Filter by

JEAN MONNET-MODULER

Vad är en Jean Monnet-modul?

En Jean Monnet-modul är ett kort undervisningsprogram (eller kurs) vid en högskola inom EU- studier. Varje modul omfattar minst 40 undervisningstimmar per läsår. Moduler får vara inriktade på en viss vetenskapsgren inom EU-studierna eller kan vara tvärvetenskapliga och därmed kräva akademisk medverkan från flera professorer och experter.

Erasmus+ stöder Jean Monnet-moduler i syfte att

 • främja forskning och en första undervisningserfarenhet för unga forskare och akademiker och yrkesverksamma inom EU-frågor (upp till 20 % av den budget som anslagits till stöd för moduler ska beviljas samordnare som är forskare som tagit en filosofie doktorsexamen under de senaste fem åren),
 • främja offentliggörande och spridning av resultat av akademisk forskning,
 • skapa intresse för EU och bilda basen för framtida center för europeisk kunskap, särskilt i partnerländer,
 • främja införandet av en EU-aspekt på studier som i huvudsak inte är EU-relaterade,
 • tillhandahålla skräddarsydda kurser i EU-specifika frågor som är relevanta för personer med akademisk examen i deras yrkesliv.

Jean Monnet-modulen förankrar och integrerar undervisning om EU-frågor i läroplaner som hittills endast har innehållit EU-relaterat material i begränsad omfattning. De ger även ett brett spektrum av studenter och intresserade invånare tillgång till fakta och kunskaper om Europeiska unionen.

 

Vilken verksamhet får stöd inom ramen för denna insats?

Jean Monnet-moduler måste genomföras i någon av följande former:

 • Allmänna kurser eller introduktionskurser i EU-frågor (framför allt vid institutioner och fakulteter som ännu inte har något välutvecklat kursutbud på området).
 • Specialiserad undervisning i EU-utveckling (framför allt vid institutioner och fakulteter som redan har ett välutvecklat kursutbud på området).
 • Sommar- och intensivkurser som erkänns fullt ut.

 

Vilken roll har de organisationer som deltar i en Jean Monnet-modul?

Högskolorna ska stödja och främja modulsamordnarna genom att en så stor del av allmänheten som möjligt får ta del av deras verksamhet såväl inom som utanför institutionen.

Högskolorna ska stödja modulsamordnarna i deras undervisnings-, forsknings- och reflektionsverksamhet: De erkänner den undervisningsverksamhet som utarbetats, de övervakar verksamheten, lyfter fram och tar vara på de resultat som uppnåtts av deras personal inom ramen för Jean Monnet.

Högskolorna är skyldiga att upprätthålla verksamheten i en Jean Monnet-modul under hela projektets löptid, även genom att vid behov byta ut den akademiska samordnaren. Om institutionen är tvungen att ersätta modulsamordnaren måste en skriftlig ansökan om tillstånd skickas till Centrala programkontoret. Den föreslagna nya samordnaren måste dessutom ha samma grad av specialisering på EU-studier.

 

Vilka kriterier används för att bedöma en Jean Monnet-modul?

Här anger vi de formella kriterier som en Jean Monnet-modul måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+:

 

Vem kan få bidrag?

Vilka kan söka?

En högskola som är etablerad i vilket land som helst i världen. Högskolor som är etablerade i programländer måste ha en giltig anslutning till Erasmus charter för högre utbildning. Deltagande högskolor i partnerländer behöver inte vara anslutna till Erasmus charter för högre utbildning.

Enskilda personer kan inte ansöka direkt om ett bidrag.

Undervisningstimmar avser timmar med direktkontakt inom ramen för gruppföreläsningar, seminarier, handledningsträffar, även när dessa sker på distans, men innefattar inte individuell undervisning.

Projektets varaktighet Tre år.
Verksamhetens varaktighet

Undervisningen i en Jean Monnet-modul måste omfatta minst 40 timmar per läsår (i tre på varandra följande år) inom EU-studier vid den sökande högskolan.

Med undervisningstimmar avses timmar med direktkontakt inom ramen för gruppföreläsningar, seminarier, handledningsträffar och kan även genomföras i ett distansundervisningsformat, men innefattar inte individuell undervisning.

Var kan ansökan lämnas? Till Centrala programkontoret – genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel.
När ska ansökan lämnas in? Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 20 februari kl. 17.00 (Bryssels tidszon) för projekt som inleds den 1 september samma år.
Hur söker man? Se del C i handledningen för mer information om hur du ska ansöka.

 

De sökande organisationerna kommer också att bedömas enligt uteslutnings- och urvalskriterierna. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans (högst 25 poäng)
 • I vilken utsträckning ansökan faller inom ramen för EU-studier, genom att den
  • innefattar studerandet av Europa i sin helhet, med särskilt fokus på den europeiska integrationsprocessen i dess inre och yttre aspekter,
  • kopplar till EU:s regelverk (gemenskapens regelverk) och EU:s aktuella politiska åtgärder,
  • främjar aktivt EU-medborgarskap och EU:s värden,
  • ökar medvetenheten om EU och underlättar framtida förbindelser och dialog mellan människor.
 • Ansökans relevans för ett eller flera av följande mål för Jean Monnet-insatserna:
  • Främja spetskompetens inom undervisning och forskning i EU-studier.
  • Främja utarbetande av ny undervisningsverksamhet inom EU-studier.
  • Generera kunskap och insikt som kan hjälpa till med beslutsfattandet på EU-nivå och stärka EU:s roll i en globaliserad värld.
  • Medföra fördelar för det omgivande politiska systemet.
  • Främja dialogen mellan den akademiska världen och samhället.
  • Involvera civilsamhälleliga aktörer, politiker, offentliga tjänstemän samt företrädare för de olika utbildningsnivåerna och media.
  • Sprida kunskap om EU till samhället i stort, utöver den akademiska världen och övriga specialiserade publiker.
  • Föra EU närmare allmänheten.
 • I vilken utsträckning ansökan når prioriterade målgrupper:
  • Instititutioner eller akademiker som ännu inte beviljats medel från Jean Monnet.
  • Studenter och andra grupper som inte automatiskt kommer I kontakt med EU-studier (inom andra områden än juridik, ekonomi och politik).
  • För tredjeland, projektets potential att stärka EU:s offentliga diplomati.
Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högst 25 poäng)
 • Ansökans och arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, inbegripet lämplig planering för förberedelse, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning.
 • Överensstämmelse mellan projektets mål och verksamhet.
 • Projektets kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet samt bärkraften i den metod som föreslås.
Projektgruppens kvalitet (högst 25 poäng)
 • Relevansen och komplementariteten av profil och sakkunskap – i fråga om både den akademiska och icke-akademiska sfären, i förekommande fall – hos den nyckelpersonal som kommer att arbeta med de verksamheter som föreslås.
Effekt och spridning (högst 25 poäng)
 • Projektets förväntade långsiktiga effekt
  • för den institution som står värd för Jean Monnet-insatsen,
  • för de studenter och lärande som dragit nytta av Jean Monnet-nsatsen,
  • för andra organisationer och enskilda personer som varit involverade på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten i åtgärderna för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som står som värd för Jean Monnet-insatsen, genom att
  • sprida information om verksamheten,
  • öka medvetenheten om projekten och resultaten, genom att göra deltagare och organisationer mer synliga,
  • nå ut till grupper som står utanför högskolorna,
  • överföra och omvandla resultaten till ny politik och förbättrade metoder.
 • I vilken grad planerade spridningsverktyg kommer att nå målgruppen genom
  • exponering i media (bland annat sociala medier, publikationer etc.),
  • evenemang,
  • utbildningskurser,
  • användning av ny teknik (multimediaverktyg), bland annat öppna lärresurser.

 

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 13 poäng för var och en av kategorierna för tilldelningskriterier ovan.

 

Vad mer behöver jag känna till om en Jean Monnet-modul?

 

Spridning och effekt

Jean Monnet-moduler är skyldiga att sprida och använda resultaten av sin undervisning och forskning utanför de intressenter som är direkt berörda. Detta kommer att öka effekten avsevärt och bidra till en systemförändring.

För att öka effekten bör de ta med skapande och erbjudande av öppna utbildningsresurser i sin spridningsverksamhet och använda öppna utbildningsinsatser för att utnyttja den tekniska utvecklingen. Detta kommer att främja mer flexibla och kreativa metoder för att undervisa och nå ut till allt fler studenter, yrkesverksamma, beslutsfattare och andra intresserade grupper.

Alla samordnare för Jean Monnet-moduler kommer att uppmanas att uppdatera sina respektive sektioner i det Erasmus+-specifika webbaserade verktyg där all information om Jean Monnet-verksamheten kommer att ligga. De kommer att uppmuntras kraftigt att använda de relevanta befintliga plattformarna och verktygen (dvs. Jean Monnet-katalogen och den virtuella Jean Monnet-gemenskapen). Dessa sektioner, som ingår i det allmänna it-verktyget för Erasmus+, kommer att ge allmänheten information om institutionerna och deras Jean Monnet-kurser. Bidragsinnehavare kommer att uppmanas att uppdatera verktyget regelbundet med resultatet av sitt arbete.

Samordnare för Jean Monnet-moduler uppmuntras att göra följande:

 • publicera minst en expertgranskad artikel under bidragsperioden
 • delta i spridnings- och informationsevenemang på nationell och europeisk nivå
 • anordna evenemang (föreläsningar, seminarier, workshoppar osv.) med beslutsfattare på lokal (t.ex. borgmästare och rådgivare), regional och nationell nivå samt med det organiserade civila samhället och skolor
 • sprida resultaten av sin verksamhet genom att organisera seminarier eller föreläsningar som är riktade till och anpassade för allmänheten och företrädare för det civila samhället
 • bedriva nätverksarbete med andra samordnare för moduler, center, Jean Monnet-professurer och institutioner som får stöd
 • tillämpa öppna utbildningsresurser, offentliggöra sammanfattningar, innehåll och tidsplaner för sin verksamhet och de förväntade resultaten

 

Vilka regler gäller för finansieringen?

Det högsta bidrag som kan tilldelas är 30 000 euro som kan motsvara högst 75 % av de totala kostnaderna för Jean Monnet-modulen.

Ett system som baseras på en kombination av enhetskostnader och finansiering till en schablonsats för tilldelning av bidrag inom ramen för Jean Monnet-verksamhet ska tillämpas. Systemet fastställs på grundval av en beräknad nationell undervisningskostnad per timme. Följande metod används:

 • Enhetskostnader för undervisning: Den beräknade nationella enhetskostnaden per timme D.1 multipliceras med antalet undervisningstimmar.
 • Ytterligare finansiering till en schablonsats: Ett tillskott på 40 % för en Jean Monnet-modul läggs till den ovannämnda enhetskostnadsbasen.

Det slutliga bidraget beräknas sedan genom att den högsta tillåtna andelen på 75 % EU-finansiering tillämpas på det sammanlagda beräknade bidraget. Det högsta tillåtna beloppet för en Jean Monnet-modul (30 000 euro) får dock inte överskridas.

De särskilda belopp som gäller för Jean Monnet-moduler anges i avsnittet ”Jean Monnet-enhetskostnader” i slutet av kapitlet om Jean Monnet.