Kazalo
Iskanje po vodniku

Moduli Jean Monnet

Kaj je modul Jean Monnet?

Modul Jean Monnet je kratek program poučevanja na področju študij Evropske unije na visokošolski instituciji. Vsak modul traja vsaj 40 učnih ur v enem akademskem letu. Moduli se lahko usmerijo v eno določeno disciplino evropskih študij ali pa uporabijo večdisciplinarni pristop in torej vključijo akademsko znanje več profesorjev in strokovnjakov.

Erasmus+ podpira module Jean Monnet, da:

 • spodbuja raziskovanje in prvo izkušnjo poučevanja za mlade raziskovalce, znanstvenike in delavce v zvezi z vprašanji Evropske unije (do 20 % sredstev, namenjenih za podporne module, bo dodeljenih koordinatorjem, ki so raziskovalci in so v zadnjih petih letih pridobili doktorski naziv);
 • spodbuja objavljanje in razširjanje rezultatov akademskih raziskav;
 • ustvarja zanimanje za EU in temelje za prihodnje stebre evropskega znanja, zlasti v partnerskih državah;
 • spodbuja uvedbo vidikov Evropske unije v študije, ki na splošno niso povezani z EU;
 • zagotavlja posebej prilagojene tečaje o določenih vprašanjih EU, ki so pomembna za diplomante v njihovem poklicnem življenju.

Modul Jean Monnet umešča in vključuje poučevanje o zadevah EU v učne načrte, ki so do zdaj zajeli z EU povezane vsebine zgolj v omejenem obsegu. Na podlagi modulov se dejstva in znanje o Evropski uniji tudi širijo med raznolik nabor študentov in zainteresiranih državljanov.

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

Moduli Jean Monnet morajo imeti eno od naslednjih oblik:

 • splošni ali uvodni programi o vprašanjih Evropske unije (zlasti na institucijah in fakultetah, ki še nimajo zelo razvite ponudbe programov na tem področju);
 • ožje strokovno poučevanje o razvoju Evropske unije (zlasti na institucijah in fakultetah, ki že imajo zelo razvito ponudbo programov na tem področju);
 • poletni in intenzivni programi, ki so v celoti priznani.

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v modulu Jean Monnet?

Vloga visokošolskih institucij je podpirati in spodbujati koordinatorje modulov z zagotavljanjem, da ima čim širša javnost koristi od njihovih aktivnosti, tako na instituciji kot drugod.

Visokošolske institucije podpirajo koordinatorje modulov pri njihovih aktivnostih poučevanja, raziskovanja in premisleka: prepoznajo razvite aktivnosti poučevanja; spremljajo aktivnosti, krepijo prepoznavnost in ovrednotijo rezultate, ki jih doseže njihovo osebje, vključeno v program Jean Monnet.

Visokošolske institucije morajo izvajati aktivnosti modula Jean Monnet ves čas trajanja projekta, po potrebi vključno z nadomestitvijo akademskega koordinatorja. Če mora institucija nadomestiti koordinatorje modulov, mora Izvajalski agenciji predložiti pisni zahtevek za odobritev. Poleg tega mora imeti novi predlagani koordinator enako raven strokovnega znanja o študijah Evropske unije.

Kakšna so merila za oceno modula Jean Monnet?

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora izpolniti modul Jean Monnet za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Visokošolska institucija s sedežem v kateri koli državi sveta. Visokošolske institucije s sedežem v državah Programa morajo biti nosilke veljavne Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče visokošolske institucije iz partnerskih držav.

Posamezniki ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva.

Individuals cannot apply directly for a grant.

Trajanje projekta Tri leta.
Trajanje aktivnosti

Modul Jean Monnet se mora poučevati vsaj 40 ur v enem akademskem letu (tri zaporedna leta) na področju študij Evropske unije na visokošolski instituciji prijaviteljici.

Učne ure vključujejo ure neposrednega stika v okviru skupinskih predavanj, seminarjev in praktičnih vaj ter lahko vključujejo vse od navedenega v obliki učenja na daljavo, ne vključujejo pa individualnega pouka.

Kje se prijaviti? Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.
Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 20. februarja do 17. ure (po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. septembra istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene tudi z merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta (največ 25 točk)
 • v kolikšni meri je predlog znotraj okvira študij Evropske unije:
  • v celoti tvori študij Evropske unije, s posebnim poudarkom na integracijskem procesu EU tako v notranjih kot zunanjih vidikih;
  • povezava s pravnim redom EU (acquis communautaire) in obstoječimi politikami EU;
  • spodbujanje aktivnega državljanstva v EU in vrednot EU;
  • krepitev zavedanja o EU in omogočanje prihodnje angažiranosti ter dialoga med narodi.
 • ustreznost predloga v zvezi zenim ali več naslednjimi cilji aktivnosti Jean Monnet:
  • spodbujanje odličnosti pri poučevanju in raziskovanju o evropskih študijah;
  • spodbujanje ustvarjanja novega poučevanja/aktivnosti pri evropskih študijah;
  • ustvarjanje znanja in vpogledov, ki lahko podpirajo oblikovanje politik EU in krepijo vlogo EU v globaliziranem svetu;
  • vsebovanje koristi za sisteme politki, znotraj katerih je opredeljen;
  • spodbujanje dialoga med akademskim svetom in širšo družbo;
  • vključevanje akterjev civilne družbe, oblikovalcev politike, javnih uslužbencev, predstavnikov izobraževanja in predstavnikov medijev na različnih ravneh;
  • širjenje znanja o EU v širši družbi, zunaj akademskih krogov in specializiranega občinstva;
  • približanje EU javnosti.
 • v kolikšni meri predlog dosega prednostne ciljne skupine:
  • institucije ali akademiki, ki še niso prejeli sredstev Jean Monnet;
  • študenti/občinstva, ki ne pridejo samodejno v stik z evropskimi študijami (na področjih izven prava, ekonomije in politologije);
  • pri tretjih državah, potencial projekta, da okrepi javno diplomacijo EU.
Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)
 • jasnost, celovitost in kakovost predloga in delovnega programa, vključno z ustreznim načrtovanjem faz priprave, izvajanja, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja;
 • skladnost ciljev projekta in aktivnosti;
 • kakovost, novost in izvedljivost projekta samega ter izvedljivost predlagane metodologije.
Kakovost projektne skupine (največ 25 točk)
 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja ključnega osebja pri aktivnostih, predlaganih v projektu– na akademskem in neakademskem področju, kjer je to ustrezno.
Učinek in razširjanje (največ 25 točk)
 • pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:
  • na institucijo, ki gosti ukrep Jean Monnet;
  • na študente in učeče se, ki imajo koristi od ukrepa Jean Monnet;
  • na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov aktivnosti na instituciji, ki gosti ukrep Jean Monnet, in drugod;
  • širjenje novic;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, krepitev vidnosti udeležencev in organizacij;
  • navezovanje stikov s skupinami zunaj institucij visokošolskega izobraževanja;
  • prenosljivost in prevod v nove politike ter izboljšane prakse.
 • v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljno občinstvo preko:
  • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
  • prireditev;
  • tečajev usposabljanja;
  • uporabe novih tehnologij (večpredstavnostna orodja), vključno z odprtimi izobraževalnimi viri (OER).

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 13 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

Kaj je še treba vedeti o modulu Jean Monnet?

Učinek in razširjanje

Moduli Jean Monnet morajo razširjati in uporabiti rezultate organiziranih aktivnosti poučevanja in raziskovanja tudi zunaj kroga neposredno vključenih deležnikov. To bo znatno okrepilo učinek in prispevalo k sistemski spremembi.

Za okrepitev učinka bi v svoje aktivnosti razširjanja morala vključiti ustvarjanje in zagotavljanje prosto dostopnih učnih virov (PDUV) ter aktivnosti odprtega izobraževanja za odzivanje na tehnološki napredek. To bo spodbudilo bolj prilagodljive in ustvarjalne načine učenja ter doseglo vedno večje število študentov, strokovnjakov, oblikovalcev politik in drugih zainteresiranih skupin.

Vsi koordinatorji modulov Jean Monnet bodo morali zagotoviti posodabljanje svojega razdelka v spletnem orodju za program Erasmus+, kjer bodo na voljo vse informacije o aktivnostih programa Jean Monnet. Koordinatorji se bodo močno spodbujali k uporabi ustreznih obstoječih platform in orodij (tj. imenik projektov Jean Monnet, virtualna skupnost Jean Monnet). Na podlagi teh razdelkov, ki so del splošnega orodja informacijske tehnologije za Erasmus+, bo širša javnost obveščena o institucijah in njihovih programih Jean Monnet. Prejemniki nepovratnih sredstev bodo morali zagotoviti redno posodabljanje orodja z rezultati svojega dela.

Koordinatorje modulov Jean Monnet se spodbuja, da:

 • v obdobju dodelitve nepovratnih sredstev objavijo vsaj en članek, ki ga pregledajo strokovnjaki;
 • se udeležijo dogodkov razširjanja in informativnih dogodkov na nacionalni in evropski ravni;
 • organizirajo dogodke (predavanja, seminarje, delavnice itd.) z oblikovalci politik na lokalni (npr. župani in svetniki), regionalni in nacionalni ravni ter tudi z organizirano civilno družbo in šolami;
 • razširjajo rezultate svojih aktivnosti z organizacijo seminarjev ali predavanj, ki so namenjeni in prilagojeni za najširšo javnost in predstavnike civilne družbe;
 • se povezujejo z drugimi koordinatorji modulov, centri odličnosti in katedrami Jean Monnet ter podprtimi institucijami;
 • uporabljajo prosto dostopne učne vire (PDUV), objavljajo povzetke, vsebino in razpored svojih aktivnosti ter pričakovane rezultate.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Najvišja vrednost dodeljenih sredstev je 30 000 EUR in lahko predstavlja največ 75 % skupnih stroškov modula Jean Monnet.

Za dodeljevanje nepovratnih sredstev v okviru aktivnosti programa Jean Monnet se uporablja sistem, ki temelji na kombinaciji lestvic stroškov na enoto in pavšalnega financiranja. Ta sistem se določi na podlagi izračunanega nacionalnega stroška poučevanja na uro.

Uporabi se naslednja metoda:

 • lestvica stroškov na enoto za poučevanje: izračunani nacionalni strošek na enoto na uro D.1 se pomnoži s številom ur poučevanja;
 • dodatno pavšalno financiranje: k navedeni osnovi stroškov na enoto se prišteje dodatnih 40 % za modul Jean Monnet.

Končni znesek nepovratnih sredstev se nato izračuna tako, da se uporabi največ 75 % sredstev EU od skupnih izračunanih nepovratnih sredstev in spoštuje najvišja zgornja meja zneska nepovratnih sredstev za modul Jean Monnet (30 000 EUR).

Posamezni zneski, ki veljajo za module Jean Monnet, so navedeni v poglavju „Stroški na enoto za program Jean Monnet“ ob koncu poglavja o programu Jean Monnet v tem delu vodnika.