Cuprins
Căutați în ghid

Modulele Jean Monnet

Ce Este Un Modul Jean Monnet?

Un modul Jean Monnet este un program de predare (sau un curs) de scurtă durată în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană care se desfășoară într-o instituție de învățământ superior. Fiecare modul are o durată minimă de 40 de ore de predare pe an universitar. Modulele se pot concentra pe o anumită disciplină a studiilor europene sau pot fi multidisciplinare ca abordare și, prin urmare, pot face apel la contribuția academică a mai multor profesori și experți

Erasmus+ sprijină modulele Jean Monnet care vizează:

 • promovarea cercetării și a primei experiențe de predare pentru tineri cercetători, cadre didactice și practicieni în aspecte privind Uniunea Europeană; (până la 20% din bugetul alocat pentru a sprijini modulele va fi acordat coordonatorilor care sunt cercetători care au obținut o diplomă de doctorat în ultimii cinci ani);
 • promovarea publicării și a diseminării rezultatelor cercetării academice;
 • stimularea interesului pentru UE și constituirea bazei pentru viitori poli de cunoaștere europeană, în special în țările partenere;
 • promovarea introducerii unei perspective UE în studiile care nu au legătură cu Uniunea Europeană;
 • oferirea de cursuri personalizate privind aspecte specifice legate de UE, relevante pentru viața profesională a absolvenților.

Modulul Jean Monnet ancorează și integrează predarea pe teme privind UE în programe al căror conținut s-a referit la UE doar într-o măsură limitată până în prezent. De asemenea, acesta face cunoscute fapte și cunoștințe cu privire la Uniunea Europeană pentru un spectru larg de cursanți și cetățeni interesați.

Ce Activități Sunt Sprijinite În Cadrul Acțiunii?

Modulele Jean Monnet trebuie să ia una dintre următoarele forme:

 • cursuri generale sau introductive privind aspecte legate de Uniunea Europeană (în special în instituțiile și facultățile care nu au încă o ofertă de cursuri de nivel înalt în domeniu);
 • predarea specializată privind evoluția Uniunii Europene (în special în instituțiile și facultățile care au deja o serie de cursuri de nivel înalt în domeniu);
 • cursuri de vară și intensive, care sunt pe deplin recunoscute.

Care Este Rolul Organizațiilor Participante La Un Modul Jean Monnet?

Instituțiile de învățământ superior au rolul de a sprijini și a promova coordonatorii de modul, asigurându-se că publicul larg beneficiază de activitățile lor atât în interiorul, cât și în afara instituției.

Instituțiile de învățământ superior sprijină coordonatorii de modul în activitățile lor de predare, cercetare și analiză: recunosc activitățile didactice elaborate; monitorizează activitățile, conferă vizibilitate și valorifică rezultatele obținute de personalul lor implicat în acțiunile Jean Monnet.

Instituțiile de învățământ superior au obligația să mențină activitățile unui modul Jean Monnet pe întreaga durată a proiectului, inclusiv să înlocuiască coordonatorul academic dacă este necesar. În cazul în care instituția este obligată să înlocuiască coordonatorii de modul, trebuie să trimită, spre aprobare, Agenției Executive o cerere scrisă în acest sens. În plus, noul coordonator propus trebuie să aibă același nivel de specializare în studiile privind Uniunea Europeană.

Care Sunt Criteriile Utilizate Pentru A Evalua Un Modul Jean Monnet?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care un modul Jean Monnet trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii De Eligibilitate

Cine poate candida?

O instituție de învățământ superior (HEI), stabilită în orice țară din lume. Instituțiile de învățământ superior stabilite în țările participante la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere nu au nevoie de o astfel de cartă.

Persoanele fizice nu pot candida direct pentru un grant.

Durata proiectului Trei ani.
Durata activității

Un modul Jean Monnet trebuie să facă obiectul a cel puțin 40 de ore de predare per an academic (timp de trei ani consecutivi) în domeniul studiilor europene la instituția de învățământ superior solicitantă.

Orele de predare includ și ore de contact direct în contextul prelegerilor de grup, al seminarelor, al activităților de tutorat și pot include oricare dintre opțiunile de mai sus într-un format de învățământ la distanță, dar nu includ instruirea individuală.

Unde se depune cererea? La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.
Când se depune cererea? Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 22 februarie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului) pentru proiectele care încep la data de 1 septembrie a aceluiași an.
Cum se depune cererea? Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

De asemenea, organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii De Atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului (maximum 25 de puncte)
 • Relevanța propunerii pentru:
 • obiectivele acțiunii (a se vedea secțiunile „Care sunt obiectivele activităților Jean Monnet” și „Ce este un modul Jean Monnet”) - nevoile și obiectivele organizațiilor participante și ale cadrelor didactice universitare implicate
 • Măsura în care propunerea:
 • este adecvată pentru încurajarea dezvoltării de noi activități de predare, cercetare sau dezbatere;
 • include utilizarea de noi metodologii, instrumente și tehnologii;
 • face dovada valorii adăugate academice;
 • promovează și oferă o mai mare vizibilitate studiile/aspectele europene, atât în cadrul instituției care participă la acțiunea Jean Monnet, cât și în afara acesteia.
 • Relevanța propunerii pentru grupurile țintă prioritare ale acțiunii:
 • instituții sau cadre didactice universitare care nu au beneficiat încă de finanțare prin acțiunea Jean Monnet;
 • materii specifice legate de UE în studii care au avut o expunere limitată la dimensiunea europeană, dar care sunt tot mai afectate de aceasta;
 • studenți care nu intră în mod automat în contact cu studiile europene (în domenii precum știința, ingineria, medicina, educația, artele și limbile străine etc.).
Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (maximum 25 de puncte)
 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv fazele adecvate de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
 • Concordanța dintre obiectivele proiectului, activitățile și bugetul propus;
 • Calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse.
Calitatea echipei de proiect (maximum 25 de puncte)
 • Pertinența profilului și a expertizei cadrelor academice eminente implicate – atât în domenii academice, cât și non-academice -  în activitățile propuse în cadrul proiectului.
Impact și diseminare (maximum 25 de puncte)
 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor activităților de învățare;
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra instituției/instituțiilor care participă la acțiunea Jean Monnet;
 • asupra studenților și cursanților care beneficiază de acțiunea Jean Monnet;
 • asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește activitățile Jean Monnet;
 • Dacă este relevant, măsura în care propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține nicio limitare disproporționată.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 13 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Ce Altceva Trebuie Să Știți Despre Un Modul Jean Monnet?

Diseminare Și Impact

Scopul modulelor Jean Monnet este de a disemina și a exploata rezultatele activităților organizate de predare și de cercetare dincolo de domeniul de aplicare al părților interesate implicate direct. Acest lucru va crește considerabil impactul și va contribui la o schimbare sistemică.

Pentru a mări impactul, acestea trebuie să includă în activitățile de diseminare crearea și oferirea de resurse educaționale deschise (OER) și să implice activități de educație deschise care să răspundă progresului tehnologic. Astfel se vor încuraja moduri mai creative și mai flexibile de învățare și iar impactul se va extinde asupra unui număr tot mai mare de studenți, profesioniști, factori de decizie și alte grupuri interesate.

Toți coordonatorii de module Jean Monnet vor trebui să își actualizeze secțiunea din instrumentul online specific Erasmus+, unde vor fi găzduite toate informațiile despre activitățile Jean Monnet. Aceștia vor fi încurajați să utilizeze platformele și instrumentele relevante existente (de exemplu, anuarul Jean Monnet, comunitatea virtuală Jean Monnet). Aceste secțiuni, care sunt parte a instrumentului informatic general pentru Erasmus+, vor menține publicul larg informat cu privire la instituțiile și cursurile Jean Monnet pe care le organizează acestea. Beneficiarilor de granturi li se va cere să actualizeze în mod regulat instrumentul cu rezultatele muncii lor

Coordonatorii de module Jean Monnet sunt încurajați:

 • să publice cel puțin un articol evaluat inter pares pe durata grantului.
 • să participe la evenimente de diseminare și informare la nivel național și european;
 • să organizeze evenimente (cursuri, seminare, ateliere de lucru etc.) cu factorii de decizie la nivel local (de exemplu, primari și consilieri), regional și național, precum și cu societatea civilă organizată și cu școlile;
 • să disemineze rezultatele propriilor activități prin organizarea de seminare sau cursuri orientate și adaptate pentru publicul larg și reprezentanții societății civile generale;
 • să comunice în rețea cu alți coordonatori de module, cu centrele de excelență, cu catedrele Jean Monnet și cu instituțiile sprijinite;
 • să aplice resurse educaționale deschise (OER), să publice rezumatele, conținutul și programul activităților lor, precum și rezultatele preconizate.

Care Sunt Regulile De Finanțare?

Grantul maxim care poate fi acordat este de 30 000 EUR, putând reprezenta maximum 75 % din costul total al modulului Jean Monnet.

Pentru acordarea de granturi în cadrul activităților Jean Monnet se aplică un sistem bazat pe o combinație de bareme de costuri unitare și de finanțare pe bază de rată fixă. Sistemul este stabilit pe baza unui cost de predare național calculat pe oră. Se folosește următoarea metodă:

 • Costuri unitare de predare: costul unitar de predare național calculat pe oră D.1 se înmulțește cu numărul (minim) de ore de predare;
 • Finanțare suplimentară pe bază de rată fixă: Costuri suplimentare un procent „complementar” de 40 % pentru un modul Jean Monnet este adăugat la baza de costuri unitare menționată mai sus.

Grantul final este obținut apoi aplicând finanțarea UE maximă de 75 % din grantul total calculat și respectând plafonului maxim pentru un modul Jean Monnet (30 000 EUR).

Sumele specifice aplicabile modulelor Jean Monnet pot fi consultate în secțiunea „Costurile unitare Jean Monnet” de la sfârșitul capitolului „Jean Monnet” din prezenta parte a ghidului.