werkterrein van de rechtstreeks betrokken deelnemers. Op die manier wordt het effect van de actie gemaximaliseerd en wordt een systemische verandering bewerkstelligd.

Om het effect te vergroten, moet er in de verspreidingsactiviteiten van de netwerken worden gezorgd voor de ontwikkeling van instrumenten en de organisatie van evenementen die afgestemd zijn op de nagestreefde doelstellingen.

Alle Jean Monnet-netwerken wordt gevraagd het hen betreffende onderdeel van het specifieke online-instrument voor het Erasmus+-programma te actualiseren. In dit instrument wordt alle informatie over de Jean Monnet-activiteiten bijgehouden. Voorts wordt het ten zeerste aangeraden gebruik te maken van de relevante bestaande platforms en instrumenten (bijvoorbeeld de Jean Monnet-database en de virtuele Jean Monnet-gemeenschap). Deze functies maken deel uit van het overkoepelende IT-instrument voor het Erasmus+-programma en houden het grote publiek geïnformeerd over de activiteiten van Jean Monnet-netwerken. Bursalen wordt gevraagd dit instrument geregeld te actualiseren met de resultaten van hun werkzaamheden.

Wat zijn de financieringsregels?

Indien het project wordt geselecteerd, gelden de volgende financieringsregels voor de subsidie:

Subsidiabele kosten

Financierings-mechanisme

Bedrag

Toewijzingsregel

Activiteits¬kosten

Subsidiabele directe kosten

 • Personeelskosten
 • Reis- en verblijfkosten
 • Uitbestedingskosten (maximaal 30 % van de subsidiabele directe kosten)
 • Uitrustingskosten (maximaal 10 % van de subsidiabele directe kosten)
 • Onderwijskosten
 • Overige kosten (met inbegrip van de kosten van verplichte financiële audits/auditcertificaten)

Subsidiabele indirecte kosten
Een vast bedrag van ten hoogste 7 % van de subsidiabele directe projectkosten is subsidiabel als indirecte kosten, zijnde de door de begunstigde gemaakte algemene administratiekosten die niet al worden gedekt door de subsidiabele directe kosten (bv. elektriciteits- of internetkosten, kosten voor lokalen enz.) maar die aan het project kunnen worden toegerekend.

Werkelijke kosten

Maximaal 300 000 EUR

80 % van de totale subsidiabele kosten (tenzij de aanvrager verzoekt om een lager subsidiepercentage).

Voorwaardelijk: de doelstellingen en het werkprogramma moeten duidelijk worden uiteengezet in het aanvraagformulier.