TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Jean Monnet modulok

Mit értünk Jean Monnet modulon?

A Jean Monnet modul felsőoktatási intézmény európai uniós tanulmányok terén meghirdetett rövid oktatási programja (vagy kurzusa). Az egyes modulok egyetemi tanévenként legalább 40 tanórát tartalmaznak. A modul összeállítható úgy, hogy az európai uniós tanulmányokon belül egy adott tudományágat állít a középpontba, de alkalmazhat multidiszciplináris megközelítést is, amely   esetben számos különböző egyetemi tanár és szakértő bevonására van szükség.

Az Erasmus+ által támogatott Jean Monnet modulok a következő célokat szolgálják:

 • fiatal kutatók, tanárok és szakemberek európai uniós témájú kutatásának vagy első európai uniós témájú oktatási tapasztalatának támogatása (a modulok támogatására elkülönített költségvetés legfeljebb 20 %-át olyan koordinátorok kapják, akik kutatóként az utóbbi öt évben tudományos doktori fokozatot szereztek);
 • tudományos kutatások révén elért eredmények publikálásának és terjesztésének támogatása;
 • az Unió iránti érdeklődés felkeltése, az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek jövőbeli sarokpontjainak megalapozása, különösen a partnerországokban;
 • az elsősorban nem európai uniós témájú tanulmányokba európai uniós megközelítés bevezetésének előmozdítása;
 • a diplomások szakmai élete szempontjából releváns, speciális uniós témákra vonatkozó, egyéni igényekre szabott kurzusok felkínálása.

Azokban a tantervekben, amelyek eddig csak korlátozott mértékben tartalmaztak uniós témákat, a Jean Monnet modul megalapozza ezek oktatását, és általános érvényt szerez nekik. A Jean Monnet modul tanulók és érdeklődő polgárok széles köréhez juttatja el az Európai Unióra vonatkozó tényeket és ismereteket.

Mely tevékenységek támogathatók ennek a tevékenységtípusnak a keretében?

A Jean Monnet modulok a következő formákban valósíthatók meg:

 • európai uniós témájú általános vagy bevezető kurzusok (különösen olyan intézményekben és karokon, amelyek még nem kínálnak magas szintű kurzusokat ezen a területen);
 • európai uniós témájú szakosodott kurzusok (különösen olyan intézményekben és karokon, amelyek már kínálnak magas szintű kurzusokat e területen);
 • teljesen elismert nyári és intenzív kurzusok.

Mi a Jean Monnet modulban résztvevő intézmények szerepe?

A felsőoktatási intézmények feladata, hogy támogassák és segítsék a modulkoordinátorokat abban, hogy az intézményeken belül és kívül egyaránt a lehető legnagyobb nyilvánossághoz eljussanak a tevékenységekből származó előnyök.

A felsőoktatási intézmény támogatja a modulkoordinátort oktatási, kutatási és gondolkodási tevékenységeiben: elismeri a kidolgozott oktatási tevékenységeket; ellenőrzi a tevékenységeket, és biztosítja a Jean Monnet tevékenységben résztvevő munkatársak által elért eredmények láthatóságát és értékelését.

A felsőoktatási intézménynek a projekt teljes időtartama alatt támogatnia kell a Jean Monnet modul tevékenységeit, szükség esetén új intézményi koordinátor kinevezését is beleértve. Ha az intézmény köteles új modulkoordinátort kinevezni, akkor ehhez írásbeli kérelem formájában kell a Végrehajtó Ügynökség jóváhagyását kérni. A koordinátori pozícióra javasolt személynek az európai uniós tanulmányok terén azonos szintű szakértelemmel rendelkeznie, mint az előző koordinátornak.

A Jean Monnet modul értékelésének szempontjai

A Jean Monnet modulnak a következő formális szempontoknak kell megfelelnie ahhoz, hogy Erasmus+támogatásra lehessen jogosult:

Formai követelmények

Ki pályázhat?

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény. Programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A partnerországok felsőoktatási intézményeinek nem kell Chartával rendelkezniük.

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

A projekt időtartama Három év.
A tevékenység időtartama

Egy Jean Monnet modul keretében a pályázó felsőoktatási intézménynek egyetemi tanévenként (három egymást követő éven át) legalább 40 tanórát kell oktatnia az európai uniós tanulmányok terén.

A tanórákba beleszámítanak az előadások, a szemináriumok és a konzultációs órák, illetve ezek távoktatási formában megvalósított változatai, azonban nem számít bele az egyéni oktatás.

Hová kell benyújtani a pályázatot? Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (Brüsszel).
Mikor kell benyújtani a pályázatot? A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 22-án déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanazon év szeptember 1-jével kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.
Hogyan kell pályázni? Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

A pályázó intézmények értékelése kizáró okok és a kiválasztás feltételei alapján is zajlik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Odaítélési követelmények

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája (maximum 25 pont)
 • A pályázat relevanciája a következők szempontjából:
  • a tevékenység célkitűzései (lásd „A Jean Monnet tevékenységek céljai” és a „Mit értünk Jean Monnet modulon” szakaszt);
 • A pályázat milyen mértékben:
  • alkalmas új oktatási, kutatási és vitatevékenységek létrehozásának támogatására;
  • tartalmaz új módszertanokat, eszközöket és technológiákat;
  • mutat fel tudományos hozzáadott értéket;
  • támogatja az európai uniós tanulmányokat és biztosítja azok láthatóságát a Jean Monnet tevékenységben résztvevőintézményen belül, illetve intézményen kívül;
 • A pályázat relevanciája a tevékenység elsődleges célcsoportjai szempontjából:
  • Jean Monnet finanszírozásban még nem részesülő intézmények vagy felsőoktatási szakemberek.
  • az Unióhoz köthető, specifikus témák, amelyekkel eddig korlátozott mértékben foglalkoztak, de amelyekben egyre hangsúlyosabban megjelennek az európai aspektusok;
  • olyan hallgatók, akik nem kerülnek automatikusan kapcsolatba európai uniós tanulmányokkal (például a természettudományokhoz, mérnöki tudományokhoz, orvostudományhoz, pedagógiához, művészetekhez, nyelvekhez stb. kapcsolódó szakok hallgatói).
A projektterv és a megvalósítás/ kivitelezés minősége (maximum 25 pont)
 • A megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás/kivitelezés, értékelés, nyomon követés és terjesztés) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége
 • A projekt célkitűzései, a tervezett tevékenységek és a költségvetés közötti összhang
 • A tervezett módszertan minősége és megvalósíthatósága
A projektet végrehajtó csoport minősége (maximum 25 pont)
 • A projekt keretében megvalósítani javasolt tevékenységekben kiemelt szerephez jutó felsőoktatási dolgozók profiljának és szakértelmének megfelelő jellege (tudományos és nem tudományos területen egyaránt)
Hatás és terjesztés (maximum 25 pont)
 • Az oktatási tevékenységek eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége
 • A projekt várható hatása:
  • a Jean Monnet tevékenységben résztvevő intézményre;
  • a Jean Monnet tevékenységben résztvevő hallgatókra és tanulókra;
  • a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten érintett egyéb intézményekre és személyekre.
 • A Jean Monnet tevékenységek eredményeinek a tevékenységeknek otthont adó intézményen belül és kívül történő terjesztését célzó lépések alkalmassága és minősége
 • A pályázat adott esetben leírja, milyen mértékben teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és tájékoztató eszközöket, és hogyan támogatják nyílt licenccel és bármilyen aránytalan korlátozás nélkül ezek elérhetőségét.

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy finanszírozhatók legyenek. Ezenkívül a fenti tartalmi követelmények mindegyike esetében legalább 13 pontot el kell érniük.

Mit kell még tudni a Jean Monnet Modulról?

Terjesztés és hatás

A Jean Monnet moduloknak gondoskodniuk kell a szerezett oktatási és kutatási tevékenységek eredményeinek a közvetlenül az érintett szereplők körén kívüli terjesztéséről és hasznosításáról. Ez jelentősen növelni fogja a tevékenységek hatását, és hozzá fog járulni a rendszerszintű változáshoz.

A hatás növelése érdekében terjesztési tevékenységeik részeként nyílt oktatási tartalmakat (Open Educational Resources) kell kidolgozniuk és közzétenniük, annak érdekében pedig, hogy lépést tartsanak a technológiai fejlődéssel, nyitott oktatási tevékenységeket kell alkalmazniuk. Ez elősegíti a tanulás rugalmasabb és kreatívabb módjainak alkalmazását és több hallgató, szakember, politikai döntéshozó és egyéb érdekelt csoport elérését.

A Jean Monnet modulok koordinátorai számára előírják, hogy frissítsék a saját tevékenységeikre vonatkozó szakaszokat a Jean Monnet tevékenységekkel kapcsolatos információkat tartalmazó speciális Erasmus+ online eszközben. Kifejezetten ösztönözni fogják őket a releváns platformok és eszközök (azaz a Jean Monnet könyvtár, Jean Monnet virtuális közösség) használatára. A nagy nyilvánosság folyamatosan tájékozódhat az intézményekről és az általuk szervezett Jean Monnet kurzusokról az Erasmus+ általános informatikai eszközének részét képező szakaszokból. A támogatás jogosultjainak rendszeresen frissíteniük kell az eszközt a munkájuk eredményeivel.

A Jean Monnet modulok koordinátorait arra ösztönözzük, hogy:

 • a finanszírozási időszak során legalább egy, társak általi értékelést tartalmazó cikket tegyenek közzé.
 • vegyenek részt nemzeti és európai szintű terjesztési és tájékoztató eseményeken;
 • szervezzenek eseményeket (előadások, szemináriumok, műhelyfoglalkozások stb.) helyi (pl. polgármesterek és tanácsadók), regionális és nemzeti szintű politikai döntéshozók, valamint a szervezett civil társadalom és iskolák részvételével;
 • terjesszék tevékenységeik eredményeit a nyilvánosság és a civil társadalom képviselőinek igényeire szabott szemináriumok és előadások szervezésével;
 • építsenek hálózatot más modulkoordinátorokkal, kiválósági központokkal, Jean Monnet katedrákkal és támogatott intézményekkel;
 • használjanak nyílt oktatási tartalmakat, tegyék közzé tevékenységeik összefoglalóját, tartalmát és ütemtervét, valamint a várt eredményeket.

Finanszírozási szabályok

Az odaítélhető maximális finanszírozás 30 000 EUR, amelyből egy Jean Monnet modul teljes költségének legfeljebb 75 %-a fedezhető.

A Jean Monnet tevékenységekre odaítélhető támogatásokra az egységköltség-alapú és az átalányfinanszírozás kombinációjára épülő rendszer vonatkozik. Ez a rendszer az óránkénti nemzeti oktatási költség kiszámolt értékén alapul. A számításhoz a következő módszert kell alkalmazni:

 • Oktatási egységköltség-alapú térítés: az óránkénti nemzeti oktatási egységköltség kiszámolt értékét (D.1) meg kell szorozni a tanórák számával.
 • Járulékos átalányfinanszírozás: a Jean Monnet modulok fent meghatározott egységköltség alapjához 40 %-os kiegészítést kell hozzáadni.

A támogatás végső összege a kiszámított teljes költségre vonatkozó 75 %-os uniós finanszírozási felső határ, valamint a Jean Monnet modulokra adható finanszírozás felső határának (30 000 EUR) figyelembevételével számítható ki.

A Jean Monnet modulokra alkalmazandó konkrét összegek a pályázati útmutató B. részében, a Jean Monnet fejezet végén, a „Jean Monnet egységköltségek” szakaszban találhatók.