Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Moduli programa Jean Monnet

Što je modul programa jean monnet?

Modul programa Jean Monnet Module kratak je nastavni program (ili tečaj) u području studija o Europskoj uniji u ustanovi visokog obrazovanja. Svaki Modul traje najmanje 40 sati po akademskoj godini. Moduli mogu biti usmjereni na jednu disciplinu europskih studija ili multidisciplinarnog pristupa i stoga tražiti doprinos nekoliko profesora i stručnjaka.

U okviru programa Erasmus+ podupiru se Moduli programa Jean Monnet u cilju:

 • promicanja istraživanja i prvog iskustva u poučavanju za mlade istraživače i znanstvenike i praktičare u pitanjima Europske unije (do 20 % proračunskih sredstava dodijeljenih za podupiranje Modula odobravat će se za koordinatore istraživače koji su u posljednjih pet godina stekli doktorsku diplomu);
 • poticanja objavljivanja i širenja rezultata znanstvenog istraživanja;
 • stvaranja interesa za EU i čine osnovu za buduće stupove europskog znanja, posebno u partnerskim državama;
 • poticanja uvođenja elementa Europske unije u studije koji uglavnom nisu povezani s EU-om;
 • pružanja prilagođenih tečajeva o posebnim pitanjima EU-a koja su važna za diplomante u njihovom profesionalnom životu.

Modulom Jean Monnet učvršćuje se i uvodi poučavanje o pitanjima EU-a u kurikulume koji su do sada uključivali teme u vezi s EU-om samo u ograničenoj mjeri. Na taj način veći broj učenika i zainteresiranih građana ima pristup činjenicama i znanju o Europskoj uniji.

Koje se aktivnosti podupiru u okviru ove mjere?

Moduli programa Jean Monnet moraju imati jedan od sljedećih oblika:

 • opći ili uvodni tečajevi o pitanjima Europske unije (posebno u institucijama i na fakultetima koji nemaju razvijenu ponudu predmeta iz tog područja);
 • specijalizirani tečajevi o događanjima u Europskoj uniji (posebno u institucijama i na fakultetima koji već imaju vrlo razvijenu ponudu predmeta u tom području);
 • ljetni i intenzivni tečajevi koji su potpuno priznati.

Koja je uloga organizacija koje sudjeluju u modulu Jean Monnet?

Ustanove visokog obrazovanja imaju ulogu podupiranja i promicanja koordinatora modula osiguravanjem najvećih mogućih javnih koristi od njihovih aktivnosti unutar i izvan institucije.

Ustanove visokog obrazovanja podupiru koordinatore modula u njihovim aktivnostima poučavanja, istraživanja i razmišljanja: oni priznaju razvijene aktivnosti poučavanja; nadziru aktivnosti, omogućuju vidljivost i vrednuju rezultate koje je ostvarilo njihovo osoblje uključeno o program Jean Monnet.

Od ustanova visokog obrazovanja traži se da održavaju aktivnosti Modula Jean Monnet za vrijeme trajanja cijelog projekta, uključujući zamjenu akademskog koordinatora u slučaju da nastane potreba. Ako ustanova mora zamijeniti koordinatore modula, Izvršnoj agenciji mora se poslati pisani zahtjev. Osim toga novi predloženi koordinator mora imati istu razinu specijalizacije u području studija o Europskoj uniji.

Koji se kriteriji primjenjuju na ocjenjivanje modula Jean Monnet?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje mora ispuniti Modul Jean Monnet kako bi bio prihvatljiv za bespovratna sredstva programa Erasmus+:

Kriteriji prihvatljivosti

Tko može predati zahtjev?

Ustanova visokog obrazovanja (UVO) s poslovnim nastanom u bio kojoj državi svijeta. UVO koji ima poslovni nastan u državama sudionicama u programu mora imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). ECHE ne moraju imati UVO-i koji sudjeluju u programu iz partnerskih država.

Pojedinci ne mogu izravno zatražiti bespovratna sredstva.

Trajanje projekta Tri godine.
Trajanje aktivnosti

Modul Jean Monnet mora se poučavati najmanje 40 sati u akademskoj godini (tri godine za redom) u području studija o Europskoj uniji u ustanovi visokog obrazovanja koja je podnijela zahtjev.

Nastavni sati uključuju izravne konzultacije u kontekstu grupnih predavanja, seminara, tutorijala i mogu uključivati bilo koji od prethodno navedenih oblika učenja na daljinu, ali ne uključuju podučavanje jedan na jedan.

Kome predati zahtjev? Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, koja ima sjedište u Bruxellesu.
Kada predati zahtjev? Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 22. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte čija provedba započinje 1. rujna iste godine.
Kako predati zahtjev? Detalje o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju mjerodavnih kriterija za isključenje i kriterija za odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Važnost projekta (Najviše 25 bodova)
 • Važnost prijedloga za:
 • Ciljeve aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi programa Jean Monnet” i „Što je Modul programa Jean Monnet?”).
 • Stupanj do kojeg prijedlog:
 • primjeren je za razvoj novih aktivnosti poučavanja, istraživanja ili rasprava;
 • uključuje korištenje novih metodologija, alata i tehnologija;
 • pokazuje dokaze o akademskoj dodanoj vrijednosti;
 • promiče i omogućuje bolju vidljivost europskih studija/pitanja u ustanovi koja sudjeluje u aktivnosti Jean Monnet i izvan nje.
 • Važnost prijedloga za prioritetne ciljne skupine aktivnosti:
 • ustanove ili akademici koji još ne primaju financijska sredstva iz programa Jean Monnet;
 • posebne teme iz područja EU-a u programima studija koji nisu pretjerano izloženi, ali na koje sve više utječu europski vidovi;
 • studenti koji ne dolaze automatski u dodir s europskim studijima (u područjima kao što su znanost, inženjering, medicina, obrazovanje, umjetnost i jezici, itd.).
Kvaliteta plana i provedbe aktivnosti (Najviše 25 bodova)
 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedba, ocjenjivanje, praćenje i širenje;
 • Dosljednost između ciljeva projekta, aktivnosti i predloženog proračuna aktivnosti;
 • Kvaliteta i izvedivost predložene metodologije.
Kvaliteta projektnog tima (Najviše 25 bodova)
 • Važnost profila i stručnosti ključnih sveučilišnih djelatnika – iz akademskog i neakademskog područja – koji su uključeni u aktivnosti koje se predlažu u okviru projekta.
Učinak i širenje (Najviše 25 bodova)
 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje rezultata aktivnosti poučavanja;
 • Mogući učinak projekta:
 • na ustanovu/e koja sudjeluje u aktivnosti Jean Monnet;
 • na studente i učenike koji imaju koristi od aktivnosti Jean Monnet;
 • na druge organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj nacionalnoj i/ili europskoj razini.
 • Primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje rezultata aktivnosti u okviru i izvan ustanove koja je domaćin aktivnosti Jean Monnet;
 • Ako je primjenjivo, stupanj do kojeg je u prijedlogu opisano kako će materijali, dokumenti i mediji biti dostupni i promicati se otvorenim dozvolama i ne sadrži nerazmjerna ograničenja.

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Osim toga, moraju dobiti najmanje 13 bodova u svakoj od prethodno navedenih kategorija Kriterija za dodjelu.

Što biste još trebali znati o modulu programa Jean Monnet?

Širenje i učinak

Moduli programa Jean Monnet potrebni su za širenje i iskorištavanje rezultata organiziranih aktivnosti poučavanja i istraživanja izvan područja primjene izravno uključenih dionika. Time će se značajno povećati učinak i pridonijeti sustavnim promjenama.

Kako bi se povećao njihov učinak, one bi trebale u svojim aktivnostima širenja uključivati stvaranje i ponudu otvorenih obrazovnih sadržaja (OER) i otvorene obrazovne aktivnosti koje su u skladu s tehnološkim napretkom. Time će se poticati fleksibilniji i kreativni načini učenja i privući veći broj studenata, stručnjaka, političara i drugih zainteresiranih skupina.

Svi koordinatori Modula programa Jean Monnet morat će ažurirati svoje odjeljke internetskog alata za Erasmus+ na kojima će se nalaziti sve informacije o aktivnostima programa Jean Monnet. Poticat će ih se da koriste postojeće platforme i alate (tj. direktorij programa Jean Monnet, virtualna zajednica programa Jean Monnet). Putem tih odjeljaka, koji su dio općeg alata IT-a za Erasmus+, javnost će biti informirana u ustanovama i studijima koje one nude u okviru programa Jean Monnet. Nositelji bespovratnih sredstava morat će redovito ažurirati alat s rezultatima svog rada.

Koordinatori modula Jean Monnet potiču se da:

 • objave barem jedan članak koji su revidirali stručnjaci za vrijeme trajanja bespovratnih sredstava;
 • sudjeluju u događanjima širenja i informiranja na nacionalnoj i europskoj razini;
 • organiziraju događanja (predavanja, seminare, radionice itd.) s donositeljima politika na lokalnoj (npr. gradonačelnici i savjetnici), regionalnoj i nacionalnoj razini te s organiziranim civilnim društvom i školama;
 • šire rezultate svojih aktivnosti organizacijom seminara ili predavanja koji su usmjereni na javnost i predstavnike civilnog društva i prilagođeni njima;
 • umreže se s drugim koordinatorima Modula, Centrima izvrsnosti, Katedrama Jean Monnet i podržavanim ustanovama;
 • primjenjuju otvorene obrazovne sadržaje (OER), objave sažetke, sadržaj i raspored svojih aktivnosti te očekivane rezultate.

Koja su pravila financiranja?

Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 30 000 EUR, koji mogu činiti najviše 75 % ukupnog troška modula Jean Monnet.

Primjenjuje se sustav utemeljen na kombinaciji raspona jediničnih troškova i paušalnog financiranja za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru aktivnosti programa Jean Monnet. Ovaj se sustav utvrđuje na temelju izračunatih nacionalnih troškova poučavanja po satu. Koristi se sljedeća metoda:

 • Raspon jediničnih troškova poučavanja: izračunati nacionalni jedinični trošak poučavanja po satu D.1 množi se s brojem sati poučavanja;
 • Dodatno paušalno financiranje: „dodatni postotak od 40 % za Modul programa Jean Monnet dodaje se na gore navedenu jediničnu troškovnu osnovu.

Konačan iznos bespovratnih sredstava dobiva se primjenom najviše 75 % sredstava EU-a od ukupnog izračunatog iznosa bespovratnih sredstava i poštovanjem najviše gornje granice za bespovratna sredstva za Modul programa a Jean Monnet (30 000 EUR).

Točni iznosi koji se primjenjuju na module programa Jean Monnet mogu se naći u odjeljku „Jedinični troškovi programa Jean Monnetˮ na kraju poglavlja o programu Jean Monnet u ovom dijelu vodiča.