TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Jean Monnet katedra

Mit értünk Jean Monnet katedrán?

A Jean Monnet katedra tanári pozíciót kínál egyetemi tanárok számára 3 éves időtartamra, európai uniós tanulmányi specializációval. A Jean Monnet katedrát egyetlen egyetemi tanár kapja meg, aki egyetemi tanévenként legalább 90 tanórát tanít.

Mely tevékenységek támogathatók ennek a tevékenységtípusnak a keretében?

Fő tevékenységek (akadémiai évenként minimum 90 tanóra):

 • a felsőoktatási intézmény hivatalos tantervében szereplő európai uniós tanulmányok oktatásának elmélyítése;
 • az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek részletes oktatása a folyamatosan növekvő munkaerő-piaci kereslet jellemezte szakmák jövőbeli képviselőinek.

További tevékenységek:

 • oktatás más tanszékről, területről érkező hallgatók részére (például építészet, orvostudomány stb.), elősegítve későbbi szakmai életükre való felkészülésüket;
 • az európai uniós tanulmányok témaköreivel foglalkozó fiatal tanárok és kutatók ifjú generációjának ösztönzése, segítése és mentorálása;
 • az uniós témák kutatásának irányítása, ellenőrzése és felügyelete az oktatás más szintjeinek vonatkozásában is, mint például a tanárképzésben és a közoktatásban;
 • tevékenységek szervezése (konferenciák, szemináriumok/webináriumok, workshopok stb.) helyi, regionális és nemzeti szintű politikai döntéshozók, valamint a szervezett civil társadalom bevonásával.

Mi a Jean Monnet katedra tevékenységben résztvevő intézmények szerepe?

A Jean Monnet katedra a támogatási szerződést/határozatot aláíró felsőoktatási intézmény szerves része.

A Jean Monnet katedra szerepel a felsőoktatási intézmény hivatalos felsőoktatási tevékenységei között. A felsőoktatási intézménynek kötelessége a Jean Monnet professzort támogatni oktatási, kutatási és gondolkodási tevékenységeiben, és lehetővé tenni, hogy a tanszék kurzusai a tanterv lehető legnagyobb részében megjelenjenek; a felsőoktatási intézménynek el kell ismernie a tanszék által kidolgozott oktatási tevékenységeket.

A végrehajtás a felsőoktatási intézmény fő feladata. A felsőoktatási intézmény a projekt teljes időtartama alatt köteles fenntartani a Jean Monnet katedra tevékenységeit. Ha az intézmény köteles új professzort kinevezni, akkor ehhez írásbeli kérelem formájában kell a Végrehajtó Ügynökség jóváhagyását kérni. A professzori pozícióra javasolt személynek az európai uniós tanulmányok terén azonos szintű szakértelemmel rendelkeznie, mint az előző professzornak.

A Jean Monnet katedra értékelésének szempontjai

A Jean Monnet katedrának a következő formális szempontoknak kell megfelelnie, hogy Erasmus+ támogatásra lehessen jogosult:

Támogathatósági szempontok

Ki pályázhat?

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény. Programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A partnerországok felsőoktatási intézményeinek nem kell Chartával rendelkezniük.

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

A Jean Monnet katedrák profilja A Jean Monnet professzornak a pályázó intézmény állandó státuszban lévő alkalmazottjának kell lennie, és egyetemi tanár besorolással kell rendelkeznie. A finanszírozásra pályázó felsőoktatási intézmény „vendégtanára” nem lehet Jean Monnet professzor.
A projekt időtartama Három év.
A tevékenység időtartama

A Jean Monnet katedrát egyetlen professzor foglalja el. A Jean Monnet professzornak egyetemi tanévenként (három egymást követő éven át) legalább 90 tanórát kell oktatnia az európai uniós tanulmányok terén a pályázó felsőoktatási intézményben, és a fent leírtaknak megfelelően minimum egy kiegészítő tevékenységet is vállalnia kell egyetemi tanévenként.

Legalább a fent leírt további tevékenységek egyikére javaslatot kell tenni. A tanórákba beleszámítanak az előadások, a szemináriumok és a konzultációs órák, illetve ezek távoktatási formában megvalósított változatai, azonban nem számít bele az egyéni oktatás és/vagy a felügyeleti tevékenység.

Hová kell benyújtani a pályázatot? Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (Brüsszel).
Mikor kell benyújtani a pályázatot? A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 22-án déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanazon év szeptember 1-jével kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.
Hogyan kell pályázni? Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

A pályázó intézmények értékelése kizáró okok és a kiválasztás feltételei alapján is zajlik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája (maximum 25 pont)
 • A pályázat relevanciája a következők szempontjából:
 • a tevékenység célkitűzései és prioritásai (lásd „A Jean Monnet tevékenységek céljai” szakaszt);
 • A pályázat milyen mértékben:
 • alkalmas új oktatási, kutatási és vitatevékenységek létrehozásának támogatására;
 • tartalmaz új módszertanokat, eszközöket és technológiákat;
 • mutat fel tudományos hozzáadott értéket;
 • támogatja az európai uniós tanulmányokat és biztosítja azok láthatóságát a Jean Monnet tevékenységben résztvevő intézményen belül, illetve intézményen kívül
 • A pályázat relevanciája a tevékenység elsődleges célcsoportjai szempontjából:
 • Jean Monnet finanszírozásban még nem részesülő intézmények vagy felsőoktatási szakemberek;
 • az Unióhoz köthető, specifikus témák, amelyekkel eddig korlátozott mértékben foglalkoztak, de amelyekben egyre hangsúlyosabban megjelennek az európai aspektusok.
A projektterv és a megvalósítás/kivitelezés minősége (maximum 25 pont)
 • A megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás/kivitelezés, értékelés, nyomon követés és terjesztés) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége
 • A projekt célkitűzései, a tervezett tevékenységek és a költségvetés közötti összhang
 • A tervezett módszertan minősége és megvalósíthatósága
A projektet végrehajtó csoport minősége (maximum 25 pont)
 • A projekt keretében megvalósítani javasolt tevékenységekben kiemelt szerephez jutó felsőoktatási dolgozók profiljának és szakértelmének megfelelő jellege (tudományos és nem tudományos területen egyaránt)
Hatás és terjesztés (maximum 25 pont)
 • Az oktatási tevékenységek eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége
 • A projekt várható hatása:
 • a Jean Monnet tevékenységnek otthont adó intézményre;
 • a Jean Monnet tevékenységben résztvevő hallgatókra és tanulókra;
 • a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten érintett egyéb intézményekre és személyekre.
 • A Jean Monnet tevékenység eredményeinek a tevékenységeknek otthont adó intézményen belül és kívül történő terjesztését célzó lépések alkalmassága és minősége.
 • A pályázat adott esetben leírja, milyen mértékben teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és tájékoztató eszközöket, és hogyan támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek elérhetőségét.

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy finanszírozhatók legyenek. Ezenkívül a fenti tartalmi követelmények mindegyike esetében legalább 13 pontot el kell érniük.

Mit kell még TUDNI a Jean Monnet katedráról?

Terjesztés és hatás

A Jean Monnet katedra keretében gondoskodni kell a szervezett tevékenységek eredményeinek a közvetlenül az érintett szereplők körén kívüli terjesztéséről és hasznosításáról. Ez jelentősen növelni fogja a tevékenységek hatását, és hozzá fog járulni a rendszerszintű változáshoz.

A hatás növelése érdekében terjesztési tevékenységeik részeként nyílt oktatási tartalmakat (Open Educational Resources) kell kidolgozniuk és közzétenniük, annak érdekében pedig, hogy lépést tartsanak a technológiai fejlődéssel, nyitott oktatási tevékenységeket kell alkalmazniuk. Ez elősegíti a tanulás rugalmasabb és kreatívabb módjainak alkalmazását és lényegesen több hallgató, szakember, politikai döntéshozó és egyéb érdekelt csoport elérését.

A Jean Monnet professzorok számára előírják, hogy frissítsék a saját tevékenységeikre vonatkozó szakaszokat a Jean Monnet tevékenységekkel kapcsolatos információkat tartalmazó speciális Erasmus+ online eszközben. Kifejezetten ösztönözni fogják őket a releváns platformok és eszközök (azaz a Jean Monnet könyvtár, Jean Monnet virtuális közösség) használatára. A nagy nyilvánosság folyamatosan tájékozódhat az intézményekről és az általuk szervezett Jean Monnet kurzusokról az Erasmus+ általános informatikai eszközének részét képező alkalmazásokból. A támogatás jogosultjainak rendszeresen frissíteniük kell az eszközt a munkájuk eredményeivel.

A Jean Monnet professzorokat arra ösztönözzük, hogy:

 • a finanszírozási időszak során az egyetemi nyomda közreműködésével legalább egy könyvet jelentessenek meg. A finanszírozás fedezi a közzététel egy részét, valamint szükség esetén a fordítási költségek egy részét is;
 • vegyenek részt nemzeti és európai szintű terjesztési és tájékoztató eseményeken;
 • szervezzenek eseményeket (előadások, szemináriumok, műhelyfoglalkozások stb.) helyi (pl. polgármesterek és tanácsadók), regionális és nemzeti szintű politikai döntéshozók, valamint a szervezett civil társadalom és iskolák részvételével;
 • terjesszék tevékenységeik eredményeit a nyilvánosság és a civil társadalom képviselőinek igényeire szabott szemináriumok és előadások szervezésével;
 • építsenek hálózatot más Jean Monnet professzorokkal, modulkoordinátorokkal, kiválósági központokkal és támogatott intézményekkel;
 • használjanak nyitott oktatási segédanyagokat, tegyék közzé tevékenységeik összefoglalóját, tartalmát és ütemtervét, valamint a várt eredményeket.

Finanszírozási szabályok

Az odaítélhető maximális finanszírozás 50 000 EUR, amelyből egy Jean Monnet katedra teljes költségének legfeljebb 75 %-a fedezhető.

A Jean Monnet tevékenységekre odaítélhető támogatásokra az egységköltség-alapú és az átalányfinanszírozás kombinációjára épülő rendszer vonatkozik. Ez a rendszer az óránkénti nemzeti oktatási költség kiszámolt értékén alapul. A számításhoz a következő módszert kell alkalmazni:

 • Oktatási egységköltség-alapú térítés:: az óránkénti nemzeti oktatási egységköltség kiszámolt értékét (D.1) meg kell szorozni a Jean Monnet katedra keretében megtartandó tanórák számával.
 • Járulékos átalányfinanszírozás: a Jean Monnet katedra fent meghatározott egységköltség alapjához 10 %-os kiegészítést kell hozzáadni. Ez az kiegészítés a tanszék kiegészítő felsőoktatási tevékenységeire vonatkozó költségek fedezésére, például a személyzeti költségek, az utazási és személyes költségek, a terjesztési költségek, az oktatási segédanyagok költségei, a közvetett költségek stb. szolgál.

A támogatás végső összege a kiszámított teljes költségre vonatkozó 75 %-os uniós finanszírozási felső határ, valamint a Jean Monnet katedráknak adható finanszírozás felső határának (50 000 EUR) figyelembevételével számítható ki.

A Jean Monnet katedrákra alkalmazandó konkrét összegek a pályázati útmutató B. részében, a Jean Monnet fejezet végén, a „Jean Monnet egységköltségek” szakaszban találhatók.