Kazalo
Iskanje po vodniku

Evropska komisija

Evropska komisija je dokončno odgovorna za delovanje programa Erasmus+. Neprekinjeno upravlja proračun in določa prednostne naloge, cilje in merila za Program. Poleg tega vodi in spremlja splošno izvajanje, nadaljnje spremljanje in vrednotenje Programa na evropski ravni. Evropska komisija je prav tako v celoti odgovorna za nadziranje in koordinacijo struktur, ki so odgovorne za izvajanje Programa na nacionalni ravni.

Na evropski ravni je za izvajanje centraliziranih ukrepov programa Erasmus+ odgovorna Izvajalska agencija Evropske komisije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljevanju: Izvajalska agencija). Izvajalska agencija je odgovorna za celotni življenjski cikel upravljanja teh projektov, od promocije Programa, analize vlog za nepovratna sredstva, spremljanja projektov na kraju samem do razširjanja rezultatov projekta in Programa. Odgovorna je tudi za objavo posebnih razpisov za zbiranje predlogov, povezanih z nekaterimi ukrepi Programa, ki niso zajeti v ta vodnik

Evropska komisija je zlasti prek Izvajalske agencije odgovorna tudi za:

 • izvajanje študij na področjih, ki jih podpira Program;
 • izvajanje raziskav in aktivnosti, ki temeljijo na dejstvih, prek omrežja Eurydice;
 • krepitev prepoznavnosti in sistemskega učinka Programa z razširjanjem in uporabo rezultatov Programa;
 • zagotavljanje pogodbenega upravljanja in financiranja organov ter omrežij, ki jih podpira program Erasmus+;
 • upravljanje povabil k oddaji ponudb za zagotavljanje storitev v okviru Programa.

 

Nacionalne agencije

Program Erasmus+ se izvaja predvsem s posrednim upravljanjem, kar pomeni, da Evropska komisija zaupa naloge izvrševanja proračuna nacionalnim agencijam; razlog za ta pristop je, da se Erasmus+ čim bolj približa upravičencem in prilagodi raznolikosti nacionalnih sistemov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. V ta namen je vsaka država Programa imenovala eno ali več nacionalnih agencij (za kontaktne podatke glej Prilogo IV k temu vodniku). Te nacionalne agencije spodbujajo in izvajajo Program na nacionalni ravni ter delujejo kot vezni člen med Evropsko komisijo in sodelujočimi organizacijami na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Njihova naloga je:

 • zagotavljati ustrezne informacije o programu Erasmus+;
 • voditi pravičen in pregleden postopek izbora za vloge projektov, ki bodo prejele sredstva v njihovi državi;
 • spremljati in oceniti izvajanje Programa v svoji državi;
 • zagotavljati podporo prijaviteljem projektov in sodelujočim organizacijam med celotnim življenjskim ciklom projekta;
 • učinkovito sodelovati z omrežjem vseh nacionalnih agencij in Evropsko komisijo;
 • zagotoviti prepoznavnost Programa;
 • spodbujati razširjanje in uporabo rezultatov Programa na lokalni in nacionalni ravni.

Nacionalne agencije imajo tudi pomembno vlogo posredniške strukture za kakovostni razvoj programa Erasmus+ tako, da:

 • izvajajo aktivnosti – zunaj okvira nalog upravljanja življenjskega cikla projekta –, ki podpirajo kakovostno izvajanje Programa in/ali spodbujajo razvoj politik na področjih, podprtih s Programom;
 • zagotavljajo podporni pristop za nove udeležence in ciljne skupine z manj priložnostmi, da odstranijo ovire za polno udeležbo v Programu;
 • si prizadevajo za sodelovanje z zunanjimi organi, da bi okrepile učinek Programa v svoji državi.

Cilj pristopa na podlagi podpore nacionalnih agencij je voditi uporabnike Programa v vseh fazah, od prvega stika s Programom, med postopkom oddaje vloge in do uresničenja projekta ter končnega ocenjevanja. To načelo ni v nasprotju s pravičnostjo in preglednostjo postopkov izbora. Temelji namreč na ideji, da je treba za zagotovitev enakih priložnosti za vse ponuditi več pomoči nekaterim ciljnim skupinam Programa z nasveti, svetovanjem, spremljanjem in sistemi mentorstva, ki so prilagojeni njihovim potrebam.