Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος Jean Monnet;

Οι δραστηριότητες Jean Monnet έχουν ως στόχο την προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των ν σπουδών αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές οι δράσεις στοχεύουν επίσης στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και των φορέων χάραξης πολιτικής, με σκοπό ειδικά την ενίσχυση της ΕΕ και της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Οι σπουδές στον τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν τη μελέτη της Ευρώπης στο σύνολό της, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τόσο ως προς τις εσωτερικές όσο και ως προς τις εξωτερικές πτυχές της. Προωθούν την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη και ασχολούνται με το ρόλο της ΕΕ σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκολύνοντας τη μελλοντική εμπλοκή και τον διάλογο μεταξύ των λαών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι βασικοί τομείς σπουδών είναι οι ακόλουθοι:

 • Σπουδές συγκριτικής περιφερειοποίησης στο πλαίσιο της ΕΕ·
 • Σπουδές επικοινωνίας και ενημέρωσης στο πλαίσιο της ΕΕ·
 • Σπουδές οικονομικών στο πλαίσιο της ΕΕ·
 • Σπουδές ιστορίας στο πλαίσιο της ΕΕ·
 • Σπουδές διαπολιτισμικού διαλόγου στο πλαίσιο της ΕΕ·
 • Διεπιστημονικές σπουδές στο πλαίσιο της ΕΕ·
 • Διεθνείς σχέσεις και διπλωματία στο πλαίσιο της ΕΕ·
 • Σπουδές νομικής στο πλαίσιο της ΕΕ·
 • Πολιτικές και διοικητικές σπουδές στο πλαίσιο της ΕΕ.

Ωστόσο, με τους παραπάνω τομείς μπορούν να συνδεθούν και διάφοροι άλλοι τομείς σπουδών (όπως κοινωνιολογία, φιλοσοφία, θρησκεία, γεωγραφία, λογοτεχνία, τέχνες, επιστήμες, περιβαλλοντικές σπουδές, διεθνείς σπουδές, κ.ά.), εφόσον περιλαμβάνουν στοιχεία διδασκαλίας, έρευνας ή προβληματισμού που αφορούν την ΕΕ και συμβάλλουν, γενικότερα, στον εξευρωπαϊσμό των προγραμμάτων σπουδών.

Οι συγκριτικές σπουδές θα εξετάζονται μόνον εφόσον σχετίζονται με τις διάφορες διαδικασίες ολοκλήρωσης ανά τον κόσμο.

Όσον αφορά τους γενικούς στόχους του προγράμματος Erasmus+, το Jean Monnet έχει ως στόχο:

 • την προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών στο πλαίσιο της ΕΕ·
 • την παροχή γνώσεων στους φοιτητές και τους νέους επαγγελματίες σε θέματα που αφορούν την ΕΕ και σχετίζονται με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή τους, και την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους·
 • την προώθηση του διαλόγου μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και των φορέων χάραξης πολιτικής, ιδίως με στόχο την ενίσχυση της διακυβέρνησης των πολιτικών της ΕΕ·
 • την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία και την έρευνα (π.χ. διατομεακές και/ή διεπιστημονικές σπουδές, ανοικτή εκπαίδευση, δικτύωση με άλλα ιδρύματα)·
 • την ενσωμάτωση και τη διαφοροποίηση θεμάτων που αφορούν την ΕΕ στα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
 • η βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την ΕΕ (με ενότητες που εξετάζουν διεξοδικότερα τα εν λόγω θέματα ή εστιάζουν σε νέα θέματα)·
 • την ενθάρρυνση της δέσμευσης των νέων ακαδημαϊκών στη διδασκαλία και την έρευνα ευρωπαϊκών θεμάτων.

Το πρόγραμμα Jean Monnet αναμένεται να επιφέρει θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες, στους οργανισμούς υλοποίησης καθώς και στα συστήματα πολιτικής που τα πλαισιώνουν.

Όσον αφορά τους άμεσους ή έμμεσους συμμετέχοντες των δράσεων, το πρόγραμμα Jean Monnet αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

 • βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και των προοπτικών σταδιοδρομίας των νέων αποφοίτων, με την ενσωμάτωση ή την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στις σπουδές τους·
 • αύξηση του ενδιαφέροντος όσον αφορά την κατανόηση του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συμμετοχής σε αυτό, με σκοπό την πιο ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία·
 • στήριξη των νέων ερευνητών (δηλαδή όσων έχουν αποκτήσει διδακτορικό τίτλο στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών) και των καθηγητών που επιθυμούν να εστιάσουν την έρευνα και τη διδασκαλία τους σε θέματα που αφορούν την ΕΕ·
 • ενίσχυση των ευκαιριών σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης για το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Όσον αφορά τα συμμετέχοντα ιδρύματα, αναμένονται τα ακόλουθα οφέλη από τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet:

 • αυξημένη ικανότητα διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ: δυνατότητα βελτίωσης ή ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών· αυξημένη ικανότητα προσέλκυσης των καλύτερων φοιτητών· ενίσχυση συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες· αυξημένη κατανομή χρηματοδοτικών πόρων εντός του ιδρύματος για διδασκαλία και έρευνα σε θέματα που αφορούν την ΕΕ·
 • Πιο σύγχρονο, δυναμικό, ζωντανό και επαγγελματικό περιβάλλον στο εσωτερικό του οργανισμού: προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων ερευνητών και καθηγητών· δυνατότητα ενσωμάτωσης ορθών πρακτικών και νέων μαθημάτων που αφορούν την ΕΕ σε διδακτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες· δυνατότητα εξασφάλισης συνεργειών με άλλα ιδρύματα.

Σε βάθος χρόνου, το πρόγραμμα Jean Monnet αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση και τη διαφοροποίηση των σπουδών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο, καθώς και να ενισχύσει και να διευρύνει τη συμμετοχή περισσότερων σχολών και τμημάτων στον τομέα της διδασκαλίας και της έρευνας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ.