TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Jean Monnet Kiválósági Központok

A Jean Monnet Kiválósági Központok

A Jean Monnet Kiválósági Központok az uniós vonatkozású témákban szerzett kompetenciák és ismeretek fókuszpontjaként működnek.

A Jean Monnet Kiválósági Központok magas szintű szakértők szakértelmét és kompetenciáit egyesítik azzal a céllal, hogy szinergiákat hozzanak létre az európai uniós tanulmányok különböző tudományterületei és erőforrásai között, közös transznacionális tevékenységeket, valamint strukturális kapcsolódási pontokat alakítsanak ki más országok felsőoktatási intézményeivel. A Kiválósági Központok biztosítják a civil társadalom felé nyitást.

A Jean Monnet Kiválósági Központok jelentős szerepet töltenek be abban, hogy felkeltsék az Európai Unióval szokásosan nem foglalkozó diákok, valamint a politikai döntéshozók, a közalkalmazottak, a szervezett civil társadalom és a közvélemény figyelmét is.

Mely tevékenységek támogathatók e cselekvés keretében?

A Jean Monnet Kiválósági Központnak három évre szóló stratégiai tervet kell kidolgoznia, amelynek különféle tevékenységekre kell kiterjednie, például a következőkre:

 • az európai uniós tanulmányokhoz kapcsolódó emberi erőforrásokkal és dokumentumforrásokkal kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok;
 • konkrét európai uniós témákra vonatkozó kutatási tevékenységek irányítása;
 • kutatási tevékenységek eredményeinek rendszeres publikálása,
 • európai uniós témákra vonatkozó tartalmak és eszközök kifejlesztése az aktuális kurzusok és tantervek naprakésszé tétele és kiegészítése érdekében (oktatási funkció);
 • az Unióval kapcsolatos viták és tapasztalatcsere ösztönzése, lehetőleg a helyi érdekelt felekkel és/vagy az Unió tagállami képviseleti irodáival, valamint az Unió harmadik országbeli küldöttségeivel partnerségben („agytröszt”-funkció);
  • kutatási tevékenységek eredményeinek rendszeres publikálása.

Mi a Jean Monnet Kiválósági Központban résztvevő szervezetek/intézmények szerepe?

A Jean Monnet Kiválósági Központot létrehozni kívánó felsőoktatási intézményeknek eszmecserét kell folytatniuk a központ stratégiai fejlesztéséről. Útmutatással és a jövőre vonatkozó elképzelésekkel kell szolgálniuk oktatási és kutató személyzetük legjobb szakértői számára, olyan szinergiák létrehozása érdekében, amelyek színvonalas együttműködést tesznek lehetővé a konkrét európai uniós témák terén. Támogatniuk kell a központ kezdeményezéseit, és elő kell segíteniük azok továbbfejlesztését.

A felsőoktatási intézményeknek a projekt teljes időtartama alatt támogatniuk kell a Jean Monnet Kiválósági Központ tevékenységeit, szükség esetén többek között le kell váltaniuk a felsőoktatási koordinátort. Ha az intézmény köteles leváltani a felsőoktatási koordinátort, erről írásban jóváhagyás iránti kérelmet kell intézni a Végrehajtó Ügynökséghez.

A kiválósági központ tevékenységei több, ugyanazon városban vagy régióban székhellyel rendelkező intézmény/szervezet együttműködését is magukban foglalhatják. A kiválósági központnak minden esetben egyértelműen megjelölt, európai uniós tanulmányokra szakosodott, felsőoktatási intézményen belüli intézetnek vagy struktúrának kell lennie.

A Jean Monnet Kiválósági Központ értékelésének szempontjai

A Jean Monnet Kiválósági Központnak a következő formális szempontoknak kell megfelelnie, hogy Erasmus+ támogatásra lehessen jogosult:

Támogathatósági szempontok

Ki pályázhat?

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények. A programországokban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A partnerországbeli résztvevő felsőoktatási intézményeknek nem szükséges Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkezniük.

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

A projekt időtartama

Három év.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak a tárgyévben szeptember 1-jén kezdődő projektekre február 22-ig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig) kell benyújtaniuk a támogatási pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit lásd a pályázati útmutató C. részében.

Egyéb feltételek

Bármely adott felsőoktatási intézményben egyszerre csak egy Jean Monnet Kiválósági Központ részesülhet támogatásban.

A pályázó szervezetek/intézmények elbírálására kizárási és kiválasztási szempontok alapján kerül sor. További információkért tanulmányozza a pályázati útmutató C. részét.

Odaítélési szempontok

A projektek elbírálása a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 25 pont)

 • A pályázat relevanciája a következő szempontok alapján:
  • a cselekvés célkitűzései és prioritásai (lásd „A Jean Monnet tevékenységek céljai” és a „A Jean Monnet Kiválósági Központok” című szakaszt);
 • résztvevőA pályázat milyen mértékben:
  • alkalmas új oktatási, kutatási és vitatevékenységek kialakításának támogatására;
  • igazolja a tudományos hozzáadott értéket;
  • támogatja az európai uniós tanulmányokat/kérdéseket, és biztosítja azok láthatóságát a Jean Monnet tevékenységekben résztvevő intézményen belül és azon kívül.
 • A pályázat relevanciája a cselekvés elsődleges célcsoportjai szempontjából:
  • Jean Monnet finanszírozásban még nem részesülő intézmények vagy tudományos szakemberek.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 25 pont)

 • A megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás, értékelés, nyomon követés és terjesztés) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • A projekt célkitűzései, a javasolt tevékenységek és költségvetés közötti összhang.
 • A javasolt módszertan minősége és megvalósíthatósága.

A projektet megvalósító munkacsoport minősége/strong>

(maximum 25 pont)

 • A projekt keretében megvalósítani javasolt tevékenységekben kiemelt szerephez jutófelsőoktatási munkatársak/szakemberek/oktatók profiljának és szakértelmének relevanciája (tudományos és nem tudományos területen egyaránt).

Hatás és terjesztés

(maximum 25 pont)

 • Az oktatási tevékenységek eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége.
 • A projekt lehetséges hatása:
 • a Jean Monnet cselekvésben résztvevő intézmény(ek)re;
 • a Jean Monnet cselekvésben résztvevő hallgatókra és tanulókra;
 • a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten résztvevő egyéb szervezetekre/intézményekre és magánszemélyekre.
 • A tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet cselekvés helyszínét adó intézményen belüli és kívüli terjesztését célzó intézkedések megfelelősége és minősége.
 • Amennyiben releváns, a pályázat leírja, hogy a létrehozott segédanyagokat, dokumentumokat és médiatartalmakat hogyan teszik szabadon elérhetővé, és hogyan népszerűsítik azokat nyílt licencekkel, emellett nem tartalmaz aránytalan korlátozásokat.

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Ezenfelül a fent említett odaítélési szempontok mindegyike esetében legalább 13 pontot el kell érniük.

Mit kell még tudni a Jean Monnet Kiválósági Központról?

Terjesztés és hatás

A Jean Monnet Kiválósági Központoknak a szervezett oktatási és kutatási tevékenységek eredményeit a közvetlenül érdekelt felek körén kívül kell terjeszteniük és hasznosítaniuk. Ez a jövőben jelentősen megnöveli a tevékenységek hatását, és rendszerszintű változáshoz járul hozzá.

A tevékenységek hatásának fokozásához a terjesztési tevékenységeik során nyitott oktatási segédanyagokat kell kidolgozniuk és közzétenniük, valamint nyitott oktatási tevékenységeket kell folytatniuk annak érdekében, hogy reagáljanak a technológiai fejlődésre. Ezáltal rugalmasabb és kreatívabb tanulási módok segíthetők elő, és jóval több hallgató, szakember, politikai döntéshozó és más érdekelt csoport szólítható meg.

A Jean Monnet Kiválósági Központok számára előírják, hogy frissítsék a rájuk vonatkozó részeket a Jean Monnet tevékenységekkel kapcsolatos információkat tartalmazó, külön Erasmus+ online eszközben. Erőteljesen szorgalmazni kell, hogy vegyék igénybe a releváns platformokat és eszközöket (azaz a Jean Monnet könyvtárat, Jean Monnet virtuális közösséget). Ezek az Erasmus+ általános informatikai eszközének részét képező funkciók biztosítani fogják, hogy a szélesebb nyilvánosság tájékoztatást kapjon az intézményekről és azok Jean Monnet kurzusairól. A támogatás jogosultjainak rendszeresen frissíteniük kell az eszközt a munkájuk eredményeivel.

A Jean Monnet Kiválósági Központokat arra ösztönözzük, hogy:

 • vegyenek részt európai és nemzeti szintű terjesztési és tájékoztató eseményeken;>
 • szervezzenek eseményeket (előadásokat, szemináriumokat, műhelyfoglalkozásokat stb.) helyi (például polgármesterek és települési önkormányzati tanácsosok), regionális és nemzeti szintű politikai döntéshozók, valamint a szervezett civil társadalom és iskolák részvételével;
 • terjesszék tevékenységeik eredményeit a nyilvánosságnak és a civil társadalom képviselőinek szánt, és az igényeikhez igazított szemináriumok és előadások szervezésével;
 • építsenek hálózatot más kiválósági központokkal, Jean Monnet professzúrákkal, modulkoordinátorokkal stb.;
 • alkalmazzanak nyitott oktatási segédanyagokat, tegyék közzé tevékenységeik összefoglalóját, tartalmát és ütemtervét, valamint a várt eredményeket.

Finanszírozási szabályok

A projekt kiválasztása esetén a következő finanszírozási szabályok alkalmazandók a támogatásra:

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

Juttatási szabály

A tevékenység költségei

Elszámolható közvetlen költségek

 • Személyzeti költségek
 • Utazási és ellátási költségek
 • Alvállalkozókkal kapcsolatos költségek (az elszámolható közvetlen költségek legfeljebb 30%-a)
 • Felszerelésekkel kapcsolatos költségek (az elszámolható közvetlen költségek legfeljebb 10%-a)
 • Oktatási költségek
 • Egyéb költségek (beleértve a kötelező pénzügyi ellenőrzés/könyvvizsgálói igazolás költségeit).

A projekt elszámolható közvetlen költségének 7%-át nem meghaladó átalányösszeg adható olyan közvetett költségek támogatására, amelyek a kedvezményezett általános igazgatási költségeit jelentik, amelyeket az elszámolható közvetlen költségek nem fedeznek (pl. villanyszámla, internetszámla, helyszínekkel kapcsolatos költségek stb.) de amelyek a projektre elszámolhatónak minősülnek.

Tényleges költségek

Az összes elszámolható költség 80%-a

(kivéve, ha a pályázó alacsonyabb százalékos arányú támogatást igényel)

maximum 100 000 EUR

Feltételhez kötött: a költségek a tevékenységgel kapcsolatban merülnek fel, és szükségesek annak végrehajtásához.