Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Del A: Allmän information om programmet Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott för perioden 2014–20201. Utbildning, ungdomsverksamhet och idrott kan ge ett viktigt bidrag till att klara socioekonomiska förändringar, de stora utmaningar som Europa står inför fram till slutet av decenniet och stödja EU:s politik för tillväxt, sysselsättning, jämlikhet och social delaktighet.

Att hejda den höga arbetslösheten – särskilt hos ungdomar – är en av ländernas mest akuta uppgifter. Alltför många ungdomar lämnar skolan i förtid och löper stor risk att bli arbetslösa och hamna utanför samhället. Många vuxna arbetstagare med låga kvalifikationer står inför samma hot. Tekniken förändrar hur samhället fungerar och vi måste se till att vi använder den på bästa sätt. Företagen i EU måste blir mer konkurrenskraftiga genom talang och innovation.

Vi behöver ett samhälle som tillåter invånarna att spela en mer aktiv roll i demokratin. Utbildning, ungdomsverksamhet och idrott är nyckeln till att sprida gemensamma europeiska värderingar, öka den sociala delaktigheten, öka förståelsen för andra kulturer och känslan av att tillhöra ett samhälle och förhindra våldsam radikalisering. Erasmus+ är ett effektivt instrument för att främja inkludering av människor med begränsade möjligheter, däribland nyanlända migranter.

En annan utmaning är att utveckla ungdomars sociala kapital och stärka deras förmåga till självbestämmande och till att delta aktivt i samhället, i linje med bestämmelserna i Lissabonfördraget om att ”stimulera ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv”. Denna fråga kan också hanteras genom icke-formellt lärande som kan förbättra ungas färdigheter och kompetens och göra dem till mer aktiva medborgare. Dessutom behöver ungdomsorganisationer och personer som arbetar med unga få fler utbildnings- och samarbetsmöjligheter så att de kan utveckla sitt yrkeskunnande och den europeiska dimensionen i arbetet med unga.

Välfungerande utbildningssystem och insatser för unga ger människor de färdigheter som krävs på arbetsmarknaden och i ekonomin, samtidigt som det ger dem möjlighet att spela en aktiv roll i samhället och förverkliga sig själva. Reformer inom utbildning och ungdomspolitik kan bidra till dessa mål utifrån en vision som delas av beslutsfattare och intressenter, välgrundade fakta och samarbete mellan olika områden och nivåer.

Erasmus+ ska stödja programländernas insatser för att utnyttja potentialen hos Europas talang och sociala tillgångar i ett livslångt lärandeperspektiv genom att koppla bidrag till icke-formellt, informellt och formellt lärande inom utbildnings- och ungdomsområdet. Programmet utökar också möjligheterna till samarbete och utbyten med partnerländerna, främst inom högre utbildning och ungdomsfrågor.

I enlighet med Lissabonfördraget stöder Erasmus+ också verksamhet som ska utveckla den europeiska idrottsdimensionen genom att främja samarbete mellan organ som ansvarar för idrott. Programmet främjar europeiska nätverk där intressenterna kan samarbeta och utbyta och överföra kunskap och know-how inom olika områden som berör idrott och fysisk aktivitet. Detta utökade samarbete kommer framför allt att vara positivt för utvecklingen av Europas humankapital genom att det bidrar till att minska de sociala och ekonomiska kostnaderna för bristande fysisk aktivitet.

Programmet ska ge stöd till insatser, samarbete och verktyg som är förenliga med målen för Europa 2020-strategin och dess huvudinitiativ, som ”Unga på väg” och ”En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen”. Programmet bidrar också till att målen för den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete och den europeiska ungdomsstrategin uppnås genom den öppna samordningsmetoden.

Denna investering i kunskap, färdigheter och kompetens kommer att gynna enskilda personer, institutioner, organisationer och samhället i stort genom att bidra till tillväxt och säkra jämlikhet, välstånd och social inkludering i och utanför Europa.

Programhandledningen för Erasmus+ har utarbetats i enlighet med EU-kommissionens årliga arbetsprogram för Erasmus+ och kan därför komma att ändras för att spegla prioriteringar och principer i kommande arbetsprogram. Genomförandet av denna handledning förutsätter att det finns tillgängliga anslag i budgetförslaget när budgetmyndigheten har antagit budgeten för året eller enligt systemet med tillfälliga tolftedelar.

Utgå från tidigare erfarenheter och blicka framåt

Programmet Erasmus+ bygger på resultatet av mer än 25 år med EU-program inom utbildning och ungdomsfrågor och omfattar såväl europeiskt som internationellt samarbete. I Erasmus+ integreras följande program som kommissionen genomförde under perioden 2007–2013:

 • Programmet för livslångt lärande
 • Ung och aktiv i Europa
 • Erasmus Mundus
 • Tempus
 • Alfa
 • Edulink
 • Samarbetsprogram med industrialiserade länder inom högre utbildning

Dessa program har gett stöd till insatser inom högre utbildning (även med en internationell dimension), yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning och ungdomsfrågor (även med en internationell dimension).

Syftet med Erasmus+ är att gå längre än dessa program genom att främja synergieffekter och ömsesidigt lärande mellan de olika områdena för utbildning och ungdomsfrågor, ta bort konstgjorda gränser mellan olika insatser och projektformat, främja nya idéer, locka nya aktörer från arbetslivet och civilsamhället och stimulera nya samarbetsformer.

Det är mycket viktigt att programmet förknippas med ett starkt varumärke och får brett erkännande. Därför ska all kommunikation om de insatser och verksamheter som får stöd från programmet i första hand ske under varumärket ”Erasmus+”. För att hjälpa deltagare och bidragsmottagare från tidigare program att hitta fram till Erasmus+ får dock följande namn användas för insatser som är riktade mot en specifik sektor, utöver det gemensamma varumärket ”Erasmus+”, vid kommunikations- och spridningskampanjer:

 • ”Erasmus+: Comenius”, för verksamhet inom programmet som uteslutande avser skolutbildning.
 • ”Erasmus+: Erasmus”, för verksamhet inom programmet som uteslutande avser högre utbildning och som är riktade till programländer.
 • ”Erasmus+: Erasmus Mundus”, i samband med Erasmus Mundus gemensamma masterprogram.
 • ”Erasmus+: Leonardo da Vinci”, för verksamhet inom programmet som uteslutande avser yrkesutbildning.
 • ”Erasmus+: Grundtvig”, för verksamhet inom programmet som uteslutande avser vuxenutbildning.
 • ”Erasmus+: Ung och aktiv”, för verksamhet inom programmet som uteslutande avser icke-formellt och informellt lärande för ungdomar.
 • ”Erasmus+: Jean Monnet”, för verksamhet inom programmet som uteslutande avser EU-studier.
 • ”Erasmus+: Idrott”, för verksamhet inom programmet som uteslutande avser idrott.