Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Wat zijn de doelstellingen van Jean Monnet-acties?

Jean Monnet-acties zijn erop gericht excellentie in onderwijs en onderzoek te bevorderen op het gebied van EU-studies over de hele wereld. Met deze acties wordt ook beoogd de dialoog tussen de academische wereld en beleidsmakers te stimuleren, meer in het bijzonder om het bestuur op EU- en mondiaal niveau te verbeteren.

In het kader van EU-studies wordt geheel Europa bestudeerd met bijzondere aandacht voor de interne en externe aspecten van het Europese-integratieproces. Ze bevorderen actief Europees burgerschap en hebben betrekking op de rol van de EU in een geglobaliseerde wereld, brengen de betekenis van de Unie onder de aandacht en vergemakkelijken toekomstige betrokkenheid en dialoog tussen mensen wereldwijd.

De belangrijkste vakgebieden zijn:

 • EU-studies en vergelijkende studies over regionalisme;
 • EU-studies over communicatiewetenschap en informatiekunde;
 • economische EU-studies;
 • geschiedkundige EU-studies;
 • EU-studies over de interculturele dialoog;
 • interdisciplinaire EU-studies;
 • EU-studies over internationale betrekkingen en diplomatie;
 • juridische EU-studies;
 • EU-studies over staat- en bestuurskunde.

Niettemin kan deze discipline ook verschillende andere studiegebieden bestrijken (zoals sociologie, wijsbegeerte, godsdienstwetenschap, aardrijkskunde, letterkunde, kunst, exacte wetenschappen, milieustudies, globaliseringsstudies enzovoort) wanneer daarin onderwijs, onderzoek of denkprocessen over de EU zijn opgenomen en voor zover daarmee een algemene bijdrage wordt geleverd aan de europeanisering van de studieprogramma's. Vergelijkende studies komen alleen in aanmerking wanneer die betrekking hebben op de verschillende integratieprocessen over de hele wereld.

In het licht van de algemene doelstellingen van het Erasmus+-programma zijn Jean Monnet-acties erop gericht:

 • excellentie in onderwijs en onderzoek met betrekking tot EU-studies te bevorderen;
 • studenten en jonge arbeidskrachten toe te rusten met kennis over EU-onderwerpen die van belang zijn voor hun academisch en beroepsmatig leven, en hun burgerschapsvaardigheden te verbeteren;
 • de dialoog tussen de academische wereld en beleidsmakers te bevorderen, met name ter verbetering van de EU-beleidsvoering;
 • innovatie in onderwijs en onderzoek te bevorderen (bijvoorbeeld sectoroverstijgende en/of multidisciplinaire studies, open onderwijs, netwerkvorming met andere instellingen);
 • aan de EU gerelateerde onderwerpen centraal te stellen en te diversifiëren in de studieprogramma's die instellingen voor hoger onderwijs aan hun studenten aanbieden;
  de kwaliteit te verbeteren van bijscholing over EU-onderwerpen (met modules waarin EU-onderwerpen worden uitgediept of nieuwe onderwerpen aan bod komen);
 • jonge wetenschappers nauwer betrekken bij onderwijs en onderzoek met betrekking tot Europese onderwerpen.

Jean Monnet-acties moeten een positief en langdurig effect sorteren op de betrokken deelnemers, op de organisaties die deze acties promoten alsook op de beleidsstelsels waarin ze plaatsvinden.

Wat de direct of indirect betrokken deelnemers betreft, beogen de Jean Monnet-acties de volgende resultaten te bewerkstelligen:

 • verbeterde inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en betere loopbaanperspectieven voor jonge afgestudeerden door een Europese dimensie in hun studies op te nemen of die te versterken;
 • verhoogde interesse voor inzicht en participatie in de Europese Unie, resulterend in een actiever burgerschap;
 • ondersteuning voor jonge onderzoekers (dat wil zeggen onderzoekers die in de afgelopen vijf jaar een PhD of doctorsgraad hebben behaald) en professoren die onderzoek willen verrichten naar en lesgeven in EU-onderwerpen;
 • verhoogde kansen voor de beroeps- en loopbaanontwikkeling van universiteitsmedewerkers.

Wat deelnemende organisaties betreft, worden van de door Jean Monnet-acties ondersteunde activiteiten de volgende resultaten verwacht:

 • verhoogde capaciteit om les te geven in en onderzoek te verrichten naar EU-thema's: verbeterde of innovatieve studieprogramma's; groter vermogen om de meest getalenteerde studenten aan te trekken; nauwere samenwerking met partners uit andere landen; verhoogde toewijzing van financiële middelen aan onderwijs over en onderzoek naar EU-onderwerpen binnen de instelling;
 • een omgeving binnen de organisatie die moderner van opzet is en die zich kenmerkt door meer dynamiek, vakmanschap en een grotere betrokkenheid, dat wil zeggen een omgeving die bevorderlijk is voor de beroepsontwikkeling van jonge onderzoekers en professoren; waar goede praktijken en nieuwe EU-onderwerpen vlot kunnen worden geïntegreerd in onderwijsprogramma's en -initiatieven; die openstaat voor synergieën met andere organisaties.

Van Jean Monnet-acties wordt op lange termijn verwacht dat zij EU-studies over de hele wereld bevorderen en diversifiëren en tevens de deelname aan onderwijs over en onderzoek naar de Europese Unie van medewerkers uit een groot aantal faculteiten en departementen stimuleren en uitbreiden.