Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Vilka andra organ deltar i genomförandet av programmet?

Utöver de organ som anges ovan bidrar följande organisationer med kompletterande sakkunskap till genomförandet av programmet Erasmus+:

Eurydikenätverket

Eurydikenätverket är främst inriktat på hur de europeiska utbildningssystemen är strukturerade och organiserade på alla nivåer och ska bidra till en bättre ömsesidig förståelse av systemen i Europa. Det tar fram jämförande analyser på europeisk nivå och nationell specifik information inom utbildning och ungdomsfrågor till dem som är ansvariga för utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa, vilket underlättar beslutsfattandet.

Eurydikenätverket producerar en stor mängd information, bland annat

 • detaljerade beskrivningar och översikter av nationella utbildningssystem (nationella utbildningssystem och nationell utbildningspolitik),
 • jämförande tematiska rapporter om olika frågor av unionsintresse (tematiska rapporter),
 • indikatorer och statistik (nyckeldata), och
 • en serie med fakta- och sifferuppgifter om utbildning, t.ex. nationella utbildningsstrukturer, uppläggning av läsåret, jämförelser av lärarlöner och obligatorisk undervisningstid i olika länder samt utbildningsnivåer (fakta- och sifferuppgifter).

Nätverket består av en central samordningsenhet vid EU:s programkontor och nationella enheter i alla programländer som deltar i Erasmus+ samt Albanien, Bosnien-Hercegovina och Montenegro.

Du hittar mer information på webbplatsen för EU:s programkontor.

 

Nationellt kontaktnätverk för wikin för ungdomsfrågor

I enlighet med EU:s ungdomsstrategi och målet att förbättra kunskapen om ungdomsfrågor i Europa ges ekonomiskt stöd till nationella strukturer som bidrar till wikin för ungdomsfrågor. Wikin är ett interaktivt verktyg med sammanhängande, uppdaterad och användbar information om ungdomars situation i Europa och om den nationella ungdomspolitiken.

Nationella myndigheter utser organ i programländerna som får ekonomiskt stöd för att sammanställa landsspecifik information, jämförbara landsbeskrivningar och indikatorer som bidrar till en bättre ömsesidig förståelse för ungdomssystemen och ungdomspolitiken i Europa.

 

Stödtjänster för e-Twinning

E-twinning är en gemenskap för förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare på en säker plattform som endast är tillgänglig för lärare som kontrollerats av nationella myndigheter. Deltagarna kan delta i många olika aktiviteter. De kan t.ex. genomföra projekt med andra skolor och klassrum, diskutera med kolleger och knyta yrkesmässiga kontakter och delta i olika former av kompetensutveckling (både på internet och genom fysiska möten) e-twinning finansieras inom programområde 2 i Erasmus+. Sedan lanseringen 2005 har över 570 000 lärare i över 190 000 skolor registrerat sig och nästan 75 000 projekt ägt rum i programländerna.

Lärare och skolor som deltar i e-twinning-verksamhet får stöd genom sina nationella stödcentrum. Dessa är organisationer som har utsetts av de behöriga nationella myndigheterna. De bistår skolorna under registreringsprocessen, arbetet med att hitta partner och projektverksamheten, marknadsför insatsen, delar ut priser och kvalitetsmärken och anordnar kompetensutvecklingsaktiviteter för lärare.

De nationella stödcentrumen samordnas av en central stödtjänst som också ansvarar för utvecklingen av internetplattformen för e-twinning och kompetensutvecklingsverksamhet för lärare på europeisk nivå.

En lista över alla tjänster och ytterligare information finns på: https://www.etwinning.net/sv/pub/contact.htm

 

School Education Gateway

School Education Gateway är Europas internetplattform för skolutbildning och finns idag på 23 EU-språk. Den ska ge lärare allt de behöver i form av t.ex. information, lärande och yrkesutveckling, kollegialt stöd och nätverk, samarbetsprojekt, möjlighet till utbyten och inblick i politiska frågor School Education Gateway riktar sig inte bara till lärarkåren utan till alla som deltar i insatser inom Erasmus+. Det kan vara t.ex. skolor och andra aktörer och organisationer på utbildningsområdet, beslutsfattare och nationella myndigheter, icke-statliga organisationer, företag.  

Eftersom det är en offentlig webbplats kan alla ta del av den på internet (dvs. även från länder utanför EU). Den stora räckvidden väntas leda till en starkare koppling mellan politik och praktik inom europeisk skolutbildning, samt hjälpa till att främja en politik som bygger på vad som faktiskt försiggår ute i skolorna och vad som behövs ute på arbetsmarknaden.

School Education Gateway innehåller många olika resurser, t.ex. god praxis från europeiska projekt, månatliga blogginlägg och videointervjuer med europeiska utbildningsexperter, internetkurser för lärare som ska hjälpa lärare att hantera aktuella problem i klassrummen, resurser i form av undervisningsmaterial, handledningar och en europeisk verktygslåda för skolor, information om skolpolitik, aktuella nyheter och evenemang. Plattformen innehåller verktyg som ska hjälpa lärare och skolpersonal att hitta utbildningar och möjligheter till utbyten som bidrar till yrkesutveckling (t.ex. kurser på plats, jobbskuggning och undervisningsuppdrag) och som kan finansieras inom programområde 1:

 • Erasmus+ kurskatalog (för traditionell klassrumsundervisning),
 • Erasmus+ möjligheter till utbyten (för utbyten för lärare inom programområde 1).

Mer information: https://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/index.htm

 

Epale

Webbplattformen för vuxnas lärande i Europa – som kallas Epale – är ett initiativ från Europeiska kommissionen som finansieras genom programmet Erasmus+. Den är öppen för såväl lärare, utbildare och volontärarbetare som beslutsfattare, forskare, medier och akademiker som är engagerade i vuxnas lärande.

Plattformen erbjuder interaktiva nätverk som ger användarna möjlighet att knyta kontakter med andra i hela Europa, inleda diskussioner och utbyta goda exempel. Bland Epales många verktyg och resurser finns några som är särskilt intressanta för (potentiella) bidragsmottagare inom Erasmus+. Följande är några exempel:

 • En kalender över kurser och evenemang som kan användas för att
 • underlätta för bidragsmottagare inom programområde 1 att hitta möjligheter till utbyten
 • sprida information om kurser och evenemang som anordnas inom programområde 2.
 • Ett sökverktyg för att hitta samarbetspartner för att starta ett EU-finansierat projekt eller för att hitta eller erbjuda möjligheter till jobbskuggning.
 • Praktikgemenskaper är ytterligare en möjlighet att komma i kontakt med personer och organisationer med liknande intressen.
 • Samarbetsrum där projektpartner kan utveckla sitt projekt i en säker miljö.
 • Ett resurscentrum där bidragsmottagare för ett projekt kan hänvisa till artiklar, rapporter, handböcker och annat material som sammanställts inom projektet eller av organisationen, vilket därmed utgör ytterligare en möjlighet att sprida detta material.
 • En blogg där projektdeltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter eller ladda upp filmer där de presenterar sina resultat på ett informellt och dynamiskt sätt.

De som mottar EU-finansiering för ett projekt uppmuntras att informera om sin verksamhet och sina resultat på plattformen genom blogginlägg, nyheter, evenemang och andra typer av aktiviteter.

Epale har genomförts av en central supporttjänst och ett nätverk av nationella supporttjänster i programländerna, som ansvarar för att hitta intressant information och uppmuntra intressenterna att använda och bidra till plattformen. Epale finns på https://ec.europa.eu/epale/sv/home-page.

 

Nationella Erasmuskontor

I de berörda partnerländerna (västra Balkan, östra och södra Medelhavsländerna, Ryssland och Centralasien) ger de nationella Erasmuskontoren stöd till kommissionen, EU:s programkontor och de lokala myndigheterna i genomförandet av programmet Erasmus+. I dessa länder är Erasmuskontoren kontaktpunkter för de intressenter som deltar i programmet Erasmus+ inom högre utbildning. De bidrar till att öka kunskapen om, synligheten för, relevansen hos, effektiviteten i och effekten för den internationella dimensionen i Erasmus+.

De nationella Erasmuskontoren ansvarar för att

 • tillhandahålla information om Erasmusverksamhet inom högre utbildning som är öppen för deltagande i deras länder
 • ge råd och stöd till potentiella sökande
 • övervaka Erasmusprojekt
 • samordna den lokala gruppen av experter på högskolereformer
 • övervaka uppföljningen av Tempus IV-programmet (2007–2013)
 • bidra till undersökningar och evenemang
 • stödja den politiska dialogen
 • upprätthålla kontakter med de lokala myndigheterna och EU-delegationerna
 • följa den politiska utvecklingen inom högre utbildning i sitt land.

AVS-sekretariatet

I aktuella partnerländer (s.k. AVS-länder) genomförs vissa programområden i nära samarbete med kommittén av ambassadörer från gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet som representeras av AVS-sekretariatet.

Erasmus+: Virtuellt utbyte

Erasmus+ Virtuellt utbyte ger unga människor från båda sidor av Medelhavet möjlighet att ta del i en interkulturell dialog och förbättra sina färdigheter med hjälp av nätbaserade lärandeverktyg. Det utvidgar Erasmus+-programmets räckvidd och omfattning genom att komplettera den traditionella fysiska mobiliteten. Erasmus+ Virtuellt utbyte genomförs i samverkan med universitet och ungdomsorganisationer för att nå ut till unga människor, ungdomsledare, studenter och akademiker från de 34 programländerna samt de 10 partnerländerna i det södra medelhavsområdet (Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina1, Syrien och Tunisien).

Virtuella utbyten är onlinedialoger som oftast äger rum inom ramen för formella eller icke-formella utbildningsprogram och erkänns var som helst. Alla debatter modereras av utbildade diskussionsledare (facilitators) som följer en överenskommen uppförandekod. Genom att logga in på en säker videokonferensplattform kan unga människor träffas i små grupper för att diskutera sociala, globala eller privata frågor. Målet är att utveckla ens förmåga till självreflektion, aktivt lyssnande, respekt, och kritiskt tänkande. Genom dessa dialoger förbättras dessutom ens anställbarhetsfärdigheter, då det ställs krav på effektiv kommunikation och samarbeten som överbryggar skillnader.

Erasmus+ Virtuellt utbyte utbildar dessutom ungdomsledare och universitetsprofessorer till att utveckla virtuella utbytesprojekt tillsammans med samarbetspartner från andra länder för att få unga människor från olika kulturer att komma i kontakt med varandra. Kursledare för Mooc-kurser (Massive Open Online Courses) kan också få hjälp av projektet med att utveckla en virtuell utbyteskomponent som de kan infoga i sina program.

All information finns på: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

Nätverk av experter på högskolereformer

I de berörda partnerländerna (västra Balkan, östra och södra Medelhavsländerna, Ryssland och Centralasien) utgör de nationella grupperna av experter på högskolereformer en reserv av sakkunskap för de lokala myndigheterna och intressenterna när det gäller att främja reformer och bidra till ytterligare framsteg inom den högre utbildningen. De deltar i den politiska utvecklingen inom högre utbildning i sina respektive länder. Nätverkets verksamhet baseras på kollegiala kontakter. Varje nationell grupp består av fem till femton medlemmar. Experterna är sakkunniga inom högre utbildning (t.ex. rektorer, vicerektorer, dekaner, forskare i högre befattning, tjänstemän med ansvar för internationella relationer och studenter).

Experterna på högskolereformer har bland annat i uppdrag att stödja

 • politisk utveckling i sina respektive länder genom att stödja modernisering, reformprocesser och strategier inom högre utbildning, i nära kontakt med de berörda lokala myndigheterna
 • politisk dialog med EU inom högre utbildning
 • utbildnings- och rådgivningsverksamhet för lokala intressenter, särskilt lärosäten och deras personal
 • Erasmusprojekt (särskilt de som genomförs inom ramen för insatsen för kapacitetsuppbyggnad) genom att sprida deras resultat, framför allt goda exempel och innovativa initiativ och använda dessa för utbildningsändamål.

 

Euroguidance-nätverket

Euroguidance är ett europeiskt nätverk av nationella resurs- och informationscentrum. Alla Euroguidance-centrum har två gemensamma mål:

 • Att främja den europeiska dimensionen i vägledning om utbildning och yrkesutbildning.
 • Att tillhandahålla kvalitetsinformation om livslång studievägledning och om utbyten i avsikt att lära sig.

Den främsta målgruppen för Euroguidance är de som arbetar med vägledning och beslutsfattare från både utbildnings- och arbetsmarknadssektorn i alla europeiska länder. 

Mer information finns på http://euroguidance.eu/.

 

Nationella Europass-centrum

Europass arbetar för att hjälpa enskilda personer att presentera och dokumentera sina färdigheter och kvalifikationer på ett tydligt och öppet sätt i hela Europa. Detta initiativ underlättar kommunikationen mellan arbetssökande och arbetsgivare och även utbyten för arbetstagare och studenter.

I alla länder (EU- och EES-länderna plus Republiken Nordmakedonien, Turkiet och Serbien) finns ett nationellt Europass-centrum som samordnar all verksamhet som berör Europass-handlingar. Det är den första kontaktpunkten för alla personer eller organisationer som vill använda eller lära sig mer om Europass.

Mer information finns på: http://europass.cedefop.europa.eu/sv/about/national-europass-centres

 

Nationella samordningspunkter för den europeiska referensramen för kvalifikationer

De nationella samordningspunkterna för den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF NCP) stöder nationella myndigheter när det gäller att etablera nationella ramverk för kvalifikationer. Deras aktiviteter är inriktade på att

 • koppla nationella kvalifikationssystem till de europeiska referensnivåerna
 • koppla intyg, examensbevis och Europass-dokument som utfärdats av behöriga myndigheter till de korrekta EQF-nivåerna för kvalifikationer.

Mer information finns på: http://ec.europa.eu/ploteus

 

Nätverk av nationella referenspunkter för Eqavet

Eqavets nationella referenspunkter upprättas av nationella myndigheter och sammanför relevanta institutioner, arbetsmarknadens parter och alla berörda intressenter på nationell och regional nivå för att bidra till genomförandet av den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. De nationella referenspunkterna ska

 1. erbjuda aktivt stöd för genomförandet av Eqavets arbetsprogram
 2. ta konkreta initiativ för att främja fortsatt utveckling av Eqavet-ramverket i ett nationellt sammanhang
 3. stödja självskattning som ett kompletterande och effektivt sätt att kvalitetssäkra genom att mäta framgångsfaktorer och identifiera förbättringsområden
 4. säkerställa att information sprids på ett effektivt sätt till intressenter.

Mer information finns på: http://www.eqavet.eu/

 

Nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (Naric)

Naric-nätverket tillhandahåller information om erkännande av examensbevis och studieperioder i andra europeiska länder och ger även råd om utländska akademiska examina i det land där centrumet är etablerat. Naric-nätverket ger råd till alla som reser utomlands för att arbeta eller vidareutbilda sig, men även till institutioner, studenter, studievägledare, föräldrar, lärare och framtida arbetsgivare.

Europeiska kommissionen stöder Naric-nätverkets verksamhet genom utbyte av information och erfarenheter mellan länder, identifiering av goda exempel, jämförande analys av system och politik inom detta område, samt diskussion om och analys av frågor av gemensamt utbildningspolitiskt intresse.

Mer information finns på: www.enic-naric.net

 

Nätverk av nationella grupper av Ecvet-experter

De nationella grupperna av Ecvet-experter erbjuder en reserv av sakkunskap för att stödja genomförandet av det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (Ecvet). De främjar införandet, tillämpningen och användningen av Ecvet i programländerna och ger råd till behöriga organ och institutioner som är relevanta för vuxenutbildningsfrågor.

Mer information finns på:

 

Salto-resurscentrum

Syftet med Salto-resurscentrum är att bidra till att förbättra kvaliteten på och inverkan av projekt som finansieras av programmet Erasmus+.

UNGDOMSVERKSAMHET

Salto-centrumen bistår med expertis, resurser, information och utbildning i specifika områden inom ungdomsdomänen åt nationella kontor och övriga aktörer som arbetar med unga samt främjar erkännandet av icke-formellt och informellt lärande. Deras fokus är antingen tematiskt (deltagande och information, delaktighet och mångfald, utbildning och samarbete) eller geografiskt (länder i det östra partnerskapet och Ryssland, länder i det södra Medelhavsområdet, västra Balkan).

Salto-ungdomscentrumen har bland annat i uppgift att:

 • anordna kurser, studiebesök, forum, samarbeten och partnerskapsbyggande aktiviteter
 • utveckla och dokumentera utbildningsmetoder och utbildningsverktyg för arbete inom ungdomsområdet
 • ge en överblick över europeisk utbildningsverksamhet som finns tillgänglig för ungdomsledare genom den europeiska utbildningskalendern
 • ge ut praktiska publikationer och handböcker
 • tillhandahålla aktuell information om det europeiska arbetet inom ungdomsområdet
 • tillhandahålla en databas över utbildare och resurspersoner som arbetar inom ungdomsområdet och ungdomsutbildning
 • ackreditera de som deltar i volontärdelen av Erasmus+ i de partnerländer som gränsar till EU.
 • samordna införandet av ungdomspass – verktyget för att validera resultaten av icke-formellt och informellt lärande som sker inom ramen för ungdomsmobilitet och ungdomsinsatser.

UTBILDNING

Inom utbildningsområdet erbjuder Salto-centrumet en plattform för europeiska utbildningsinsatser som syftar till att förbättra Erasmus+-programmets kvalitet och inverkan på en systemisk nivå. Genom dessa insatser, såsom workshoppar, utbildningskurser, seminarier och partnerskapsbyggande aktiviteter utifrån Erasmus+-programmets prioritetsteman, kan intressenter bland annat utveckla sina organisationers förmåga att dra full nytta av Erasmus+-programmets möjligheter, dela med sig av de bästa rutinerna i Europa, hitta samarbetspartner eller öka sina projekts inverkan på europaomfattande nivå. Salto-utbildningscentrum bistår med expertis, resurser och information kring utbildningsmöjligheter åt intressenter och nationella kontor inom utbildningsområdet.

Mer information finns på: www.salto-youth.net och www.salto-et.net

Otlas – verktyg för att hitta partner

Ett av de verktyg som har utvecklats och drivs av Salto-ungdomsresurscentrumen är Otlas, ett centraliserat webbaserat verktyg för att hitta partnerorganisationer inom ungdomsfrågor.

Organisationerna kan registrera sina kontaktuppgifter och intresseområden i Otlas och även skapa partnerförfrågningar för projektidéer.

Mer information finns på: www.salto-youth.net/otlas eller www.otlas.eu

 

Nätverket Eurodesk

Nätverket Eurodesk erbjuder informationstjänster för unga och personer som arbetar med unga när det gäller europeiska möjligheter inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, samt ungas delaktighet i europeisk verksamhet.

Eurodesk-nätverket finns i alla programländer och samordnas på europeisk nivå av Eurodesks Brysselkontor. Nätverket besvarar frågor och ger information om finansiering, evenemang och publikationer. Det bidrar också till verksamheten på Europeiska ungdomsportalen.

Europeiska ungdomsportalen innehåller europeisk och nationell information och information om möjligheter som är av intresse för unga som bor, studerar och arbetar i Europa. Portalen innehåller information om åtta huvudteman, täcker 33 länder och är tillgänglig på 27 språk.

Du kan komma till Europeiska ungdomsportalen via http://europa.eu/youth/splash_sv

Du hittar mer information om Eurodesk på http://www.eurodesk.eu

 

 • 1. Denna beteckning ska inte uppfattas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte de enskilda medlemsstaternas ståndpunkt i frågan.