Spis treści
Szukaj w przewodniku

Centra doskonałości „Jean Monnet”

Czym jest centrum doskonałości „Jean Monnet”?

Centrum doskonałości „Jean Monnet” stanowi centralny punkt kompetencji i wiedzy o problematyce Unii Europejskiej.

W ramach centrum doskonałości „Jean Monnet” gromadzi się wiedzę fachową i kompetencje cenionych ekspertów oraz dąży się do rozwijania synergii między różnymi dziedzinami i zasobami studiów europeistycznych, a także do tworzenia wspólnych działań transnarodowych i powiązań strukturalnych z instytucjami akademickimi w innych krajach. W ramach centrum doskonałości zapewnia się również otwartość wobec społeczeństwa obywatelskiego.

Centra doskonałości „Jean Monnet” odgrywają istotną rolę w docieraniu do studentów wydziałów zwykle niezwiązanych z zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej oraz do decydentów, urzędników, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także do szeroko pojętego ogółu społeczeństwa.

Jakie działania wspiera się w ramach tej akcji?

Zadaniem centrum doskonałości „Jean Monnet” jest opracowanie trzyletniego planu strategicznego obejmującego szerokie spektrum działań, takich jak:

 • organizowanie i koordynowanie zasobów ludzkich i zasobów dokumentacji związanych ze studiami dotyczącymi Unii Europejskiej;
 • prowadzenie działań badawczych w zakresie określonych przedmiotów dotyczących Unii Europejskiej;
 • systematyczna publikacja wyników działań badawczych;
 • opracowywanie treści i narzędzi w zakresie przedmiotów dotyczących UE w celu zaktualizowania i uzupełnienia istniejących zajęć i programów nauczania (funkcja dydaktyczna);
 • wspieranie debaty i wymiany doświadczeń w zakresie problematyki UE, w miarę możliwości we współpracy z lokalnym partnerami i/lub przedstawicielstwami UE w krajach członkowskich oraz delegaturami UE w państwach trzecich (funkcja ośrodka analitycznego).

Jaką rolę pełnią organizacje uczestniczące w centrum doskonałości „Jean Monnet”?

Oczekuje się, że instytucje szkolnictwa wyższego planujące utworzenie centrum doskonałości „Jean Monnet” dokonają analizy jego strategicznego rozwoju. Powinny one zapewnić doradztwo i wizję dla najlepszych ekspertów spośród kadry dydaktycznej i badaczy w celu tworzenia synergii umożliwiających współpracę na wysokim szczeblu nad określonymi zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej. Instytucje te powinny również wspierać i promować inicjatywy centrum oraz wspomagać ich rozwój.

Instytucje szkolnictwa wyższego są zobowiązane do podtrzymania działań prowadzonych w ramach centrum doskonałości „Jean Monnet” przez cały czas trwania projektu, w tym również do zastąpienia koordynatora akademickiego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeżeli instytucja jest zobowiązana do zastąpienia pierwotnego koordynatora ds. akademickich, należy wysłać do Agencji Wykonawczej pisemny wniosek o zatwierdzenie.

Centrum doskonałości może obejmować współpracę kilku instytucji/organizacji ustanowionych w tym samym mieście lub regionie. W każdym przypadku musi to być wyraźnie oznaczony instytut lub podmiot wyspecjalizowany w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej oraz musi on być ustanowiony w instytucji szkolnictwa wyższego.

Jakie kryteria stosuje się do oceny centrum doskonałości „Jean Monnet”?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełniać centrum doskonałości „Jean Monnet”, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w dowolnym kraju na świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w krajach programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Czas trwania projektu

Trzy lata.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 22 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 września tego samego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Pozostałe kryteria

Dana instytucja szkolnictwa wyższego może wspierać w tym samym czasie wyłącznie jedno centrum doskonałości „Jean Monnet”.

 

Organizacje składające wnioski będą oceniane według kryteriów wykluczających i kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

 

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(maksymalnie 25 punktów)

 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
 • celów i priorytetów akcji (zob. podrozdziały „Jakie są cele działań „Jean Monnet”?” i „Czym jest centrum doskonałości Jean Monnet?”).
 • Zakres, w jakim wniosek:
 • jest odpowiedni na potrzeby opracowywania nowych działań dydaktycznych, badawczych lub związanych z prowadzeniem debat;
 • zawiera dowody akademickiej wartości dodanej;
 • promuje i w większym stopniu eksponuje zagadnienia i studia europeistyczne zarówno w instytucji uczestniczącej w działaniu „Jean Monnet”, jak i poza nią.
 • Adekwatność wniosku dla priorytetowych grup docelowych akcji:
 • instytucji lub nauczycieli akademickich, którzy nie otrzymali dotychczas finansowania w ramach projektów „Jean Monnet”;

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalnie 25 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu prac, w tym odpowiednich etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i rozpowszechniania.
 • Spójność między proponowanymi celami, działaniami i budżetem projektu.
 • Jakość i wykonalność proponowanej metodologii.

Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt

(maksymalnie 25 punktów)

 • Zgodność dorobku i wiedzy fachowej zaangażowanych kluczowych nauczycieli – zarówno w dziedzinach naukowych, jak i nienaukowych – z działaniami proponowanymi w ramach projektu.

Wpływ i upowszechnianie

(maksymalnie 25 punktów)

 • Jakość środków stosowanych do oceny rezultatów działań w zakresie nauczania.
 • Potencjalny wpływ projektu:
 • na instytucję uczestniczącą w działaniu „Jean Monnet”;
 • na studentów i osoby uczące się czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”;
 • na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”, i poza nią.
 • W stosownych przypadkach zakres, w jakim we wniosku opisano sposoby bezpłatnego udostępniania i promowania powstałych materiałów, dokumentów i mediów na podstawie licencji otwartych, przy czym wniosek ten nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

 

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 13 punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania.

 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o centrum doskonałości „Jean Monnet”?

Wpływ i upowszechnianie

Wymaga się, by w ramach centrów doskonałości „Jean Monnet” upowszechniano i wykorzystywano wyniki organizowanych działań dydaktycznych i badawczych poza obszarem działań bezpośrednio zaangażowanych zainteresowanych stron. Przyczyni się to do zwiększenia ich wpływu i doprowadzi do zmiany systemowej.

Aby zwiększyć swe oddziaływanie, działania mające na celu upowszechnianie powinny obejmować tworzenie i oferowanie otwartych zasobów edukacyjnych (OER) oraz otwarte działania edukacyjne z uwzględnieniem postępu technologicznego. W ten sposób promowane będą bardziej elastyczne i kreatywne metody uczenia się i docierania do coraz większej liczby studentów, specjalistów, decydentów i innych zainteresowanych grup.

W przypadku centrów doskonałości „Jean Monnet” konieczna będzie aktualizacja odpowiedniej sekcji specjalnego narzędzia internetowego Erasmus+, w ramach którego będą przechowywane wszystkie informacje na temat działań „Jean Monnet”. Kierownicy katedr będą zdecydowanie zachęcani do korzystania z odpowiednich istniejących platform i narzędzi (tj. katalogu projektów „Jean Monnet”, wirtualnej społeczności uczestników projektów „Jean Monnet”). Dzięki tym funkcjom będącym częścią ogólnego narzędzia informatycznego programu Erasmus+ informacje na temat instytucji i oferowanych przez nie zajęć „Jean Monnet” dotrą do szerszego grona osób. Podmioty, które otrzymały dofinansowanie, będą proszone o regularne aktualizowanie narzędzia poprzez wprowadzanie wyników swojej pracy.

Centra doskonałości zachęca się do:

 

Jakie są zasady finansowania?

Jeżeli projekt zostanie wybrany, dofinansowanie będzie podlegało następującym zasadom finansowania:

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Koszty działania

Kwalifikowalne koszty bezpośrednie

 • Koszty osobowe
 • Koszty podróży i utrzymania
 • Koszty związane z podwykonawstwem (maksymalnie 30% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich)
 • Koszty sprzętu (maksymalnie 10% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich)
 • Koszty nauczania
 • Inne koszty (w tym koszty wszelkich obowiązkowych kontroli finansowych/świadectw audytu).

Kwalifikowalne koszty pośrednie

Kwota zryczałtowana nieprzekraczająca 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu kwalifikuje się jako koszty pośrednie stanowiące ogólne koszty administracyjne beneficjenta, które nie zostały już pokryte w ramach kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich (np. rachunki za energię lub internet, koszty związane z wynajmem lokalu itp.), ale jakimi może zostać obciążony projekt.

Koszty rzeczywiste

80% łącznych kosztów kwalifikowalnych

(chyba że wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie niższej wartości procentowej dofinansowania)

Maksymalnie 100 000 EUR

Warunek: koszty zostały poniesione w związku z działaniem i są niezbędne do jego realizacji.