Cuprins
Căutați în ghid

Partea A: Informații generale despre programul Erasmus+

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-20201. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială.

Combaterea nivelului ridicat al șomajului – mai ales în rândul tinerilor – este una dintre cele mai urgente sarcini pentru guvernele europene. Prea mulți tineri abandonează școala prematur, riscând astfel să devină șomeri și marginalizați social. Același risc îi amenință pe mulți dintre adulții slab calificați. Tehnologiile modifică modul de funcționare a societății, fiind astfel necesară utilizarea lor la capacitate maximă. Întreprinderile europene trebuie să devină mai competitive prin talent și inovare.

Europa are nevoie de societăți mai coezive și incluzive care să permită cetățenilor să joace un rol activ în viața democratică. Educația, formarea, activitățile de tineret și sportul reprezintă elemente esențiale pentru promovarea valorilor europene comune, a integrării sociale, pentru consolidarea înțelegerii interculturale și a sentimentului de apartenență la o comunitate și pentru prevenirea radicalizării violente. Erasmus+ este un instrument important pentru promovarea incluziunii persoanelor provenind din medii defavorizate, în special a migranților nou sosiți.

O altă provocare se referă la dezvoltarea capitalului social în rândul tinerilor, la emanciparea tinerilor și la capacitatea acestora de a participa activ în societate, în conformitate cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona, pentru a „încuraja participarea tinerilor la viața democratică din Europa”. Acest aspect poate fi vizat, de asemenea, prin activități de învățare non-formală, care au ca scop îmbunătățirea abilităților și a competențelor tinerilor, precum și promovarea cetățeniei active. În plus, organizațiile și lucrătorii de tineret au nevoie de formare și de oportunități de cooperare pentru a dezvolta profesionalismul și dimensiunea europeană a activităților pentru tineret.

Sistemele de educație și formare și politicile pentru tineret performante oferă cetățenilor aptitudinile necesare pe piața muncii și în economie, permițându-le totodată să joace un rol activ în societate și să se realizeze pe plan personal. Reformele în educație, formare și tineret pot consolida realizarea acestor obiective, pe baza unei viziuni partajate între factorii de decizie politică și părțile interesate, a unor dovezi solide și a cooperării între diferite domenii și niveluri.

Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul și capitalul social al Europei, într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții, prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, în special în domeniile învățământului superior și tineretului.

În conformitate cu unul dintre elementele introduse recent în Tratatul de la Lisabona, Erasmus+ sprijină și activități care au ca obiectiv dezvoltarea dimensiunii europene în sport, prin promovarea cooperării între organismele responsabile pentru sport. Programul promovează crearea și dezvoltarea unor rețele europene, oferind oportunități pentru cooperarea între părțile interesate și pentru schimbul și transferul de cunoștințe și de know-how în domenii diferite legate de sport și activitatea fizică. Cooperarea consolidată va avea efecte pozitive, în special, în dezvoltarea potențialului capitalului uman al Europei, contribuind la reducerea costurilor sociale și economice ale inactivității fizice.

Programul sprijină acțiunile, cooperarea și instrumentele compatibile cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și inițiativele sale emblematice, cum ar fi Tineretul în mișcare și Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă. De asemenea, programul contribuie la atingerea obiectivelor cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale și ale Strategiei UE pentru tineret prin intermediul metodelor deschise de coordonare.

Investiția în cunoștințe, aptitudini și competențe va aduce beneficii pentru persoane fizice, instituții, organizații și pentru societate în ansamblu, contribuind la creșterea economică și la asigurarea echității, prosperității și a incluziunii sociale în Europa și nu numai.

Ghidul programului Erasmus+ este elaborat în conformitate cu programul de lucru anual al Erasmus+ adoptat de Comisia Europeană și, prin urmare, poate fi revizuit pentru a reflecta prioritățile și liniile de acțiune definite în programele de lucru adoptate în anii următori. Punerea în aplicare a ghidului depinde, de asemenea, de disponibilitatea creditelor prevăzute în proiectul de buget după adoptarea bugetului pentru anul în cauză de către autoritatea bugetară sau a creditelor prevăzute în sistemul doisprezecimilor provizorii.

Construind pe experiența din trecut, privim spre viitor

Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în domeniile educației, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât intraeuropeană, cât și internațională. Erasmus+ este rezultatul integrării următoarelor programe europene puse în aplicare de Comisie în perioada 2007-2013:

 • Programul de învățare pe tot parcursul vieții
 • Programul Tineretul în acțiune
 • Programul Erasmus Mundus
 • Tempus
 • Alfa
 • Edulink
 • Programe de cooperare cu țările industrializate în domeniul învățământului superior

Aceste programe au sprijinit acțiuni în domenii precum învățământul superior (inclusiv dimensiunea sa internațională), educația și formarea profesională, învățământul școlar, educația adulților și tineretul (inclusiv dimensiunea sa internațională).

Erasmus+ urmărește să meargă dincolo de aceste programe, prin promovarea sinergiilor și a fertilizării încrucișate în cadrul diferitelor domenii ale educației, formării și tineretului, îndepărtând granițele artificiale dintre diferitele acțiuni și formate de proiecte, încurajând idei noi, atrăgând noi actori din domeniul forței de muncă și din societatea civilă și stimulând noi forme de cooperare.

Prin urmare, este esențial ca programul să fie asociat cu un nume de marcă puternic, care să fie recunoscut la scară largă. Din acest motiv, toate acțiunile și activitățile sprijinite în cadrul programului vor trebui să fie comunicate în primul rând utilizând marca „Erasmus+”. Cu toate acestea, pentru a ajuta participanții și beneficiarii fostelor programe să se orienteze în cadrul programului Erasmus+, în scopul comunicării și al diseminării, pot fi utilizate, pe lângă marca „Erasmus+”, următoarele denumiri pentru acțiunile care vizează un sector specific:

 • „Erasmus+: Comenius” – pentru activitățile programului legate exclusiv de învățământul școlar;
 • „Erasmus+: Erasmus” – pentru activitățile programului legate exclusiv de învățământul superior și care vizează țările participante la program;
 • „Erasmus+: Erasmus Mundus” – pentru programele comune de masterat Erasmus Mundus;
 • „Erasmus+: Leonardo da Vinci” – pentru activitățile programului legate exclusiv de educație și formare profesională;
 • „Erasmus+: Grundtvig” – pentru activitățile programului legate exclusiv de învățământul pentru adulți;
 • „Erasmus+: Tineretul în acțiune” – pentru activitățile programului legate exclusiv de învățarea non-formală și informală pentru tineri;
 • „Erasmus+: Jean Monnet” – pentru activitățile programului legate exclusiv de studiile privind Uniunea Europeană;
 • „Erasmus+: Sport” – pentru activitățile programului legate exclusiv de sport.