Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Jean Monnet-centrum

Vad är Jean Monnet-centrum?

Jean Monnet-centrum är nav för kompetens och kunskap i EU-frågor.

Ett Jean Monnet-centrum samlar expertis på hög nivå och har som mål att skapa synergier mellan olika ämnesområden och resurser i EU-studier, driva gemensam verksamhet över gränserna och skapa kontakter med lärosäten i andra länder. Centrumet garanterar också öppenhet gentemot civilsamhället.

Jean Monnet-centrum spelar en viktig roll för att nå ut till studenter från fakulteter som inte brukar ägna sig åt EU-frågor och till beslutsfattare, handläggare, civilsamhället och allmänheten.

Vilken verksamhet kan få stöd?

Ett Jean Monnet-centrum måste ta fram en strategisk treårsplan som omfattar ett vitt spektrum av aktiviteter, till exempel att

 • anordna och samordna personalresurser och dokumentationsresurser som har anknytning till EU-studier
 • leda forskningsverksamhet inom specifika EU-frågor
 • systematiskt offentliggöra forskningsresultat
 • utveckla innehåll och verktyg för EU-frågor för att uppdatera och komplettera nuvarande kurser och läroplaner (undervisningsfunktion)
 • förbättra diskussionen om och utbytet av erfarenheter av EU, när det är möjligt tillsammans med lokala beslutsfattare och/eller EU:s representationer i medlemsländerna och EU:s delegationer i länder utanför EU (funktion som tankesmedja)

Vilken roll har de organisationer som deltar i ett Jean Monnet-centrum?

Högskolor och universitet som planerar att inrätta ett Jean Monnet-centrum förväntas överväga hur centrumet ska utvecklas strategiskt. De bör erbjuda vägledning och en vision för de bästa experterna bland sina lärare och forskare för att skapa synergieffekter som möjliggör samarbete på hög nivå i specifika EU-frågor. De bör stödja och främja centrumets initiativ.

Lärosätena är skyldiga att driva verksamheten i ett Jean Monnet-centrum under hela projektets löptid och att byta ut den akademiska samordnaren om det behövs. Om institutionen tvingas byta ut den akademiska samordnaren ska en skriftlig begäran om godkännande skickas till EU:s programkontor Eacea.

Ett centrum får omfatta samarbete med flera institutioner eller organisationer som är etablerade i samma stad eller region. Det måste alltid vara ett tydligt angivet institut eller en tydligt avgränsad struktur som är specialiserad på EU-studier och hör till ett lärosäte.

Vilka kriterier används för att bedöma ett Jean Monnet-centrum?

Här anger vi de formella kriterier som ett Jean Monnet-centrum måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+:

Allmänna kriterier

Vem kan söka?

Ett lärosäte som är etablerat i vilket land som helst i världen. Lärosäten i programländerna måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning. Det krävs däremot inte för partnerländernas lärosäten.

Enskilda personer kan inte ansöka om bidrag.

Varaktighet

Tre år.

Var ska ansökan lämnas?

Till EU:s programkontor – genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel.

När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 22 februari kl. 12.00 (mitt på dagen enligt Bryssels tidszon ) för projekt som startar den 1 september samma år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Andra kriterier

Det går endast att få stöd för ett Jean Monnet-centrum per lärosäte.

 

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans

(högst 25 poäng)

 • Förslagets relevans för
 • insatsens mål och prioriteringar (se avsnitten ”Vad är syftet med Jean Monnet?” och ”Vad är ett Jean Monnet-centrum?”)
 • I vilken grad förslaget
 • är lämpligt för att främja utvecklingen av ny undervisnings-, forsknings- eller diskussionsverksamhet
 • visar belägg för akademiskt mervärde
 • främjar och lyfter fram europeiska studier och frågor såväl inom som utanför den institution som står som värd för Jean Monnet-verksamheten.
 • Förslagets relevans för prioriterade målgrupper för insatsen:
 • Institutioner eller akademisk personal som ännu inte fått Jean Monnet-finansiering.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högst 25 poäng)

 • Arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, inklusive lämpliga faser för förberedelse, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning.
 • Överensstämmelse mellan projektets förslag till mål, verksamhet och budget.
 • Den föreslagna metodens kvalitet och genomförbarhet.

Projektgruppens kvalitet

(högst 25 poäng)

 • Relevansen av profil och sakkunskap – i fråga om både den akademiska och icke-akademiska sfären – hos den nyckelpersonal som kommer att arbeta med de verksamheter som föreslås.

Effekt och spridning

(högst 25 poäng)

 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera undervisningens resultat.
 • Projektets potentiella effekt för
 • den institution som deltar i Jean Monnet-insatsen
 • de studenter och andra inlärare som dragit nytta av Jean Monnet-insatsen
 • andra organisationer och enskilda personer som varit involverade på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten på åtgärderna för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som stått som värd för Jean Monnet-insatsen.
 • När det är aktuellt, i vilken grad ansökan innehåller en beskrivning av hur material, dokumentation och medier som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.

 

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 13 poäng för var och en av kategorierna för tilldelningskriterier ovan.

 

Vad mer behöver jag känna till om Jean Monnet-centrum?

Spridning och effekt

Jean Monnet-centrum är skyldiga att sprida och använda resultaten av sin undervisning och forskning utanför de grupper av intressenter som är direkt berörda. Detta kommer att öka effekten avsevärt och bidra till en systemförändring.

För att öka effekten bör de som en del av sin spridningsverksamhet skapa och erbjuda öppna lärresurser och använda öppna utbildningsinsatser för att utnyttja den tekniska utvecklingen. Det kommer att främja mer flexibla och kreativa metoder för inlärning och nå ut till allt fler studenter, yrkesverksamma, beslutsfattare och andra intresserade grupper.

Jean Monnet-centrumen kommer att uppmanas att uppdatera sina respektive delar i det särskilda verktyg på nätet där all information om Jean Monnet-verksamheten kommer att ligga. De kommer också att uppmanas att använda de aktuella befintliga plattformarna och verktygen (dvs. Jean Monnet-katalogen och den virtuella Jean Monnet-gemenskapen). Tack vare dessa funktioner, som ingår i det allmänna it-verktyget för Erasmus+, kan allmänheten få information om lärosätena och deras Jean Monnet-kurser. Bidragsinnehavare kommer att uppmanas att uppdatera verktyget regelbundet med resultatet av sitt arbete.

Centrumen uppmuntras att göra följande:

 

Vilka regler gäller för finansieringen?

Om projektet väljs ut gäller följande finansieringsregler för bidraget:

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Verksamhetskostnader

Bidragsberättigande direkta kostnader

 • Personalkostnader
 • Kostnader för resor och uppehälle
 • Kostnader för underleverantörer (högst 30 % av de bidragsberättigande direkta kostnaderna)
 • Kostnader för utrustning (högst 10 % av de bidragsberättigande direkta kostnaderna)
 • Undervisningskostnader
 • Andra kostnader (bland annat för finansiell revision/revisionsintyg som kan krävas)

Bidragsberättigande indirekta kostnader

Ett schablonbelopp på högst 7 % av projektets bidragsberättigande direkta kostnader får beviljas inom ramen för indirekta kostnader i form av bidragsmottagarens allmänna administrativa kostnader som inte redan täckts av dennes bidragsberättigande direkta kostnader (t.ex. el- eller interneträkningar, lokalkostnader osv.) men som kan hänföras till projektet.

Faktiska kostnader

Högst 80 % av de sammanlagda bidragsberättigande kostnaderna

(om inte den sökande ansökt om en mindre procentandel av bidraget)

Högst 100 000 euro

Villkor: Kostnaderna uppstår i samband med verksamheten och är nödvändiga för dess genomförande