Filter by

Jean Monnet Moduļi

Kas ir Jean Monnet Modulis?

Jean Monnet Modulis ir īsa mācību programma (vai kurss) Eiropas Savienības studiju jomā augstākās izglītības iestādē. Katrs modulis ilgst vismaz 40 mācību stundas akadēmiskajā gadā. Moduļi var būt vērsti uz vienu konkrētu Eiropas studiju disciplīnu vai var būt daudzdisciplīnu pieejas moduļi, un tāpēc tiem ir vajadzīgs vairāku profesoru un ekspertu akadēmiskais ieguldījums.

“Erasmus+” atbalsta Jean Monnet moduļus, kuriem ir šāds mērķis:

 • veicināt pētniecību un pirmo mācīšanas pieredzi gados jauniem pētniekiem, stipendiātiem un praktiķiem Eiropas Savienības jautājumos (līdz 20 % no budžeta, kas atvēlēts moduļu atbalstam, tiks piešķirti koordinatoriem, kuri ir pētnieki, kas ieguvuši doktora grādu pēdējo piecu gadu laikā);
 • sekmēt akadēmiskās pētniecības rezultātu publicēšanu un izplatīšanu;
 • radīt interesi par ES un likt pamatu nākotnes zināšanām par Eiropu, jo īpaši Partnervalstīs;
 • veicināt Eiropas Savienības dimensijas iekļaušanu galvenokārt ar ES nesaistītās studijās;
 • nodrošināt pielāgotus kursus par īpašiem ES jautājumiem, kas ir svarīgi absolventiem viņu profesionālajā dzīvē.

Jean Monnet modulis nostiprina un iekļauj mācīšanu par ES jautājumiem mācību programmās, kurās ar ES saistīts saturs līdz šim iekļauts tikai ierobežotā apjomā. Šādi moduļi arī nodrošina faktus un zināšanas par Eiropas Savienību plašākam mācību apguvēju un ieinteresēto pilsoņu lokam.

Kādi Pasākumi tiek atbalstīti šajā Darbībā?

Jean Monnet Moduļi jāīsteno kādā no šādiem veidiem:

 • vispārīgi vai ievada kursi par Eiropas Savienības jautājumiem (jo īpaši iestādēs un fakultātēs, kurās vēl nav labi izstrādāta kursu piedāvājuma šajā jomā);
 • specializētas mācības par norisēm Eiropas Savienībā (jo īpaši iestādēs un fakultātēs, kurās vēl nav labi izstrādāta kursu piedāvājuma šajā jomā);
 • vasaras un intensīvie kursi, kas ir pilnīgi atzīti.

Kāda ir Jean Monnet Modulī iesaistīto organizāciju loma?

Augstākās izglītības iestāžu loma ir atbalstīt un iedrošināt Moduļa koordinatorus, nodrošinot, ka pēc iespējas plašāka sabiedrības daļa gūst labumu no to darbībām gan iestādē, gan ārpus tās.

Augstākās izglītības iestādes atbalsta Moduļa koordinatorus mācīšanas, pētniecības un pārdomu procesā — tās atzīst izstrādātos mācīšanas pasākumus, uzrauga darbības un piešķir pamanāmību un vērtību rezultātiem, ko sasnieguši to Jean Monnet pasākumos iesaistītie darbinieki.

Augstākās izglītības iestādēm ir jāveic Jean Monnet Moduļa pasākumi visā projekta gaitā, ietverot arī akadēmiskā koordinatora aizstāšanu, ja tas nepieciešams. Ja iestādei ir pienākums nomainīt Moduļu koordinatorus, jānosūta rakstisks apstiprinājuma pieprasījums Izpildaģentūrai. Turklāt ierosinātajam jaunajam koordinatoram jābūt ar tādu pašu specializācijas līmeni Eiropas Savienības studijās.

Kādus kritērijus izmanto Jean Monnet moduļa novērtēšanai?

Turpmāk ir norādīti oficiālie kritēriji, kas jāievēro Jean Monnet Modulim, lai varētu saņemt “Erasmus+” dotāciju.

Atbilstības Kritēriji

Kas var pieteikties?

Augstākās izglītības iestāde (AII), kas izveidota jebkurā pasaules valstī. AII, kas izveidotas Programmas Valstīs, jābūt parakstījušām spēkā esošu Erasmus Augstākās izglītības hartu (ECHE). ECHE nav jāparaksta iesaistītajām AII no Partnervalstīm.

Privātpersonas nevar tieši pieteikties dotācijai.

Projekta ilgums Trīs gadi.
Pasākuma ilgums

Jean Monnet Modulis jāmāca vismaz 40 stundas akadēmiskajā gadā (trīs secīgus gadus) Eiropas Savienības studiju jomā augstākās izglītības iestādē, kas iesniegusi pieteikumu.

Uzskata, ka mācību stundas ietver stundas, kurās notiek tieša saskarsme grupu lekcijās, semināros un konsultācijās, un tās var ietvert jebkuru no iepriekš minētajiem pasākumiem tālmācības veidā, bet ne individuālu apmācību.

Kur pieteikties? Izglītības, Audiovizuālās jomas un Kultūras Izpildaģentūrai, kas atrodas Briselē.
Kad pieteikties? Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 20. februārim plkst. 17.00 (pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas tā paša gada 1. septembrī.
Kā pieteikties? Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, sk. šo vadlīniju C daļā.

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas arī pēc izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju sk. šo vadlīniju C daļā.

Piešķiršanas kritēriji

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk aprakstītajiem kritērijiem.

Projekta atbilstība (Maksimāli — 25 punkti)
 • Mērs, kādā priekšlikums ietilpst Eiropas Savienības studiju apjomā:
  • iekļaujot visas Eiropas Savienības studijas, īpašu uzsvaru liekot uz ES integrācijas procesu gan iekšējos, gan ārējos aspektos;
  • saikne ar ES acquis (acquis communautaire) un esošo ES politiku;
  • aktīvas ES pilsonības un vērtību veicināšana;
  • uzlabot izpratni par ES un atvieglot turpmāku iesaistīšanos un cilvēku dialogu.
 • Priekšlikuma atbilstība vienam vai vairākiem no šādiem Jean Monnet pasākumu mērķiem:.
  • izcilības veicināšana mācību un pētniecības jomā par ES studijām;
  • jaunu mācību / aktivitāšu veidošanas veicināšana ES studijās;
  • tādu zināšanu un ieskatu radīšana, kas var atbalstīt ES politikas veidošanu un stiprināt ES lomu globalizētajā pasaulē;
  • ieguvumi politikas sistēmām, kurās tas ir ietverts;
  • dialoga veicināšana starp akadēmisko pasauli un sabiedrību;
  • pilsoniskās sabiedrības dalībnieku, politikas veidotāju, ierēdņu, izglītības un plašsaziņas līdzekļu pārstāvju iesaistīšanās dažādos līmeņos;
  • zināšanu par ES izplatīšana plašākā sabiedrībā, ārpus akadēmiskajām aprindām un specializētām auditorijām;
  • ES tuvināšana sabiedrībai.
 • Mērs, kādā priekšlikums sasniedz prioritārās mērķa grupas:
  • iestādes vai akadēmiķi, kas vēl nesaņem Jean Monnet finansējumu;
  • studenti/auditorijas, kuriem nav automātiskas saskares ar Eiropas studijām (jomās, kas nav saistītas ar jurisprudenci, ekonomiku un politikas zinātni.);
 • Trešām valstīm – projekta potenciāls uzlabot ES publisko diplomātiju.
Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (Maksimāli — 25 punkti)
 • Priekšlikuma un darba programmas, tostarp atbilstošas sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, turpmāko pasākumu un izplatīšanas posmu plānošanas, saprotamība, pabeigtība un kvalitāte;
 • projekta mērķu un pasākumu saskaņotība;
 • paša projekta kvalitāte, novitāte un pamatotība, un ierosinātās metodikas dzīvotspēja.
Projekta grupas kvalitāte (Maksimāli — 25 punkti)
 • Projektā ierosinātajos pasākumos iesaistītā pamatpersonāla specializācijas un zinātības piemērotība un papildināmība (gan akadēmiskā vidē, gan ārpus tās, ja atbilstoši).
Ietekme un izplatīšana (Maksimāli — 25 punkti)
 • Projekta paredzamā ietekme, kurai ir ilgstoša iedarbiba uz:
  • uz iestādi, kas nodrošina Jean Monnet Darbību;
  • uz studentiem un mācību apguvējiem, kas gūst labumu no Jean Monnet Darbības;
  • uz citām organizācijām un privātpersonām, kas iesaistītas vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī;
 • To pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt pasākumu rezultātus iestādē, kas organizē Jean Monnet pasākumus, un ārpus tās:
  • informācijas izplatīšana;
  • vairot izpratni par projektiem un rezultātiem, uzlabot dalībnieku un organizāciju redzamību;
  • sazināšanās ar grupām ārpus augstskolām;
  • pārnesamība un pārvēršana jaunās politikās un uzlabotās praksēs.
 • Ciktāl paredzētie izplatīšanas rīki sasniegs mērķauditoriju, izmantojot:
  • plašsaziņas līdzekļus (ieskaitot sociālos medijus, publikācijas, utt.);
  • pasākumus;
  • apmācības kursus;
 • jaunu tehnoloģiju (multimediju rīku) izmantošana, ieskaitot atvērtos izglītības resursus (OER).

Lai priekšlikumus ņemtu vērā finansējuma nolūkos, tiem jāsavāc vismaz 60 punkti. Turklāt tiem jāsavāc vismaz 13 punkti katrā no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Kas vēl būtu jāzina par Jean Monnet Moduli?

Izplatīšana un Ietekme

Jean Monnet Moduļiem ir jāizplata un jāizmanto organizēto mācīšanas un pētniecības pasākumu rezultāti ārpus tieši iesaistīto ieinteresēto personu loka. Tas ievērojami palielinās ietekmi un veicinās sistēmiskas pārmaiņas.

Lai palielinātu to ietekmi, tām savos izplatīšanas pasākumos būtu jāiekļauj atvērtu izglītības resursu (AIR) radīšana un piedāvāšana un jāietver atvērtās izglītības pasākumi, lai reaģētu uz tehnoloģiju attīstību. Tas veicinās elastīgākus un radošākus mācīšanās veidus un veidus, kā uzrunāt arvien lielāku studentu, profesionāļu, politikas veidotāju un citu ieinteresēto grupu skaitu.

Visiem Jean Monnet moduļu koordinatoriem tiks prasīts atjaunināt to attiecīgo sadaļu “Erasmus+” īpašajā tiešsaistes rīkā, kur tiks mitināta visa informācija par Jean Monnet pasākumiem. Tiem tiks stingri ieteikts izmantot attiecīgās esošās platformas un rīkus (t. i., Jean Monnet direktoriju, Jean Monnet virtuālo kopienu). Šīs sadaļas, kas ir daļa no “Erasmus+” vispārējā IT rīka, pastāvīgi informēs plašāku sabiedrību par iestādēm un to Jean Monnet kursiem. Dotācijas saņēmējiem tiks prasīts regulāri papildināt minēto rīku ar to darba rezultātiem.

Jean Monnet Moduļu koordinatori ir aicināti:

 • publicēt vismaz vienu zinātniski recenzētu rakstu dotācijas periodā;
 • piedalīties izplatīšanas un informēšanas pasākumos valsts un Eiropas līmenī;
 • organizēt pasākumus (lekcijas, seminārus, darbseminārus u. c.) ar politikas veidotājiem vietējā (piem., ar pilsētu mēriem un padomniekiem), reģionālā un valsts līmenī, kā arī ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un skolām;
 • izplatīt savu pasākumu rezultātus, organizējot seminārus vai lekcijas, kas paredzēti un pielāgoti plašai sabiedrībai un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem;
 • veidot tīklus ar citiem Moduļu koordinatoriem, Izcilības Centriem, Jean Monnet Katedrām un atbalstītām iestādēm;
 • piemērot atvērtos izglītības resursus (AIR), publicēt savu pasākumu kopsavilkumus, saturu un grafiku, kā arī paredzamos rezultātus.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Maksimālā dotācija, ko var piešķirt, ir EUR 30 000, kas var būt ne vairāk kā 75 % no Jean Monnet Moduļa kopējām izmaksām.

Piemēro sistēmu, kuras pamatā ir kombinācija, kas apvieno vienas vienības izmaksas un vienotas likmes finansējumu dotāciju piešķiršanai Jean Monnet Pasākumu ietvaros. Šo sistēmu nosaka, pamatojoties uz valstī aprēķinātām mācīšanas izmaksām stundā. Izmanto šādu metodi:

 • Mācīšanas vienības izmaksas: valstī aprēķinātās vienības izmaksas stundā D.1 reizina ar vajadzīgo mācīšanas stundu skaitu;
 • Papildu vienotās likmes finansējums: iepriekš minētajai vienības izmaksu bāzei pieskaita papildu 40 % Jean Monnet moduļa vajadzībām.

Tad aprēķina galīgo dotāciju, piemērojot ES finansējuma maksimālos 75 % no kopējās aprēķinātās dotācijas un ievērojot maksimālo dotācijas ierobežojumu, kas noteikts Jean Monnet modulim (EUR 30 000).

Konkrētās summas, ko piemēro Jean Monnet Moduļiem, ir norādītas sadaļā “Jean Monnet vienības izmaksas” nodaļas par Jean Monnet beigās šajā vadlīniju daļā.