Kazalo
Iskanje po vodniku

Kateri drugi organi so vključeni v izvajanje programa?

Dodatno strokovno znanje za izvajanje programa Erasmus+ zagotavljajo poleg navedenih organov naslednje strukture:

Omrežje Eurydice

Omrežje Eurydice se usmerja predvsem v to, kako je izobraževanje v Evropi strukturirano in organizirano na vseh ravneh, njegov cilj pa je prispevati k boljšemu vzajemnemu razumevanju sistemov v Evropi. Za osebe, ki so odgovorne za sisteme izobraževanja in politike v Evropi, zagotavlja primerjalne analize na evropski ravni in informacije o posameznih državah na področju izobraževanja in mladine, ki pomagajo pri odločanju.

Omrežje Eurydice ustvarja obsežen vir informacij, na primer

 • podrobne opise in preglede nacionalnih sistemov izobraževanja (nacionalni sistemi izobraževanja in politike),
 • primerjalna tematska poročila, posvečena specifičnim temam v interesu skupnosti (tematska poročila),
 • kazalnike in statistike (nabor ključnih podatkov)
 • ter vrsto dejstev in številk v zvezi z izobraževanjem, kot so nacionalne strukture izobraževanja, šolski koledarji, primerjave učiteljskih plač ter zahtevanega časa učenja v posameznih državah in ravni izobrazbe (dejstva in številke).

Sestavljajo ga osrednja koordinatorska enota v Izvajalski agenciji in nacionalne enote s sedežem v vseh državah programa Erasmus+ ter v Albaniji, Bosni in Hercegovini in Črni gori.

Več informacij je na voljo na spletišču Izvajalske agencije.

Mreža nacionalnih korespondentov za mladinsko spletno platformo wiki

V skladu s strategijo EU za mlade in ciljem izboljšanja znanja o vprašanjih v zvezi z mladimi v Evropi je na voljo finančna podpora za nacionalne strukture, ki prispevajo k mladinski spletni platformi wiki, interaktivnega orodja, ki razumljivo in ažurno zagotavlja koristne informacije o položaju mladih v Evropi ter o nacionalnih mladinskih politikah.

Organom, ki jih imenujejo nacionalni organi in imajo sedež v državi Programa, je zagotovljena finančna podpora za ukrepe, ki jih izvedejo za pripravo informacij za posamezno državo, primerljivih opisov držav in kazalnikov, ki prispevajo k boljšemu vzajemnemu razumevanju sistemov na področju mladih in mladinskih politik v Evropi.

Svetovalne službe eTwinning

eTwinning je skupnost učiteljev, dejavnih v predšolski vzgoji ter osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, ki gostuje na varni platformi, do katere lahko dostopajo le učitelji, ki so jih odobrili nacionalni organi. Udeleženci lahko sodelujejo v številnih aktivnostih: lahko izvajajo projekte z drugimi šolami in učilnicami; lahko razpravljajo s kolegi in razvijajo poklicno mreženje; lahko se vključijo v različne priložnosti za poklicni razvoj (na spletu ali osebno) itd. eTwinning se financira v okviru ključnega ukrepa 2 programa Erasmus+. Od leta 2005, ko je začel delovati, se je registriralo več kot 570 000 učiteljev z več kot 190 000 šol, v državah Programa pa je bilo izvedenih skoraj 75 000 projektov.

Učiteljem in šolam, ki sodelujejo v projektih eTwinning, nudijo podporo nacionalne svetovalne službe (NSS). To so organizacije, ki jih imenujejo pristojni nacionalni organi. Šolam pomagajo med postopkom registracije, iskanjem partnerjev in izvajanjem projekta, spodbujajo ukrepe, podeljujejo nagrade in znake kakovosti ter organizirajo aktivnosti za poklicni razvoj učiteljev.

Nacionalne svetovalne službe koordinira centralna svetovalna služba (CSS), ki je odgovorna tudi za razvoj internetne platforme eTwinning in organizacijo aktivnosti za poklicni razvoj učiteljev na evropski ravni.

Seznam vseh služb in več informacij je na voljo na spletišču: https://www.etwinning.net/sl/pub/contact.htm.

School Education Gateway (SEG)

School Education Gateway je evropska spletna platforma za šolsko izobraževanje, ki je trenutno na voljo v 23 jezikih EU in je namenjena zagotavljanju vsega, kar učitelji potrebujejo na področju informacij, razvoja učenja in poklicnega razvoja, vzajemne pomoči in mreženja, priložnosti za sodelovalne projekte in mobilnost, vpogledov v politiko itd. Poleg skupnosti učiteljev so ciljni uporabniki te platforme tudi vse strani, ki sodelujejo v aktivnostih programa Erasmus+, na primer: šole ter drugi akterji in organizacije na področju izobraževanja; oblikovalci politike in nacionalni organi; nevladne organizacije; podjetja itd. 

Ker je to javno spletno mesto, je dostopno vsem uporabnikom interneta (tj. tudi tistim iz držav zunaj EU). Zaradi te široke dosegljivosti se pričakuje, da se bodo izboljšale povezave med politiko in prakso v evropskem šolskem izobraževanju, pripomogla pa naj bi tudi k spodbujanju politike na podlagi dejanskega dogajanja v šolah in potreb trga delovne sile.

School Education Gateway ponuja širok nabor vsebin, na primer dobre prakse iz evropskih projektov; mesečne spletne dnevnike in videoposnetke intervjujev s strokovnjaki na področju evropskega šolskega izobraževanja; spletne tečaje za učitelje za pomoč pri reševanju aktualnih izzivov v učilnici; vire, kot so učno gradivo, praktične vaje in Evropski komplet orodij za šole; informacije o politikah v šolskem izobraževanju; aktualne novice in dogodke itd. Ponuja posebna orodja, ki učiteljem in šolskemu osebju pomagajo pri iskanju priložnosti za usposabljanje in mobilnost za poklicni razvoj (tečaji na kraju samem, izobraževalni obisk na delovnem mestu, programi poučevanja itd.), ki se lahko financirajo v okviru ključnega ukrepa 1 programa Erasmus+:

 • orodje programa Erasmus+ „Katalog tečajev“ (za priložnosti za usposabljanje v živo);
 • orodje programa Erasmus+ „Priložnosti za izmenjavo“ (za mobilnost učiteljev v okviru ključnega ukrepa 1).

Več informacij: http://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/index.htm.

EPALE

Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) je pobuda Evropske komisije, financirana v okviru programa Erasmus+. Namenjena je učiteljem, vodjem usposabljanj in prostovoljcem, pa tudi oblikovalcem politik, raziskovalcem, medijem in akademikom, vključenim v izobraževanje odraslih.

Platforma uporabnikom omogoča, da se povežejo z drugimi uporabniki po vsej Evropi, sodelujejo v razpravah in izmenjujejo dobre prakse. Poleg množice orodij in vsebin platforma EPALE ponuja instrumente, posebej namenjene (morebitnim) upravičencem programa Erasmus+. Nekaj primerov vključuje:

 • koledar tečajev in dogodkov, s katerim je mogoče
 • poiskati priložnosti za mobilnost za upravičence projektov v okviru ključnega ukrepa 1,
 • oglaševati tečaje in dogodke, ki se organizirajo s projekti v okviru ključnega ukrepa 2;
 • orodje za iskanje partnerjev, ki je koristno pri iskanju partnerjev za pripravo projekta, ki ga financira EU, ali pri iskanju ali ponujanju priložnosti za izobraževalni obisk na delovnem mestu;
 • izkustvene skupnosti ponujajo dodaten prostor za povezovanje z ljudmi in organizacijami s podobnimi interesi;
 • prostore za sodelovanje, v katerih lahko partnerji projekta v varnem okolju razvijajo svoj projekt;
 • center za vire, kamor lahko upravičenci projekta pošljejo članke, poročila, priročnike in drugo gradivo, pripravljeno v okviru projekta ali njihovi organizaciji, kar zagotavlja dodatno priložnost za razširjanje informacij;
 • spletni dnevnik, v katerem lahko udeleženci projektov izmenjujejo izkušnje ali vanj prenesejo video posnetke, s katerimi na neformalen in dinamičen način predstavijo svoje rezultate.

Projekti, ki prejmejo sredstva EU, so spodbujeni, naj na platformi z objavami v spletnem dnevniku, novicami, dogodki in drugimi dejavnostmi delijo informacije o svojih aktivnostih in rezultatih.

Izvajanje EPALE podpirata centralna podporna služba in omrežje nacionalnih podpornih služb v državah programa Erasmus+, ki sta zadolžena za iskanje informacij ter spodbujanje deležnikov k uporabi platforme in prispevanju k njej. Platforma EPALE je na voljo na spletišču: http://ec.europa.eu/epale/sl/home-page.

Erasmus+ virtualna izmenjava

Erasmus+ virtualna izmenjava omogoča mladim z obeh strani Sredozemlja, da sodelujejo v medkulturnem dialogu in izboljšajo svoje znanje in veščine prek spletnih orodij za učenje. To pomeni razširitev dosega in dometa programa Erasmus+ in dopolnitev tradicionalne fizične mobilnosti. Erasmus+ virtualna izmenjava tesno sodeluje z univerzami in mladinskimi organizacijami, tako da doseže mlade posameznike, mlade delavce, študente in znanstvenike iz 33 držav, sodelujočih v programu, in 10 partnerskih držav iz južnomediteranske regije (Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina1, Sirija in Tunizija). Virtualne izmenjave so spletni dialogi, ki so običajno del formalnih ali neformalnih izobraževalnih programov in so priznani povsod. Vse debate usmerjajo usposobljeni moderatorji, ki sledijo dogovorjenemu kodeksu ravnanja. S prijavo na varno videokonferenčno platformo se mladi povezujejo v majhne skupine in pogovarjajo o družbenih, globalnih ali osebnih temah. Cilj je samorefleksija, aktivno poslušanje, spoštovanje in kritično mišljenje. Dialogi izboljšujejo zaposlitvene zmožnosti, saj zahtevajo učinkovito komunikacijo, govorjenje drugih jezikov in sodelovanje prek različnosti.

Erasmus+ virtualna izmenjava prav tako omogoča usposabljanje mladinskih delavcev in univerzitetnih profesorjev za razvoj projektov virtualne izmenjave s partnerji iz drugih držav, s čimer se omogočijo stiki med mladimi iz različnih držav. Poleg tega ta projekt pomaga vodjem množičnih odprtih spletnih tečajev (Massive open online courses, MOOC) razviti komponento virtualne izmenjave in jo vključiti v svoje programe.

Vse informacije lahko najdete na: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

Nacionalni uradi

V zadevnih partnerskih državah (Zahodni Balkan, države vzhodnega in južnega Sredozemlja, Rusija in Osrednja Azija) nacionalni uradi Erasmus+ (NEO) pomagajo Komisiji, Izvajalski agenciji in lokalnim organom pri izvajanju programa Erasmus+. V teh državah so to informacijske točke za deležnike, ki so vključeni v program Erasmus+ na področju visokošolskega izobraževanja. Prispevajo h krepitvi osveščenosti, prepoznavnosti, pomembnosti, učinkovitosti in učinka mednarodne razsežnosti programa Erasmus+.

Nacionalni uradi Erasmus+ so odgovorni za:

 • zagotavljanje informacij o aktivnostih Erasmus+, ki se jih lahko udeležijo posamezne države na področju visokošolskega izobraževanja;
 • svetovanje in pomoč morebitnim prijaviteljem;
 • spremljanje projektov Erasmus+;
 • koordinacijo lokalne skupine strokovnjakov za reformo visokošolskega izobraževanja (HEREs);
 • spremljanje aktivnosti programa Tempus IV (2007–2013);
 • prispevanje k študijam in dogodkom;
 • zagotavljanje podpore dialogu o politikah;
 • ohranjanje stikov z lokalnimi organi in delegacijami EU;
 • sledenje razvoju politik na področju visokošolskega izobraževanja v lastni državi.

Sekretariat afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP)

V zadevnih partnerskih državah (države AKP) bo izvajanje določenih ukrepov potekalo v tesnem sodelovanju z odborom veleposlanikov Skupine afriških, karibskih in pacifiških držav, ki jih zastopa sekretariat AKP, ki sodeluje pri pripravi programa in izvajanju teh ukrepov.

Mreža strokovnjakov za reformo visokošolskega izobraževanja (HEREs)

V zadevnih partnerskih državah (Zahodni Balkan, države vzhodnega in južnega Sredozemlja, Rusija in Osrednja Azija) nacionalne skupine strokovnjakov za reformo visokošolskega izobraževanja zagotavljajo vir strokovnega znanja za lokalne organe in deležnike, da spodbujajo reforme in krepijo napredek v visokošolskem izobraževanju. Sodelujejo pri razvoju politik na področju visokošolskega izobraževanja v svoji državi. Aktivnosti HEREs temeljijo na vzajemnem sodelovanju strokovnjakov. Vsaka nacionalna skupina je sestavljena iz pet do petnajst članov. HEREs so strokovnjaki na področju visokošolskega izobraževanja (rektorji, prorektorji, dekani, vodilni akademiki, uradniki za mednarodne odnose, študenti itd.).

Poslanstvo HEREs zajema podporo:

 • razvoju politik v posameznih državah tako, da podpira posodobitve, postopke reform in strategije na področju visokošolskega izobraževanja in pri tem tesno sodeluje z zadevnimi lokalnimi organi;
 • dialogu o politikah z EU na področju visokošolskega izobraževanja;
 • aktivnostim usposabljanja in svetovanja, ki so ciljno usmerjene v deležnike, zlasti visokošolske institucije in njihovo osebje;
 • projektom Erasmus+ (predvsem tistim, ki se izvajajo v okviru ukrepa krepitve zmogljivosti), tako da razširja rezultate teh projektov, zlasti dobre prakse in inovativne pobude, ter jih uporablja v namene usposabljanja.

Mreža Euroguidance

Euroguidance je evropska mreža nacionalnih centrov za informiranje. Vsi centri Euroguidance imajo dva skupna cilja:

 • spodbujati evropsko razsežnost usmerjanja izobraževanja in poklicnega usposabljanja;
 • zagotavljati kakovostne informacije o vseživljenjskem usmerjanju in mobilnosti za namene učenja.

Glavna ciljna skupina omrežja Euroguidance so svetovalci in oblikovalci politik iz sektorjev izobraževanja in zaposlovanja v vseh evropskih državah. 

Več informacij je na voljo na spletišču: http://euroguidance.eu/.

Nacionalni centri Europass

Cilj pobude Europass je pomagati posameznikom, da jasno in pregledno predstavijo in dokumentirajo svoje spretnosti in kvalifikacije v vseh evropskih državah. Ta pobuda olajšuje komunikacijo med iskalci zaposlitve in delodajalci ter mobilnost za namene dela ali učenja.

V vsaki državi (Evropska unija in Evropski gospodarski prostor ter Republika Severna Makedonija, Srbija in Turčija) nacionalni center Europass koordinira vse aktivnosti, povezane z dokumenti Europass. Je prva kontaktna točka za vse posameznike in organizacije, ki bi radi Europass uporabili ali o njem izvedeli več.

Več informacij je na voljo na spletišču: http://europass.cedefop.europa.eu/sl/about/national-europass-centres.

Nacionalne koordinacijske točke (NKT) evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK)

Nacionalne koordinacijske točke EOK podpirajo nacionalne organe pri vzpostavljanju nacionalnih okvirov kvalifikacij. Aktivnosti NKT EOK so usmerjene v:

 • koordinacijo nacionalnih kvalifikacijskih sistemov z evropskimi referenčnimi stopnjami;
 • navedbo ustreznih stopenj EOK na potrdilih o kvalifikacijah, diplomah in dokumentih Europass, ki jih izdajajo pristojni organi.

Več informacij je na voljo na spletišču: http://ec.europa.eu/ploteus.

Mreža nacionalnih točk EQAVET (evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti v PIU)

Nacionalne referenčne točke (NRP) so vzpostavili nacionalni organi, združujejo pa obstoječe zadevne organe, ki zajemajo socialne partnerje in vse zadevne deležnike na nacionalni in regionalni ravni, da prispevajo k izvajanju evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti v PIU.

Namen NRP EQAVET je:

 • zagotavljanje aktivne podpore za izvajanje delovnega programa EQAVET;
 • dajanje konkretnih pobud za spodbujanje nadaljnjega razvoja okvira EQAVET v nacionalnem okviru;
 • podpiranje samoocenjevanja kot komplementarnega in učinkovitega sredstva za zagotavljanje kakovosti, ki omogoča merjenje uspeha in določitev področij za izboljšave;
 • zagotavljanje učinkovitega razširjanja informacij do deležnikov.

Več informacij je na voljo na spletišču: http://www.eqavet.eu/.

Nacionalni informacijski centri za priznavanje visokošolskih diplom (NARIC)

Omrežje NARIC zagotavlja informacije o priznavanju diplom in obdobjih študija, opravljenih v drugih evropskih državah, ter nasvete o tujih akademskih diplomah v državi, kjer je vzpostavljen NARIC. Omrežje NARIC zagotavlja zanesljive nasvete za vsakogar, ki potuje v tujino zaradi dela ali nadaljnjega izobraževanja, ter za institucije, študente, svetovalce, starše, učitelje in morebitne delodajalce.

Evropska komisija podpira aktivnosti omrežja NARIC z izmenjavo informacij in izkušenj med državami, opredeljevanjem dobrih praks, primerjalno analizo sistemov in politik na tem področju ter razpravo in analizo o zadevah, ki so v skupnem interesu izobraževalne politike.

Več informacij je na voljo na spletišču: www.enic-naric.net.

Omrežje nacionalnih skupin strokovnjakov ECVET

Nacionalne skupine strokovnjakov ECVET zagotavljajo vir strokovnega znanja za podporo izvajanju evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET). Spodbujajo sprejem in uporabo sistema ECVET v državah Programa ter zagotavljajo svetovanje pristojnim organom in institucijam na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Več informacij je na voljo na spletišču:

Podporni centri SALTO

Cilj podpornih centrov SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities [Podpora, priložnosti za napredno učenje in usposabljanje]) je pomagati izboljšati kakovost in vpliv projektov, ki jih financira program Erasmus+.

Mladina

Na področju mladine centri SALTO zagotavljajo znanje in izkušnje, vire, informacije in usposabljanje na specifičnih področjih za nacionalne agencije in druge akterje na področju mladinskega dela in spodbujajo priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja. Lahko so usmerjeni tematsko (udeležba in informacije, vključitev in raznolikost, usposabljanje in sodelovanje) ali geografsko (države vzhodnega partnerstva in Rusija, južno Sredozemlje, Zahodni Balkan).

Delo centrov za mlade SALTO vključuje:

 • organiziranje izobraževalnih tečajev, študijske obiske, forume, sodelovanje in oblikovanje partnerstev;
 • razvoj in dokumentiranje usposabljanja ter načinov in orodij mladinskega dela;
 • zagotavljanje pregleda evropskih usposabljanj, ki so na voljo mladinskim delavcem, z evropskim koledarjem usposabljanj;
 • izdajanje praktičnih publikacij in navodil;
 • zagotavljanje najnovejših informacij o evropskem mladinskem delu;
 • zagotavljanje zbirke podatkov o vodjih usposabljanj in strokovnjakih na področju mladinskega dela in usposabljanja;
 • spremljanje akreditacij prostovoljskih organizacij Erasmus+ v sosedskih partnerskih državah EU;
 • koordiniranje izvajanja instrumenta Youthpass, ki podpira preverjanje izidov neformalnih in priložnostnih izobraževanj iz mobilnosti mladih in dejavnosti mladinskega dela.

Izobraževanje in usposabljanje

Na področju izobraževanja in usposabljanja center SALTO omogoča platformo za evropske dejavnosti evropskega izobraževanja, s ciljem izboljšati kakovost in vpliv programa Erasmus+ na sistemskem nivoju. Te dejavnosti, kot so delavnice, izobraževalni tečaji, seminarji in dejavnosti oblikovanja partnerstev pri prednostnih temah Erasmus+ med drugim omogočajo deležnikom razviti svoje organizacijske sposobnosti za polno izkoriščanje priložnosti Erasmus+, delitev najboljših praks med evropskimi državami, iskanje partnerjev in povečevanje vpliva projektov na evropskem nivoju. Center za izobraževanje in usposabljanje SALTO zagotavlja znanje in izkušnje, vire in informacije o priložnostih za izobraževanje za deležnike in nacionalne agencije na področju izobraževanja in usposabljanja.

Več informacij je na voljo na spletišču: www.salto-youth.net in www.salto-et.net

Otlas – orodje za iskanje partnerjev

Eno od orodij, ki jih razvijajo in gostijo podporni centri za mladino SALTO, je Otlas, osrednje spletno orodje za iskanje partnerjev, namenjeno organizacijam na področju mladine. Organizacije lahko v orodju Otlas registrirajo svoje kontaktne podatke in področja zanimanja ter ustvarijo zahtevke za partnerje pri projektnih idejah.

Več informacij je na voljo na spletišču: www.salto-youth.net/otlas ali www.otlas.eu.

Mreža Eurodesk

Mreža Eurodesk ponuja informacijske storitve mladim in osebam, ki delajo z mladimi, glede evropskih priložnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ter vključevanja mladih v evropske aktivnosti.

Mreža Eurodesk, ki je prisotna v vseh državah Programa in jo na evropski ravni koordinira urad Eurodesk v Bruslju, ponuja storitve odgovarjanja na poizvedbe, informacije o sredstvih, dogodke in publikacije. Prispeva tudi k delovanju Evropskega mladinskega portala.

Evropski mladinski portal ponuja evropske in nacionalne informacije ter priložnosti, ki zanimajo mlade, ki živijo, se učijo ali delajo v Evropi. Zajema informacije o osmih glavnih temah, vključuje 33 držav in je na voljo v 27 jezikih.

Evropski mladinski portal je dostopen na naslovu https://europa.eu/youth/EU_sl.

Več informacij o mreži Eurodesk je na voljo na spletišču: https://eurodesk.eu/.

 • 1. To poimenovanje se ne razlaga kot priznanje palestinske države in ne posega v posamezna stališča držav članic glede tega vprašanja.