Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Δίκτυα Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο)

Τι είναι τα δίκτυα Jean Monnet;

Τα δίκτυα Jean Monnet ενθαρρύνουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ διεθνών παραγόντων (ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ενώσεις/σύνδεσμοι, κ.λπ.) στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών.

Συμβάλλουν στη συγκέντρωση πληροφοριών, την ανταλλαγή πρακτικών, την απόκτηση γνώσεων και την προώθηση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ανά τον κόσμο. Η εν λόγω δράση δύναται επίσης να στηρίξει την ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων που υλοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως η προώθηση της συμμετοχής των νέων ερευνητών σε τομείς που αφορούν την ΕΕ.

Τα εν λόγω σχέδια βασίζονται σε προτάσεις σχετικά με δραστηριότητες που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς σε εθνικό επίπεδο και απαιτούν τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών οργανισμών (περιλαμβανομένου του αιτούντος ιδρύματος) από τρεις διαφορετικές χώρες. Έχουν στόχο την ανάληψη έργων με περισσότερο διεθνή παρά εθνικό χαρακτήρα

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης;

Σε όλη τη διάρκεια ενός σχεδίου, τα δίκτυα μπορούν να πραγματοποιούν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, στις οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:

 • η συλλογή πληροφοριών και η προώθηση αποτελεσμάτων των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται από την υψηλού επιπέδου έρευνα και διδασκαλία σε θέματα της ΕΕ·
 • η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων φορέων στην Ευρώπη και στον κόσμο·
 • η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης με σκοπό την αμοιβαία ενίσχυση των ορθών πρακτικών·
 • η ενθάρρυνση της συνεργασίας και η ανάπτυξη πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων υψηλού επιπέδου με τους δημόσιους φορείς και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα άμεσης συνάφειας με την ΕΕ.

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν στα δίκτυα Jean Monnet;

Τα δίκτυα Jean Monnet θα πρέπει να εξελιχθούν σε σημεία αναφοράς στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών που καλύπτουν. Οφείλουν να διαδραματίζουν πολλαπλασιαστικό ρόλο και να διευκολύνουν τη διάδοση γνώσεων. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στη συλλογή και την αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και στην ανάλυση και τη διατύπωση θεωρήσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν τον συντονισμό των δικτύων Jean Monnet φέρουν την τελική ευθύνη για τις προτάσεις τους. Υποχρεούνται να υλοποιούν τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας τους καθόλη τη διάρκεια της επιχορήγησης.

Με ποια κριτήρια αξιολογείται η στήριξη σε Δίκτυα Jean Monnet;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα δίκτυο Jean Monnet, ώστε να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή οποιοιδήποτε άλλοι οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε χώρες του προγράμματος Erasmus+ πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE). Ο εν λόγω Χάρτης δεν είναι υποχρεωτικός για τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις χώρες εταίρους.

Ο αιτών πρέπει να είναι ο συντονιστής δικτύου που αποτελείται από τουλάχιστον τρεις συμμετέχοντες οργανισμούς από τρεις διαφορετικές χώρες.

Τα καθορισμένα ιδρύματα (όπως ορίζονται στον Κανονισμό που θεσπίζει το πρόγραμμα Erasmus+), τα οποία επιδιώκουν έναν στόχο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δεν είναι επιλέξιμα για τη συγκεκριμένη δράση.

Διάρκεια του σχεδίου

Τρία έτη.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ως τις 22 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται επίσης και με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)

 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους και τις προτεραιότητες της δράσης (βλέπε ενότητες «Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος Jean Monnet» και «Τι είναι τα δίκτυα Jean Monnet».
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση:
 • θεωρείται κατάλληλη για την προώθηση της ανάπτυξης νέων δραστηριο-τήτων διδασκαλίας, έρευνας ή συζήτησης·
 • περιέχει στοιχεία που αποδεικνύουν την ακαδημαϊκή προστιθέμενη αξία της·
 • προωθεί και - εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή των Ευρωπαϊκών σπου-δών/θεμάτων τόσο εντός του ιδρύματος που συμμετέχει στη δράση Jean Monnet όσο και εκτός.
 • Συνάφεια της πρότασης με τις ομάδες προτεραιότητας στις οποίες στοχεύει η δράση:
 • ιδρύματα ή ακαδημαϊκοί που δεν έχουν λάβει ακόμη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Jean Monnet.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)

 • Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος προετοιμασίας, υλοποίησης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και διάδοσης·
 • Συνοχή μεταξύ των στόχων, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προ-ϋπολογισμού του σχεδίου
 • Ποιότητα και σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας·
 • Σχεδιασμός και διαχείριση των δραστηριοτήτων του δικτύου, περιλαμβανομένων των δίαυλων επικοινωνίας μεταξύ των μελών.

Ποιότητα της ομάδας σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)

 • Συνάφεια του προφίλ και της εμπειρογνωμοσύνης του ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου που εμπλέκεται –στους ακαδημαϊκούς και μη τομείς– στις δραστηριότητες που προτείνονται στο σχέδιο·
 • Σύνθεση του δικτύου από πλευράς γεωγραφικής κάλυψης και συμπληρωματικότητας των αρμοδιοτήτων.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)

 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διδακτικών δρα-στηριοτήτων·
 • Δυνητικός αντίκτυπος και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του σχεδίου:
 • στο ίδρυμα στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet, καθώς και στα ιδρύματα-εταίρους του δικτύου·
 • στους φοιτητές και τους διδασκομένους που επωφελούνται από τη δράση Jean Monnet·
 • σε άλλους οργανισμούς και ιδιώτες που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, υπερεθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet·
 • Κατά περίπτωση, τον βαθμό στον οποίο η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα υλικά, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα καθίστανται ελεύθερα διαθέσιμα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών, χωρίς δυσανάλογους περιορισμούς.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 13 βαθμούς σε καθεμία από τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων χορήγησης.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε για τα Δίκτυα Jean Monnet;

Διάδοση και αντίκτυπος

Στο πλαίσιο των Δικτύων Jean Monnet της εν λόγω Δράσης είναι υποχρεωτική η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των οργανωμένων διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, και πέραν των άμεσα εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων μερών. Συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του αντίκτυπου και την επίτευξη συστημικής αλλαγής.

Για να ενισχύσουν τον αντίκτυπό τους, τα δίκτυα οφείλουν να συμπεριλάβουν στις δραστηριότητες διάδοσης την ανάπτυξη μέσων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνάρτηση με τους στόχους τους.

Οι αρμόδιοι των δικτύων Jean Monnet θα πρέπει να ενημερώνουν το αντίστοιχο τμήμα του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου του προγράμματος Erasmus+ όπου τηρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες Jean Monnet. Θα ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να χρησιμοποιούν όλες τις σχετικές πλατφόρμες και εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή τους (π.χ. το ευρετήριο Jean Monnet, την εικονική κοινότητα Jean Monnet).

Οι εν λόγω λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν μέρος του γενικού εργαλείου πληροφορικής του προγράμματος Erasmus+, συμβάλλουν στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού όσον αφορά τις δραστηριότητες των δικτύων Jean Monnet. Οι κάτοχοι επιχορηγήσεων θα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά το παραπάνω εργαλείο με τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Σε περίπτωση επιλογής του σχεδίου, θα ισχύουν οι κάτωθι κανόνες χρηματοδότησης όσον αφορά την επιχορήγηση:

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες δρα-στηριότητας

Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Έξοδα ταξιδιού και διαμονής
 • Δαπάνες υπεργολαβίας (μέγιστη βαθμολογία 30% of Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες)
 • Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού (μέγιστη βαθμολογία 10% of Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες)
 • Δαπάνες συνδεόμενες με τη διδασκαλία
 • Λοιπές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τυχόν υποχρεωτικούς δημοσιονομικούς ελέγχους/πιστοποιητικό δημοσιονομικού ελέγχου)

Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες

Κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου, λογίζεται ως έμμεση επιλέξιμη δαπάνη και περιλαμβάνει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου, τα οποία δεν καλύπτονται ήδη από τις επιλέξιμες άμεσες δαπάνες (π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή διαδικτύου, έξοδα εγκαταστάσεων, κ.λπ.) αλλά για τα οποία θεωρείται υπόχρεο προς καταβολή το σχέδιο.

Πραγματικές δαπάνες

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης:300.000 EUR

80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (εκτός εάν ζητηθεί χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης από τον αιτού-ντα).

Υπό τον όρο ότι: Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει σαφή περιγραφή των στόχων και του προγράμματος εργα-σιών