Cuprins
Căutați în ghid

Catedre Jean Monnet

Ce Este O Catedră Jean Monnet?

O catedră Jean Monnet este un post didactic, specializat în studii privind Uniunea Europeană destinat profesorilor universitari pentru o perioadă de trei ani. O catedră Jean Monnet are ca titular un singur profesor, care predă minimum 90 de ore per an universitar.

Ce Activități Sunt Sprijinite În Cadrul Acțiunii?

Principalele activități (minim de 90 de ore per an academic):

 • aprofundarea predării studiilor europene cuprinse într-o programă de învățământ oficială a unei instituții de învățământ superior;
 • furnizarea predării aprofundate pe aspecte privind Uniunea Europeană pentru viitori profesioniști în domenii în care cererea pe piața forței de muncă este în creștere;

Activități suplimentare:

 • furnizarea predării /de cursuri pentru studenții de la alte departamente (de exemplu, arhitectura, medicina, etc.) pentru a-i pregăti mai bine pentru viitoarea viață profesională.
 • încurajarea, consilierea și tutoratul tinerei generații de cadre didactice și cercetători din domenii ale studiilor europene.
 • coordonarea, monitorizarea și supravegherea cercetării pe teme privind Uniunea Europeană pentru alte niveluri de educație, cum ar fi formarea cadrelor didactice și învățământul obligatoriu;
 • organizarea de activități (conferințe, seminare/webinare, ateliere de lucru etc.) care vizează factorii de decizie la nivel local, regional și național, precum și societatea civilă.

Care Este Rolul Organizațiilor Participante La O Catedră Jean Monnet?

Catedrele Jean Monnet sunt parte integrantă a instituției de învățământ superior care încheie acordul/decizia de grant.

Catedrele Jean Monnet sunt înscrise în activitățile academice oficiale ale instituției. Instituțiile de învățământ superior sunt invitate să sprijine titularii de catedră Jean Monnet în activitățile de predare, cercetare și analiză, care să permită o programă de învățământ cât mai amplă în cadrul cursurilor; acestea ar trebui să recunoască activitățile de predare dezvoltate.

Instituțiile de învățământ superior au responsabilitatea finală pentru propriile cereri. Acestea sunt obligate să mențină activitățile unei catedre Jean Monnet pe întreaga durată de viață a proiectului. În cazul în care instituția este obligată să înlocuiască un titular de catedră, aceasta trebuie să trimită, spre aprobare, Agenției Executive o cerere scrisă în acest sens. În plus, noul titular de catedră propus trebuie să aibă același nivel de specializare în studiile privind Uniunea Europeană.

Care Sunt Criteriile Utilizate Pentru A Evalua O Catedră Jean Monnet?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească o catedră Jean Monnet pentru a fi eligibilă în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii De Eligibilitate

Cine poate candida?

O instituție de învățământ superior (HEI), stabilită în orice țară din lume. Instituțiile de învățământ superior stabilite în țările participante la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere nu au nevoie de o astfel de cartă. O catedră Jean Monnet este deținută numai de un singur profesor.

Persoanele fizice nu pot candida direct pentru un grant.

Profilul catedrelor Jean Monnet Titularii de catedră Jean Monnet trebuie să fie membri ai personalului permanent din instituția solicitantă și să aibă gradul de profesor*. Aceștia nu pot fi „profesori invitați” la instituția de învățământ superior care solicită acordarea grantului.
Durata proiectului Trei ani.
Durata activității

Titularii de catedre Jean Monnet trebuie să predea cel puțin 90 de ore pe an universitar (timp de trei ani consecutivi) în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană în cadrul instituției de învățământ superior solicitante.

Trebuie propusă cel puțin una dintre activitățile suplimentare descrise mai sus.

Orele de predare vor include ore de contact direct în contextul prelegerilor de grup, al seminarelor și activităților de tutorat și pot include oricare dintre metodele de mai sus într-un format de învățământ la distanță, dar nu includ instruirea și/sau supravegherea individuală.

Durata activității JTitularii de catedre Jean Monnet trebuie să predea cel puțin 90 de ore pe an universitar (timp de trei ani consecutivi) în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană în cadrul instituției de învățământ superior solicitante.
Unde se depune cererea? La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.
Când se depune cererea? Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 20 februarie ora 17:00 (ora Bruxelles-ului) pentru proiectele care încep la data de 1 septembrie a aceluiași an.
Cum se depune cererea? Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

* Dacă membrul personalului nu are titlul de profesor, propunerea va deveni o propunere pentru un modul Jean Monnet.

De asemenea, organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii De Atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului (maximum
25 de puncte)

 • Măsura în care propunerea se integrează în domeniul studiilor europene:
 • includerea studiilor Uniunii Europene în integralitate, cu un accent special asupra procesului de integrare europeană, abordând atât aspectele interne, cât și cele externe;
 • conectarea cu aquis-ul comunitar (acquis communautaire) și politicile europene existente;
 • promovarea cetățeniei active și a valorilor europene;
 • sporirea gradului de conștientizare referitor la Uniune și facilitând angajamentele viitoare și dialogul dintre persoane;
 • Relevanța propunerii pentru unul sau mai multe dintre obiectivele activităților Jean Monnet:
 • promovarea excelenței în predare și cercetare în cadrul studiilor europene;
 • promovarea creării de noi activități/predare în cadrul studiilor europene;
 • generarea de cunoaștere și informații pot susține procesul decizional de la nivelul UE și care pot consolida rolul UE într-o lume globalizată;
 • obținerea de beneficii pentru sistemele de politică în care se încadrează;
 • promovarea dialogului între mediul academic și societate;
 • implicarea actorilor din societatea civilă, a decidenților, a funcționarilor publici, a reprezentanților diferitelor niveluri de învățământ și reprezentanți mass-media;
 • diseminarea informațiilor cu privire la UE societății în ansamblul său, depășind mediul academic și cel specializat;
 • aducerea UE mai aproape de public.
 • Măsura în care propunerea ajunge la grupurile țintă prioritare:
 • instituții sau cadre didactice universitare care nu au beneficiat încă de finanțare prin acțiunea Jean Monnet;
 • studenți/audiențe care nu intră în mod automat în contact cu studiile europene (în alte domenii decât dreptul, economia și ștințele politice);
 • pentru țările terțe, potențialul proiectului de a consolida diplomația europeană.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (maximum
25 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea propunerii și programului de lucru, inclusiv fazele adecvate de planificare, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
 • Coerența dintre obiectivele și activitățile proiectului;
 • Calitatea, noutatea și fezabilitatea proiectului și viabilitatea metodologiei propuse.

Calitatea echipei de proiect (maximum
25 de puncte)

 • Pertinența și complementaritatea profilului și a expertizei cadrelor eminente implicate în activitățile propuse în proiect (atât în domenii academice, cât și non-academice, dacă este cazul).

Impact și diseminare (maximum
25 de puncte)

 • Impactul așteptat al proiectului prin efecte de lungă durată:
 • asupra instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
 • asupra studenților și cursanților care beneficiază de acțiunea Jean Monnet;
 • asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet:
  • promovare;
  • creșterea gradului de conștientizare cu privire la proiecte și rezultate, intensificând vizibilitatea participanților și organizațiilor;
  • extinderea către grupuri din afara instituțiilor de învățământ superior;
  • transferabilitatea și traducerea în politici noi și practici îmbunătățite.
 • Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la audiențele urmărite prin:
  • expunerea în mass-media (inclusiv rețele sociale, publicații etc.);
  • evenimente;
  • cursuri de formare;
  • utilizarea de tehnologii noi (instrumente multimedia), inclusiv resurse educaționale deschise (RED).

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 13 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Ce Altceva Trebuie Să Știți Despre O Catedră Jean Monnet?

Diseminare Și Impact

Scopul catedrelor Jean Monnet este de a disemina și a exploata rezultatele activităților organizate dincolo de sfera părților interesate implicate direct. Acest lucru va crește considerabil impactul și va contribui la o schimbare sistemică.

Pentru a mări impactul catedrelor, titularii de catedră trebuie să includă în activitățile de diseminare crearea și oferirea de resurse educaționale deschise (OER) și să implice activități de educație deschise pentru a răspunde la progresul tehnologic. Astfel se vor încuraja moduri mai creative și mai flexibile de învățare, iar impactul se va extinde asupra unui număr tot mai mare de studenți, profesioniști, factori de decizie și alte grupuri interesate.

Catedrele Jean Monnet vor trebui să își actualizeze secțiunea din instrumentul online specific Erasmus+, unde vor fi găzduite toate informațiile despre activitățile Jean Monnet. Proiectele vor fi încurajate să utilizeze platformele și instrumentele relevante existente (de exemplu, anuarul Jean Monnet, comunitatea virtuală Jean Monnet). Aceste funcții, ca parte a instrumentului informatic general pentru Erasmus+, vor menține informat publicul larg cu privire la instituțiile și cursurile Jean Monnet organizate de acestea. Beneficiarilor de granturi li se va cere să actualizeze în mod regulat instrumentul cu rezultatele muncii lor.

Coordonatorii de module Jean Monnet sunt încurajați:

 • să publice cel puțin o carte la o editură universitară pe durata grantului. Grantul va acoperi o parte a costului publicației și, dacă este necesar, a costurilor de traducere;
 • să participe la evenimente de diseminare și informare la nivel național și european;
 • să organizeze evenimente (cursuri, seminare, ateliere de lucru etc.) cu factorii de decizie la nivel local (de exemplu, primari și consilieri), regional și național, precum și cu societatea civilă organizată și cu școlile;
 • să disemineze rezultatele propriilor activități prin organizarea de seminare sau cursuri orientate și adaptate pentru publicul larg și reprezentanții societății civile generale;
 • să comunice în rețea cu alți coordonatori de module, centre de excelență, catedre Jean Monnet și instituții sprijinite;
 • să aplice resurse educaționale deschise (OER), să publice rezumatele, conținutul și programul activităților lor, precum și rezultatele preconizate.

Care Sunt Regulile De Finanțare?

Grantul maxim care poate fi acordat este de 50 000 EUR, reprezentând maximum 75 % din costul total al catedrei Jean Monnet.

Pentru acordarea de granturi în cadrul activităților Jean Monnet se aplică un sistem bazat pe o combinație de bareme de costuri unitare și de finanțare pe bază de rată fixă. Sistemul este stabilit pe baza unui cost de predare național calculat pe oră. Se folosește următoarea metodă:

 • Costuri unitare de predare: costul unitar de predare național calculat pe oră D.1 se înmulțește cu numărul de ore de predare ale catedrei Jean Monnet;
 • Finanțare suplimentară pe bază de rată fixă: un procent „complementar” de 10% pentru o catedră Jean Monnet este adăugat la baza de costuri unitare menționată mai sus. Procentul complementar ia în considerare activitățile academice suplimentare implicate de o catedră, cum ar fi costurile cu personalul, costurile de transport și de ședere, costurile de diseminare, costurile aferente materialelor didactice și costurile indirecte etc.

Grantul final este obținut apoi aplicând finanțarea UE maximă de 75 % din suma totală calculată și respectând plafonul maxim pentru o catedră Jean Monnet (50 000 EUR).

Sumele specifice aplicabile catedrelor Jean Monnet pot fi consultate în secțiunea „Costuri unitare Jean Monnet” de la sfârșitul capitolului Jean Monnet din prezenta parte a ghidului.