Kazalo
Iskanje po vodniku

Katedre Jean Monnet

Kaj je katedra Jean Monnet?

Katedra Jean Monnet je pedagoško mesto s specializacijo v študijah Evropske unije za univerzitetne profesorje za obdobje treh let. Vodja katedre Jean Monnet je samo en profesor, ki zagotovit najmanj 90 učnih ur v enem akademskem letu.

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

Glavne aktivnosti (najmanj 90 ur na študijsko leto):

 • poglablja poučevanje študij Evropske unije, ki so del uradnega učnega načrta visokošolske institucije;
 • zagotavlja poglobljeno poučevanje o zadevah Evropske unije za prihodnje strokovnjake na področjih, po katerih je na trgu dela vedno več povpraševanja.

Dodatne aktivnosti:

 • zagotavljanje pouka/predavanj študentom iz drugih oddelkov (npr. arhitektura, medicina itd), da se bolje pripravijo na prihodnje poklicno življenje;
 • zagotavlja spodbudo, svetovanje in mentorstvo za mlado generacijo učiteljev in raziskovalcev na tematskih področjih, povezanih s študijami Evropske unije;
 • izvaja, spremlja in nadzira raziskovanje vsebin EU, tudi za druge ravni izobraževanja, na primer usposabljanje učiteljev in obvezno izobraževanje;
 • organizira aktivnosti (konference, seminarje/spletne seminarje, delavnice itd.), katerih ciljna publika so oblikovalci politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni kot tud civilna družba.

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v katedri Jean Monnet?

Katedre Jean Monnet so sestavni del visokošolske institucije, ki sklene sporazum/sklep o nepovratnih sredstvih.

Katedre Jean Monnet so vključene v uradne akademske aktivnosti njihove institucije. Od visokošolskih institucij se zahteva, da podpirajo vodje katedre Jean Monnet pri aktivnostih poučevanja, raziskovanja in premisleka ter s tem omogočijo, da ima čim širši nabor učnih načrtov korist od teh programov; priznavati bi morale razvite aktivnosti poučevanja.

Visokošolske institucije prevzamejo končno odgovornost za svoje prijave. Aktivnosti katedre Jean Monnet morajo izvajati ves čas trajanja projekta. Če mora institucija nadomestiti vodjo katedre, mora Izvajalski agenciji predložiti pisni zahtevek za odobritev. Poleg tega mora imeti novi predlagani vodja katedre enako raven strokovnega znanja o študijah Evropske unije.

Kakšna so merila za oceno katedre Jean Monnet?

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora izpolniti katedra Jean Monnet za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Visokošolska institucija s sedežem v kateri koli državi sveta. Visokošolske institucije s sedežem v državah Programa morajo biti nosilke veljavne Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče visokošolske institucije iz partnerskih držav.

Posamezniki ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva.

Profil kateder Jean Monnet Vodje katedre Jean Monnet morajo biti stalni člani osebja na instituciji prijaviteljici in imeti naziv profesorja. Vodja ne more biti „gostujoči profesor“ na visokošolski instituciji, ki se prijavlja za nepovratna sredstva.
Trajanje projekta

Tri leta.

Trajanje aktivnosti

Katedro Jean Monnet ima samo en profesor.

Vodje kateder Jean Monnet morajo poučevati vsaj 90 ur v enem študijskem letu (tri zaporedna leta) in izvajati najmanj eno dodatno aktivnost na študijsko leto, kot je opisano zgoraj.

Predlagati je treba vsaj še eno dodatno aktivnost, opisano zgoraj.

Učne ure vključujejo ure neposrednega stika v okviru skupinskih predavanj, seminarjev in praktičnih vaj ter lahko vključujejo vse od navedenega v obliki učenja na daljavo, ne vključujejo pa individualnega pouka in/ali nadzora.

Kje se prijaviti? Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.
Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 22. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. septembra istega leta.

Kako se prijaviti? Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene tudi z merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta (največ 25 točk)
 • ustreznost predloga v zvezi s:
 • cilji in prednostnimi nalogami ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji ukrepov Jean Monnet?“);
 • v kolikšni meri predlog:
 • ustreza spodbujanju razvoja novih aktivnosti poučevanja, raziskovanja ali razprav;
 • vključuje uporabo novih metodologij, orodij in tehnologij;
 • spodbuja in krepi prepoznavnost teh evropskih študij/vprašanj tako na instituciji, ki sodeluje v ukrepu Jean Monnet, kot izven nje;
 • ustreznost predloga v zvezi s prednostnimi ciljnimi skupinami ukrepa:
 • institucije ali akademiki, ki še niso prejeli sredstev Jean Monnet;
 • posebne teme, povezane z EU, v študijih, ki v preteklosti niso bili zelo izpostavljeni,vendar nanje vedno bolj vplivajo evropski vidiki.
Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)
 • jasnost, celovitost in kakovost delovnega programa, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvajanje, ocenjevanje, nadaljnje spremljanje in razširjanje;
 • usklajenost ciljev projekta, aktivnosti in predlaganega proračuna;
 • kakovost in izvedljivost predlagane metodologije.
Kakovost projektne skupine (največ 25 točk)
 • V predlogu je imenovan akademik z odličnim profilom na posebnem področju študij Evropske unije. Ustreznost profila in strokovnega znanja ključnega osebja – na akademskem in neakademskem področju – vključenega v aktivnosti, ki so predlagane s projektom.
Učinek in razširjanje (največ 25 točk)
 • kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov aktivnosti poučevanja;
 • morebitni učinek projekta:
 • na institucijo, ki gosti ukrep Jean Monnet;
 • na študente in učeče se, ki imajo koristi od ukrepa Jean Monnet;
 • na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov aktivnosti na instituciji, ki gosti ukrep Jean Monnet, in drugod;
 • če je ustrezno, v kolikšni meri predlog opiše, kako se bo omogočil prost dostop z odprtimi licencami do ustvarjenih gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov ter kako se bo o njih obveščalo; predlog ne vsebuje nesorazmernih omejitev.

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 13 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

Kaj je še treba vedeti o katedri Jean Monnet?

Učinek in razširjanje

Katedre Jean Monnet morajo razširjati in uporabiti rezultate organiziranih aktivnosti tudi zunaj kroga neposredno vključenih deležnikov. To bo znatno okrepilo učinek in prispevalo k sistemski spremembi.

Za okrepitev učinka bi morali vodje kateder v svoje aktivnosti razširjanja vključiti ustvarjanje in zagotavljanje prosto dostopnih učnih virov (PDUV) ter aktivnosti odprtega izobraževanja za odzivanje na tehnološki napredek. To bo spodbudilo bolj prilagodljive in ustvarjalne načine učenja ter doseglo vedno večje število študentov, strokovnjakov, oblikovalcev politik in drugih zainteresiranih skupin.

Katedre Jean Monnet bodo morale zagotoviti posodabljanje svojega razdelka v spletnem orodju za program Erasmus+, kjer bodo na voljo vse informacije o aktivnostih programa Jean Monnet. Projekti se bodo močno spodbujali k uporabi ustreznih obstoječih platform in orodij (tj. imenik projektov Jean Monnet, virtualna skupnost Jean Monnet). Z izvajanjem teh nalog, ki so del splošnega orodja informacijske tehnologije za Erasmus+, se bo zagotovilo, da bo širša javnost obveščena o institucijah in njihovih programih Jean Monnet. Prejemniki nepovratnih sredstev bodo morali zagotoviti redno posodabljanje orodja z rezultati svojega dela.

Katedre Jean Monnet se spodbujajo, da:

 • v obdobju dodelitve nepovratnih sredstev objavijo vsaj eno knjigo pri univerzitetni založbi. Nepovratna sredstva bodo krila del stroškov objave in po potrebi del stroškov prevoda;
 • se udeležijo dogodkov razširjanja in informativnih dogodkov na nacionalni in evropski ravni;
 • organizirajo dogodke (predavanja, seminarje, delavnice itd.) z oblikovalci politik na lokalni (npr. župani in svetniki), regionalni in nacionalni ravni ter tudi z organizirano civilno družbo in šolami;
 • razširjajo rezultate svojih aktivnosti z organizacijo seminarjev ali predavanj, ki so namenjeni in prilagojeni za najširšo javnost in predstavnike civilne družbe;
 • se povezujejo z drugimi katedrami, koordinatorji modulov in centri odličnosti Jean Monnet ter podprtimi institucijami;
 • uporabljajo prosto dostopne učne vire (PDUV), objavljajo povzetke, vsebino in razpored svojih aktivnosti ter pričakovane rezultate.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Najvišja vrednost dodeljenih sredstev je 50 000 EUR in lahko predstavlja največ 75 % skupnih stroškov katedre Jean Monnet.

Za dodeljevanje nepovratnih sredstev v okviru aktivnosti programa Jean Monnet se uporablja sistem, ki temelji na kombinaciji lestvic stroškov na enoto in pavšalnega financiranja. Ta sistem se določi na podlagi izračunanega nacionalnega stroška poučevanja na uro. Uporabi se naslednja metoda:

 • lestvica stroškov na enoto za poučevanje: izračunani nacionalni strošek poučevanja na enoto na uro D.1 se pomnoži s številom ur poučevanja v okviru katedre Jean Monnet;
 • dodatno pavšalno financiranje: k navedeni osnovi stroškov na enoto se prišteje dodatnih 10 % za katedro Jean Monnet. V te dodatne odstotke so zajete dodatne akademske aktivnosti, vključene v katedro, na primer stroški osebja, potni stroški in stroški bivanja, stroški razširjanja, stroški za učna gradiva, neposredni stroški itd.

Končni znesek nepovratnih sredstev se nato izračuna tako, da se uporabi največ 75 % sredstev EU od skupnega izračunanega zneska in spoštuje najvišja zgornja meja zneska nepovratnih sredstev za katedro Jean Monnet (50 000 EUR).

Posamezni zneski, ki veljajo za katedre Jean Monnet, so navedeni v poglavju „Stroški na enoto za program Jean Monnet“ ob koncu poglavja o programu Jean Monnet v tem delu vodnika.