Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Katedra jean monnet

Što je katedra Jean Monnet?

Katedra Jean Monnet je radno mjesto predavača u području studija o Europskoj uniji za sveučilišne profesore koje se odobrava na razdoblje od tri godine. Katedru Jean Monnet mora voditi jedan profesor, koji mora imati barem 90 sati predavanja u akademskoj godini.

Koje se aktivnosti podupiru u okviru ove mjere?

Glavne aktivnosti (najmanje 90 sati u akademskoj godini):

 • produbljivanje poučavanja o studijima o Europskoj uniji utjelovljeno u službeni kurikulum ustanove visokog obrazovanja;
 • pružanje detaljnog poučavanja o pitanjima o Europskoj uniji za buduće stručnjake u područjima za kojima postaje sve veća potražnja na tržištu rada.

Dodatne aktivnosti:

 • održavanje poučavanja/predavanja studentima iz drugih odjela (npr. arhitekture, medicine itd.) kako bi ih se bolje pripremilo za budući profesionalni život;
 • poticanje, savjetovanje i nadzor mladih generacija učitelja i istraživača u studijima iz područja Europske unije;
 • vođenje, praćenje i nadzor istraživanja o temama iz područja EU-a za druge obrazovne razine kao što su osposobljavanje učitelja i obvezno obrazovanje;
 • organiziranje aktivnosti (konferencija, seminara/webinara, radionica itd.) usmjerenih na donositelje politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te na civilno društvo.

Koja je uloga organizacija koje sudjeluju u programu Katedri Jean Monnet?

Katedre Jean Monnet sastavni su dio ustanove visokog obrazovanja koja sklapa ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava/dobiva odluku.

Nositelji katedre Jean Monnet sudjeluju u službenom akademskom radu ustanove. Od ustanova visokog obrazovanja traži se da podržavaju nositelje katedri Jean Monnet u aktivnostima poučavanja, istraživanja i razmišljanja, čime se najraširenijem opsegu kurikuluma omogućuje da imaju korist od tečajeva; oni bi trebali priznati razvijene aktivnosti poučavanja.

Ustanove visokog obrazovanja odgovorne su za njihovu primjenu. One su obvezne održavati aktivnosti katedre Jean Monnet za vrijeme trajanja projekta, uključujući zamjenu nositelja Katedre u slučaju potrebe. Ako ustanova mora zamijeniti nositelja katedre, potrebno je poslati pisani zahtjev za odobrenje Izvršnoj agenciji. Osim toga, novi predloženi nositelj katedre mora imati isti stupanj specijalizacije u području studija o Europskoj uniji.

Koji se kriteriji primjenjuju na ocjenjivanje katedre Jean Monnet?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje mora ispuniti Katedra Jean Monnet kako bi bila prihvatljiva za bespovratna sredstva iz programa Erasmus+:

Kriteriji prihvatljivosti

Tko može predati zahtjev?

Ustanova visokog obrazovanja (UVO) s poslovnim nastanom u bio kojoj državi svijeta. UVO koji ima poslovni nastan u državama sudionicama u programu mora imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). ECHE ne moraju imati UVO-i koji sudjeluju u programu iz partnerskih država.

Pojedinci ne mogu izravno zatražiti bespovratna sredstva.

Profil nositelja Katedre Jean Monnet Nositelji Katedre Jean Monnet moraju biti stalni zaposlenici ustanove koja ja predala zahtjev s položajem profesora. Oni ne mogu biti „gostujući profesoriˮ u UVO-u koji predaje zahtjev za bespovratna sredstva.
Trajanje projekta Tri godine.
Trajanje aktivnosti

Odsjek programa Jean Monnet vodi samo jedan profesor.

Nositelji Katedre Jean Monnet moraju poučavati najmanje 90 sati u akademskoj godini (tri godine za redom) u području studija o Europskoj uniji u ustanovi visokog obrazovanja koja je podnijela zahtjev.

Potrebno je predložiti najmanje jednu dodatnu gore opisanu aktivnost.

Sati predavanja uključuju i konzultacije u kontekstu skupine predavanja, seminara, tutorijala i mogu uključivati i prethodno navedeni oblik učenja na daljinu, ali ne uključuju podučavanje jedan na jedan i/ili mentorstvo.

Kome predati zahtjev? Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, koja ima sjedište u Bruxellesu.
Kada predati zahtjev? Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 22. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte čija provedba započinje 1. rujna iste godine.
Kako predati zahtjev? Detalje o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju mjerodavnih kriterija za isključenje i kriterija za odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Važnost projekta (Najviše 25 bodova)
 • Važnost prijedloga za:
 • ciljeve i prioritete aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi programa Jean Monnet?”).
 • Stupanj do kojeg prijedlog:
 • primjeren je za razvoj novih aktivnosti poučavanja, istraživanja ili rasprava;
 • uključuje korištenje novih metodologija, alata i tehnologija;
 • promiče i omogućuje bolju vidljivost ovih europskih studija/pitanja u ustanovi koja sudjeluje u aktivnosti Jean Monnet i izvan nje.
 • Važnost prijedloga za prioritetne ciljne skupine aktivnosti:
 • ustanove ili akademici koji još ne primaju financijska sredstva iz programa Jean Monnet;
 • posebne teme iz područja EU-a u programima studija koji nisu pretjerano izloženi, ali na koje sve više utječu europski vidovi.
Kvaliteta plana i provedbe aktivnosti (Najviše 25 bodova)
 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedba, ocjenjivanje, praćenje i širenje;
 • Dosljednost između ciljeva projekta, aktivnosti i predloženog proračuna aktivnosti;
 • Kvaliteta i izvedivost predložene metodologije.
Kvaliteta projektnog tima (Najviše 25 bodova)
 • Prijedlog se podnosi u korist profesora s izvrsnim profilom u određenom području studija o Europskoj uniji. Važnost profila i stručnosti ključnih djelatnika – iz akademskog i neakademskog područja – koji su uključeni u aktivnosti koje su predložene u okviru projekta.
Učinak i širenje (Najviše 25 bodova)
 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje rezultata aktivnosti poučavanja;
 • Mogući učinak projekta:
 • na ustanovu koja je domaćin aktivnosti Jean Monnet;
 • na studente i učenike koji imaju koristi od aktivnosti Jean Monnet;
 • na druge organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj nacionalnoj i/ili europskoj razini.
 • Primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje rezultata aktivnosti u okviru i izvan ustanove koja je domaćin aktivnosti Jean Monnet;
 • Ako je važno, stupanj do kojeg je u projektu opisano kako će materijali, dokumenti i mediji biti slobodno dostupni i kako će se promicati otvorenim dozvolama i ne sadrži nerazmjerna ograničenja.

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Osim toga, moraju dobiti najmanje 13 bodova u svakoj od prethodno navedenih kategorija Kriterija za dodjelu.

Što biste još trebali znati o Katedri programa Jean Monnet?

Širenje i učinak

Katedre Jean Monnet moraju širiti i iskorištavati rezultate organiziranih aktivnosti izvan izravno uključenih dionika. Time će se značajno povećati učinak i pridonijeti sustavnim promjenama.

Kako bi se povećao njihov utjecaj, nositelji Katedre trebali bi u svoje aktivnosti širenja uključiti stvaranje i ponudu otvorenih obrazovnih sadržaja (OER) i uključiti aktivnosti otvorenog obrazovanja kao odgovor na tehnološki napredak. Na taj će se način poticati fleksibilniji i kreativniji načini učenja i obuhvatit će se sve veći broj studenata, stručnjaka, donositelja politika i drugih zainteresiranih skupina.

Od Katedra Jean Monnet tražit će se da ažuriraju svoj odjeljak internetskog alata za Erasmus+ na kojima će se nalaziti sve informacije o aktivnostima programa Jean Monnet. Poticat će ih se da koriste postojeće platforme i alate (tj. direktorij programa Jean Monnet, virtualna zajednica programa Jean Monnet). Putem tih odjeljaka, koji su dio općeg alata IT-a za Erasmus+, javnost će biti informirana u ustanovama i studijima koje one nude u okviru programa Jean Monnet. Nositelji bespovratnih sredstava morat će redovito ažurirati alat s rezultatima svog rada.

Nositelje Katedre Jean Monnet potiče se da:

 • objave barem jednu knjigu preko sveučilišne izdavačke kuće za vrijeme trajanja bespovratnih sredstava. Bespovratnim sredstvima bit će pokriven dio objave i, ako je potrebno, troškovi prijevoda;
 • sudjeluju u događanjima širenja i informiranja na nacionalnoj i europskoj razini;
 • organiziraju događanja (predavanja, seminare, radionice itd.) s donositeljima politika na lokalnoj (npr. gradonačelnici i savjetnici), regionalnoj i nacionalnoj razini te s organiziranim civilnim društvom i školama;
 • šire rezultate svojih aktivnosti organizacijom seminara ili predavanja koji su usmjereni na javnost i predstavnike civilnog društva i prilagođeni njima;
 • umreže se s drugim Katedrama Jean Monnet, koordinatorima Modula, Centrima izvrsnosti i podržavanim institucijama;
 • primjenjuju otvorene obrazovne sadržaje (OER), objave sažetke, sadržaj i raspored svojih aktivnosti te očekivane rezultate.

Koja su pravila financiranja?

Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 30 000 EUR, koji mogu činiti najviše 75 % ukupnog troška Katedre Jean Monnet.

Primjenjuje se sustav utemeljen na kombinaciji raspona jediničnih troškova i paušalnog financiranja za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru aktivnosti programa Jean Monnet. Ovaj se sustav utvrđuje na temelju izračunatih nacionalnih troškova poučavanja po satu. Koristi se sljedeća metoda:

 • Raspon jediničnih troškova poučavanja: izračunati nacionalni jedinični trošak poučavanja po satu D.1 množi se s brojem sati Katedre Jean Monnet ;
 • Dodatno paušalno financiranje: „dodatni postotak od 10 % za Katedru Jean Monnet dodaje se na gore navedenu troškovnu osnovu. U tom se postotku uzimaju u obzir dodatne akademske aktivnosti uključene u Modul kao što su troškovi zaposlenika, troškovi putovanja i života, troškovi širenja, troškovi nastavnih materijala i neizravni troškovi, itd.

Konačan iznos bespovratnih sredstava dobiva se primjenom najviše 75 % sredstava EU-a od ukupnog izračunatog iznosa i poštovanjem najviše gornje granice za bespovratna sredstva za Katedru Jean Monnet (50 000 EUR).

Točni iznosi koji se primjenjuju na module programa Jean Monnet mogu se naći u odjeljku „Jedinični troškovi programa Jean Monnetˮ na kraju poglavlja o programu Jean Monnet u ovom dijelu vodiča.