Spis treści
Szukaj w przewodniku

Jakie są cele działań „Jean Monnet”?

Celem działań „Jean Monnet” jest propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu wzmocnienia UE i globalnego zarządzania.

Studia dotyczące Unii Europejskiej obejmują naukę o całej Europie ze szczególnym uwzględnieniem zarówno aspektów wewnętrznych, jak i zewnętrznych procesu integracji europejskiej. Promują europejską aktywność obywatelską i uwzględniają rolę UE w zglobalizowanym świecie, rozpowszechniając wiedzę o Unii, ułatwiając zwiększenie zaangażowania oraz dialogu międzyludzkiego w przyszłości.

Główne obszary tematyczne dotyczą wymiaru UE w dziedzinach:

 • regionalizmu porównawczego;
 • komunikacji i informacji;
 • ekonomii;
 • historii;
 • dialogu międzykulturowego;
 • studiów interdyscyplinarnych;
 • stosunków międzynarodowych i dyplomacji;
 • prawa;
 • polityki i administracji.

Różne obszary tematyczne (takie jak socjologia, filozofia, religia, geografia, literatura, sztuka, nauki ścisłe, studia w zakresie środowiska, studia globalne itd.) mogą jednak również być związane z tą dziedziną, jeżeli obejmują elementy nauczania, badań lub refleksji na temat UE oraz ogólnie przyczyniają się do europeizacji programów nauczania.

Studia porównawcze będą rozpatrywane wyłącznie, jeżeli dotyczą różnych procesów integracji na całym świecie. W odniesieniu do ogólnych celów programu Erasmus+ działania „Jean Monnet” są ukierunkowane na:

 • propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w ramach studiów dotyczących UE;
 • wyposażenie studentów i młodych specjalistów w wiedzę na tematy związane z Unią Europejską, mające znaczenie dla ich życia akademickiego i zawodowego, oraz zwiększenie ich kompetencji obywatelskich;
 • promowanie dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE;
 • promowanie innowacji w nauczaniu i badaniach (np. studia międzysektorowe lub wielodyscyplinarne, otwarta edukacja, tworzenie sieci kontaktów z innymi instytucjami);
 • upowszechnianie i różnicowanie przedmiotów związanych z UE w programach nauczania proponowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego swoim studentom;
 • poprawa jakości szkoleń zawodowych dotyczących tematów związanych z UE (wraz z modułami zajmującymi się bardziej dogłębnie tematami związanymi z UE lub obejmującymi nowe tematy);
 • wspieranie zaangażowania młodych naukowców w nauczanie i badania kwestii o tematyce europejskiej.

Oczekuje się, że działania „Jean Monnet” przyniosą pozytywne i długotrwałe skutki dla zaangażowanych uczestników, organizacji promujących oraz systemów politycznych, w które są wpisane.

Jeżeli chodzi o uczestników bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w akcje, działania „Jean Monnet” mają na celu osiągnięcie następujących rezultatów:

 • zwiększone szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy zawodowe dla młodych absolwentów dzięki uwzględnieniu lub wzmocnieniu wymiaru europejskiego w ramach ich studiów;
 • zwiększone zainteresowanie poznaniem Unii Europejskiej i uczestnictwem w niej, prowadzące do większej aktywności obywatelskiej;
 • wsparcie dla młodych naukowców (tj. osób, które uzyskały stopień doktorski w ciągu ostatnich pięciu lat) oraz profesorów, którzy pragną prowadzić działania badawcze i dydaktyczne w zakresie UE;
 • większe możliwości doskonalenia zawodowego i rozwoju kariery kadry akademickiej.

Oczekuje się, że działania „Jean Monnet” przyniosą również następujące efekty dla organizacji uczestniczących:

 • większą zdolność do nauczania i prowadzenia badań w zakresie zagadnień związanych z UE: udoskonalone lub innowacyjne programy nauczania; większa zdolność do przyciągania wybitnych studentów; zacieśniona współpraca z partnerami z innych krajów; większe środki finansowe na nauczanie i badania w zakresie przedmiotów związanych z UE w obrębie instytucji;
 • bardziej nowoczesne, dynamiczne, zaangażowane i profesjonalne środowisko wewnątrz organizacji: promowanie doskonalenia zawodowego młodych naukowców i profesorów; gotowość do włączenia w programy dydaktyczne i inicjatywy dobrych praktyk i nowych przedmiotów związanych z UE; otwarcie na synergie z innymi organizacjami.

Oczekuje się, że działania „Jean Monnet” zachęcą do promowania i różnicowania studiów dotyczących UE na całym świecie oraz wzmocnią i rozszerzą uczestnictwo kadry z większej liczby wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych w nauczaniu i badaniach w tym zakresie.