Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Jean Monnet-professurer

Vad är en Jean Monnet-professur

En Jean Monnet-professur är en undervisningstjänst under en period på tre år med specialisering på EU-studier för universitetsprofessorer. En Jean Monnet-professur innehas endast av en professor som tillhandahåller minst 90 undervisningstimmar per läsår.

Vilken verksamhet får stöd inom ramen för denna insats?

Huvudsakliga aktiviteter (minimum 90 timmar per läsår):

 • Fördjupa undervisningen i EU-studier inom ramen för en officiell läroplan för en högskola.
 • Tillhandahålla djupgående undervisning i EU-frågor för framtida yrkesverksamma inom områden som möter växande efterfrågan på arbetsmarknaden.

Ytterligare aktiviteter:

 • Erbjuda undervisning/föreläsningar för studenter från andra institutioner (till exempel arkitektur, medicin med mera) för att bättre förbereda dem för deras framtida yrkesliv.
 • Uppmuntra, ge råd och fungera som mentor för den yngre generationen av lärare och forskare i ämnesområden som ingår i EU-studierna.
 • Bedriva, övervaka och handleda forskning i EU-frågor, även för andra utbildningsnivåer, som lärarutbildning och obligatorisk utbildning.
 • Organisera aktiviteter (konferenser, seminarier/webbinarier, workshops, med mera) riktade mot beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå och mot civilsamhället.

Vilken roll har de organisationer som deltar i en Jean Monnet-professur?

Jean Monnet-professurer är en integrerad del av den högskola som ingår bidragsavtalet/får bidragsbeslutet.

Jean Monnet-professurer är inskrivna i sin högskolas officiella akademiska verksamhet. Högskolorna uppmanas att stödja innehavarna av Jean Monnet-professurer i deras undervisning, forskning och reflektionsverksamhet och erbjuda kurserna i så många läroplaner som möjligt. De bör erkänna den undervisningsverksamhet som utarbetats.

Högskolorna har det slutliga ansvaret för sina ansökningar. De är skyldiga att upprätthålla verksamheten i en Jean Monnet-professur under hela projektets löptid. Om institutionen är tvungen att byta ut innehavaren av professuren måste en skriftlig ansökan om godkännande skickas till Centrala programkontoret. Dessutom måste den föreslagna nya innehavaren av professuren ha samma grad av specialisering på EU-studier.

Vilka kriterier används för att bedöma en Jean Monnet-professur?

Här anger vi de formella kriterier som en Jean Monnet-professur måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+:

Vem kan få bidrag?

Vilka kan söka?

En högskola som är etablerad i vilket land som helst i världen. Högskolor som är etablerade i programländer måste ha en giltig anslutning till Erasmus charter för högre utbildning. Deltagande högskolor i partnerländer behöver inte vara anslutna till Erasmus charter för högre utbildning.

Enskilda personer kan inte ansöka om bidrag direkt.

Profil för Jean Monnet-professurer Innehavare av Jean Monnet-professurer måste vara fast anställd personal vid den sökande högskolan och ha professorsgrad. De får inte vara ”gästprofessorer” vid den högskola som ansöker om bidraget.
Projektets varaktighet Tre år.
Verksamhetens varaktighet

En Jean Monnet-professur innehas endast av en professor.

Innehavare av en Jean Monnet-professur måste undervisa minst 90 timmar per läsår (i tre på varandra följande år) inom EU-studier vid den sökande högskolan.

Minst en av de tilläggsinsatser som beskrivs ovan måste ingå i förslaget.

Undervisningstimmar avser timmar med direktkontakt inom ramen för gruppföreläsningar, seminarier, handledningsträffar, även när dessa sker på distans, men innefattar inte individuell undervisning och enskild handledning.

Var kan ansökan lämnas? Till Centrala programkontoret – genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel.
När ska ansökan lämnas in? Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 22 februari kl. 12.00 (mitt på dagen enligt Bryssels tidszon) för projekt som inleds den 1 september samma år.
Hur söker man? Se del C i handledningen för mer information om hur du ska ansöka.

De sökande organisationerna kommer också att bedömas enligt uteslutnings- och urvalskriterierna. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans (högst 25 poäng)
 • Ansökans relevans för
 • - insatsens mål och prioriteringar (se avsnitten ”Vad är syftet med Jean Monnet-insatser?”),
 • I vilken grad ansökan
 • är lämplig för att främja utvecklingen av ny undervisnings-, forsknings- eller diskussionsverksamhet,
 • innefattar användningen av nya metoder, verktyg och tekniker,
 • främjar och ökar synligheten för europeiska studier/frågor såväl inom som utanför den institution som deltar i Jean Monnet-insatsen.
 • Ansökans relevans för prioriterade målgrupper för insatsen:
 • institutioner eller akademisk personal som ännu inte tar emot Jean Monnet-finansiering.
 • särskilda EU-relaterade ämnen i studier som har haft begränsad exponering för, men som i allt högre grad påverkas av europeiska aspekter.
Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högst 25 poäng)
 • Arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, inbegripet lämpliga faser för förberedelse, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning.
 • Överensstämmelse mellan projektets förslag till mål, verksamhet och budget.
 • Kvalitet och genomförbarhet i den metod som föreslås.
Projektgruppens kvalitet (högst 25 poäng)
 • Förslaget gäller en forskare med framstående profil inom ett visst område inom EU-studier. Relevansen av profil och sakkunskap – i fråga om både den akademiska och icke-akademiska sfären – hos den nyckelpersonal som kommer att arbeta med de verksamheter som föreslås.
Effekt och spridning (högst 25 poäng)
 • Kvaliteten i åtgärderna för att utvärdera undervisningens resultat.
 • Projektets potentiella effekt
 • för den högskola som stått som värd för Jean Monnet-insatsen,
 • för de studenter och lärande som dragit nytta av Jean Monnet-insatsen,
 • för andra organisationer och enskilda personer som varit involverade på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten i åtgärderna för att sprida verksamhet-ens resultat inom och utanför den institution som stått som värd för Jean Monnet-insatsen.
 • När aktuellt, i vilken grad ansökan innehåller en beskrivning av hur materi-al, dokumentation och medier som tagits fram kommer att göras tillgäng-liga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproport-ionerliga begränsningar.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 13 poäng för var och en av kategorierna för tilldelningskriterier ovan.

Vad mer behöver jag känna till om en Jean Monnet-professur?

Spridning och effekt

Jean Monnet-professurer är skyldiga att sprida och använda resultaten av sin de genomförda aktiviteterna utanför de intressenter som är direkt berörda. Detta kommer att öka effekten avsevärt och bidra till en systemförändring.

För att öka effekten bör innehavare av professuren ta med skapande och erbjudande av öppna utbildningsresurser i sin spridningsverksamhet och använda öppna utbildningsinsatser för att ta tillvara den tekniska utvecklingen. Detta kommer att främja mer flexibla och kreativa metoder för inlärning och nå ut till allt fler studenter, yrkesverksamma, beslutsfattare och andra intresserade grupper.

Alla innehavare Jean Monnet-professurer kommer att uppmanas att uppdatera sina respektive delar i det Erasmus+-specifika webbaserade verktyg där all information om Jean Monnet-verksamheten kommer att ligga. De kommer att uppmuntras kraftigt att använda relevanta befintliga plattformar och verktyg (dvs. Jean Monnet-katalogen och den virtuella Jean Monnet-gemenskapen). Dessa funktioner, som ingår i det allmänna it-verktyget för Erasmus+, kommer att säkerställa att allmänheten får information om högskolorna och deras Jean Monnet-kurser. Bidragsinnehavare kommer att uppmanas att uppdatera verktyget regelbundet med resultatet av sitt arbete.

Innehavare av Jean Monnet-professurer uppmuntras att göra följande:

 • Publicera minst en bok på universitetsförlag under bidragsperioden. Bidraget kommer att täcka en del av publikationen och vid behov även en del av översättningskostnaderna.
 • Delta i spridnings- och informationsevenemang på nationell och europeisk nivå.
 • Anordna evenemang (föreläsningar, seminarier, workshoppar osv.) med beslutsfattare på lokal (t.ex. borgmästare och rådgivare), regional och nationell nivå samt med det organiserade civila samhället och skolor.
 • Sprida resultaten av sin verksamhet genom att organisera seminarier eller föreläsningar som är riktade till och anpassade för allmänheten och företrädare för det civila samhället.
 • Bedriva nätverksarbete med andra innehavare av Jean Monnet-professurer, samordnare för moduler, center och högskolor som får stöd.
 • Tillämpa öppna utbildningsresurser, offentliggöra sammanfattningar, innehåll och tidsplaner för sin verksamhet och de förväntade resultaten.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Det högsta bidrag som kan tilldelas är 50 000 euro som kan motsvara högst 75 % av de totala kostnaderna för Jean Monnet-professuren.

Ett system som baseras på en kombination av enhetskostnader och finansiering till en schablonsats för tilldelning av bidrag inom ramen för Jean Monnet-verksamhet ska tillämpas. Systemet fastställs på grundval av en beräknad nationell undervisningskostnad per timme. Följande metod används:

 • Enhetskostnader för undervisning: : Den beräknade nationella undervisningskostnaden per timme D.1 multipliceras med antalet timmar för en Jean Monnet-professur.
 •  Ytterligare finansiering till en schablonsats: Ett tillskott på 10 % för en Jean Monnet-professur läggs till den ovannämnda enhetskostnadsbasen. För detta tillskott tas hänsyn till den ytterligare akademiska verksamhet som ingår i en professur, såsom personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, spridningskostnader, kostnader för undervisningsmaterial och indirekta kostnader osv.

Det slutliga bidraget beräknas sedan genom att den högsta tillåtna andelen på 75 % EU-finansiering tillämpas på det sammanlagda beräknade bidraget. Det högsta tillåtna beloppet för en Jean Monnet-professur får dock inte överskridas (50 000 euro).

De särskilda belopp som gäller för Jean Monnet-professurer anges i avsnittet ”Jean Monnet-enhetskostnader” i slutet av kapitlet om Jean Monnet.