Obsah
Vyhľadávať v sprievodcovi

Ostatné orgány, ktoré sa podieľajú na vykonávaní programu

Okrem orgánov uvedených v predchádzajúcom texte poskytujú doplnkové odborné vedomosti pri vykonávaní programu Erasmus+ aj tieto štruktúry:

Sieť Eurydice

Sieť Eurydice sa primárne zameriava na štruktúru a organizáciu vzdelávania v Európe na všetkých úrovniach. Cieľom tejto siete je prispieť k lepšiemu vzájomnému pochopeniu systémov v Európe. Poskytuje subjektom, ktoré zodpovedajú za systémy a politiky vzdelávania v Európe, komparatívne analýzy na európskej úrovni a špecifické národné informácie v oblastiach vzdelávania a mládeže, ktoré im pomáhajú pri prijímaní rozhodnutí.

Sieť Eurydice vytvára rozsiahle zdroje informácií vrátane podrobných opisov a prehľadov národných vzdelávacích systémov (národné systémy a politiky vzdelávania), komparatívnych tematických správ zameraných na osobitné témy týkajúce sa záujmu Spoločenstva (tematické správy),ukazovateľov a štatistík (súborov kľúčových údajov) a súborov faktov a číselných údajov, ktoré sa týkajú vzdelávania, napríklad národné štruktúry vzdelávania, školské kalendáre, porovnanie platov učiteľov a požadovanej dĺžky vyučovania podľa jednotlivých krajín a úrovní vzdelávania (fakty a číselné údaje).

Pozostáva z ústrednej koordinačnej jednotky, ktorá sídli v priestoroch výkonnej agentúry, a národných jednotiek, ktoré sídlia vo všetkých krajinách účastniacich sa programu Erasmus+, a tiež v Albánsku, Bosne a Hercegovine, a Čiernej Hore.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke výkonnej agentúry.

 

Sieť národných korešpondentov Youth Wiki

V súlade so Stratégiou EÚ pre mládež a s cieľom zlepšiť vedomosti o problematike mládeže v Európe sa poskytuje finančná podpora národným štruktúram, ktoré prispievajú k Youth Wiki – interaktívnemu nástroju, ktorý uceleným a využiteľným spôsobom poskytuje aktuálne informácie o situácii mladých ľudí v Európe a o národných politikách mládeže.

Finančná podpora sa poskytuje organizáciám určeným národnými orgánmi, ktoré sa nachádzajú v krajinách účastniacich sa programu, pre akcie vykonávané týmito organizáciami na vytváranie informácií špecifických pre danú krajinu, porovnateľných opisov jednotlivých krajín a ukazovateľov, ktoré prispievajú k lepšiemu vzájomnému pochopeniu systémov a politík týkajúcich sa mládeže v Európe.

 

Podporné služby eTwinning

eTwinning je spoločenstvo učiteľov od materských škôl po stredné školy, ktoré je umiestnené na bezpečnej platforme prístupnej len učiteľom prevereným národnými orgánmi. Účastníci sa môžu zapojiť do mnohých aktivít ako sú: realizácia projektov s inými školami a triedami; diskusie s kolegami a rozvoj profesijných sietí; rôzne možnosti profesijného rozvoja (online a v osobnom kontakte) atď. eTwinning je financovaný v rámci kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+. Od svojho spustenia v roku 2005 sa v ňom zaregistrovalo viac než 570 000 učiteľov z viac ako 190 000 škôl, pričom v krajinách účastniacich sa programu sa uskutočnilo takmer 75 000 projektov.

Učiteľom a školám zapojených do siete eTwinning poskytujú podporu jednotlivé národné podporné služby (NSS). Ide o organizácie ustanovené príslušnými národnými orgánmi. Národné podporné služby pomáhajú školám pri registrácii, vyhľadávaní partnerov a projektovej činnosti, propagujú danú akciu, odovzdávajú ceny a značky kvality a organizujú aktivity profesijného rozvoja pre učiteľov.

Národné podporné služby koordinuje centrálna podporná služba (CSS), ktorá zodpovedá aj za vytvorenie internetovej platformy eTwinning a za organizáciu aktivít profesijného rozvoja pre učiteľov na európskej úrovni.

Zoznam všetkých služieb a podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke: https://www.etwinning.net/en/pub/contact.htm

 

School education gateway (SEG)

School Education Gateway je európska online platforma pre školské vzdelávanie, ktorá je v súčasnosti k dispozícii v 23 jazykoch EÚ a ktorej účelom je poskytnúť učiteľom všetko, čo potrebujú z hľadiska informácií, vzdelávania a profesijného rozvoja, vzájomnej podpory a vytvárania sietí, možností spoločných projektov a mobility, politických prehľadov atď. Okrem učiteľskej komunity sú cieľovými používateľmi SEG aj všetky strany zapojené do činností v rámci programu Erasmus+, ako napr. školy a ďalšie vzdelávacie subjekty a organizácie, tvorcovia politík a národné orgány, mimovládne organizácie, podniky atď. Keďže ide o verejnú webovú stránku, je prístupná pre kohokoľvek na internete (t. j. tiež z krajín mimo EÚ). Očakáva sa, že tento široký okruh posilní v európskom školskom vzdelávaní väzby medzi politikami a praxou, a tiež pomôže presadzovať politiku založenú na tom, čo sa deje v školách a čo potrebuje trh práce. 

Keďže ide o verejnú webovú stránku, je prístupná pre kohokoľvek na internete (t. j. tiež z krajín mimo EÚ). Očakáva sa, že tento široký okruh posilní v európskom školskom vzdelávaní väzby medzi politikami a praxou, a tiež pomôže presadzovať politiku založenú na tom, čo sa deje v školách a čo potrebuje trh práce.

SEG ponúka širokú obsahovú škálu, ako sú osvedčené postupy z európskych projektov, mesačné príspevky na blogu a video rozhovory s európskymi odborníkmi na školské vzdelávanie, online kurzy pre učiteľov, ktoré pomáhajú riešiť aktuálne problémy v triede, zdroje, ako napríklad učebné materiály, príručky a Európsky „toolkit“ (súbor nástrojov) pre školy, informácie o politikách týkajúcich sa školského vzdelávania, aktuálne novinky a podujatia atď. Na podporu profesijného rozvoja učiteľov a zamestnancov škôl ponúka špeciálne nástroje na vyhľadávanie príležitostí na vzdelávanie a mobilitu (kurzy na mieste, praktické stáže, výučba atď.), ktoré môžu byť financované v rámci programu Erasmus+, kľúčovej akcie 1:

 • nástroj Erasmus+ „Katalóg kurzov“ (pre možnosti priameho osobného vzdelávania),
 • nástroj Erasmus+ „Príležitosti v oblasti mobility“ (pre mobilitu učiteľov v rámci KA1).

Ďalšie informácie: http://schooleducationgateway.eu

 

EPALE

Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe (známa ako EPALE) je iniciatívou Európskej komisie financovanou z programu Erasmus+. Je prístupná pre učiteľov, školiteľov a dobrovoľníkov, ako aj pre tvorcov politík a výskumných pracovníkov, médiá a akademických pracovníkov, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých.

Táto platforma ponúka prístup k interaktívnym sieťam, ktoré používateľom umožnia spojiť sa s inými používateľmi z celej Európy, zapájať sa do diskusií a vymieňať si osvedčené postupy. V rámci mnohých nástrojov a obsahu ponúka EPALE aj nástroje, o ktoré majú (potenciálni) príjemcovia programu Erasmus+ osobitný záujem. Niektoré príklady zahŕňajú:

 • kalendár kurzov a podujatí, ktorý možno využiť na:
 • vyhľadávanie príležitostí na mobilitu príjemcov projektov KA1;
 • na propagáciu kurzov a podujatí organizovaných v rámci projektov KA2;
 • nástroj na vyhľadávanie partnerov, ktorý je užitočný pri hľadaní partnerov na prípravu projektu financovaného z EÚ alebo pri hľadaní či ponúkaní príležitosti na stáž;
 • spoločenstvá praxe ponúkajú dodatočnú možnosť spolupráce s ľuďmi a organizáciami s podobným záujmom;
 • priestor na spoluprácu, kde môžu partneri projektu v bezpečnom prostredí pracovať na rozvíjaní svojho projektu;
 • centrum zdrojov, kde sa príjemcovia projektu môžu odvolávať na články, správy, manuály a akékoľvek ďalšie materiály vytvorené v rámci svojho projektu alebo organizácie, čo ponúka ďalšiu možnosť na šírenie výsledkov;
 • blog, na ktorom môžu účastníci projektu zdieľať svoje skúsenosti alebo nahrávať videá, ktorými predstavia výsledky svojej práce neformálnym a dynamickým spôsobom.

Účastníkom projektov, ktoré sú financované z EÚ, sa odporúča, aby informácie o svojej činnosti a výsledkoch zverejňovali na tejto platforme prostredníctvom príspevkov na blogu, správ, podujatí a iných typov aktivít.

Platformu EPALE realizuje centrálna podporná služba a sieť národných podporných služieb v krajinách účastniacich sa programu Erasmus+, ktoré sú zodpovedné za identifikáciu zaujímavých informácií a ktoré povzbudzujú zainteresovaných aktérov, aby túto platformu používali a prispievali do nej. EPALE je k dispozícii na webovej stránke: http://ec.europa.eu/epale.

Erasmus+ Virtual Exchange

Erasmus+ Virtual Exchange umožňuje mladým ľuďom, ktorí prichádzajú z obidvoch strán Stredozemného mora, zapájať sa do medzikultúrneho dialógu a zlepšovať svoje zručnosti prostredníctvom online vzdelávacích nástrojov. Rozširuje dosah a rozsah programu Erasmus+ tak, že dopĺňa tradičnú fyzickú mobilitu. Erasmus+ Virtual Exchange úzko spolupracuje s univerzitami a organizáciami mládeže, aby oslovil mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, študentov a akademikov z 34 krajín v rámci programu a 10 partnerských krajín regiónu južného Stredomoria (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína1, Sýria a Tunisko).

Virtuálne výmeny sú online dialógy, ktoré sa zvyčajne realizujú v rámci programov formálneho a neformálneho vzdelávania a ktoré sú všade uznávané. Všetky diskusie sú moderované skúsenými sprostredkovateľmi, ktorí dodržiavajú dohodnutý etický kódex. Prihlásením sa na bezpečnú platformu na videokonferencie sa mladí ľudia stretávajú v malých skupinách, aby diskutovali o sociálnych, globálnych alebo osobných témach. Cieľom je zapojiť sa do sebareflexie, aktívneho počúvania, rešpektu a kritického myslenia. Dialógy tiež zlepšujú zručnosti zamestnateľnosti, keďže vyžadujú efektívnu komunikáciu, precvičovanie cudzích jazykov a spoluprácu naprieč odlišnosťami.

Erasmus+ Virtual Exchange tiež školí pracovníkov s mládežou a univerzitných profesorov rozvíjať projekty virtuálnej výmeny s partnermi z druhých krajín, pričom kontaktuje mladých ľudí z rôznych kultúr. Projekt okrem toho pomáha vedúcim kurzov Massive Open Online Courses (MOOC) rozvíjať prvok virtuálnej výmeny, ktorý má byť vložený do ich programov.

Všetky informácie nájdete na: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

Národné úrady programu Erasmus+

V príslušných partnerských krajinách (západný Balkán, krajiny východného a južného Stredomoria, Rusko a Stredná Ázia) pomáhajú Komisii, výkonnej agentúre a miestnym orgánom pri vykonávaní programu Erasmus+ národné úrady programu Erasmus+ (NEO). Národné úrady programu Erasmus+ predstavujú v týchto krajinách kontaktné miesta pre zainteresovaných aktérov zapojených do programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Prispievajú k zlepšeniu informovanosti, viditeľnosti, relevantnosti, účinnosti a vplyvu medzinárodného rozmeru programu Erasmus+.

Národné úrady programu Erasmus+ zodpovedajú za:

 • poskytovanie informácií o aktivitách programu Erasmus+, ktorých sa môžu zúčastniť dané krajiny v oblasti vysokoškolského vzdelávania,
 • poskytovanie poradenstva a pomoci možným žiadateľom,
 • monitorovanie projektov Erasmus+,
 • koordinovanie miestnej skupiny odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania,
 • monitorovanie odkazu programu Tempus IV (2007 – 2013),
 • prispievanie k štúdiám a podujatiam,
 • poskytovanie podpory politickému dialógu,
 • udržiavanie kontaktov s miestnymi orgánmi a s delegáciami EÚ,
 • sledovanie rozvoja politiky v oblasti vysokoškolského vzdelávania v danej krajine.

Sekretariát ACP

V príslušných partnerských krajinách (krajiny ACP) bude realizácia určitých akcií uskutočňovaná v úzkej spolupráci s Výborom veľvyslancov Skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov, ktoré zastupuje sekretariát ACP, ktorý je zapojený do plánovania a realizácie týchto akcií.

 

Sieť odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania (HERE)

V partnerských krajinách (západný Balkán, krajiny východného a južného Stredomoria, Rusko a Stredná Ázia) národné tímy odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania poskytujú miestnym orgánom a zainteresovaným aktérom zdroj odborných poznatkov na podporu reformy a prehĺbenie pokroku dosiahnutého vo vysokoškolskom vzdelávaní. Zúčastňujú sa na rozvíjaní politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania v príslušnej krajine. Aktivity odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania sú založené na partnerských kontaktoch. Jednotlivé národné tímy expertov sa skladajú z piatich až pätnástich členov. Odborníci na reformu vysokoškolského vzdelávania sú experti v oblasti vysokoškolského vzdelávania (rektori, prorektori, dekani, zaslúžilí akademici, úradníci so zameraním na medzinárodné vzťahy, študenti atď.).

Poslanie odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania zahŕňa podporu:

 • rozvoja politík v príslušných krajinách prostredníctvom podpory modernizácie, reformných procesov a stratégií vo vysokoškolskom vzdelávaní v úzkom kontakte s relevantnými miestnymi orgánmi,
 • politického dialógu s EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania,
 • činností odbornej prípravy a poradenstva zameraných na miestnych zainteresovaných aktérov, najmä na inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a ich zamestnancov,
 • projektov Erasmus+ (predovšetkým tých projektov, ktoré sa vykonávajú v rámci akcie zameranej na budovanie kapacít) prostredníctvom šírenia ich výsledkov a výstupov, najmä osvedčených postupov a inovatívnych iniciatív, a prostredníctvom ich využitia na účely odbornej prípravy.

 

Sieť Euroguidance

Euroguidance je európska sieť národných centier pre zdroje a informácie. Všetky centrá Euroguidance majú dva spoločné ciele:

 • podporovať európsky rozmer pri poradenstve v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • poskytovať kvalitné informácie o celoživotnom vzdelávaní a mobilite na účely vzdelávania.

Hlavnou cieľovou skupinou siete Euroguidance sú poradcovia a tvorcovia politík, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania a aj zamestnanosti vo všetkých európskych krajinách. 

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke: http://euroguidance.eu/.

 

Národné strediská Europass

Cieľom iniciatívy Europass je pomôcť jednotlivcom predviesť a dokumentovať svoje zručnosti a kvalifikácie jasným a transparentným spôsobom v celej Európe. Prostredníctvom tejto iniciatívy sa uľahčí komunikácia medzi uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi a podporí sa tiež mobilita na účely práce a vzdelávania.

V každej krajine (v Európskej únii, v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, v Severomacedónskej republike, Srbsku a Turecku) koordinuje národné stredisko Europass všetky aktivity súvisiace s dokumentmi Europass. Ide o miesto prvého kontaktu pre všetky osoby a organizácie, ktoré sa zaujímajú o používanie Europassu alebo chcú získať viac informácií o Europasse.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke: http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres

 

Národné koordinačné body (NCP) pre Európsky kvalifikačný rámec (EQF)

NCP pre EQF podporujú národné orgány pri tvorbe národných kvalifikačných rámcov. Aktivity NCP pre EQF sú zamerané na:

 • prepájanie národných kvalifikačných systémov na európske referenčné úrovne,
 • prepájanie zodpovedajúcich úrovní EQF na osvedčenia o kvalifikácii, diplomy a európske dokumenty vydané príslušnými orgánmi.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke: http://ec.europa.eu/ploteus

 

Sieť národných referenčných bodov EQAVET

Národné referenčné body (NRP) EQAVET sú založené národnými orgánmi a spájajú existujúce relevantné subjekty vrátane sociálnych partnerov a všetkých zainteresovaných aktérov na národnej a regionálnej úrovni s cieľom prispievať k realizácii Európskeho rámca pre zabezpečenie kvality v OVP. Cieľom národných referenčných bodov EQAVET je:

 1. poskytovať aktívnu podporu pre implementáciu pracovného programu EQAVET,
 2. prijímať konkrétne iniciatívy na podporu ďalšieho rozvoja rámca EQAVET v národnom kontexte,
 3. podporovať sebahodnotenie ako doplnkový a efektívny prostriedok zabezpečovania kvality, ktorý umožňuje meranie úspechu a identifikáciu oblastí na zlepšenie a
 4. zabezpečiť efektívny spôsob šírenia informácií zainteresovaným aktérom.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke: http://www.eqavet.eu/

 

Národné informačné strediská na uznávanie dokladov o akademickom vzdelaní (NARIC)

Sieť NARIC poskytuje informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní a o obdobiach štúdia absolvovaných v iných európskych krajinách, a tiež poradenstvo o zahraničných dokladoch o akademickom vzdelaní v krajine, v ktorej je dané stredisko NARIC zriadené. Sieť NARIC poskytuje rozhodné poradenstvo všetkým osobám, ktoré cestujú do zahraničia na účely práce alebo ďalšieho vzdelávania, a tiež inštitúciám, študentom, poradcom, rodičom, učiteľom a potenciálnym zamestnávateľom.

Európska komisia podporuje aktivity siete NARIC prostredníctvom výmeny informácií a skúseností medzi jednotlivými krajinami, stanovením osvedčených postupov, komparatívnou analýzou systémov a politík v tejto oblasti a diskusiou a analýzou záležitostí, ktoré sú v záujme spoločnej politiky v oblasti vzdelávania.

ĎĎalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke: www.enic-naric.net

 

Sieť národných tímov odborníkov ECVET

Národné tímy odborníkov ECVET poskytujú zdroj odborných vedomostí na podporu realizácie Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET). Podporujú prijatie, uplatňovanie a využívanie systému ECVET v krajinách účastniacich sa programu a poskytujú poradenstvo príslušným orgánom a inštitúciám pôsobiacim v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach:

 

Podporné centrá SALTO

Cieľom podporných centier SALTO je pomôcť zlepšiť kvalitu a vplyv projektov financovaných z projektu Erasmus+.

MLÁDEŽ

V oblasti mládeže poskytujú entrá SALTO národným agentúram a ďalším subjektom zapojeným do práce s mládežou odbornosť, zdroje, informácie a školenia v osobitných oblastiach a podporujú uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Majú tematické (účasť a informácie, začleňovanie, rozmanitosť, odborná príprava a spolupráca) alebo geografické zameranie (krajiny Východného partnerstva a Rusko, južné Stredomorie, západný Balkán).

Práca centier SALTO pre mládež zahŕňa:

 • organizovanie školení, študijných pobytov, fór a činností na budovanie spolupráce a partnerstiev,
 • tvorbu a dokumentovanie metód a nástrojov na odbornú prípravu a prácu s mládežou,
 • poskytovanie prehľadu o školiacich aktivitách realizovaných na európskej úrovni, ktoré sú k dispozícii pracovníkom s mládežou prostredníctvom európskeho harmonogramu odbornej prípravy,
 • vydávanie praktických publikácií a poradenstvo,
 • poskytovanie aktuálnych informácií o práci s mládežou v Európe,
 • poskytovanie databáz školiteľov a poradcov v oblasti odbornej prípravy a práce s mládežou,
 • monitoring akreditácií dobrovoľníckej služby v rámci programu Erasmus+ v partnerských krajinách susediacich s EÚ,
 • koordinovanie realizácie nástroja Youthpass na podporu overovania výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania v oblastiach mobility a pracovnej činnosti mládeže.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke: www.salto-youth.net.

VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

V oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy ponúka centrum SALTO platformu pre činnosti európskej odbornej prípravy zamerané na zlepšenie kvality a vplyvu programu Erasmus+ na systémovej úrovni. Tieto činnosti, ako sú workshopy, kurzy odbornej prípravy, semináre a aktivity zamerané na budovanie partnerstiev na prioritné témy programu Erasmus+ umožňujú zainteresovaným osobám okrem iného rozvíjať schopnosti svojej organizácie, aby v plnej miere využila príležitosti programu Erasmus+, delila sa o osvedčené postupy vo všetkých európskych krajinách, vyhľadávala partnerov alebo zvyšovala dosah svojich projektov na európskej úrovni. Centrum SALTO pre vzdelávanie a odbornú prípravu poskytuje odbornosť, zdroje a informácie o týchto príležitostiach odbornej prípravy pre zainteresované osoby a národné agentúry v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke: http://www.salto-youth.net a www.salto-et.net.

Otlas – nástroj na vyhľadávanie partnerov

Jeden z nástrojov, ktoré vyvinuli a spravujú podporné centrá SALTO-Youth, je Otlas, centrálny on-line nástroj na vyhľadávanie partnerských organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže. Organizácie si v rámci nástroja Otlas môžu zaregistrovať svoje kontaktné údaje a oblasti záujmu a môžu vytvoriť aj požiadavky na partnerov, pokiaľ ide o projektové zámery.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach: www.salto-youth.netwww.salto-et.net.

 

Sieť Eurodesk

Sieť Eurodesk ponúka mladým ľuďom a osobám, ktoré s nimi pracujú, informačné služby o európskych príležitostiach v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a tiež zapojenie mladých ľudí do európskych činností.

Sieť Eurodesk pôsobí vo všetkých krajinách účastniacich sa programu a na európskej úrovni ju koordinuje kancelária Eurodesk v Bruseli. Sieť Eurodesk ponúka služby týkajúce sa hľadania odpovedí na položené otázky, informácie o financovaní, podujatia a publikácie. Prispieva aj k lepšiemu fungovaniu Európskeho portálu pre mládež.

Európsky portál pre mládež ponúka európske a národné informácie a príležitosti, ktoré zaujímajú mladých ľudí, ktorí žijú, študujú a pracujú v Európe. Poskytuje informácie o ôsmich hlavných témach, vzťahuje sa na 33 krajín a je dostupný v 27 jazykoch.

Prístup k Európskemu portálu pre mládež získate kliknutím na http://europa.eu/youth/splash_en.

Viac informácií o sieti Eurodesk získate na: https://eurodesk.eu/

 

 • 1. Toto označenie nemožno vykladať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním dotknuté pozície jednotlivých členských štátov k tejto otázke