Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Centri izvrsnosti Jean Monnet

Što je centar izvrsnosti Jean Monnet?

Centar izvrsnosti Jean Monnet središnja je točka kompetencija i znanja o temama u području Europske unije.

Centar izvrsnosti Jean Monnet okuplja stručnost i kompetencije eminentnih stručnjaka i cilj mu je razviti sinergije između različitih disciplina i resursa u području europskih studija te stvarati zajedničke transnacionalne aktivnosti i strukturne veze s akademskim ustanovama u drugim zemljama. Njime se osigurava i otvorenost prema civilnom društvu.

Centri izvrsnosti Jean Monnet imaju važnu ulogu u obraćanju studentima fakulteta koji se obično ne bave pitanjima Europske unije te donositeljima politika, državnim službenicima, organiziranom civilnom društvu i općoj javnosti.

Koje se aktivnosti podupiru u okviru te aktivnosti?

Centar izvrsnosti Jean Monnet mora razviti trogodišnji strateški plan koji obuhvaća širok spektar aktivnosti, kao što su:

 • organizacija i koordinacija ljudskih i dokumentarnih resursa u područjima studija o Europskoj uniji
 • vođenje aktivnosti istraživanja u posebnim područjima Europske unije
 • sustavno objavljivanje rezultata istraživanja
 • razvoj sadržaja i alata o temama EU-a radi ažuriranja i nadopunjavanja postojećih kolegija i kurikuluma (funkcija poučavanja)
 • jačanje rasprava i razmjene iskustava o EU-u, ako je moguće u partnerstvu s lokalnim dionicima i/ili predstavništvima EU-a u državama članicama i delegacijama EU-a u trećim zemljama (funkcija skupine za strateško promišljanje)

Koju ulogu imaju organizacije koje sudjeluju u centru izvrsnosti Jean Monnet?

Visoka učilišta koja planiraju osnovati centar izvrsnosti Jean Monnet moraju razmisliti o strateškom razvoju. Ona bi trebala najboljim stručnjacima među nastavnim i istraživačkim osobljem osigurati smjernice i viziju za stvaranje sinergija koje omogućavaju suradnju na visokoj razini u pogledu posebnih tema iz područja EU-a. Ona bi trebala podupirati i promicati inicijative centra i pomoći u njihovu razvoju.

Visoka učilišta moraju održavati aktivnosti centra izvrsnosti Jean Monnet za vrijeme trajanja projekta i prema potrebi mogu zamijeniti akademskog koordinatora. Ako ustanova mora zamijeniti izvornog akademskog koordinatora, izvršnoj agenciji potrebno je poslati pisani zahtjev za odobrenje.

Centar izvrsnosti može uključivati suradnju nekoliko ustanova/organizacija s poslovnim nastanom u istom gradu ili regiji. U svakom slučaju, to mora biti jasno označen institut ili struktura specijalizirana za studije u području Europske unije i domaćin mu mora biti visoko učilište.

Koji se kriteriji primjenjuju za ocjenjivanje centra izvrsnosti Jean Monnet?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje mora ispuniti centar izvrsnosti Jean Monnet kako bi bio prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava programa Erasmus+:

Kriteriji prihvatljivosti

Tko se može prijaviti?

Visoko učilište s poslovnim nastanom u bilo kojoj zemlji svijeta. Visoka učilišta koja imaju poslovni nastan u zemljama sudionicama programa moraju imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). Visoka učilišta iz prihvatljivih partnerskih zemalja koja sudjeluju u programu ne moraju imati Povelju Erasmus za visoko obrazovanje.

Pojedinci ne mogu izravno zatražiti bespovratna sredstva.

Trajanje projekta

Tri godine.

Kome predati zahtjev?

Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu, koja ima sjedište u Bruxellesu.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 22. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju 1. rujna iste godine.

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Ostali kriteriji

Na svakom visokom učilištu može se istovremeno podržavati samo jedan centar izvrsnosti Jean Monnet.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost projekta

(Najviše 25 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za:
 • ciljeve i prioritete aktivnosti (vidjeti odjeljke „Koji su ciljevi programa Jean Monnet?” i „Što je centar izvrsnosti Jean Monnet?”)
 • Stupanj do kojeg prijedlog:
 • primjeren je za razvoj novih aktivnosti poučavanja, istraživanja ili rasprava
 • pokazuje da ima akademsku dodanu vrijednost
 • promiče europske studije / europska pitanja u ustanovi koja je domaćin aktivnosti Jean Monnet i izvan nje te omogućava njihovu bolju vidljivost.
 • Relevantnost prijedloga za prioritetne ciljne skupine aktivnosti:
 • ustanove ili sveučilišni profesori koji još ne primaju financijska sredstva iz programa Jean Monnet.

Kvaliteta plana i provedbe projekta

(Najviše 25 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze pripreme, provedbe, vrednovanja, praćenja i širenja
 • Dosljednost između ciljeva projekta, aktivnosti i predloženog proračuna
 • Kvaliteta i izvedivost predložene metodologije

Kvaliteta projektnog tima

(Najviše 25 bodova)

 • Važnost profila i stručnosti ključnih djelatnika – iz akademskog i neakademskog područja – koji su uključeni u aktivnosti koje su predložene u okviru projekta.

Učinak i širenje

(Najviše 25 bodova)

 • Kvaliteta mjera za vrednovanje ishoda aktivnosti poučavanja
 • Mogući učinak projekta:
 • na ustanove koje sudjeluju u aktivnosti Jean Monnet
 • na studente i učenike koji imaju korist od aktivnosti Jean Monnet
 • na druge organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj nacionalnoj i/ili europskoj razini
 • Primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje ishoda aktivnosti u okviru i izvan ustanove koja je domaćin aktivnosti Jean Monnet
 • Ako je relevantno, stupanj do kojeg je u projektu opisano kako će materijali, dokumenti i medijski sadržaji biti besplatno dostupni i kako će se promovirati s pomoću otvorenih licencija bez nesrazmjernih ograničenja.

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Osim toga, moraju dobiti najmanje 13 bodova u svakoj od prethodno navedenih kategorija kriterija za dodjelu.

Što biste još trebali znati o centru izvrsnosti Jean Monnet?

Širenje i učinak

Centri izvrsnosti Jean Monnet trebali bi širiti i iskorištavati rezultate organiziranih aktivnosti poučavanja i istraživanja i izvan kruga izravno uključenih dionika. Time će se znatno povećati učinak i pridonijeti sustavnim promjenama.

Kako bi se povećao njihov učinak, trebali bi u svojim aktivnostima širenja uključivati stvaranje i ponudu otvorenih obrazovnih sadržaja (OER) i otvorene obrazovne aktivnosti koje su u skladu s tehnološkim napretkom. Na taj će se način poticati fleksibilniji i kreativniji načini učenja i obuhvatit će se sve veći broj studenata, stručnjaka, donositelja politika i drugih zainteresiranih skupina.

Od centara izvrsnosti Jean Monnet tražit će se da ažuriraju svoj odjeljak posebnog internetskog alata za Erasmus+ na kojem će se nalaziti sve informacije o aktivnostima Jean Monnet. Poticat će ih se da se koriste relevantnim postojećim platformama i alatima (tj. direktorijem Jean Monnet, virtualnom zajednicom Jean Monnet). S pomoću tih funkcija, koje su dio općeg alata IT-a za Erasmus+, javnost će biti obaviještena o ustanovama i njihovim programima u okviru aktivnosti Jean Monnet. Korisnici bespovratnih sredstava morat će redovito ažurirati alat rezultatima svojeg rada.

Centre izvrsnosti Jean Monnet potiče se da:

 • sudjeluju u događanjima širenja i informiranja na europskoj i nacionalnoj razini
 • organiziraju događanja (predavanja, seminare, radionice itd.) s donositeljima politika na lokalnoj (npr. gradonačelnici i savjetnici), regionalnoj i nacionalnoj razini te s organiziranim civilnim društvom i školama
 • šire rezultate svojih aktivnosti organizacijom seminara ili predavanja koji su usmjereni na javnost i predstavnike civilnog društva te prilagođeni njima
 • umreže se s drugim centrima izvrsnosti, voditeljima centara Jean Monnet, koordinatorima modula i itd.
 • primjenjuju otvorene obrazovne sadržaje (OER), objavljuju sažetke, sadržaj i raspored svojih aktivnosti te očekivane ishode.

Koja su pravila financiranja?

U slučaju odabira projekta na bespovratna sredstva primjenjuju se sljedeća pravila financiranja:

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Troškovi aktivnosti

Prihvatljivi izravni troškovi

 • Troškovi osoblja
 • Putni troškovi i troškovi boravka
 • Troškovi podugovaranja (najviše 30 % prihvatljivih izravnih troškova)
 • Troškovi opreme (najviše 10 % prihvatljivih izravnih troškova)
 • Troškovi poučavanja
 • Ostali troškovi (uključujući troškove svih obveznih financijskih revizija / potvrda o reviziji)

Prihvatljivi neizravni troškovi

Paušalni iznos koji ne prelazi 7 % prihvatljivih izravnih troškova projekta prihvatljiv je u okviru neizravnih troškova koji predstavljaju opće administrativne troškove korisnika i koje ne pokrivaju prihvatljivi izravni troškovi (primjerice, računi za struju ili internet, troškovi najma prostora itd.) ali se mogu smatrati naplativima iz projekta.

Stvarni troškovi

80 % ukupnih prihvatljivih troškova

(osim ako podnositelj zatraži niži % bespovratnih sredstava)

Najviše 100 000 EUR

Uvjet: troškovi su nastali u vezi s aktivnošću i potrebni su za njezinu provedbu.