Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Mreže Jean Monnet (rasprava o politici s akademskim svijetom)

Što je mreža Jean Monnet?

Mrežama Jean Monnet potiče se stvaranje i razvoj konzorcija međunarodnih igrača (Visoka učilišta, istraživački centri, udruge itd.) u području studija o Europskoj uniji.

One pridonose prikupljanju informacija, razmjeni prakse, izgradnji znanja i promicanju postupka europskih integracija u svijetu. Ovom se aktivnošću također može podupirati jačanje postojećih mreža kojima se podupiru određene aktivnosti, posebno poticanje suradnje mladih istraživača u područjima povezanim s EU-om.

Ti će se projekti temeljiti na prijedlozima usmjerenim na aktivnosti koje se ne mogu uspješno provoditi na nacionalnoj razini i za koje je potrebna uključenost barem triju partnerskih organizacija (uključujući ustanovu podnositeljicu zahtjeva) iz triju različitih država. Njihov je cilj provoditi projekte koji imaju multinacionalnu, a ne nacionalnu dimenziju.

Koja se djelovanja podupiru u okviru ove aktivnosti?

Za vrijeme trajanja projekta, mrežama se obično može ostvariti niz aktivnosti, kao što su, na primjer:

 • prikupljanje informacija i promicanje rezultata o metodologijama koje se primjenjuju na istraživanje na visokoj razini i podučavanje o temama povezanima s EU-om;
 • jačanje suradnje između različitih ustanova visokog obrazovanja i drugih relevantnih tijela u Europi i svijetu;
 • razmjena znanja i iskustva u cilju uzajamnog jačanja dobre prakse;
 • poticanje suradnje i stvaranje platforme za razmjenu znanja na visokoj razini s javnim dionicima i službama Europske komisije o temama važnim za EU.

Koja ulogu imaju organizacije koje sudjeluju u mrežama Jean Monnet?

Mreže Jean Monnet trebale bi postati referentne točke u područjima Europske unije koja obuhvaćaju. One će umnožavati i širiti znanje. Također će pridonijeti prikupljanju i iskorištavanju informacija i pružati analizu i vizije o određenim temama.

Ustanove visokog obrazovanja koje koordiniraju mreže Jean Monnet snose konačnu odgovornost za vlastite prijedloge. One moraju provoditi aktivnosti opisane u njihovom programu rada za vrijeme trajanja bespovratnih sredstava.

Koji se kriteriji primjenjuju na ocjenjivanje potpore za mreže iz programa Jean Monnet?

U nastavku su navedeni kriteriji koje moraju ispuniti mreže Jean Monnet da bi bile prihvatljiva za bespovratna sredstva iz programa Erasmus+:

Kriteriji prihvatljivosti

Tko može predati zahtjev?

Ustanova visokog obrazovanja (UVO) ili druga organizacija s poslovnim nastanom u bio kojoj državi svijeta. UVO-i u državi sudionici programa Erasmus+ moraju imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). ECHE ne moraju imati UVO-i koji sudjeluju u programu iz partnerskih država. Podnositelj mora biti koordinator mreže koja se sastoji od najmanje tri organizacije sudionice iz triju različitih država. Imenovane Europske ustanove (definirane u Uredbi kojem se osniva program Erasmus+) koje ostvaruju cilj od europskog interesa ne mogu se prijaviti u okviru ove aktivnosti.

Trajanje projekta

Tri godine.

Kome predati zahtjev?

Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, koja ima sjedište u Bruxellesu.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 22. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte čija provedba započinje 1. rujna iste godine.

Kako predati zahtjev?

Detalje o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju mjerodavnih kriterija za isključenje i kriterija za odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Važnost projekta

(Najviše 25 bodova)

 • Važnost prijedloga za:
 • ciljeve i prioritete aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi programa Jean Monnet” i „Što je mreža Jean Monnet”).
 • Stupanj do kojeg prijedlog:
 • primjeren je za razvoj novih aktivnosti poučavanja, istraživanja ili rasprava;
 • pokazuje dokaze o akademskoj dodanoj vrijednosti;
 • promiče i omogućuje bolju vidljivost ovih europskih studija/pitanja u ustanovi koja sudjeluje u aktivnosti Jean Monnet i izvan nje.
 • Važnost prijedloga za prioritetne ciljne skupine aktivnosti:
 • ustanove ili akademici koji još ne primaju financijska sredstva iz programa Jean Monnet.

Kvaliteta plana i provedbe aktivnosti

(Najviše 25 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedba, ocjenjivanje, praćenje i širenje;
 • Dosljednost između ciljeva projekta, aktivnosti i predloženog proračuna aktivnosti;
 • Kvaliteta i izvedivost predložene metodologije;
 • Izrada i upravljanje aktivnostima mreže, uključujući komunikacijske kanale između članova.

Kvaliteta projektnog tima

(Najviše 25 bodova)

 • Važnost profila i stručnosti ključnih djelatnika – iz akademskih i neakademskih područja – koji su uključeni u aktivnosti koje su predložene u okviru projekta.
 • Sastav mreže u smislu zemljopisne pokrivenosti i komplementarnosti kompetencija.

Učinak i širenje

(Najviše 25 bodova)

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje rezultata aktivnosti poučavanja;
 • Mogući utjecaj i multiplikacijski učinak projekta:
 • na ustanovu koja je domaćin aktivnosti Jean Monnet i na ustanove članice mreže;
 • na studente i učenike koji imaju koristi od aktivnosti Jean Monnet;
 • na druge organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj nacionalnoj i/ili europskoj razini.
 • Primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje rezultata aktivnosti u okviru i izvan ustanove koja je domaćin aktivnosti Jean Monnet;
 • Ako je važno, stupanj do kojeg je u projektu opisano kako će materijali, dokumenti i mediji biti slobodno dostupni i kako će se promicati otvorenim dozvolama i ne sadrži nerazmjerna ograničenja;

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Osim toga, moraju dobiti najmanje 13 bodova u svakoj od prethodno navedenih kategorija Kriterija za dodjelu.

Što biste još trebali znati o potpori mrežama iz programa Jean Monnet?

Širenje i učinak

Mreže odabrane u okviru ove aktivnosti trebale bi širiti i iskorištavati rezultate aktivnosti izvan izravno uključenih sudionika. Time će se značajno povećati učinak i pridonijeti sustavnim promjenama.

Kako bi se poboljšao njihov učinak, one bi trebale uključivati u svojim aktivnostima širenja stvaranje alata i događaja prilagođenih ciljevima.

Od svih će se mreža Jean Monnet tražit će se da ažuriraju svoj odjeljak internetskog alata za Erasmus+ na kojima će se nalaziti sve informacije o aktivnostima programa Jean Monnet. Poticat će ih se da koriste postojeće platforme i alate (tj. direktorij programa Jean Monnet, virtualna zajednica programa Jean Monnet). Putem tih odjeljaka, koji su dio općeg alata IT-a za Erasmus+, javnost će biti informirana u ustanovama i studijima koje one nude u okviru programa Jean Monnet. Nositelji bespovratnih sredstava morat će redovito ažurirati alat s rezultatima svog rada.

Koja su pravila financiranja?

U slučaju odabira projekta, na bespovratna sredstva primjenjuju se sljedeća pravila financiranja:

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Troškovi aktivnosti

Prihvatljivi izravni troškovi

 • Troškovi osoblja
 • Troškovi putovanja i troškovi života
 • Troškovi podugovaranja (najviše 30 % prihvatljivih izravnih troškova)
 • Troškovi opreme (najviše 10 % prihvatljivih izravnih troškova)
 • Troškovi poučavanja
 • Ostali troškovi (uključujući troškove svih obveznih financijskih revizija / potvrda o reviziji)

Prihvatljivi neizravni troškovi

Paušalni iznos, koji ne prelazi 7 % prihvatljivih izravnih troškova projekta prihvatljiv je u okviru neizravnih troškova koji predstavljaju opće administrativne troškove korisnika i koje ne pokrivaju prihvatljivi izravni troškovi (primjerice, računi za struju ili internet, troškovi najma prostora itd.) ali se mogu smatrati naplativima iz projekta.

Stvarni troškovi

Maximum € 300 000

80 % ukupnih prihvatljivih troškova (osim ako podnositelj zatraži niži % bespovratnih sredstava)

Uvjet: u obrascu prijave moraju jasno navedeni ciljevi i program rada