Spis treści
Szukaj w przewodniku

Moduły „Jean Monnet”

Czym jest moduł „Jean Monnet”?

Moduł „Jean Monnet” jest krótkim programem nauczania (lub kursem) w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej w instytucji szkolnictwa wyższego. Minimalny czas trwania każdego modułu wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki. Moduły te mogą koncentrować się na jednej określonej dyscyplinie studiów europeistycznych lub charakteryzować się podejściem wielodyscyplinarnym, a zatem wymagać wkładu naukowego szeregu profesorów i ekspertów.

Program Erasmus+ wspiera moduły „Jean Monnet” w celu:

 • propagowania badań i pierwszych doświadczeń w zakresie nauczania młodych badaczy, naukowców oraz specjalistów w dziedzinie Unii Europejskiej (maksymalnie 20% budżetu przeznaczonego na wsparcie dla modułów zostanie przyznane na moduły koordynowane przez naukowców, którzy uzyskali stopień doktorski w ciągu ostatnich pięciu lat);
 • promowania publikacji i rozpowszechniania wyników akademickich badań naukowych;
 • wzbudzenia zainteresowania tematami związanymi z UE i ustanowienia podstawy przyszłych ośrodków wiedzy europejskiej, w szczególności w krajach partnerskich;
 • promowania wprowadzenia perspektywy Unii Europejskiej głównie na kierunkach studiów niezwiązanych z UE;
 • prowadzenia dostosowanych do potrzeb zajęć na temat określonych zagadnień związanych z UE, istotnych dla absolwentów z punktu widzenia ich życia zawodowego.

Moduł „Jean Monnet” utrwala i włącza zagadnienia związane z Unią Europejską do programów nauczania, które do tej pory zawierały je jedynie w ograniczonym zakresie. Programy nauczania pozwalają również udostępnić fakty i wiedzę o Unii Europejskiej szerokiemu gronu osób uczących się i zainteresowanych obywateli.

 

Jakie działania wspiera się w ramach tej akcji?

Moduły „Jean Monnet” muszą przyjmować jedną z następujących form:

 • ogólnych lub wprowadzających zajęć obejmujących zagadnienia związane z Unią Europejską (w szczególności w instytucjach i na wydziałach, które jeszcze nie posiadają znacznie rozwiniętej oferty zajęć w tej dziedzinie);
 • wyspecjalizowanego nauczania na temat zmian zachodzących w Unii Europejskiej (w szczególności w instytucjach i na wydziałach, które jeszcze nie posiadają znacznie rozwiniętej oferty zajęć w tej dziedzinie);
 • w pełni uznawanych kursów letnich i kursów intensywnych.

 

Jaką rolę pełnią organizacje uczestniczące w module „Jean Monnet”?

Rolą instytucji szkolnictwa wyższego jest wspieranie i promowanie koordynatorów modułów, poprzez zapewnienie korzyści płynących z ich działań jak największemu gronu odbiorców zarówno wewnątrz instytucji, jak i poza nią.

Instytucje szkolnictwa wyższego wspierają koordynatorów modułów w ich działalności dydaktycznej i badawczej oraz przemyśleniach naukowych: uznają opracowane zajęcia dydaktyczne; monitorują te zajęcia, eksponują wyniki uzyskane przez swoich pracowników zaangażowanych w moduł „Jean Monnet” i podnoszą ich wartość.

Instytucje szkolnictwa wyższego mają obowiązek prowadzenia działań w ramach modułu „Jean Monnet” przez cały czas trwania projektu, a także zastąpienia koordynatora ds. akademickich, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeżeli instytucja jest zobowiązana do zastąpienia koordynatorów modułu, należy wysłać do Agencji Wykonawczej pisemny wniosek o zatwierdzenie. Ponadto nowy proponowany koordynator musi posiadać taki sam poziom specjalizacji w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej.

 

Jakie kryteria stosuje się do oceny modułu „Jean Monnet”?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełnić moduł „Jean Monnet”, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

 

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w dowolnym kraju na świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w krajach programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Czas trwania projektu Trzy lata.
Czas trwania działania

Moduł „Jean Monnet” musi trwać co najmniej 40 godzin w roku akademickim (przez trzy kolejne lata) i być nauczany w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej w instytucji szkolnictwa wyższego składającej wniosek.

Przyjmuje się, że godziny nauczania obejmują godziny bezpośrednich zajęć w kontekście wykładów, seminariów, konwersatoriów grupowych i mogą obejmować którekolwiek z wymienionych zajęć w formie kształcenia na odległość, ale nie obejmują zajęć indywidualnych.

Gdzie należy złożyć wniosek? Do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli.
Kiedy należy złożyć wniosek? Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 20 lutego do godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 września tego samego roku.
Jak należy złożyć wniosek? Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

 

Organizacje składające wnioski będą również oceniane według kryteriów wykluczających i kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

 

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu (maksymalnie 25 punktów)
 • Zakres wniosku musi dotyczyć zakresu badań UE:
  • uwzględnienie całości badań UE ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji UE w aspektach zewnętrznych i wewnętrznych;
  • powiązania z „acquis communautaire” oraz istniejącymi politykami UE
  • promowanie aktywnego obywatelstwa UE i europejskich wartości
  • zwiększanie świadomości na temat UE oraz ułatwianie przyszłego zaangażowania i dialogu między ludźmi

 

 • Adekwatność wniosku odnośnie do przynajmniej jednego z poniższych celów działań „Jean Monet”:
  • propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach EU;
  • promowanie tworzenia nowych metod nauczania / działań w badaniach UE;
  • generowanie wiedzy i opinii, które będą wspierać decyzyjność i polityki UE oraz wzmacniać jej rolę w zglobalizowanym świecie;
  • realizacja korzyści związanych z systemami polityk, na których opiera się UE.
  • ułatwianie dialogu na linii świat akademicki – społeczeństwo;
  • zaangażowanie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, decydentów, urzędników państwowych, przedstawicieli edukacji i mediów na różnych szczeblach;
  • upowszechnianie wiedzy o UE szerokim grupom społecznym, spoza świata akademickiego i specjalistycznych kręgów;
  • przybliżanie UE zwykłym ludziom;

 

 • Zakres, w jakim wniosek odnosi się do priorytetowych grup docelowych:
  • Instytucje i jednostki akademickie, które nie otrzymują jeszcze funduszy „Jean Monet”;
  • studenci/adresaci, którzy nie mają automatycznego kontaktu z badaniami UE (w obszarach wykraczających poza prawo, ekonomię i nauki polityczne);

 

 • w przypadku krajów trzecich – potencjał projektu w zakresie usprawnienia publicznej dyplomacji UE.
Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalnie 25 punktów)
 • Przejrzystość, kompletność i jakość wniosku oraz programu prac, w tym odpowiednich etapów planowania przygo¬towania, wdrażania, oceny, działań następczych i faz rozpowszechniania;
 • Spójność pomiędzy celami projektu a działaniami;
 • Jakość, nowoczesność i wykonalność samego projektu oraz proponowanej metodologii.
Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt (maksymalnie 25 punktów)
 • Zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej kluczowych nauczycieli zaangażowanych w realizację działań przewidzianych w projekcie – zarówno w dziedzinach naukowych, jak i nienaukowych (zależnie od przypadku).
Wpływ i upowszechnianie (maksymalnie 25 punktów)
 • Oczekiwany długoterminowy wpływ projektu:
  • na instytucję odpowiedzialną za wdrożenie działania „Jean Monnet”;
  • wpływ na studentów i osoby uczące się czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”;
  • na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;

 

 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane są działania „Jean Monnet”, i poza nią:
  • upowszechnianie,
  • podnoszenie świadomości na temat projektów i ich rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
  • docieranie do grup spoza instytucji szkolnictwa wyższego;
  • możliwość zastosowania i dostosowania ich w obrębie nowych polityk i usprawnionych praktyk.

 

 • Zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców poprzez:
  • Ekspozycję w mediach (w tym mediach społecznościowych, publikacjach itd.);
  • wydarzenia;
  • kursy szkoleniowe;
  • wykorzystywanie nowych technologii (narzędzi multimedialnych), w tym otwartych zasobów edukacyjnych (OER). 
    
 •  

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 13 punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania.

 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o module „Jean Monnet”?

 

Wpływ i upowszechnianie

Wymaga się, by w ramach modułów „Jean Monnet” upowszechniano i wykorzystywano wyniki zorganizowanych działań dydaktycznych i badawczych poza obszarem działań bezpośrednio zaangażowanych zainteresowanych stron. Przyczyni się to do zwiększenia ich wpływu i doprowadzi do zmiany systemowej.

Aby zwiększyć swe oddziaływanie, działania mające na celu upowszechnianie powinny obejmować tworzenie i oferowanie otwartych zasobów edukacyjnych (OER) oraz otwarte działania edukacyjne z uwzględnieniem postępu technologicznego. W ten sposób promowane będą bardziej elastyczne i kreatywne metody uczenia się i docierania do większej liczby studentów, specjalistów, decydentów i innych zainteresowanych grup.

Wszyscy koordynatorzy modułów „Jean Monnet” zostaną poproszeni o zaktualizowanie odpowiedniej sekcji specjalnego narzędzia internetowego Erasmus+, w ramach którego będą przechowywane wszystkie informacje na temat działań „Jean Monnet”. Koordynatorzy będą zdecydowanie zachęcani do korzystania z odpowiednich istniejących platform i narzędzi (tj. katalogu projektów „Jean Monnet”, wirtualnej społeczności uczestników projektów „Jean Monnet”). Dzięki tym sekcjom, będącym częścią ogólnego narzędzia informatycznego programu Erasmus+, informacje na temat instytucji i oferowanych przez nie zajęć „Jean Monnet” dotrą do szerszego grona osób. Podmioty, które otrzymały dofinansowanie, będą proszone o regularne aktualizowanie narzędzia poprzez wprowadzanie wyników swojej pracy.

Koordynatorów modułów „Jean Monnet” zachęca się do:

 • opublikowania przynajmniej jednego poddanego ocenie środowiskowej artykułu w okresie objętym dofinansowaniem;
 • uczestnictwa w wydarzeniach informacyjnych i wydarzeniach mających na celu upowszechnianie wyników działania na poziomie krajowym i europejskim;
 • organizowania wydarzeń (wykładów, seminariów, warsztatów itp.) z udziałem decydentów szczebla lokalnego (np. burmistrzów i radnych), regionalnego i krajowego oraz z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i szkół;
 • rozpowszechniania wyników swych działań realizowanych w ramach projektów poprzez organizację seminariów lub wykładów skierowanych i dostosowanych do potrzeb ogółu społeczeństwa i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego;
 • tworzenia sieci kontaktów z innymi koordynatorami modułów, centrami doskonałości, katedrami „Jean Monnet” oraz ze wspieranymi instytucjami;
 • korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych (OER), publikowania podsumowań, treści i harmonogramu swych działań oraz oczekiwanych rezultatów.

 

Jakie są zasady finansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania, jakie może zostać przyznane, wynosi 30 000 EUR, co może stanowić maksymalnie 75% całkowitego kosztu modułu „Jean Monnet”.

W przypadku przyznawania dofinansowania w ramach działań „Jean Monnet” stosuje się system opierający się na połączeniu skali kosztów jednostkowych i finansowania ryczałtowego. System ten opiera się na obliczaniu kosztu nauczania za godzinę w danym kraju. Stosuje się następującą metodę:

 • jednostkowe koszty nauczania: obliczony koszt jednostkowy za godzinę D.1 w danym kraju mnoży się przez liczbę godzin nauczania;
 • dodatkowe finansowanie ryczałtowe: w przypadku modułów „Jean Monnet” do wspomnianej powyżej podstawy kosztów dodaje się „uzupełniającą” wartość procentową w wysokości 40%.

Następnie ostateczną kwotę dofinansowania otrzymuje się stosując maksymalny próg finansowania UE w wysokości 75% całkowitej obliczonej kwoty dofinansowania oraz przestrzegając maksymalnego pułapu dofinansowania dla modułu „Jean Monnet” (30 000 EUR).

Konkretne kwoty mające zastosowanie do modułów „Jean Monnet” można znaleźć w podrozdziale „Koszty jednostkowe modułów „Jean Monnet””, znajdującej się na końcu rozdziału dotyczącego działań „Jean Monnet” w niniejszym przewodniku.