TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

A. rész: Általános információk az Erasmus+ programról

Az Erasmus+ program az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén a 2014–2020 közötti időszakra létrehozott uniós program1. Az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport jelentős mértékben hozzájárulhat a társadalmi-gazdasági változások, valamint az évtized végéig Európa előtt álló legfontosabb kihívások kezeléséhez, valamint a növekedésre, a munkahelyteremtésre, a méltányosságra és a társadalmi befogadásra irányuló európai szakpolitikai menetrend megvalósításához.

Az európai kormányok egyik legsürgetőbb feladata a – különösen a fiatalok körében – nagy arányú munkanélküliség elleni küzdelem. Túl sok fiatal válik korai iskolaelhagyóvá, és ki van téve a munkanélküliség és a társadalmi marginalizáció magas kockázatának. Ugyanez a veszély fenyeget sok, alacsony képzettséggel rendelkező felnőtt munkavállalót is. A technológiák a társadalom működéséhez igazodva változnak, és biztosítani kell a lehető legjobb kihasználásukat. Az uniós vállalkozásoknak a tehetséggondozás és az innováció révén versenyképesebbé kell válniuk.

Európának összetartóbb és befogadóbb társadalmakra van szüksége, amelyek lehetővé teszik, hogy a polgárok aktív szerepet töltsenek be a demokratikus életben. Az oktatás, a képzés, az ifjúsági munka és a sport kulcsfontosságú a közös európai értékek népszerűsítéséhez, a társadalmi integráció elősegítéséhez, a kultúrák közötti megértés és a közösséghez tartozás érzésének megerősítéséhez és az erőszakos radikalizáció megelőzéséhez. Az Erasmus+ program hatékony eszköz a hátrányos helyzetűek, különösen az újonnan érkező migránsok befogadásának népszerűsítéséhez.

A Lisszaboni Szerződés rendelkezésével („a fiatalok ösztönzése arra, hogy vegyenek részt Európa demokratikus életében”) összhangban további kihívást jelent a fiatalok társadalmi tőkéjének, felelősségvállalásának és aktív társadalmi szerepvállaláshoz szükséges képességeinek fejlesztése. Ennek a megvalósítását olyan nem formális tanulási tevékenységek is elősegíthetik, amelyek célja a fiatalok készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, valamint aktív társadalmi szerepvállalásra ösztönzése. Az ifjúsági szervezetek és az ifjúságsegítők számára – szakmai felkészültségük javítása, valamint az ifjúsági munka európai dimenziójának továbbfejlesztése érdekében – megfelelő képzési és együttműködési lehetőségeket is biztosítani kell.

A hatékony oktatási és képzési rendszerek, illetve ifjúságpolitikák felruházzák az embereket a munkaerőpiacon és a gazdaságban elvárt készségekkel, és lehetővé teszik számukra az aktív társadalmi szerepvállalást és az önmegvalósítást. A politikai döntéshozók és az érdekelt felek közös elképzelésein, megbízható adatokon, valamint a különböző szakterületek és szintek együttműködésén alapuló oktatási, képzési és ifjúságügyi reformok hozzájárulhatnak ezeknek a céloknak az eléréshez.

Az Erasmus+ program célja, hogy támogassa a programországokat az európai tehetségbázisban és társadalmi tőkében rejlő lehetőségek hatékony kihasználására irányuló törekvéseikben, az egész életen át tartó tanulás távlatát tartva szem előtt, az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén a formális, a nem formális és az informális tanulás támogatásával. A program ezenkívül gyarapítja a partnerországok közötti együttműködési és mobilitási lehetőségeket, különösen a felsőoktatás és az ifjúságügy területén.

Az Erasmus+ program a Lisszaboni Szerződésben bevezetett egyik új elemmel összhangban a sportért felelős szervek együttműködésének előmozdításával a sport európai dimenzióját erősítő tevékenységeket is támogatja. A program európai hálózatok létrehozását és fejlesztését támogatja, lehetőséget teremtve az érdekelt felek közötti együttműködésre, valamint a sport és a testmozgás különböző területeivel kapcsolatos ismeretek és know-how cseréjére és átadására. A fokozottabb együttműködésnek – a testmozgás hiányából fakadó társadalmi és gazdasági költségek csökkentése révén – különösen az európai humán tőkében rejlő lehetőségek kialakítása terén lesznek kedvező hatásai.

A program olyan tevékenységeket, együttműködéseket és eszközöket támogat, amelyek megfelelnek az Európa 2020 stratégia és annak kiemelt kezdeményezései – például a Mozgásban az ifjúság és az Új készségek és munkahelyek menetrendje – célkitűzéseinek. A program a nyitott koordinációs módszerek révén az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszere és az EU ifjúsági stratégiája által követett célkitűzések megvalósításához is hozzájárul.

A tudásba, a készségekbe és a kompetenciákba való befektetés – azáltal, hogy Európában és Európán kívül is elősegíti a növekedést, a méltányosságot, a jólétet és a társadalmi befogadást – az egyének, az intézmények, a szervezetek és a társadalom egészének javát szolgálja.

Az Erasmus+ pályázati útmutató az Európai Bizottság által elfogadott Erasmus+ éves munkaprogramnak megfelelően készült, ezért az elkövetkezendő években elfogadásra kerülő munkaprogramokban meghatározott prioritásoknak és cselekvési irányvonalaknak megfelelően sor kerülhet az útmutató felülvizsgálatára. A pályázati útmutatóban foglaltak végrehajtása a költségvetési hatóság által az adott év költségvetésének elfogadását követően a költségvetési tervezetben meghatározott előirányzatok rendelkezésre állásától vagy az ideiglenes tizenkettedek rendszerétől is függ.

A múltbeli tapasztalatok felhasználása, előretekintés a jövőbe

Az Erasmus+ program az elmúlt több mint 25 év európai oktatási, képzési és ifjúságügyi programjainak eredményeire épül, amelyek az európai és a nemzetközi együttműködés dimenziójára egyaránt kiterjednek. Az Erasmus+ a 2007–2013 közötti időszakban a Bizottság által végrehajtott alábbi európai programok összevonásával jött létre:

 • Az egész életen át tartó tanulás programja
 • A fiatalok lendületben program
 • Az Erasmus Mundus program
 • Tempus
 • Alfa
 • Edulink
 • Az iparosodott országokkal folytatott felsőoktatási együttműködési programok

Ezek a programok a felsőoktatás (annak nemzetközi dimenzióját is beleértve), a szakképzés, a közoktatás, a felnőttképzés és az ifjúságügy (annak nemzetközi dimenzióját is beleértve) terén folytatott tevékenységeket támogatják.

Az Erasmus+ célja, hogy az oktatás, a képzés és az ifjúságügy különböző területeit érintő szinergiák és a kölcsönösen egymást ösztönző együttműködés támogatásával, a különböző cselekvések és projektformák közötti mesterséges határok felszámolásával, új ötletek támogatásával, a munka és a civil társadalom világából érkező új szereplők megszólításával, valamint új együttműködési formák ösztönzésével túlmutasson ezeken a programokon.

Ezért alapvető jelentőségű volt, hogy a program széles körben ismert és elismert elnevezést kapjon. A program keretében támogatott cselekvésekkel és tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás során ezért mindenekelőtt az „Erasmus+” elnevezés használandó. Annak érdekében azonban, hogy a korábbi programok résztvevői és kedvezményezettjei segítséget kapjanak az Erasmus+ programban való eligazodáshoz, kommunikációs célra és a programmal kapcsolatos információk terjesztése céljából az egyes ágazatokhoz kapcsolódó tevékenységek tekintetében az általános „Erasmus+” elnevezésen kívül a következő elnevezések is használhatók:

 • „Erasmus+: Comenius”, a programnak kizárólag a közoktatás területéhez kapcsolódó tevékenységei vonatkozásában;
 • „Erasmus+: Erasmus”, a programnak kizárólag a felsőoktatás területéhez kapcsolódó és a programországoknak szánt tevékenységei vonatkozásában;
 • „Erasmus+: Erasmus Mundus”, az Erasmus Mundus közös mesterképzések vonatkozásában;
 • „Erasmus+: Leonardo da Vinci”, a programnak kizárólag a szakképzés területéhez kapcsolódó tevékenységei vonatkozásában;
 • „Erasmus+: Grundtvig”, a programnak kizárólag a felnőttkori tanulás területéhez kapcsolódó tevékenységei vonatkozásában;
 • „Erasmus+: Fiatalok lendületben”, a programnak kizárólag a fiatalok nem formális és informális tanulásához kapcsolódó tevékenységei vonatkozásában;
 • „Erasmus+: Jean Monnet”, a programnak kizárólag az európai uniós tanulmányok területéhez kapcsolódó tevékenységei vonatkozásában;
 • „Erasmus+: Sport”, a programnak kizárólag a sport területéhez kapcsolódó tevékenységei vonatkozásában.