Filter by

Jean Monnet -moduulit

Mikä on jean monnet -moduuli?

Jean Monnet -moduuli on Eurooppa-opintojen opintokokonaisuus (tai kurssi) korkeakoulussa. Moduulin vähimmäislaajuus on 40 opetustuntia lukuvuodessa. Moduuleissa voidaan keskittyä johonkin tiettyyn Eurooppa-opintojen oppiaineeseen, tai ne voivat olla monitieteisiä, jolloin opettajina toimii useita professoreja ja asiantuntijoita.

Erasmus+ -ohjelmalla tuettujen Jean Monnet -moduulien tarkoituksena on

 • kannustaa nuoria tutkijoita, tiedeyhteisön jäseniä ja muita asiantuntijoita tutkimaan Euroopan unioniin liittyviä aiheita ja aloittamaan niiden opettaminen (moduulien tukemiseen varatuista määrärahoista enintään 20 prosenttia myönnetään koordinaattoreina toimiville tutkijoille, jotka ovat suorittaneet tohtorintutkinnon viiden viime vuoden aikana),
 • tukea tieteellisten tutkimusten tulosten julkaisemista ja levitystä,
 • herättää kiinnostusta EU:hun ja luoda perusta Eurooppa-tiedon keskittymille etenkin kumppanimaissa,
 • edistää Eurooppa-näkökulman sisällyttämistä opintoihin, joissa käsitellään pääasiassa muita kuin EU:hun liittyviä aiheita,
 • tuottaa räätälöityjä kursseja tietyistä EU-kysymyksistä, joilla on merkitystä akateemisen loppututkinnon suorittaneiden työelämässä.

Jean Monnet -moduulit juurruttavat ja sisällyttävät EU-aiheiden opettamisen opetussuunnitelmiin, joiden EU-sisältö on toistaiseksi ollut vähäistä. Lisäksi eri alojen opiskelijat ja kiinnostuneet kansalaiset voivat niiden avulla hankkia tietoja ja lisätä tietämystään Euroopan unionista.

 

Mitä toimintaa tällä toimella tuetaan?

Jean Monnet -moduulin toteuttamismuodot:

 • Euroopan unioni -aiheinen yleis- tai johdantokurssi (etenkin laitoksissa ja tiedekunnissa, joissa ei vielä ole alan laajaa kurssitarjontaa),
 • Euroopan unionin kehitystä ja tapahtumia käsittelevä erityiskurssi (etenkin laitoksissa ja tiedekunnissa, joissa jo on alan laaja kurssitarjonta),
 • täysimääräisesti tunnustettu kesä- tai intensiivikurssi.

 

Mitkä ovat jean monnet -moduuliin osallistuvien organisaatioiden tehtävät?

Korkeakoulujen tehtävänä on tukea moduulien koordinaattoreita ja heidän työtään varmistamalla, että mahdollisimman moni hyötyy niiden toiminnasta sekä laitoksessa että sen ulkopuolella.

Korkeakoulut tukevat moduulien koordinaattoreita näiden opetus-, tutkimus- ja pohdintatyössä, tunnustavat moduulin yhteydessä luodun opetustoiminnan, seuraavat sitä sekä tekevät tunnetuksi ja hyödyntävät Jean Monnet -moduulissa mukana olevan korkeakouluhenkilöstön tuottamia tuloksia.

Niiden on ylläpidettävä Jean Monnet -moduulin toimintaa koko hankkeen keston ajan ja tarvittaessa nimettävä uusi akateeminen koordinaattori. Jos korkeakoulu joutuu vaihtamaan moduulin koordinaattorin, toimeenpanovirastoon on lähetettävä kirjallinen hyväksymispyyntö. Lisäksi uudella koordinaattoriehdokkaalla on oltava sama Eurooppa-opintojen ja -tutkimuksen erikoistumistaso.

 

Mitkä ovat jean monnet -moduulin arviointiperusteet?

Seuraavaan taulukkoon on koottu muodolliset perusteet, jotka Jean Monnet -moduulin on täytettävä voidakseen saada Erasmus+ -tukea:

 

Tukikelpoisuusperusteet

Kuka voi hakea?

Hakemuksen voi jättää minkä tahansa maan korkeakoulu. Ohjelmamaiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja. Kumppanimaiden osallistuvilta korkeakouluilta ei vaadita Erasmus-peruskirjaa.

Henkilöt eivät voi hakea tukea suoraan.

Hankkeen kesto Kolme vuotta.
Toimen kesto

Eurooppa-opintoihin kuuluvaa Jean Monnet -moduulia on opetettava hakevassa korkeakoulussa vähintään 40 tuntia lukuvuodessa (kolmena peräkkäisenä vuonna).

Opetustunteja ovat lähiopetustunnit, eli ryhmäluennot, seminaarit ja pienryhmäohjaus, jotka voidaan antaa myös etäopetuksena, mutta niihin ei kuulu henkilökohtainen opetus.

Mihin hakemus jätetään? Hakemus jätetään Brysselissä sijaitsevaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).
Milloin hakemus jätetään? Syyskuun 1. päivänä alkavia hankkeita koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään saman vuoden 20. helmikuuta klo 17.00 (Brysselin aikaa).
Miten haetaan? Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

 

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon hylkäämis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

 

Myöntämisperusteet

Hankkeet arvioidaan seuraavin perustein:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)
 • Missä määrin ehdotus sopii Euroopan unionin tutkimusten laajuuteen:
  -    käsittää koko Euroopan unionin tutkimuksen painottaen erityisesti EU:n integraatioprosessia sekä sen sisäisissä että ulkoisissa näkökohdissa;
  -    liitos EU:n säännöstöön (acquis communautaire) ja EU:n nykyisiin käytäntöihin;
  -    edistää aktiivista EU:n kansalaisuutta ja arvoja;
  -    lisää tietoisuutta EU:sta ja helpottaa tulevaa sitoutumista ja ihmisten välistä vuoropuhelua.
   
 • Ehdotuksen relevanssi Jean Monnet toimien yhden tai useamman seuraavien ensisijaisten tavoitteiden kannalta:
  -    huippuosaamisen edistäminen EU-opintojen opetuksessa ja tutkimuksessa;
  -    EU-opintojen uuden opetuksen/toiminnan luomisen edistäminen;
  -    sellaisen tiedon ja näkemyksen tuottaminen, joka voi tukea EU:n päätöksentekoa ja vahvistaa EU:n roolia globalisoituneessa maailmassa;
  -    etujen kantaminen politiikan järjestelmistä, joissa se on kehitetty;
  -    akateemisen maailman ja yhteiskunnan välisen vuoropuhelun edistäminen;
  -    kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, päätöksentekijöiden, virkamiesten sekä koulutus- ja tiedotusvälineiden edustajien osallistaminen eri tasoilla;
  -    EU:ta koskevan tiedon levittäminen laajemmalle yhteiskunnalle akateemisten ja erikoistuneiden yleisöjen ulkopuolella
  -    EU:n tuominen lähemmäksi kansalaisia.

 

 • Missä määrin ehdotus saavuttaa ensisijaiset kohderyhmät:
  -    laitokset tai tutkijat, jotka eivät vielä ole saaneet Jean Monnet -rahoitusta;
  -    opiskelijat/yleisöt, jotka eivät automaattisesti joudu kosketuksiin Eurooppa-opintojen kanssa (muiden alojen kuin lain, talouden ja politiikan opiskelijat);
  -    kolmansien maiden osalta hankepotentiaali parantaa EU:n julkisuusdiplomatiaa.
Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)
 • Ehdotuksen ja työohjelman selkeys, kattavuus ja laatu, mukaan lukien asianmukaiset valmistelu-, toteutus-, arviointi-, jatkotoimi- ja tulosten levitysvaiheet.
 • Hankkeen tavoitteiden ja toimintojen keskinäinen johdonmukaisuus.
 • Hankkeen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän näkyvyys.
Hankeryhmän laatu (enintään 25 pistettä)
 • Hankkeessa ehdotettuihin toimintoihin osallistuvalla keskeisellä henkilöstöllä – oli kyseessä akateeminen tai ei-akateeminen toiminta-alue – on tarkoituksenmukainen ja vastavuoroinen profiili ja asiantuntemus.
Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen (enintään 25 pistettä)
 • Hankkeen todotetut pitkäkestoiset vaikutukset:
 • Jean Monnet ohjelmatoimea isännöivään laitokseen;
 • Jean Monnet -ohjelmatoimea hyödyntäviin opiskelijoihin;
 • muihin organisaatioihin ja henkilöihin, jotka osallistuvat hankkeeseen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU:n tasolla.
 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet -toimintoja toteuttavassa laitoksessa ja sen ulkopuolella;
  -    sanan levittäminen;
  -    tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen;
  -    korkeakoulujen ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen;
  -    uusiin ja parannettuihin käytäntöihin siirtyminen.
 • Missä määrin suunnitellut levitystyökalut saavuttavat kohderyhmän seuraavilla menetelmillä:
  -    tiedotusvälineet (mukaan lukien sosiaalinen media, julkaisut jne.);
  -    tapahtumat;
  -    koulutuskurssit;
  -    uusien teknologioiden (multimediatyökalujen) käyttäminen, mukaan lukien avoimet koulutusresurssit.

 

Hakemuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään 13 pistettä jokaisessa edellä mainitussa myöntämisperustekohdassa.

 

Mitä muuta jean monnet -moduulista on syytä tietää?

 

Tulosten levittäminen ja vaikuttavuus

Jean Monnet -moduulien on levitettävä ja hyödynnettävä järjestetyn opetus- ja tutkimustoiminnan tuloksia laajemmin kuin suoraan mukana olevien sidosryhmien keskuudessa. Tämä lisää vaikuttavuutta huomattavasti ja auttaa muuttamaan järjestelmiä.

Moduulien vaikuttavuuden lisäämiseksi ja teknologian kehittymisen huomioon ottamiseksi tuloksia on levitettävä myös tuottamalla ja julkaisemalla avoimia oppimisresursseja ja tarjoamalla avointa koulutusta. Näin edistetään joustavampien ja luovempien oppimistapojen kehittymistä ja tavoitetaan suurempia määriä opiskelijoita, asiantuntijoita, päättäjiä ja muita kiinnostuneita tahoja.

Kaikkia Jean Monnet -moduulien koordinaattoreita pyydetään päivittämään omaa hankettaan koskeva osio Erasmus+ -verkkovälineessä, johon kaikki Jean Monnet -toimintoja koskeva tieto kerätään. Heitä kehotetaan erityisesti käyttämään olemassa olevia alustoja ja työkaluja (esimerkiksi Jean Monnet -hakemistoa ja Jean Monnet -virtuaaliyhteisöä). Nämä toiminnot ovat osa Erasmus+ -ohjelmaa varten luotua yleistä tietotekniikkasovellusta, ja niiden avulla tiedotetaan laajemmalle yleisölle kyseisistä korkeakouluista ja niiden Jean Monnet -kursseista. Tuensaajia pyydetään päivittämään työnsä tulokset verkkosivuille säännöllisesti.

Jean Monnet -moduulien koordinaattoreita kannustetaan:

 • julkaisemaan tukikaudella vähintään yksi vertaisarvioitu artikkeli,
 • osallistumaan valtakunnallisiin ja EU:n tasoisiin tulosten levitys- ja tiedotustapahtumiin,
 • järjestämään tapahtumia (esimerkiksi luentoja, seminaareja tai työpajoja) yhdessä paikallisten (esim. kaupunginjohtajien ja kaupunginvaltuutettujen), alueellisten ja valtakunnallisten päättäjien sekä kansalaisjärjestöjen ja koulujen kanssa,
 • levittämään toimintansa tuloksia järjestämällä seminaareja tai luentoja, jotka on tarkoitettu suurelle yleisölle ja kansalaisjärjestöjen edustajille ja mukautettu heitä varten,
 • verkostoitumaan muiden moduulien koordinaattorien, osaamiskeskusten, Jean Monnet -oppituolien haltijoiden ja tuettujen laitosten kanssa,
 • käyttämään avoimia oppimisresursseja sekä julkaisemaan toimintansa yhteenveto, sisältö, aikataulu ja ennakoidut tulokset.

 

Rahoitussäännöt

Myönnettävä enimmäistuki on 30 000 euroa, joka voi olla enintään 75 prosenttia Jean Monnet -moduulin kokonaiskustannuksista.

Jean Monnet -toimintojen mukaisesti myönnettyihin tukiin sovelletaan järjestelmää, joka perustuu yksikkökustannusten ja kiinteämääräisen rahoituksen yhdistelmään. Järjestelmän pohjana on laskennallinen kansallinen opetustuntikustannus. Käytetty menetelmä on seuraava:

 • Opetuskustannukset (yksikkökustannukset): laskennallinen kansallinen opetustunnin yksikkökustannus D.1 kerrotaan vaaditulla opetustuntimäärällä.
 • Lisäkustannukset (kiinteämääräinen rahoitus): Edellä mainittuun yksikkökustannuspohjaan lisätään 40 prosentin ”Jean Monnet -moduulilisä”.

Lopullista tukisummaa laskettaessa otetaan huomioon, että EU:n rahoitus voi olla enintään 75 prosenttia laskennallisesta enimmäistuesta ja että Jean Monnet -moduulille myönnettävä enimmäistuki on 30 000 euroa.

Jean Monnet -moduuleihin sovellettavat tarkat määrät on esitetty tämän luvun lopussa kohdassa ”Jean Monnet -yksikkökustannukset”.