Kazalo
Iskanje po vodniku

Del A: Splošne informacije o programu Erasmus+

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–20201. Področje izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa lahko pomembno prispeva k reševanju ključnih socialno-ekonomskih izzivov, s katerimi se bo Evropa srečevala do konca desetletja, ter podpira izvajanje Programa politike EU za rast, delovna mesta, enakost in socialno vključevanje.

Spopadanje z visoko brezposelnostjo – zlasti med mladimi – je ena izmed najnujnejših nalog evropskih vlad. Preveč mladih predčasno zapusti šolo ter se izpostavlja visokemu tveganju brezposelnosti in socialne izključenosti. Enako tveganje velja za veliko nizkokvalificiranih odraslih. Tehnologije spreminjajo način delovanja družbe, zato je treba zagotoviti, da se jih izkoristi na najboljši možni način. Evropsko gospodarstvo mora postati bolj konkurenčno s pomočjo talentov in inovacij.

Evropa potrebuje bolj kohezivne in bolj vključujoče družbe, ki omogočajo aktivnejšo vlogo državljanov v demokratičnem življenju. Izobraževanje, usposabljanje, mladinsko delo in šport so ključnega pomena za spodbujanje skupnih evropskih vrednot, krepitev socialnega vključevanja, izboljšanje medkulturnega razumevanja in občutka pripadnosti skupnosti ter za preprečevanje nasilne radikalizacije. Erasmus+ je učinkovit instrument za spodbujanje vključevanja posameznikov iz okolij z manj možnostmi, vključno z novo prispelimi migranti.

Še en izziv je povezan z razvojem socialnega kapitala med mladimi, opolnomočenjem mladih in njihovim aktivnim sodelovanjem v družbi v skladu z določbami Lizbonske pogodbe za „spodbujanje sodelovanja mladih v demokratičnem življenju v Evropi“. To vprašanje se lahko rešuje tudi z neformalnim učenjem, katerega cilj je okrepiti spretnosti in kompetence mladih ter njihovo aktivno državljanstvo. Tudi mladinskim organizacijam in mladinskim delavcem je treba zagotoviti priložnosti za usposabljanje in sodelovanje, da se razvijeta njihova strokovna usposobljenost in evropska razsežnost mladinskega dela.

Dobro delujoči sistemi izobraževanja in usposabljanja ter politike na področju mladih ljudem zagotovijo spretnosti, ki jih zahtevata trg dela in gospodarstvo, ter jim hkrati omogočijo aktivno vlogo v družbi in osebno izpolnitev. Reforme na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine lahko pospešijo napredek pri doseganju teh ciljev na podlagi skupne vizije med oblikovalci politik in deležniki, trdnih dokazov ter sodelovanja med različnimi področji in ravnmi.

Program Erasmus+ je oblikovan tako, da podpira prizadevanja držav Programa za učinkovito uporabo potenciala evropske nadarjenosti in družbenega bogastva z vidika vseživljenjskega učenja, s povezovanjem podpore formalnemu, neformalnemu in priložnostnemu učenju na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Program tudi ustvarja več priložnosti za sodelovanje in mobilnost s partnerskimi državami, zlasti na področju visokošolskega izobraževanja in mladine.

V skladu z enim od novih elementov, uvedenih z Lizbonsko pogodbo, program Erasmus+ podpira tudi aktivnosti, namenjene razvoju evropske razsežnosti v športu s spodbujanjem sodelovanja med organi, pristojnimi za šport. Program spodbuja ustvarjanje in razvoj evropskih omrežij ter s tem zagotavlja priložnosti za sodelovanje med deležniki ter izmenjavo in prenos znanja in strokovnega znanja na različnih področjih, povezanih s športom in telesno dejavnostjo. To okrepljeno sodelovanje bo zlasti pozitivno vplivalo na razvoj potenciala evropskega človeškega kapitala, tako da bo pomagalo znižati družbene in gospodarske stroške zaradi telesne nedejavnosti.

Program podpira ukrepe, sodelovanje in orodja, ki so v skladu s cilji strategije Evropa 2020 in njenimi vodilnimi pobudami, na primer Mladi in mobilnost ter Program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta. Program prispeva tudi k doseganju ciljev strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju ter evropske strategije za mlade s pomočjo odprtih metod koordinacije.

Ta naložba v znanje, spretnosti in kompetence bo koristila posameznikom, institucijam, organizacijam in družbi kot celoti tako, da bo prispevala k rasti ter zagotovila enakost, blaginjo in socialno vključenost v Evropi in drugod po svetu.

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je pripravljen v skladu z letnim delovnim programom Erasmus+, ki ga sprejme Evropska komisija, zato se bo morebiti spreminjal glede na prednostne naloge in ukrepe, opredeljene v delovnih programih, ki bodo sprejeti v naslednjih letih. Izvajanje tega vodnika je odvisno tudi od razpoložljivosti odobrenih proračunskih sredstev, predvidenih v predlogu proračuna, potem ko proračunski organ sprejme letni proračun, ali zagotovljenih v sistemu začasnih dvanajstin.

 

Izhajanje iz preteklih izkušenj in v prihodnost usmerjen pogled

Program Erasmus+ temelji na dosežkih več kot 25-letnega izvajanja evropskih programov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ter zajema evropsko in mednarodno razsežnost sodelovanja. Erasmus+ je nastal z združitvijo naslednjih evropskih programov, ki jih je izvajala Komisija v obdobju 2007–2013:

 • Program vseživljenjsko učenje,
 • Program Mladi v akciji,
 • Program Erasmus Mundus,
 • Tempus,
 • Alfa,
 • Edulink,
 • Programi sodelovanja z industrializiranimi državami na področju visokošolskega izobraževanja.

Ti programi so podpirali ukrepe na področju visokošolskega izobraževanja (vključno z mednarodno razsežnostjo), poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih in mladine (vključno z mednarodno razsežnostjo).

Erasmus+ želi preseči te programe s spodbujanjem sinergij in medsebojnega bogatenja na različnih področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine, brisanjem umetnih meja med različnimi ukrepi in oblikami projektov, podpiranjem novih idej, privabljanjem novih akterjev iz sveta dela in civilne družbe ter pospeševanjem novih oblik sodelovanja.

Ključno je torej, da je Program povezan z močnim in splošno prepoznavnim tržnim imenom. Zato se pri obveščanju o vseh ukrepih in aktivnostih, ki jih podpira Program, uporablja predvsem tržno ime „Erasmus+“. Da bi se udeleženci in upravičenci nekdanjih programov lažje znašli v programu Erasmus+, pa se lahko za namene obveščanja in razširjanja poleg skupnega tržnega imena „Erasmus+“ uporabljajo naslednja imena za tiste ukrepe, ki so ciljno usmerjeni v določeni sektor:

 • „Erasmus+: Comenius“ v zvezi z aktivnostmi Programa, povezanimi izključno s področjem šolskega izobraževanja;
 • „Erasmus+: Erasmus“ v zvezi z aktivnostmi Programa, povezanimi izključno s področjem visokošolskega izobraževanja in ciljno usmerjenimi v države Programa;
 • „Erasmus+: Erasmus Mundus“ v zvezi s skupnimi magistrskimi študiji Erasmus Mundus;
 • „Erasmus+: Leonardo da Vinci“ v zvezi z aktivnostmi Programa, povezanimi izključno s področjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
 • „Erasmus+: Grundtvig“ v zvezi z aktivnostmi Programa, povezanimi izključno s področjem izobraževanja odraslih;
 • „Erasmus+: Mladi v akciji“ v zvezi z aktivnostmi Programa, povezanimi izključno s področjem neformalnega in priložnostnega učenja za mladino;
 • „Erasmus+: Jean Monnet“ v zvezi z aktivnostmi Programa, povezanimi izključno s področjem študij Evropske unije;
 • „Erasmus+: Šport“ v zvezi z aktivnostmi Programa, povezanimi izključno s področjem športa.