Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+. Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό και θέτει προτεραιότητες, στόχους και κριτήρια για το πρόγραμμα σε συνεχή βάση. Επιπλέον, παρέχει καθοδήγηση και παρακολουθεί τη γενική εφαρμογή, τη συνέχεια που δίδεται και την αξιολόγηση του προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει επίσης την τελική ευθύνη για την εποπτεία και τον συντονισμό των δομών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Εκτελεστικός Οργανισμός) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των κεντρικών δράσεων του προγράμματος Erasmus+. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός είναι αρμόδιος για τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής των εν λόγω σχεδίων, από την προώθηση του προγράμματος, την ανάλυση των αιτήσεων επιχορήγησης, την επιτόπια παρακολούθηση των σχεδίων, ως τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου και του προγράμματος. Είναι επίσης αρμόδιος για την προκήρυξη ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σχετικά με ορισμένες δράσεις του προγράμματος που δεν καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού, είναι επίσης αρμόδια για τα εξής:

 • διενέργεια μελετών στους τομείς που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα·
 • διενέργεια έρευνας και δραστηριοτήτων βάσει στοιχείων στο πλαίσιο του δικτύου Ευρυδίκη (Eurydice)·
 • βελτίωση της προβολής και της συστημικής επίδρασης του προγράμματος μέσω δραστηριοτήτων διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος·
 • διασφάλιση της συμβατικής διαχείρισης και χρηματοδότησης των φορέων και των δικτύων που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα Erasmus+·
 • διαχείριση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

 

Οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες

Η εκτέλεση του προγράμματος Erasmus+ πραγματοποιείται κυρίως στο πλαίσιο Έμμεσης Διαχείρισης, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού στις Εθνικές Μονάδες· το σκεπτικό αυτής της προσέγγισης είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εγγύτητα του Erasmus+ με τους δικαιούχους του και η προσαρμογή στην πολυμορφία των εθνικών συστημάτων για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε χώρα του προγράμματος έχει ορίσει έναν ή περισσότερους εθνικούς οργανισμούς (για τα στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στο παράρτημα IV του παρόντος οδηγού). Οι εν λόγω Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες προωθούν και υλοποιούν το πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο και ενεργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συμμετεχόντων οργανισμών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • παροχή κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+·
 • διαχείριση μιας δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας επιλογής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων στη χώρα τους·
 • παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος στη χώρα τους·
 • παροχή στήριξης σε αιτούντες και συμμετέχοντες οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχεδίων·
 • αποτελεσματική συνεργασία με το δίκτυο όλων των Εθνικών Μονάδων/ Εθνικών Υπηρεσιών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
 • διασφάλιση της προβολής του προγράμματος·
 • προώθηση της διάδοσης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως ενδιάμεσες δομές για την ποιοτική ανάπτυξη του προγράμματος Erasmus+ μέσω:

 • της διεξαγωγής δραστηριοτήτων - εκτός των καθηκόντων διαχείρισης του κύκλου ζωής του σχεδίου- για τη στήριξη της ποιοτικής εφαρμογής του προγράμματος και/ή την προώθηση των εξελίξεων σε επίπεδο πολιτικής στους τομείς που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα·
 • της παροχής στήριξης στους νεοεισερχόμενους και τις περισσότερο ευπαθείς ομάδες-στόχους με σκοπό την άρση των εμποδίων ως προς την πλήρη συμμετοχή στο πρόγραμμα·
 • της επιδίωξης συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος στη χώρα τους.

Η προσέγγιση παροχής υποστήριξης που ακολουθούν οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες στοχεύει στην καθοδήγηση των χρηστών του προγράμματος σε όλα τα στάδια, από την πρώτη επαφή με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αίτησης έως την υλοποίηση του σχεδίου και την τελική αξιολόγηση. Η εν λόγω αρχή δεν είναι ασύμβατη με τον δίκαιο και διαφανή χαρακτήρα των διαδικασιών επιλογής. Αντίθετα, βασίζεται στη λογική ότι για την εγγύηση ίσων ευκαιριών για όλους, είναι ανάγκη να παρασχεθεί μεγαλύτερη βοήθεια σε ορισμένες ομάδες-στόχους του προγράμματος, μέσω συστημάτων παροχής συμβουλών, προσανατολισμού και καθοδήγησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.