Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Έδρες Jean Monnet

Τι είναι οι έδρες Jean Monnet;

Οι έδρες Jean Monnet είναι έδρες διδασκαλίας που απευθύνονται σε καθηγητές πανεπιστημίου με ειδίκευση στον τομέα των σπουδών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα τριών ετών. Κάτοχος μιας έδρας είναι ένας μόνο καθηγητής, ο οποίος καλύπτει τουλάχιστον 90 διδακτικές ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος.

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης;

Κύριες δραστηριότητες (κατ’ελάχιστο 90 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος):

 • εμβάθυνση της διδασκαλίας στον τομέα των σπουδών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών ενός ιδρύματος ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
 • εμβάθυνση της διδασκαλίας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ για τις ειδικότητες που εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας·

Πρόσθετες δραστηριότητες:

 • Παροχή διδασκαλίας/διαλέξεων σε φοιτητές άλλων Τμημάτων (π.χ. αρχιτεκτονική, ιατρική, κ.λπ.) με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία της μελλοντικής προσωπικής τους ζωή.
 • ενθάρρυνση, καθοδήγηση και παροχή συμβουλών στη νέα γενιά διδασκόντων και ερευνητών στις σπουδές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • διενέργεια, παρακολούθηση και επίβλεψη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε θέματα που αφορούν την ΕΕ, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και της υποχρεωτικής εκπαίδευσης·
 • διοργάνωση δραστηριοτήτων (συνέδρια, σεμινάρια/διαδικτυακά σεμινάρια, εργαστήρια, κ.λπ.) για τους φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καθώς και για την κοινωνία των πολιτών.

Ποιος είναι ο ρόλος των ιδρυμάτων που διαθέτουν έδρες Jean Monnet;

Οι έδρες Jean Monnet αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ιδρύματος ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι αρμόδιο για τη συμφωνία ή την απόφαση επιχορήγησης.

Οι έδρες Jean Monnet περιλαμβάνονται επισήμως στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του ιδρύματος. Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οφείλουν να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες διδασκαλίας, έρευνας και προβληματισμού που υλοποιούν οι κάτοχοι των εδρών Jean Monnet, να επιτρέπουν την ενσωμάτωση των μαθημάτων που αφορούν την ΕΕ σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος προγραμμάτων σπουδών, θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις δραστηριότητες διδασκαλίας που αναπτύσσονται·

Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φέρουν την τελική ευθύνη για την αίτηση που υποβάλλουν. Υποχρεούνται να υλοποιούν τις δραστηριότητες της έδρας Jean Monnet καθόλη τη διάρκεια του σχεδίου. Εάν ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει έναν κάτοχο έδρας, πρέπει να αποσταλεί γραπτή αίτηση για έγκριση προς τον εκτελεστικό οργανισμό. Επιπλέον, ο προτεινόμενος νέος κάτοχος έδρας θα πρέπει να διαθέτει το ίδιο επίπεδο εξειδίκευσης στον τομέα των σπουδών στο πλαίσιο της ΕΕ.

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι έδρες Jean Monnet;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια έδρα Jean Monnet, ώστε να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα στις χώρες του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν έγκυρο χάρτη Erasmus για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο εν λόγω Χάρτης δεν είναι υποχρεωτικός για τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις χώρες εταίρους.

Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για επιχορήγηση.

Προφίλ του κατόχου έδρας Jean Monnet Οι κάτοχοι Έδρας Jean Monnet πρέπει να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του ιδρύματος το οποίο υποβάλλει την αίτηση και να είναι στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή. Δεν μπορούν να είναι «επισκέπτες καθηγητές» στο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση.
Διάρκεια του σχεδίου Τρία έτη.
Διάρκεια της δραστηριότητας

Μόνο ένας καθηγητής κατέχει μια έδρα Jean Monnet.

Οι κάτοχοι έδρας Jean Monnet οφείλουν να παράσχουν διδασκαλία για τουλάχιστον 90 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (επί τρία συνεχή έτη) και να διεξάγουν μια πρόσθετη δραστηριότητα ανά ακαδημαϊκό έτος, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Πρέπει να προτείνεται τουλάχιστον μία από τις πρόσθετες δραστηριότητες που περιγράφονται ανωτέρω.

Οι διδακτικές ώρες περιλαμβάνουν την άμεση διδασκαλία στο πλαίσιο ομαδικών διαλέξεων, σεμιναρίων και μαθημάτων, τα οποία μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, αλλά δεν περιλαμβάνουν τη διδασκαλία/επίβλεψη σε μεμονωμένο επίπεδο.

Διάρκεια δραστηριότητας Μια ενότητα Jean Monnet πρέπει να διδάσκεται για τουλάχιστον 90 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (επί τρία συνεχή έτη) στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών στο ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει υποβάλει την αίτηση.
Πού υποβάλλεται η αίτηση; Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.
Πότε υποβάλλεται η αίτηση; Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ως τις 22 Φεβρουαρίου στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.
Πώς υποβάλλεται η αίτηση; Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται επίσης και με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)
 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους και τις προτεραιότητες της δράσης (βλέπε ενότητες «Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος Jean Monnet»)
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση:
 • θεωρείται κατάλληλη για την προώθηση της ανάπτυξης νέων δραστηριο-τήτων διδασκαλίας, έρευνας ή συζήτησης·
 • περιλαμβάνει τη χρήση νέων μεθοδολογιών, εργαλείων και τεχνολογιών·
 • προωθεί και - εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή των Ευρωπαϊκών σπου-δών/θεμάτων τόσο εντός του ιδρύματος που συμμετέχει στη δράση Jean Monnet όσο και εκτός.
 • Συνάφεια της πρότασης με τις ομάδες προτεραιότητας στις οποίες στοχεύει η δράση:
 • ιδρύματα ή ακαδημαϊκοί που δεν έχουν λάβει ακόμη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Jean Monnet·
 • συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την ΕΕ σε τομείς σπουδών που άπτονται ελάχιστα της ευρωπαϊκής διάστασης, αλλά επηρεάζονται όλο και περισσότερο από αυτή
Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)
 • Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει κατάλληλη περίοδο προετοιμασίας, υλοποίησης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και διάδοσης·
 • Συνοχή μεταξύ των στόχων, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου·
 • Ποιότητα και σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.
Ποιότητα της ομάδας σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)
 • Η πρόταση υποβάλλεται για έναν υποψήφιο με εξαιρετικό ακαδημαϊκό προφίλ σε συγκεκριμένο τομέα των σπουδών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάφεια του προφίλ και της εμπειρογνωμοσύνης του ακαδημαϊκού προσωπι-κού υψηλού επιπέδου που εμπλέκεται –στους ακαδημαϊκούς και μη τομείς - στις δραστηριότητες του σχεδίου.
Αντίκτυπος και διάδοση (μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)
 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διδακτικών δρα-στηριοτήτων
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στο ίδρυμα στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet·
 • στους φοιτητές και τους διδασκομένους που επωφελούνται από τη δράση Jean Monnet
 • σε άλλους οργανισμούς και ιδιώτες που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφε-ρειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος στο οποίο υλο-ποιείται η δράση Jean Monnet·
 • Κατά περίπτωση, τον βαθμό στον οποίο η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα υλικά, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα καθίστανται ελεύθερα διαθέσιμα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών, χωρίς δυσα-νάλογους περιορισμούς.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 13 βαθμούς σε καθεμία από τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων χορήγησης.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε για τις έδρες Jean Monnet;

Διάδοση και αντίκτυπος

Οι Έδρες Jean Monnet υποχρεούνται να διαδίδουν και να αξιοποιούν τα αποτελεσμάτων των οργανωμένων δραστηριοτήτων πέρα από τα άμεσα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη/ Συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του αντίκτυπου και την επίτευξη συστημικής αλλαγής.

Για να αυξήσουν τον αντίκτυπο της διάδοσης, οι κάτοχοι των εδρών πρέπει να συμπεριλάβουν στις δραστηριότητές τους τη δημιουργία και τη χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και να υλοποιούν δραστηριότητες ανοικτής εκπαίδευσης με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη πιο ευέλικτων και δημιουργικών τρόπων μάθησης και την προσέγγιση ολοένα μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών, επαγγελματιών, φορέων χάραξης πολιτικής και άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων.

Οι κάτοχοι των εδρών Jean Monnet θα πρέπει να ενημερώνουν το αντίστοιχο τμήμα του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου του προγράμματος Erasmus+ όπου τηρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες Jean Monnet. Θα ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να χρησιμοποιούν όλες τις σχετικές πλατφόρμες και εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή τους (π.χ. το ευρετήριο Jean Monnet, την εικονική κοινότητα Jean Monnet). Οι εν λόγω λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν μέρος του γενικού εργαλείου πληροφορικής του προγράμματος Erasmus+, συμβάλλουν στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού όσον αφορά τα ιδρύματα και τα μαθήματα Jean Monnet που προσφέρουν. Οι κάτοχοι επιχορηγήσεων θα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά το παραπάνω εργαλείο με τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Οι κάτοχοι των εδρών Jean Monnet ενθαρρύνονται να προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

 • δημοσίευση ενός τουλάχιστον συγγράμματος από τις εκδόσεις του πανεπιστημίου στη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης. Μέρος του κόστους δημοσίευσης και, κατά περίπτωση, του κόστους μετάφρασης, θα καλύπτεται από την επιχορήγηση·
 • συμμετοχή σε δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • διοργάνωση δράσεων (διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, κ.ά.) σε συνεργασία με φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό (π.χ. δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι), περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σχολικά ιδρύματα·
 • διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων ή διαλέξεων, ειδικά προσαρμοσμένων για το ευρύ κοινό και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·
 • δικτύωση με άλλες έδρες, συντονιστές ενοτήτων, κέντρα αριστείας Jean Monnet και υποστηριζόμενα ιδρύματα·
 • χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, δημοσίευση των περιλήψεων, των περιεχομένων και των χρονοδιαγραμμάτων των δραστηριοτήτων καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων αυτών.

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Η μέγιστη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ και δεν θα καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνολικού κόστους της έδρας Jean Monnet.

Για τη χορήγηση των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Jean Monnet εφαρμόζεται σύστημα που βασίζεται τόσο στη χρήση κλιμάκων μοναδιαίου κόστους όσο και στη χρήση κατ’αποκοπή ποσά. Το εν λόγω σύστημα καθορίζεται με βάση το υπολογισμένο ωριαίο κόστος διδασκαλίας σε εθνικό επίπεδο. Χρησιμοποιείται η ακόλουθη μέθοδος:

 • Δαπάνες (κλίμακα μοναδιαίου κόστους): το υπολογισμένο ωριαίο κόστος διδασκαλίας (κατάλογος Δ.1) πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό ωρών διδασκαλίας για την έδρα Jean Monnet·
 • Πρόσθετες δαπάνες (κατ’αποκοπή χρηματοδότηση): στην παραπάνω βάση κόστους προστίθεται συμπληρωματικό ποσοστό 10% για τις έδρες Jean Monnet. Στο εν λόγω συμπληρωματικό ποσοστό λαμβάνονται υπόψη οι πρόσθετες ακαδημαϊκές δραστηριότητες της έδρας, όπως δαπάνες προσωπικού, δαπάνες ταξιδιού και διαβίωσης, δαπάνες διάδοσης, δαπάνες διδακτικού υλικού και έμμεσες δαπάνες, κ.λπ.

Η τελική επιχορήγηση καταβάλλεται με την εφαρμογή του μέγιστου ποσοστού χρηματοδότησης από την ΕΕ (75%) επί του συνολικού υπολογιζόμενου ποσού και του ανώτατου ορίου που προβλέπεται για την επιχορήγηση των εδρών Jean Monnet (50 000 ευρώ).

Τα ειδικά ποσά που ισχύουν για τις έδρες Jean Monnet παρατίθενται στην ενότητα «Μοναδιαία κόστη Jean Monnet» στο τέλος του κεφαλαίου για το πρόγραμμα Jean Monnet του παρόντος Μέρους του οδηγού.