Cuprins
Căutați în ghid

Catedre Jean Monnet

Ce Este O Catedră Jean Monnet?

O catedră Jean Monnet este un post didactic, specializat în studii privind Uniunea Europeană destinat profesorilor universitari pentru o perioadă de trei ani. O catedră Jean Monnet are ca titular un singur profesor, care predă minimum 90 de ore per an universitar.

Ce Activități Sunt Sprijinite În Cadrul Acțiunii?

Principalele activități (minim de 90 de ore per an academic):

 • aprofundarea predării studiilor europene cuprinse într-o programă de învățământ oficială a unei instituții de învățământ superior;
 • furnizarea predării aprofundate pe aspecte privind Uniunea Europeană pentru viitori profesioniști în domenii în care cererea pe piața forței de muncă este în creștere;

Activități suplimentare:

 • furnizarea predării /de cursuri pentru studenții de la alte departamente (de exemplu, arhitectura, medicina, etc.) pentru a-i pregăti mai bine pentru viitoarea viață profesională.
 • încurajarea, consilierea și tutoratul tinerei generații de cadre didactice și cercetători din domenii ale studiilor europene.
 • coordonarea, monitorizarea și supravegherea cercetării pe teme privind Uniunea Europeană pentru alte niveluri de educație, cum ar fi formarea cadrelor didactice și învățământul obligatoriu;
 • organizarea de activități (conferințe, seminare/webinare, ateliere de lucru etc.) care vizează factorii de decizie la nivel local, regional și național, precum și societatea civilă.

Care Este Rolul Organizațiilor Participante La O Catedră Jean Monnet?

Catedrele Jean Monnet sunt parte integrantă a instituției de învățământ superior care încheie acordul/decizia de grant.

Catedrele Jean Monnet sunt înscrise în activitățile academice oficiale ale instituției. Instituțiile de învățământ superior sunt invitate să sprijine titularii de catedră Jean Monnet în activitățile de predare, cercetare și analiză, care să permită o programă de învățământ cât mai amplă în cadrul cursurilor; acestea ar trebui să recunoască activitățile de predare dezvoltate.

Instituțiile de învățământ superior au responsabilitatea finală pentru propriile cereri. Acestea sunt obligate să mențină activitățile unei catedre Jean Monnet pe întreaga durată de viață a proiectului. În cazul în care instituția este obligată să înlocuiască un titular de catedră, aceasta trebuie să trimită, spre aprobare, Agenției Executive o cerere scrisă în acest sens. În plus, noul titular de catedră propus trebuie să aibă același nivel de specializare în studiile privind Uniunea Europeană.

Care Sunt Criteriile Utilizate Pentru A Evalua O Catedră Jean Monnet?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească o catedră Jean Monnet pentru a fi eligibilă în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii De Eligibilitate

Cine poate candida?

O instituție de învățământ superior (HEI), stabilită în orice țară din lume. Instituțiile de învățământ superior stabilite în țările participante la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere nu au nevoie de o astfel de cartă.

Persoanele fizice nu pot candida direct pentru un grant.

Profilul catedrelor Jean Monnet Titularii de catedră Jean Monnet trebuie să fie membri ai personalului permanent din instituția solicitantă și să aibă gradul de profesor/conferențiar. Aceștia nu pot fi „profesori invitați” la instituția de învățământ superior care solicită acordarea grantului.
Durata proiectului Trei ani.
Durata activității

O catedră Jean Monnet este deținută numai de un singur profesor.

Titularii de catedre Jean Monnet trebuie să predea cel puțin 90 de ore pe an universitar (timp de trei ani consecutivi) în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană în cadrul instituției de învățământ superior solicitante.

Trebuie propusă cel puțin una dintre activitățile suplimentare descrise mai sus.

Orele de predare vor include ore de contact direct în contextul prelegerilor de grup, al seminarelor și activităților de tutorat și pot include oricare dintre metodele de mai sus într-un format de învățământ la distanță, dar nu includ instruirea și/sau supravegherea individuală.

Durata activității JTitularii de catedre Jean Monnet trebuie să predea cel puțin 90 de ore pe an universitar (timp de trei ani consecutivi) în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană în cadrul instituției de învățământ superior solicitante.
Unde se depune cererea? La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.
Când se depune cererea? Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 22 februarie ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului) pentru proiectele care încep la data de 1 septembrie a aceluiași an.
Cum se depune cererea? Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

De asemenea, organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii De Atribuire

Projects will be assessed against the following criteria:

Relevanța proiectului (maximum 25 de puncte)
 • Relevanța propunerii pentru:
 • - obiectivele și prioritățile acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele acțiunilor Jean Monnet”).
 • Măsura în care propunerea:
 • este adecvată pentru încurajarea dezvoltării de noi activități de predare, cercetare sau dezbatere;
 • include utilizarea de noi metodologii, instrumente și tehnologii;
 • promovează și oferă o mai mare vizibilitate studiile/aspectele europene, atât în cadrul instituției care participă la acțiunea Jean Monnet, cât și în afara acesteia.
 • Relevanța propunerii pentru grupurile țintă prioritare ale acțiunii:
 • instituții sau cadre didactice universitare care nu au beneficiat încă de finanțare prin acțiunea Jean Monnet;
 • materii specifice legate de UE în cadrul unor studii care au avut o expunere limitată la dimensiunea europeană, dar care sunt tot mai afectate de aceasta.
Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (maximum 25 de puncte)
 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv fazele adecvate de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
 • Concordanța dintre obiectivele proiectului, activitățile și bugetul propus;
 • Calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse.
Calitatea echipei de proiect (maximum 25 de puncte)
 • Propunerea se depune în favoarea unui cadru didactic universitar, cu un profil excelent într-un anumit domeniu al studiilor privind Uniunea Europeană. Pertinența profilului și a expertizei cadrelor principale implicate - atât în domenii academice, cât și non-academice - în activitățile propuse în cadrul proiectului.
Impact și diseminare (maximum 25 de puncte)
 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor activităților de învățare;
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
 • asupra studenților și cursanților care beneficiază de acțiunea Jean Monnet;
 • asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
 • Dacă este relevant, măsura în care propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține nicio limitare disproporțională.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 13 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Ce Altceva Trebuie Să Știți Despre O Catedră Jean Monnet?

Diseminare Și Impact

Scopul catedrelor Jean Monnet este de a disemina și a exploata rezultatele activităților organizate dincolo de sfera părților interesate implicate direct. Acest lucru va crește considerabil impactul și va contribui la o schimbare sistemică.

Pentru a mări impactul catedrelor, titularii de catedră trebuie să includă în activitățile de diseminare crearea și oferirea de resurse educaționale deschise (OER) și să implice activități de educație deschise pentru a răspunde la progresul tehnologic. Astfel se vor încuraja moduri mai creative și mai flexibile de învățare, iar impactul se va extinde asupra unui număr tot mai mare de studenți, profesioniști, factori de decizie și alte grupuri interesate.

Catedrele Jean Monnet vor trebui să își actualizeze secțiunea din instrumentul online specific Erasmus+, unde vor fi găzduite toate informațiile despre activitățile Jean Monnet. Proiectele vor fi încurajate să utilizeze platformele și instrumentele relevante existente (de exemplu, anuarul Jean Monnet, comunitatea virtuală Jean Monnet). Aceste funcții, ca parte a instrumentului informatic general pentru Erasmus+, vor menține informat publicul larg cu privire la instituțiile și cursurile Jean Monnet organizate de acestea. Beneficiarilor de granturi li se va cere să actualizeze în mod regulat instrumentul cu rezultatele muncii lor.

Coordonatorii de module Jean Monnet sunt încurajați:

 • să publice cel puțin o carte la o editură universitară pe durata grantului. Grantul va acoperi o parte a costului publicației și, dacă este necesar, a costurilor de traducere;
 • să participe la evenimente de diseminare și informare la nivel național și european;
 • să organizeze evenimente (cursuri, seminare, ateliere de lucru etc.) cu factorii de decizie la nivel local (de exemplu, primari și consilieri), regional și național, precum și cu societatea civilă organizată și cu școlile;
 • să disemineze rezultatele propriilor activități prin organizarea de seminare sau cursuri orientate și adaptate pentru publicul larg și reprezentanții societății civile generale;
 • să comunice în rețea cu alți coordonatori de module, centre de excelență, catedre Jean Monnet și instituții sprijinite;
 • să aplice resurse educaționale deschise (OER), să publice rezumatele, conținutul și programul activităților lor, precum și rezultatele preconizate.

Care Sunt Regulile De Finanțare?

Grantul maxim care poate fi acordat este de 50 000 EUR, reprezentând maximum 75 % din costul total al catedrei Jean Monnet.

Pentru acordarea de granturi în cadrul activităților Jean Monnet se aplică un sistem bazat pe o combinație de bareme de costuri unitare și de finanțare pe bază de rată fixă. Sistemul este stabilit pe baza unui cost de predare național calculat pe oră. Se folosește următoarea metodă:

 • Costuri unitare de predare: costul unitar de predare național calculat pe oră D.1 se înmulțește cu numărul de ore de predare ale catedrei Jean Monnet;
 • Finanțare suplimentară pe bază de rată fixă: un procent „complementar” de 10% pentru o catedră Jean Monnet este adăugat la baza de costuri unitare menționată mai sus. Procentul complementar ia în considerare activitățile academice suplimentare implicate de o catedră, cum ar fi costurile cu personalul, costurile de transport și de ședere, costurile de diseminare, costurile aferente materialelor didactice și costurile indirecte etc.

Grantul final este obținut apoi aplicând finanțarea UE maximă de 75 % din suma totală calculată și respectând plafonul maxim pentru o catedră Jean Monnet (50 000 EUR).

Sumele specifice aplicabile catedrelor Jean Monnet pot fi consultate în secțiunea „Costuri unitare Jean Monnet” de la sfârșitul capitolului Jean Monnet din prezenta parte a ghidului.