Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

I slutändan är det Europeiska kommissionen som ansvarar för driften av programmet Erasmus+. Kommissionen förvaltar budgeten och fastställer kontinuerligt programmets prioriteringar, specifika mål och kriterier. Dessutom ger kommissionen vägledning och övervakar genomförandet, uppföljningen och utvärderingen på europeisk nivå av programmet. Europeiska kommissionen har också det övergripande ansvaret för att övervaka och samordna de organisationer som ansvarar för genomförandet av programmet på nationell nivå.

På europeisk nivå är det Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur (nedan kallat Centrala programkontoret) som ansvarar för genomförandet av de centraliserade insatserna i programmet Erasmus+. Centrala programkontoret har ansvar för förvaltningen under hela livscykeln för dessa projekt, från marknadsföring av programmen, analys av bidragsansökningar, övervakning av projekt på plats, fram till spridning av projektets och programmets resultat. Det ska också gå ut med särskilda utlysningar för vissa av de insatser inom programmet som inte omfattas av den här handledningen.

Europeiska kommissionen ansvarar också, främst genom Centrala programkontoret, för att

 • genomföra undersökningar inom de områden som får stöd genom programmet,
 • bedriva forskning och evidensbaserad verksamhet via Eurydice-nätverket,
 • öka programmets synlighet och systempåverkan genom aktiviteter för att sprida och använda programmets resultat,
 • se till att de organ och nätverk som får stöd genom programmet Erasmus+ förvaltas och finansieras avtalsenligt,
 • administrera anbudsinfordringar för att tillhandahålla tjänster inom ramen för programmet.

 

De nationella programkontoren

Programmet Erasmus+ genomförs främst genom indirekt förvaltning, vilket innebär att Europeiska kommissionen delegerar genomförandeuppgifter till de nationella kontoren. Syftet är att Erasmus+ ska ligga så nära bidragsmottagarna som möjligt och kunna anpassas efter de många olika nationella systemen för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor. Därför har varje programland utsett ett eller flera nationella kontor (kontaktuppgifter hittar du i bilaga IV till den här handledningen). Dessa nationella kontor marknadsför och genomför programmet på nationell nivå och fungerar som länk mellan Europeiska kommissionen och de deltagande organisationerna på lokal, regional och nationell nivå. Deras uppdrag är att

 • tillhandahålla lämplig information om programmet Erasmus+,
 • tillämpa ett rättvist och öppet urvalsförfarande för de projektansökningar som ska finansieras i deras land,
 • granska och utvärdera programmets genomförande i sitt land,
 • ge sökande och deltagande organisationer stöd under projektets hela löptid,
 • samarbeta effektivt med nätverket för alla nationella organ och med Europeiska kommissionen,
 • skapa synlighet för programmet,
 • främja spridning och användning av programmets resultat på lokal och nationell nivå.

Dessutom är de nationella kontoren viktiga som förmedlare när det gäller den kvalitativa utvecklingen av programmet Erasmus+ genom att

 • bedriva verksamhet – utöver uppgifterna i samband med hanteringen av projektets livscykel – som stöder ett kvalitativt genomförande av programmet och leder till utveckling av politiken inom de områden som får stöd av programmet,
 • stödja nya deltagare och missgynnade målgrupper för att avlägsna hindren för att delta fullt ut i programmet,
 • sträva efter samarbete med externa organ för att öka programmets effekt i sitt land.

De nationella kontorens stödjande verksamhet syftar till att vägleda programmets användare genom alla faser, från den första kontakten med programmet vidare till ansökningsprocessen och genomförandet av projektet fram till den slutliga utvärderingen. Denna princip står inte i strid med kravet på rättvisa och öppenhet i urvalsförfaranden. I stället bygger den på tanken att vissa av målgrupperna för programmet måste få mer stöd genom rådgivning, vägledning, granska och handledning som är anpassad efter deras behov för att det ska gå att garantera lika möjligheter för alla.