Cuprins
Căutați în ghid

Centre de excelență Jean Monnet

Ce este un centru de excelență Jean Monnet?

Un centru de excelență Jean Monnet este un punct focal de competențe și cunoștințe pe teme privind Uniunea Europeană.

Un centru de excelență Jean Monnet reunește expertiza și competențele unor experți de nivel înalt și are ca scop dezvoltarea de sinergii între diferitele discipline și resurse ale studiilor europene, precum și crearea de activități transnaționale comune și legături structurale cu instituțiile universitare din alte țări. De asemenea, acesta asigură deschiderea către societatea civilă.

Centrele de excelență Jean Monnet au un rol major în comunicarea cu studenții de la facultățile care în mod normal nu se ocupă cu aspecte privind Uniunea Europeană, precum și cu factorii de decizie, funcționarii publici, societatea civilă organizată și publicul larg în general.

Ce activități sunt sprijinite în cadrul acțiunii?

Un centru de excelență Jean Monnet trebuie să elaboreze un plan strategic anual pe o perioadă de trei ani, care să includă o gamă largă de activități precum:

 • organizarea și coordonarea resurselor umane și documentare legate de studiile privind Uniunea Europeană;
 • conducerea unor activități de cercetare în cadrul unor domenii specifice ale Uniunii Europene;publicarea sistematică a rezultatelor activităților de cercetare;
 • dezvoltarea de conținut și instrumente pe teme UE pentru a actualiza și a completa cursurile și programa de studiu actuală (funcția de predare);
 • consolidarea dezbaterii și a schimbului de experiență cu privire la Uniunea Europeană – acolo unde este posibil, în parteneriat cu actori locali și/sau cu reprezentanțele UE în statele membre și cu delegațiile UE în țările terțe (funcția de reflecție);

Care este rolul organizațiilor participante la un centru de excelență Jean Monnet?

Instituțiile de învățământ superior care intenționează să înființeze un centru de excelență Jean Monnet trebuie să reflecteze asupra dezvoltării strategice a acestuia. Instituțiile ar trebui să ofere îndrumare și o viziune pentru cei mai buni experți disponibili în rândul personalului didactic și de cercetare pentru crearea de sinergii care să permită colaborarea la nivel înalt pe teme specifice UE. Aceste instituții ar trebui să sprijine și să promoveze inițiativele centrului și să ajute la dezvoltarea lor.

Instituțiile de învățământ superior sunt obligate să mențină activitățile unui centru de excelență Jean Monnet pe întreaga durată a proiectului, inclusiv să înlocuiască coordonatorul academic dacă este cazul. În cazul în care instituția este obligată să înlocuiască coordonatorul academic inițial, aceasta trebuie să trimită, spre aprobare, Agenției Executive o cerere scrisă în acest sens.

Un centru de excelență poate presupune cooperarea mai multor instituții/organizații stabilite în aceeași localitate sau regiune. În orice caz, acesta trebuie să fie un institut sau o structură etichetată în mod clar și specializată în studii privind Uniunea Europeană și trebuie să fie găzduit de o instituție de învățământ superior.

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua un centru de excelență Jean Monnet?

În continuare sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un centru de excelență Jean Monnet pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii de eligibilitate

Cine poate depune cererea?

O instituție de învățământ superior (HEI), stabilită în orice țară din lume. Instituțiile de învățământ superior stabilite în țările participante la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere nu au nevoie de o astfel de cartă.

Persoanele fizice nu pot solicita direct un grant.

Durata proiectului

Trei ani.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 20 februarie, ora 17.00 (ora Belgiei) pentru proiectele care încep la data de 1 septembrie a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Alte criterii

Doar un singur centru de excelență Jean Monnet poate fi sprijinit în același timp în orice instituție de învățământ superior.

 

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 25 de puncte)

 • Măsura în care propunerea se integrează în domeniul studiilor europene:
 • includerea studiului Europei în ansamblul său, cu un accent deosebit pe procesul de integrare europeană, în ceea ce privește aspectele sale interne și externe;
 • conectarea cu aquis-ul comunitar (acquis communautaire) și politicile europene existente;
 • promovarea cetățeniei active și a valorilor europene;
 • sporirea gradului de conștientizare referitor la Uniune și facilitând angajamentele viitoare și dialogul dintre persoane;
 • Relevanța propunerii pentru unul sau mai multe dintre obiectivele activităților Jean Monnet:
  • promovarea excelenței în predare și cercetare în cadrul studiilor europene;
  • promovarea creării de noi activități/predare în cadrul studiilor europene;
  • generarea de cunoaștere și informații pot susține procesul decizional de la nivelul UE și care pot consolida rolul UE într-o lume globalizată;
  • obținerea de beneficii pentru sistemele de politică în care se încadrează;
  • promovarea dialogului între mediul academic și societate;
  • implicarea actorilor din societatea civilă, a decidenților, a funcționarilor publici, a reprezentanților diferitelor niveluri de învățământ și reprezentanți mass-media;
  • diseminarea informațiilor cu privire la UE societății în ansamblul său, depășind mediul academic și cel specializat;
  • aducerea UE mai aproape de public.
 • Măsura în care propunerea ajunge la grupurile țintă prioritare:
  • instituții sau cadre didactice universitare care nu au beneficiat încă de finanțare prin acțiunea Jean Monnet;
  • studenți/audiențe care nu intră în mod automat în contact cu studiile europene (în alte domenii decât dreptul, economia și ștințele politice);
  • pentru țările terțe, potențiaul proiectului de a consolida diplomația europeană.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 25 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea propunerii și programului de lucru, inclusiv fazele adecvate de planificare, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
 • Coerența dintre obiectivele și activitățile proiectului;
 • Calitatea, noutatea și fezabilitatea proiectului și viabilitatea metodologiei propuse.

Calitatea echipei de proiect

(maximum 25 de puncte)

 • Pertinența și complementaritatea profilului și a expertizei cadrelor eminente implicate în activitățile propuse în proiect (atât în domenii academice, cât și non-academice, dacă este cazul).

Impact și diseminare

(maximum 25 de puncte)

 • Impactul așteptat al proiectului prin efecte de lungă durată:
  • asupra instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
  • asupra studenților și cursanților care beneficiază de acțiunea Jean Monnet;
  • asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet:
  • promovare;
  • creșterea gradului de conștientizare cu privire la proiecte și rezultate, intensificând vizibilitatea participanților și organizațiilor;
  • extinderea către grupuri din afara instituțiilor de învățământ superior;
  • transferabilitatea și traducerea în politici noi și practici îmbunătățite.
 • Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la audiențele urmărite prin:
  • expunerea în mass-media (inclusiv rețele sociale, publicații etc.);
  • evenimente;
  • cursuri de formare;
  • utilizarea de tehnologii noi (instrumente multimedia), inclusiv resurse educaționale deschise (RED).

 

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 13 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

 

Ce altceva trebuie să știți despre un centru de excelență Jean Monnet?

Diseminare și impact

Centrele de excelență Jean Monnet sunt necesare pentru a disemina și a exploata rezultatele activităților organizate de predare și cercetare dincolo de sfera părților implicate direct. Acest lucru va crește considerabil impactul și va contribui la o schimbare sistemică.

Pentru a mări impactul, acestea trebuie să includă în activitățile de diseminare crearea și oferirea de resurse educaționale deschise și să implice activități de educație deschise care să răspundă progresului tehnologic. Astfel se vor încuraja moduri mai creative și mai flexibile de învățare, iar impactul se va extinde asupra unui număr tot mai mare de studenți, profesioniști, factori de decizie și alte grupuri interesate.

Centrele de excelență Jean Monnet vor trebui să își actualizeze secțiunea din instrumentul online specific Erasmus+, unde vor fi găzduite toate informațiile despre activitățile Jean Monnet. Ele vor fi încurajate să utilizeze platformele și instrumentele relevante existente (de exemplu, anuarul Jean Monnet, comunitatea virtuală Jean Monnet). Aceste funcții, ca parte a instrumentului informatic general pentru Erasmus+, vor menține informat publicul larg cu privire la instituții și la cursurile Jean Monnet organizate de acestea. Beneficiarilor de granturi li se va cere să actualizeze în mod regulat instrumentul cu rezultatele muncii lor.

Centrele de excelență sunt încurajate:

 

Care sunt regulile de finanțare?

Dacă proiectul este selectat, la acordarea grantului se vor aplica următoarele reguli de finanțare:

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Costurile activității

Costuri directe eligibile

 • Costuri cu personalul
 • Cheltuieli de deplasare și costuri de ședere
 • Costuri de subcontractare (maximum 30 % din costurile directe eligibile)
 • Costuri pentru echipamente (maximum 10 % din costurile directe eligibile)
 • Costuri de predare
 • Alte costuri (inclusiv costurile pentru obținerea oricărui certificat financiar/certificat de audit obligatoriu).

Costuri indirecte eligibile

O sumă forfetară, care nu depășește 7% din costurile directe eligibile ale proiectului, se încadrează ca eligibilă în categoria costurilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care nu sunt acoperite deja prin costurile directe eligibile (de exemplu, facturile la energie electrică sau la internet, costurile pentru spații etc.), însă care pot fi considerate deductibile prin proiect.

Costuri reale

80 % din totalul costurilor eligibile

(cu excepția cazului în care solicitantul cere un procent mai mic din grant)

Maximum 100 000 EUR

Condiție: costurile au legătură cu activitatea și sunt necesare pentru implementarea acesteia.