Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Ενότητες Jean Monnet

Τι είναι οι ενότητες Jean Monnet;

Οι Ενότητες Jean Monnet είναι προγράμματα διδασκαλίας (ή μαθήματα) σύντομης διάρκειας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε ένα ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε ενότητα έχει ελάχιστη διάρκεια 40 διδακτικών ωρών ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι Ενότητες Jean Monnet είναι δυνατόν να επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών ή να έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, να απαιτούν τις υπηρεσίες περισσότερων διδασκόντων και ειδικών.

Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει τις ενότητες Jean Monnet με σκοπό:

 • την προώθηση της έρευνας και της αρχικής διδακτικής πείρας των νέων ερευνητών και ακαδημαϊκών καθώς και των επαγγελματιών σε θέματα που αφορούν την ΕΕ (οι συντονιστές οι οποίοι είναι ερευνητές που έχουν αποκτήσει διδακτορικό τίτλο στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, θα λαμβάνουν έως το 20% του προϋπολογισμού που διατίθεται για τη στήριξη των ενοτήτων)·
 • την προώθηση της δημοσίευσης και της διάδοσης των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής έρευνας·
 • την αύξηση του ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τη δημιουργία βάσεων για την ανάπτυξη μελλοντικών πόλων ευρωπαϊκής γνώσης, ιδίως στις χώρες εταίρους·
 • την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης σε τομείς σπουδών που, ως επί το πλείστον, δεν αφορούν την ΕΕ·
 • την παροχή εξατομικευμένων μαθημάτων επί συγκεκριμένων θεμάτων της ΕΕ, τα οποία συνδέονται με την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων.

Οι Ενότητες Jean Monnet συμβάλλουν στην εδραίωση της διδασκαλίας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ και στην ενσωμάτωση των εν λόγω θεμάτων στα προγράμματα σπουδών που μέχρι πρότινος περιλάμβαναν περιορισμένο μόνο υλικό διδασκαλίας σχετικό με την ΕΕ. Συμβάλλουν επίσης στην ενημέρωση ευρέος φάσματος διδασκομένων και ενδιαφερόμενων πολιτών για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης;

Οι Ενότητες Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • γενικά ή εισαγωγικά μαθήματα σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση (ιδίως σε ιδρύματα και σχολές που επί του παρόντος δεν προσφέρουν μεγάλο εύρος μαθημάτων στον εν λόγω τομέα)·
 • εξειδικευμένα μαθήματα σε θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ιδίως σε ιδρύματα και σχολές που ήδη προσφέρουν μεγάλο εύρος μαθημάτων στον εν λόγω τομέα)·
 • πλήρως αναγνωρισμένα θερινά και εντατικά προγράμματα σπουδών.

Ποιος είναι ο ρόλος των ιδρυμάτων που διαθέτουν ενότητες Jean Monnet;

Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οφείλουν να στηρίζουν και να προωθούν το έργο των συντονιστών των ενοτήτων, διασφαλίζοντας οφέλη για το ευρύτερο δυνατό κοινό, τόσο εντός όσο και εκτός των ιδρυμάτων.

Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίζουν τις δραστηριότητες διδασκαλίας, έρευνας και προβληματισμού που εφαρμόζουν οι συντονιστές των ενοτήτων: αναγνωρίζουν τις δραστηριότητες διδασκαλίας που αναπτύσσονται· παρακολουθούν τις δραστηριότητες, προβάλλουν και αξιοποιούν τα αποτελέσματα των μελών του προσωπικού που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Jean Monnet.

Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να υλοποιούν τις δραστηριότητες της Ενότητας Jean Monnet σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου και, εφόσον απαιτείται, μπορούν να αντικαθιστούν τον ακαδημαϊκό συντονιστή. Αν ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τους συντονιστές των Ενοτήτων, πρέπει να αποσταλεί γραπτή αίτηση για έγκριση προς τον εκτελεστικό οργανισμό. Επιπλέον, ο προτεινόμενος νέος συντονιστής θα πρέπει να διαθέτει το ίδιο επίπεδο εξειδίκευσης στον τομέα των σπουδών στο πλαίσιο της ΕΕ.

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι ενότητες Jean Monnet;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια Ενότητα Jean Monnet, ώστε να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα στις χώρες του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν έγκυρο χάρτη Erasmus για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο εν λόγω Χάρτης δεν είναι υποχρεωτικός για τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις χώρες εταίρους.

Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για επιχορήγηση.

Διάρκεια του σχεδίου Τρία έτη.
Διάρκεια δραστηριότητας

Μια ενότητα Jean Monnet πρέπει να διδάσκεται για τουλάχιστον 40 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (επί τρία συνεχή έτη) στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών στο ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει υποβάλει την αίτηση.

Οι διδακτικές ώρες περιλαμβάνουν την άμεση διδασκαλία στο πλαίσιο ομαδικών διαλέξεων, σεμιναρίων και μαθημάτων, τα οποία μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, όμως δεν περιλαμβάνουν τη διδασκαλία σε μεμονωμένο επίπεδο.

Πού υποβάλλεται η αίτηση; Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.
Πότε υποβάλλεται η αίτηση; Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ως τις 22 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.
Πώς υποβάλλεται η αίτηση; Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται επίσης και με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)
 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους της δράσης (βλέπε ενότητες «Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος Jean Monnet» και «Τι είναι οι ενότητες Jean Monnet»)
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση:
 • θεωρείται κατάλληλη για την προώθηση της ανάπτυξης νέων δραστηριο-τήτων διδασκαλίας, έρευνας ή συζήτησης·
 • περιλαμβάνει τη χρήση νέων μεθοδολογιών, εργαλείων και τεχνολογιών·
 • περιέχει στοιχεία που αποδεικνύουν την ακαδημαϊκή προστιθέμενη αξία της·
 • προωθεί και - εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή των Ευρωπαϊκών σπου-δών/θεμάτων τόσο εντός του ιδρύματος που συμμετέχει στη δράση Jean Monnet όσο και εκτός.
 • Συνάφεια της πρότασης με τις ομάδες προτεραιότητας στις οποίες στοχεύει η δράση:
 • ιδρύματα ή ακαδημαϊκοί που δεν έχουν λάβει ακόμη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Jean Monnet·
 • συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την ΕΕ σε τομείς σπουδών που άπτονται ελάχιστα της ευρωπαϊκής διάστασης, αλλά επηρεάζονται όλο και περισσότερο από αυτή·
 • φοιτητές που δεν έρχονται αυτομάτως σε επαφή με ευρωπαϊκές σπουδές (σε τομείς όπως οι θετικές επιστήμες, η μηχανοτεχνία, η ιατρική, η εκπαίδευση, οι καλές τέχνες, οι ξένες γλώσσες, κ.ά.).
Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)
 • Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει κατάλληλη περίοδο προετοιμασίας, υλοποίησης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και διάδοσης·
 • Συνοχή μεταξύ των στόχων, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου·
 • Ποιότητα και σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.
Ποιότητα της ομάδας σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)
 • Συνάφεια του προφίλ και της εμπειρογνωμοσύνης του ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου που εμπλέκεται –τόσο στους ακαδημαϊκούς και μη τομείς- στις δραστηριότητες του σχεδίου.
Αντίκτυπος και διάδοση (μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)
 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διδακτικών δρα-στηριοτήτων
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • Στο/στα ίδρυμα/ιδρύματα που συμμετέχει/-ουν στη δράση Jean Monnet
 • στους φοιτητές και τους διδασκομένους που επωφελούνται από τη δράση Jean Monnet
 • σε άλλους οργανισμούς και ιδιώτες που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφε-ρειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος στο οποίο υλο-ποιούνται οι δραστηριότητες Jean Monnet
 • Κατά περίπτωση, τον βαθμό στον οποίο η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα υλικά, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα καθίστανται ελεύθερα διαθέσιμα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών, χωρίς δυσα-νάλογους περιορισμούς

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 13 βαθμούς σε καθεμία από τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων χορήγησης.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε για τις ενότητες Jean Monnet;

Διάδοση και αντίκτυπος

Στο πλαίσιο των Ενοτήτων Jean Monnet είναι υποχρεωτική η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των οργανωμένων διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, και πέραν των άμεσα εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων μερών. Συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του αντίκτυπου και την επίτευξη συστημικής αλλαγής.

Για να αυξήσουν τον αντίκτυπο της διάδοσης, τα κέντρα αριστείας πρέπει να συμπεριλάβουν στις δραστηριότητές τους τη δημιουργία και τη χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και να υλοποιούν δραστηριότητες ανοικτής εκπαίδευσης, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο. Αυτό θα διευκολύνει την ανάπτυξη πιο ευέλικτων και δημιουργικών τρόπων μάθησης και την προσέγγιση αυξημένου αριθμού φοιτητών, επαγγελματιών, φορέων χάραξης πολιτικής και άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων.

Στο πλαίσιο των Ενοτήτων Jean Monnet, όλοι οι συντονιστές θα πρέπει να ενημερώνουν το αντίστοιχο τμήμα του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου του προγράμματος Erasmus+ όπου τηρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες Jean Monnet. Θα ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να χρησιμοποιούν όλες τις σχετικές πλατφόρμες και εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή τους (π.χ. το ευρετήριο Jean Monnet, την εικονική κοινότητα Jean Monnet). Τα παραπάνω, τα οποία αποτελούν μέρος του γενικού εργαλείου πληροφορικής του προγράμματος Erasmus+, συμβάλλουν στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού όσον αφορά τα ιδρύματα και τα μαθήματα Jean Monnet που προσφέρουν. Οι κάτοχοι επιχορηγήσεων θα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά το παραπάνω εργαλείο με τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Οι συντονιστές των Ενοτήτων Jean Monnet ενθαρρύνονται να προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

 • δημοσίευση, κατά την περίοδο της επιχορήγησης, ενός τουλάχιστον άρθρου που έχει αξιολογηθεί από ομότιμους κριτές·
 • συμμετοχή σε δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • διοργάνωση δράσεων (διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, κ.ά.) σε συνεργασία με φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό (π.χ. δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι), περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σχολικά ιδρύματα·
 • διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων ή διαλέξεων, ειδικά προσαρμοσμένων για το ευρύ κοινό και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·
 • δικτύωση με άλλους συντονιστές ενοτήτων, κέντρα αριστείας, έδρες Jean Monnet και υποστηριζόμενα ιδρύματα·
 • χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, δημοσίευση των περιλήψεων, των περιεχομένων και των χρονοδιαγραμμάτων των δραστηριοτήτων καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων αυτών.

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Η μέγιστη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και δεν μπορεί να καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνολικού κόστους της ενότητας Jean Monnet.

Για τη χορήγηση των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Jean Monnet εφαρμόζεται σύστημα που βασίζεται τόσο στη χρήση κλιμάκων μοναδιαίου κόστους όσο και στη χρήση κατ’αποκοπή ποσά. Το εν λόγω σύστημα καθορίζεται με βάση το υπολογισμένο ωριαίο κόστος διδασκαλίας σε εθνικό επίπεδο. Χρησιμοποιείται η ακόλουθη μέθοδος:

 • Δαπάνες στη διδασκαλία με κλίμακα μοναδιαίου κόστους: το υπολογισμένο ωριαίο κόστος (κατάλογος Δ.1) πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας·
 • Πρόσθετες δαπάνες : (κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση): στην παραπάνω βάση κόστους προστίθεται συμπληρωματικό ποσοστό 40% για τις ενότητες Jean Monnet.

Η τελική επιχορήγηση βασίζεται στην εφαρμογή του μέγιστου ποσοστού χρηματοδότησης από την ΕΕ (75%) στο συνολικό υπολογιζόμενο ποσό της επιχορήγησης, με γνώμονα το ανώτατο όριο που προβλέπεται για την επιχορήγηση των ενοτήτων Jean Monnet (30 000 ευρώ).

Τα ειδικά ποσά που ισχύουν για τις ενότητες Jean Monnet παρατίθενται στο τέλος του κεφαλαίου για το πρόγραμμα Jean Monnet της παρούσας ενότητας του οδηγού, και συγκεκριμένα στην ενότητα «Μοναδιαία κόστη Jean Monnet».