Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Dio A: Opće informacije o programu Erasmus+

Erasmus+ je program EU-a u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. – 2020.1. Područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta mogu znatno pridonijeti rješavanju glavnih društveno-gospodarskih izazova s kojima će se Europa suočavati do kraja desetljeća te provedbi europskog političkog programa za rast, radna mjesta, jednakost i socijalno uključivanje.

Borba protiv visoke nezaposlenosti – osobito među mladima – jedna je od najhitnijih zadaća europskih vlada. Previše mladih ljudi prerano napušta školovanje pa postoji rizik da će ostati nezaposleni i društveno marginalizirani. Ista opasnost prijeti i velikom broju odraslih niskokvalificiranih radnika. Tehnologije mijenjaju način funkcioniranja društva i potrebno je osigurati da se one iskoriste na najbolji mogući način. Poduzeća u EU-u moraju postati konkurentnija zahvaljujući talentu i inovacijama.

Europi su potrebna kohezivnija društva i društva s većom uključenosti koja omogućavaju građanima da imaju aktivnu ulogu u demokratskom životu. Obrazovanje, osposobljavanje, rad s mladima i sport ključna su područja za promicanje zajedničkih europskih vrijednosti, poticanje društvene integracije, poboljšanje međukulturnog razumijevanja i osjećaja pripadnosti zajednici te za sprečavanje nasilne radikalizacije. Erasmus+ djelotvoran je instrument za promicanje uključenosti osoba koje dolaze iz nepovoljnih sredina, uključujući novopridošle migrante.

Drugi se izazov odnosi na razvoj društvenog kapitala među mladima, osnaživanje mladih i na njihovu sposobnost da aktivno sudjeluju u društvu, u skladu s odredbama Ugovora iz Lisabona o „poticanju sudjelovanja mladih ljudi u demokratskom životu u Europi”. Ti se problemi mogu rješavati i neformalnim aktivnostima učenja čiji je cilj jačanje vještina i sposobnosti mladih i njihova aktivnoga građanstva. Osim toga, organizacijama mladih i osobama koje rade s mladima potrebno je omogućiti prilike za osposobljavanje i suradnju radi razvoja njihove stručnosti i europske dimenzije rada s mladima.

Uspješnim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te politikama za mlade građanima se pružaju vještine koje su potrebne na tržištu rada i u gospodarstvu, a istodobno im se omogućava da imaju aktivnu ulogu u društvu i ostvare osobno ispunjenje. Reformama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih ostvaruje se veći napredak u ostvarenju tih ciljeva na temelju zajedničke vizije između donositelja politika i dionika, čvrstih dokaza i suradnje u različitim područjima i na različitim razinama.

Svrha je programa Erasmus+ poduprijeti nastojanja zemalja sudionica programa da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog talenta i društvene imovine iz perspektive cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Programom se pružaju i veće prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim zemljama, posebno u područjima visokog obrazovanja i mladih.

U skladu s jednim od novih elemenata koji su uvedeni u Ugovor iz Lisabona, programom Erasmus+ podupiru se i aktivnosti namijenjene razvoju europske dimenzije u sportu promicanjem suradnje između tijela nadležnih za sport. Programom se promiču stvaranje i razvoj europskih mreža, omogućivanje prilika za suradnju među dionicima te razmjena i prenošenje znanja i umijeća u različitim područjima povezanima sa sportom i tjelesnom aktivnošću. Pojačana suradnja u okviru programa imat će pozitivne učinke na razvoj potencijala europskoga ljudskog kapitala jer će pridonijeti smanjenju socijalnih i gospodarskih troškova tjelesne neaktivnosti.

Programom se podupiru mjere, suradnja i alati koji su u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. i njezinim vodećim inicijativama, kao što su Mladi u pokretu i Program za nove vještine i radna mjesta. Programom se pridonosi i postizanju ciljeva Strateškog okvira za obrazovanje i osposobljavanje za europsku suradnju u područjima obrazovanja i osposobljavanja te Europske strategije za mlade s pomoću otvorenih metoda koordinacije.

To ulaganje u znanje, vještine i kompetencije bit će važno za pojedince, ustanove, organizacije i društvo u cjelini jer će se njime pridonijeti rastu i osiguranju jednakosti, blagostanja i socijalnog uključivanja u Europi i izvan nje.

Programski vodič Erasmus+ sastavljen je u skladu s godišnjim Planom rada programa Erasmus+ koji je donijela Europska komisija, stoga ga se može izmijeniti kako bi odrazio prioritete i mjere utvrđene u planovima rada donesenima narednih godina. Provedba ovog Vodiča podliježe i raspoloživosti sredstava predviđenih nacrtom proračuna nakon što proračunsko tijelo donese proračun za određenu godinu ili kako je predviđeno sustavom privremenih dvanaestina.

 

Nastavljanje na prethodno iskustvo, usmjerenost prema budućnosti

Program Erasmus+ nastavlja se na postignuća ostvarena tijekom više od 25 godina provedbe europskih programa u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih te obuhvaća dimenziju suradnje unutar Europe i međunarodne suradnje. Erasmus+ rezultat je integracije sljedećih europskih programa koje je Komisija provodila u razdoblju 2007. – 2013.:

 • Program za cjeloživotno učenje
 • program Mladi na djelu
 • program Erasmus Mundus
 • Tempus
 • Alfa
 • Edulink
 • programi suradnje s industrijaliziranim zemljama u području visokog obrazovanja.

Tim su se programima podupirale aktivnosti u područjima visokog obrazovanja (uključujući njegovu međunarodnu dimenziju), strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja, obrazovanja odraslih i mladih (uključujući njihovu međunarodnu dimenziju).

Programom Erasmus+ nastoji se ostvariti više nego tim programima promicanjem sinergija i uzajamnog poticanja u različitim područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih, uklanjanjem umjetnih granica između različitih aktivnosti i vrsta projekata, razvojem novih ideja, privlačenjem novih dionika iz poslovnog svijeta i civilnog društva te poticanjem novih oblika suradnje.

Stoga je od ključne važnosti povezati taj program sa snažnim brendom koji je posvuda prepoznatljiv. Zbog toga će se o svim aktivnostima i djelovanju koji se podupiru u okviru programa ponajprije morati priopćavati upotrebom oznake „Erasmus+”. Međutim, kako bi se sudionicima i korisnicima bivših programa pomoglo da se snađu u programu Erasmus+, za potrebe komuniciranja i širenja, za aktivnosti usmjerene na određeni sektor, uz zajedničku oznaku „Erasmus+” mogu se upotrebljavati i sljedeći nazivi:

 • „Erasmus+: Comeniusˮ, za aktivnosti programa koje su isključivo povezane s područjem školskog obrazovanja
 • „Erasmus+: Erasmusˮ, za aktivnosti programa koje su isključivo povezane s područjem visokog obrazovanja i usmjerene na zemlje sudionice programa
 • „Erasmus+: Erasmus Mundusˮ, za združene diplomske studije Erasmus Mundus
 • „Erasmus+: Leonardo da Vinciˮ, za aktivnosti programa koje su isključivo povezane s područjem strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • „Erasmus+: Grundtvigˮ, za aktivnosti programa koje su isključivo povezane s područjem obrazovanja odraslih
 • „Erasmus+: Mladi na djelu”, za aktivnosti programa koje su isključivo povezane s područjem neformalnog i informalnog učenja mladih
 • „Erasmus+: Jean Monnetˮ, za aktivnosti programa koje su isključivo povezane s područjem studija o Europskoj uniji
 • „Erasmus+: Sportˮ, za aktivnosti programa koje su isključivo povezane s područjem sporta.