Spis treści
Szukaj w przewodniku

Katedry „Jean Monnet”

Czym jest katedra „Jean Monnet”?

Katedra „Jean Monnet” jest stanowiskiem nauczycielskim ze specjalizacją w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej dla profesorów uniwersyteckich obejmowanym na okres trzech lat. Katedrę „Jean Monnet” obejmuje tylko jeden profesor, który zapewnia nauczanie w wymiarze co najmniej 90 godzin w roku akademickim.

Jakie działania wspiera się w ramach tej akcji?

Główne działania (min. 90 godzin w ciągu roku akademickiego):

 • pogłębianie nauczania w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej, włączonego do programu nauczania instytucji szkolnictwa wyższego;
 • zapewnianie przyszłym specjalistom w dziedzinach, na które rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy, gruntownej edukacji na temat zagadnień związanych z Unią Europejską.

Dodatkowe działania:

 • prowadzenie zajęć i wykładów dla studentów z innych wydziałów (np. architektury, medycyny), aby umożliwić im lepsze przygotowanie do zawodu wykonywanego w przyszłości;
 • zachęcanie młodego pokolenia nauczycieli i naukowców do poznania zagadnień związanych z Unią Europejską oraz zapewnianie im doradztwa i wsparcia w tym zakresie;
 • organizowanie, monitorowanie i nadzorowanie badań w zakresie tematów związanych z UE, również w przypadku innych poziomów kształcenia, takich jak doskonalenie nauczycieli lub kształcenie obowiązkowe;
 • organizowanie wydarzeń (konferencji, seminariów/webinariów, warsztatów, itp.) skierowanych do decydentów lokalnego, regionalnego i krajowego szczebla, jak również do społeczeństwa obywatelskiego.

Jaką rolę pełnią organizacje uczestniczące w katedrze „Jean Monnet”?

Katedry „Jean Monnet” stanowią integralną część instytucji szkolnictwa wyższego, która zawiera umowę finansową / podpisuje decyzję o udzieleniu dofinansowania.

Katedry „Jean Monnet” są wpisane w formalne działania akademickie instytucji. Instytucje szkolnictwa wyższego są zobowiązane wspierać kierowników katedr „Jean Monnet” w ich działaniach dydaktycznych i badawczych oraz przemyśleniach naukowych, zapewniając korzyści z zajęć dla jak najszerszego wachlarza programów nauczania; instytucje powinny uznawać opracowywane zajęcia dydaktyczne.

Instytucje szkolnictwa wyższego ponoszą ostateczną odpowiedzialność za swoje wnioski. Mają one obowiązek utrzymania działań katedry „Jean Monnet” przez cały czas trwania projektu. Jeżeli instytucja jest zobowiązana do zastąpienia kierownika katedry, należy wysłać do Agencji Wykonawczej pisemny wniosek o zatwierdzenie. Ponadto nowy proponowany kierownik katedry musi posiadać taki sam poziom specjalizacji w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej.

Jakie kryteria stosuje się do oceny katedry „Jean Monnet”?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełnić katedra „Jean Monnet”, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w dowolnym kraju na świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w krajach programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Profil katedr „Jean Monnet” Kierownicy katedr „Jean Monnet” muszą był stałymi pracownikami instytucji składającej wniosek oraz posiadać stopień profesora. Kierownikiem nie może być „profesor wizytujący” w instytucji szkolnictwa wyższego składającej wniosek o dofinansowanie.
Czas trwania projektu Trzy lata.
Czas trwania działania

Katedrę „Jean Monnet” obejmuje tylko jeden profesor.

Kierownicy katedr „Jean Monnet” muszą prowadzić zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 90 godzin na rok akademicki (przez trzy kolejne lata), i prowadzić co najmniej jedno dodatkowe działanie w ciągu każdego roku akademickiego, jak opisano powyżej.

Należy zaproponować przynajmniej jedno z dodatkowych działań opisanych powyżej.

Przyjmuje się, że godziny nauczania obejmują godziny bezpośrednich zajęć w kontekście wykładów, seminariów, konwersatoriów grupowych oraz mogą obejmować dowolne z wymienionych zajęć w formie kształcenia na odległość, ale nie obejmują zajęć indywidualnych lub nadzoru.

Gdzie należy złożyć wniosek? Do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli.
Kiedy należy złożyć wniosek? Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 22 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 września tego samego roku.
Jak należy złożyć wniosek? Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Organizacje składające wnioski będą również oceniane według kryteriów wykluczających i kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu (maksymalnie 25 punktów)
 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
 • celów i priorytetów akcji (zob. podrozdziały „Jakie są cele działań „Jean Monnet”).
 • Zakres, w jakim wniosek:
 • jest odpowiedni na potrzeby opracowywania nowych działań dydaktycznych, badawczych lub związanych z prowadzeniem debat;
 • obejmuje wykorzystanie nowych metodyk, narzędzi i technologii;
 • promuje i w większym stopniu eksponuje zagadnienia i studia europeistyczne zarówno w instytucji uczestniczącej w działaniu „Jean Monnet”, jak i poza nią.
 • Adekwatność wniosku dla priorytetowych grup docelowych akcji:
 • instytucji lub nauczycieli akademickich, którzy nie otrzymali dotychczas finansowania w ramach projektów „Jean Monnet”;
 • określonych przedmiotów na studiach o tematyce związanej z Unią Europejską, w ramach których w ograniczonym stopniu poruszane były aspekty europejskie, ale w coraz większym stopniu te aspekty ich dotyczą;
Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalnie 25 punktów)
 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu prac, w tym odpowiednich etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i rozpowszechniania.
 • Spójność proponowanych celów, działań i budżetu projektu.
 • Jakość i wykonalność proponowanej metodologii.
Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt (maksymalnie 25 punktów)
 • Wniosek jest składany na rzecz nauczyciela akademickiego mającego wybitne osiągnięcia w określonej dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej. Zgodność dorobku i wiedzy fachowej zaangażowanych kluczowych nauczycieli – zarówno w dziedzinach naukowych jak i nienaukowych – z działaniami proponowanymi w ramach projektu.
Wpływ i upowszechnianie (maksymalnie 25 punktów)
 • Jakość środków stosowanych do oceny rezultatów działań w zakresie nauczania.
 • Potencjalny wpływ projektu:
 • na instytucję, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”;
 • na studentów i osoby uczące się czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”;
 • na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”, i poza nią.
 • W stosownych przypadkach zakres, w jakim we wniosku opisano sposoby bezpłatnego udostępniania i promowania powstałych materiałów, dokumentów i mediów na podstawie licencji otwartych, przy czym wniosek ten nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 13 punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o katedrze „Jean Monnet”?

Wpływ i upowszechnianie

Wymaga się, aby w ramach katedr „Jean Monnet” upowszechniano i wykorzystywano wyniki organizowanych działań poza obszarem działań bezpośrednio zaangażowanych zainteresowanych stron. Przyczyni się to do zwiększenia ich wpływu i doprowadzi do zmiany systemowej.

Aby zwiększyć oddziaływanie, do zakresu działań mających na celu upowszechnianie kierownicy katedr powinni włączyć tworzenie i oferowanie otwartych zasobów edukacyjnych (OER) oraz otwarte działania edukacyjne z uwzględnieniem postępu technologicznego. W ten sposób promowane będą bardziej elastyczne i kreatywne metody uczenia się i docierania do coraz większej liczby studentów, specjalistów, decydentów i innych zainteresowanych grup.

Do katedr „Jean Monnet” będzie wystosowana prośba o aktualizację odpowiedniej sekcji specjalnego narzędzia internetowego Erasmus+, w ramach którego będą przechowywane wszystkie informacje na temat działań „Jean Monnet”. Kierownicy katedr będą zdecydowanie zachęcani do korzystania z odpowiednich istniejących platform i narzędzi (tj. katalogu projektów „Jean Monnet”, wirtualnej społeczności uczestników projektów „Jean Monnet”). Dzięki tym funkcjom będącym częścią ogólnego narzędzia informatycznego programu Erasmus+ informacje na temat instytucji i oferowanych przez nie zajęć „Jean Monnet” dotrą do szerszego grona osób. Podmioty, które otrzymały dofinansowanie, będą proszone o regularne aktualizowanie narzędzia poprzez wprowadzanie wyników swojej pracy.

Kierowników katedr „Jean Monnet” zachęca się do:

 • opublikowania przynajmniej jednej książki we współpracy z wydawnictwem uniwersyteckim w okresie objętym dofinansowaniem. Dofinansowanie pokryje część kosztów publikacji oraz, w razie potrzeby, część kosztów tłumaczenia;
 • uczestnictwa w wydarzeniach informacyjnych i wydarzeniach mających na celu upowszechnianie wyników działania na poziomie krajowym i europejskim;
 • organizowania wydarzeń (wykładów, seminariów, warsztatów itp.) z udziałem decydentów szczebla lokalnego (np. burmistrzów i radnych), regionalnego i krajowego oraz z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i szkół;
 • rozpowszechniania wyników swych działań realizowanych w ramach projektów poprzez organizację seminariów lub wykładów skierowanych i dostosowanych do potrzeb ogółu społeczeństwa i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego;
 • nawiązywania kontaktów z innymi katedrami „Jean Monnet”, koordynatorami modułów, centrami doskonałości oraz ze wspieranymi instytucjami;
 • korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych (OER), publikowania podsumowań, treści i harmonogramu swych działań oraz oczekiwanych rezultatów.

Jakie są zasady finansowania?

Kwota maksymalnego dofinansowania, jakie może zostać przyznane, wynosi 50 000 EUR, co może stanowić maksymalnie 75% całkowitego kosztu katedry „Jean Monnet”.

W przypadku przyznawania dofinansowania w ramach działań „Jean Monnet” stosuje się system opierający się na połączeniu skali kosztów jednostkowych i finansowania ryczałtowego. System ten opiera się na obliczaniu kosztu nauczania za godzinę w danym kraju. Stosuje się następującą metodę:

 • jednostkowe koszty nauczania: obliczony koszt jednostkowy za godzinę D.1 w danym kraju mnoży się przez liczbę godzin nauczania w ramach katedry „Jean Monnet”;
 • dodatkowe finansowanie ryczałtowe: w przypadku katedry „Jean Monnet” do wspomnianej powyżej podstawy kosztów dodaje się „uzupełniającą” wartość procentową w wysokości 10%. Ta uzupełniająca wartość procentowa uwzględnia dodatkowe działania akademickie prowadzone w ramach katedry, takie jak koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty upowszechniania, koszty materiałów dydaktycznych i koszty pośrednie itp.

Następnie ostateczną kwotę dofinansowania otrzymuje się, stosując maksymalny próg finansowania UE w wysokości 75% całkowitej obliczonej kwoty oraz przestrzegając maksymalnego pułapu dofinansowania dla katedry „Jean Monnet” (50 000 EUR).

Konkretne kwoty mające zastosowanie do katedr „Jean Monnet” można znaleźć w podrozdziale „Koszty jednostkowe modułów Jean Monnet” znajdującej się na końcu rozdziału dotyczącego projektów „Jean Monnet” w niniejszym przewodniku po programie.