Kazalo
Iskanje po vodniku

Centri odličnosti Jean Monnet

Kaj je center odličnosti Jean Monnet?

Center odličnosti Jean Monnet je središče kompetenc in znanja o temah Evropske unije.

Center odličnosti Jean Monnet združuje strokovno znanje in kompetence strokovnjakov na visoki ravni s ciljem razvijati sinergije med različnimi disciplinami in viri evropskih študij ter ustvarjati skupne mednarodne aktivnosti in strukturne povezave z akademskimi institucijami v drugih državah. Prav tako zagotavlja odprtost do civilne družbe.

Centri odličnosti Jean Monnet imajo pomembno vlogo pri doseganju študentov s fakultet, ki običajno ne obravnavajo vprašanj Evropske unije, ter oblikovalcev politik, javnih uslužbencev, organizirane civilne družbe in najširše javnosti.

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

Center odličnosti Jean Monnet mora razviti strateški triletni delovni načrt, ki vključuje širok nabor aktivnosti, kot so:

 • organiziranje in koordinacija človeških in dokumentarnih virov, povezanih s študijami Evropske unije;
 • vodenje aktivnosti raziskovanja v posebnih temah Evropske unije;
 • sistematično objavljanje rezultatov aktivnosti raziskovanja;
 • razvijanje vsebin in orodij v zvezi s temami EU za posodabljanje in dopolnjevanje trenutnih programov in učnih načrtov (naloga poučevanja);
 • krepitev razprav in izmenjave izkušenj o EU, kadar je mogoče v partnerstvu z lokalnimi deležniki in/ali predstavništvi EU v državah članicah in EU delegacijami v tretjih državah (naloga možganskega trusta).

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v centru odličnosti Jean Monnet?

Visokošolske institucije, ki načrtujejo ustanovitev centra odličnosti Jean Monnet, naj bi premislile o strateškem razvoju centra. Zagotoviti morajo usmerjanje in vizijo za najboljše strokovnjake, ki so na voljo med osebjem za poučevanje in raziskovanje, da ustvarijo sinergije, ki omogočajo sodelovanje na visoki ravni glede posebnih tem EU. Morale bi podpirati in spodbujati pobude centra in pomagati pri njihovem razvoju.

Visokošolske institucije morajo izvajati aktivnosti centra odličnosti Jean Monnet ves čas trajanja projekta, po potrebi vključno z nadomestitvijo akademskega koordinatorja. Če mora institucija nadomestiti prvotnega akademskega koordinatorja, mora Izvajalski agenciji predložiti pisni zahtevek za odobritev.

Center odličnosti lahko vključuje sodelovanje več institucij/organizacij s sedežem v istem kraju ali regiji. V vsakem primeru pa mora biti jasno poimenovana institucija ali struktura, ki je specializirana za študije Evropske unije, in jo mora gostiti visokošolska institucija.

Kakšna so merila za oceno centra odličnosti Jean Monnet?

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora izpolniti center odličnosti Jean Monnet za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Visokošolska institucija s sedežem v kateri koli državi sveta. Visokošolske institucije s sedežem v državah Programa morajo biti nosilke veljavne Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče visokošolske institucije iz partnerskih držav.

Posamezniki ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva.

Trajanje projekta

Tri leta.

Kje se prijaviti?

Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 22. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. septembra istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Druga merila

Naenkrat se lahko podpre samo en center odličnosti Jean Monnet na kateri koli visokošolski instituciji.

 

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

 

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 25 točk)

 • Ustreznost predloga v zvezi s:
  • cilji in prednostnimi nalogami ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji programa Jean Monnet?“ in „Kaj je center odličnosti Jean Monnet?“);
 • v kolikšni meri predlog:
  • ustreza spodbujanju razvoja novih aktivnosti poučevanja, raziskovanja ali razprav;
  • prikaže dokaze o akademski dodani vrednosti;
  • spodbuja in krepi prepoznavnost evropskih študij/vprašanj tako na instituciji, ki gosti aktivnosti Jean Monnet, kot izven nje;
 • ustreznost predloga v zvezi s prednostnimi ciljnimi skupinami ukrepa:
  • institucije ali akademiki, ki še niso prejeli sredstev Jean Monnet.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 25 točk)

 • jasnost, celovitost in kakovost delovnega programa, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvajanje, ocenjevanje, nadaljnje spremljanje in razširjanje;
 • usklajenost ciljev projekta, aktivnosti in predlaganega proračuna;
 • kakovost in izvedljivost predlagane metodologije.

Kakovost projektne skupine

(največ 25 točk)

 • ustreznost profila in strokovnega znanja ključnega osebja – tako iz akademskega kot neakademskega področja – vključenega v aktivnosti, ki so predlagane s projektom.

Učinek in razširjanje

(največ 25 točk)

 • kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov aktivnosti poučevanja;
 • morebitni učinek projekta:
  • na institucijo, ki sodeluje v ukrepu Jean Monnet;
  • na študente in učeče se, ki imajo koristi od ukrepa Jean Monnet;
  • na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov aktivnosti na instituciji, ki gosti ukrep Jean Monnet, in drugod;
 • če je ustrezno, v kolikšni meri predlog opiše, kako se bo omogočil prost dostop z odprtimi licencami do ustvarjenih gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov ter kako se bo o njih obveščalo; predlog ne vsebuje nesorazmernih omejitev.

 

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 13 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

 

Kaj je še treba vedeti o centru odličnosti Jean Monnet?

Učinek in razširjanje

Centri odličnosti Jean Monnet morajo razširjati in uporabiti rezultate organiziranih aktivnosti poučevanja in raziskovanja tudi zunaj kroga neposredno vključenih deležnikov. To bo znatno okrepilo učinek in prispevalo k sistemski spremembi.

Za okrepitev učinka bi v svoje aktivnosti razširjanja morala vključiti ustvarjanje in zagotavljanje prosto dostopnih učnih virov (PDUV) ter aktivnosti odprtega izobraževanja za odzivanje na tehnološki napredek. To bo spodbudilo bolj prilagodljive in ustvarjalne načine učenja ter doseglo vedno večje število študentov, strokovnjakov, oblikovalcev politik in drugih zainteresiranih skupin.

Centri odličnosti Jean Monnet bodo morali zagotoviti posodabljanje svojega razdelka v spletnem orodju za program Erasmus+, kjer bodo na voljo vse informacije o aktivnostih programa Jean Monnet. Projekti se bodo močno spodbujali k uporabi ustreznih obstoječih platform in orodij (tj. imenik projektov Jean Monnet, virtualna skupnost Jean Monnet). Z izvajanjem teh nalog, ki so del splošnega orodja informacijske tehnologije za Erasmus+, se bo zagotovilo, da bo širša javnost obveščena o institucijah in njihovih programih Jean Monnet. Prejemniki nepovratnih sredstev bodo morali zagotoviti redno posodabljanje orodja z rezultati svojega dela.

Centri odličnosti Jean Monnet se spodbujajo, da:

 

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Če je projekt izbran, veljajo naslednja pravila za dodelitev nepovratnih sredstev:

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Stroški aktivnosti

Upravičeni neposredni stroški:

 • stroški osebja;
 • potni stroški in stroški bivanja;
 • stroški oddaje naročil podizvajalcem (največ 30 % upravičenih neposrednih stroškov);
 • stroški opreme (največ 10 % upravičenih neposrednih stroškov);
 • stroški poučevanja;
 • drugi stroški (vključno s stroški katerih koli obveznih finančnih revizij/revizijskih potrdil).

Upravičeni posredni stroški

Pavšalni znesek, ki ne presega 7 % upravičenih neposrednih stroškov projekta, je upravičen v okviru posrednih stroškov in predstavlja splošne administrativne stroške upravičenca, ki niso že zdaj kriti iz upravičenih neposrednih stroškov (npr. računi za elektriko ali internet, stroški prostorov itd.), a jih je mogoče obračunati pri projektu.

Dejanski stroški

80 % skupnih upravičenih stroškov

(razen če prijavitelj zahteva nižji % nepovratnih sredstev).

Največ 100 000 EUR

Pogojno: stroški nastanejo v povezavi z aktivnostjo in so nujni za njeno izvedbo.