Spis treści
Szukaj w przewodniku

Jakie inne instytucje biorą udział w realizacji programu?

Poza wyżej wspomnianymi instytucjami uzupełniającą wiedzę fachową w procesie realizacji programu Erasmus+ zapewniają następujące struktury:

Sieć Eurydice

Sieć Eurydice skupia się przede wszystkim na strukturze i organizacji kształcenia na wszystkich poziomach w Europie i ma przyczyniać się do lepszego wzajemnego zrozumienia w odniesieniu do systemów edukacji w Europie. Dostarcza ona podmiotom odpowiedzialnym za systemy i polityki kształcenia w Europie analiz porównawczych na szczeblu europejskim i odnoszących się do poszczególnych krajów szczegółowych informacji z dziedziny edukacji i młodzieży, które wspomagają ich w procesie decyzyjnym.

Sieć Eurydice jest bogatym źródłem informacji, w tym:

 • szczegółowych opisów i przeglądów krajowych systemów edukacji (krajowe systemy edukacji i polityka w tym zakresie),
 • porównawczych sprawozdań tematycznych poświęconych konkretnym tematom stanowiącym przedmiot zainteresowania Unii (publikacje tematyczne),
 • wskaźników i statystyk (seria „Kluczowe dane”) oraz
 • szeregu faktów i liczb odnoszących się do kształcenia, takich jak krajowe struktury systemów edukacji, kalendarze szkolne, porównanie wynagrodzeń nauczycieli i wymaganej liczby godzin dydaktycznych przedmiotów szkolnych w poszczególnych krajach i na poszczególnych poziomach kształcenia („Fakty i liczby”).

Składa się ona z centralnej jednostki koordynującej znajdującej się przy Agencji Wykonawczej oraz z jednostek krajowych usytuowanych we wszystkich krajach programu Erasmus+, jak również w Albanii, Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogóra.

Dalsze informacje można znaleźć na stronach internetowych Agencji Wykonawczej.

 

Sieć korespondentów krajowych Youth Wiki

Zgodnie ze strategią UE na rzecz młodzieży oraz z celem poprawy znajomości problemów młodzieży w Europie struktury krajowe otrzymują wsparcie finansowe na Youth Wiki – interaktywne narzędzie stanowiące źródło spójnych, aktualnych i przydatnych informacji o sytuacji osób młodych w Europie oraz o polityce młodzieżowej poszczególnych krajów.

Wsparcie finansowe otrzymują instytucje wyznaczone przez organy krajowe, znajdujące się w kraju programu, na wykonywanie zadań w zakresie opracowywania informacji dotyczących danego kraju, porównywalnych opisów poszczególnych krajów oraz wskaźników, które przyczyniają się do lepszego wzajemnego poznania systemów i polityk na rzecz młodzieży w Europie.

 

Służby wsparcia eTwinning

eTwinning to społeczność nauczycieli od wychowania przedszkolnego po kształcenie ponadgimnazjalne, działająca na bezpiecznej platformie dostępnej wyłącznie dla nauczycieli zweryfikowanych przez organy krajowe. Uczestnicy mogą brać udział w wielu różnych działaniach: realizować projekty z innymi szkołami i klasami; prowadzić dyskusje z innymi nauczycielami i rozwijać sieci kontaktów zawodowych; korzystać z różnorodnych możliwości doskonalenia zawodowego (online i stacjonarnych) itp. eTwinning jest finansowany w ramach Akcji 2 programu Erasmus+. Od czasu uruchomienia platformy w 2005 r. zarejestrowało się na niej ponad 570 tys. nauczycieli z ponad 190 tys. szkół, a w krajach programu zrealizowano niemal 75 tys. projektów.

Nauczyciele i szkoły uczestniczące w programie eTwinning otrzymują wsparcie od krajowych służb wsparcia. Są to organizacje powołane przez właściwe organy krajowe. Pomagają one szkołom w procesie rejestracji, w znalezieniu partnerów i podczas realizacji działań w ramach projektów, promują daną akcję, przyznają nagrody i znaki jakości oraz organizują działania w zakresie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Krajowe służby wsparcia koordynuje centralna służba wsparcia, która odpowiada również za rozwój platformy internetowej eTwinning i organizację działań w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli na szczeblu europejskim.

Wykaz wszystkich służb i dodatkowe informacje są dostępne na stronie: https://www.etwinning.net/en/pub/contact.htm

 

Portal School Education Gateway (SEG)

The School Education Gateway to europejska platforma internetowa dla edukacji szkolnej, dostępna obecnie w 23 językach UE, powstała w celu zaspakajania potrzeb nauczycieli w zakresie informacji, nauki i doskonalenia zawodowego, wzajemnego wsparcia i rozwoju kontaktów zawodowych, możliwości w zakresie współpracy projektowej i mobilności, informacji o polityce itp. Poza społecznością nauczycielską, do docelowej bazy użytkowników SEG należą wszelkie osoby i podmioty uczestniczące w działaniach w ramach programu Erasmus+, m.in. szkoły oraz inne placówki i instytucje edukacyjne; osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki i organy krajowe; organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa; itp. 

Ponieważ portal ma charakter publiczny, dostęp do niego ma każdy użytkownik internetu (czyli również osoby spoza krajów UE). Oczekuje się, że tak szeroki zasięg działania przyczyni się do wzmocnienia związków między polityką a praktyką w europejskiej edukacji szkolnej, a ponadto pomoże kształtować politykę uwzględniającą szkolne realia oraz potrzeby rynku pracy.

Portal SEG zawiera różnorodne treści, m.in. dobre praktyki z projektów realizowanych w Europie; comiesięczne publikacje na blogach oraz wywiady wideo z europejskimi ekspertami w dziedzinie edukacji szkolnej; kursy online dla nauczycieli pomagające im rozwiązywać aktualne problemy środowisk szkolnych; zasoby – m.in. materiały dydaktyczne, instruktaże oraz European Toolkit for Schools (europejski zestaw narzędzi dla szkół); informacje o polityce szkolnictwa; aktualne wiadomości i wydarzenia. Oferuje specjalne narzędzia pomagające nauczycielom i kadrze szkolnej wyszukiwać szkolenia i możliwości w zakresie mobilności ukierunkowane na doskonalenie zawodowe (kursy stacjonarne, job shadowing, prowadzenie zajęć dydaktycznych itp.), na które można otrzymać dofinansowanie w ramach Akcji 1 programu Erasmus+:

 • Narzędzie programu Erasmus+ „Katalog kursów” (dotyczące możliwości szkoleń stacjonarnych);
 • Narzędzie programu Erasmus+ „Możliwości w zakresie mobilności” (dotyczące mobilności nauczycieli w ramach Akcji 1);

Więcej informacji: http://schooleducationgateway.eu

 

EPALE

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, znana jako EPALE, jest inicjatywą Komisji Europejskiej finansowaną w ramach programu Erasmus+. Jest ona dostępna dla nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, wolontariuszy, a także dla decydentów, badaczy, mediów i nauczycieli akademickich zaangażowanych w uczenie się dorosłych.

Na stronie oferuje się interaktywne sieci umożliwiające użytkownikom nawiązanie kontaktów z innymi w całej Europie, angażowanie się w dyskusje i wymianę dobrych praktyk. Wśród wielu narzędzi i treści oferowanych przez EPALE znajdują się narzędzia, które są szczególnie interesujące dla beneficjentów (lub potencjalnych beneficjentów) programu Erasmus+. Należą do nich między innymi:

 • Kalendarz kursów i wydarzeń, służący do:
 • wyszukiwania możliwości w zakresie mobilności dla beneficjentów projektów Akcji 1;
 • promowania kursów i wydarzeń organizowanych w ramach projektów Akcji 2.
 • Wyszukiwarka partnerów, pomagająca znaleźć partnerów do opracowywania projektów dofinansowanych przez UE lub wyszukiwać czy oferować możliwości szkoleniowe w formie Job Shadowing.
 • Społeczności praktyków – kolejne narzędzie ułatwiające nawiązywanie kontaktów z osobami i organizacjami o podobnych zainteresowaniach.
 • Przestrzeń do współpracy, gdzie partnerzy projektowi mogą pracować nad realizacją projektów w bezpiecznym środowisku.
 • Biblioteka materiałów, w której beneficjenci projektów mogą przeglądać artykuły, sprawozdania, instrukcje oraz wszelkie inne materiały opracowane w ramach ich projektów lub organizacji, stanowiąca dodatkową formę rozpowszechniania materiałów.
 • Blog, na którym uczestnicy projektów mogą wymieniać doświadczenia lub zamieszczać filmy przedstawiające w nieformalny i dynamiczny sposób osiągnięte rezultaty.

Zachęca się, aby projekty dofinansowywane przez UE udostępniały informacje o swoich działaniach i rezultatach na tej platformie w formie blogów, wiadomości, wydarzeń oraz innych działań.

Centralne Biuro EPALE i sieć krajowych biur EPALE wdrożyły EPALE w krajach programu Erasmus+, które odpowiadają za wyszukiwanie interesujących informacji i zachęcają zainteresowane strony do korzystania z platformy i jej kształtowania. EPALE jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/epale.

 

Erasmus+ Virtual Exchange

Erasmus+ Virtual Exchange umożliwia młodym ludziom pochodzącym z obydwu brzegów Morza Śródziemnego zaangażowanie w międzykulturowy dialog i rozwój swoich umiejętności za pośrednictwem internetowych narzędzi edukacyjnych. Poszerza zasięg i zakres programu Erasmus+, uzupełniając tradycyjną fizyczną mobilność. Erasmus+ Virtual Exchange ściśle współpracuje z uniwersytetami i organizacjami młodzieżowymi, aby dotrzeć do młodych ludzi, osób pracujących z młodzieżą, studentów i nauczycieli akademickich z 34 krajów programu i 10 krajów partnerskich z południowego regionu Morza Śródziemnego (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna1, Syria i Tunezja).

Wirtualne wymiany to dialogi internetowe prowadzone zwykle w ramach formalnych lub nieformalnych programów edukacyjnych, które uznaje się we wszystkich krajach. Wszystkie debaty moderują przeszkolone osoby wspomagające proces kształcenia i przestrzegające uzgodnionego kodeksu postępowania. Logując się do bezpiecznej platformy wideokonferencyjnej, młodzi ludzie spotykają się w małych grupach, aby dyskutować na temat społecznych, globalnych lub osobistych zagadnień. Cel stanowi skłonienie do autorefleksji, aktywnego słuchania, szacunku i krytycznego myślenia. Dialogi rozwijają także umiejętności zwiększające szansę na zatrudnienie, takie jak wymóg skutecznej komunikacji, praktyka języków obcych oraz współpraca ponad podziałami.

Erasmus+ Virtual Exchange prowadzi także szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą i nauczycieli akademickich z opracowywania projektów wirtualnej wymiany z partnerami z innych krajów, kontaktujących ze sobą młodych przedstawicieli różnych kultur. Ponadto projekt pomaga liderom Masowych otwartych kursów online (Massive Open Online Courses, MOOC) opracowywać element wirtualnej wymiany celem ich uwzględnienia w realizowanych przez nich programach.

Wszystkie informacje można znaleźć pod adresem: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual.

Biura krajowe programu Erasmus+

W krajach partnerskich objętych programem (Bałkany Zachodnie, wschodnie i południowe kraje regionu Morza Śródziemnego, Rosja i Azja Środkowa) biura krajowe programu Erasmus+ pomagają Komisji, Agencji Wykonawczej i władzom lokalnym w realizacji programu Erasmus+. Stanowią one punkty kontaktowe w tych krajach dla zainteresowanych stron uczestniczących w programie Erasmus+ w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Przyczyniają się do zwiększenia świadomości, rozpoznawalności, znaczenia, efektywności i oddziaływania międzynarodowego wymiaru programu Erasmus+.

Biura krajowe programu Erasmus+ są odpowiedzialne za:

 • informowanie o działaniach programu Erasmus+ w dziedzinie szkolnictwa wyższego, w których mogą uczestniczyć ich kraje;
 • udzielanie porad i pomocy potencjalnym wnioskodawcom;
 • monitorowanie projektów Erasmus+;
 • koordynację lokalnego zespołu ekspertów do spraw reformy szkolnictwa wyższego;
 • monitorowanie dorobku programu Tempus IV (2007–2013);
 • wkład w badania i organizację imprez;
 • wspieranie dialogu politycznego;
 • utrzymywanie kontaktów z władzami lokalnymi i delegacjami UE;
 • śledzenie wydarzeń z zakresu polityki w dziedzinie szkolnictwa wyższego w swoim kraju.

Sekretariat krajów AKP

W krajach partnerskich należących do grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (kraje AKP) niektóre akcje będą realizowane w ścisłej współpracy z Komitetem Ambasadorów AKP-UE, reprezentowanym przez Sekretariat AKP biorący udział w przygotowaniu i realizacji tych akcji.

 

Sieć ekspertów do spraw reformy szkolnictwa wyższego

W krajach partnerskich objętych programem (Bałkany Zachodnie, wschodnie i południowe kraje regionu Morza Śródziemnego, Rosja i Azja Środkowa) krajowe zespoły ekspertów do spraw reformy szkolnictwa wyższego dostarczają władzom lokalnym i zainteresowanym stronom wiedzy fachowej w celu promowania reform i wspierania postępu w szkolnictwie wyższym. Uczestniczą one w opracowywaniu polityki w zakresie szkolnictwa wyższego w swoich krajach. Sieć ekspertów do spraw reformy szkolnictwa wyższego działa na zasadzie wzajemnie równorzędnych kontaktów. Każdy zespół krajowy składa się z pięciu do piętnastu członków. Sieć ekspertów do spraw reformy szkolnictwa wyższego tworzą eksperci w dziedzinie szkolnictwa wyższego (rektorzy, prorektorzy, dziekani, starsi stażem nauczyciele akademiccy, pracownicy biur współpracy z zagranicą, studenci itp.).

Misja sieci ekspertów do spraw reformy szkolnictwa wyższego obejmuje wspieranie:

 • rozwoju polityki w ich krajach poprzez wspieranie modernizacji, procesów reform i strategii w obszarze szkolnictwa wyższego, w ścisłej współpracy z odpowiednimi władzami lokalnymi;
 • dialogu politycznego z UE w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
 • działań szkoleniowych i doradczych skierowanych do lokalnych zainteresowanych stron, a zwłaszcza instytucji szkolnictwa wyższego i ich pracowników;
 • projektów Erasmus+ (zwłaszcza tych realizowanych w ramach Akcji „Budowania potencjału”) poprzez upowszechnianie ich wyników i efektów, a w szczególności najlepszych praktyk i innowacyjnych inicjatyw oraz ich wykorzystywanie do celów szkoleniowych.

 

Sieć Euroguidance

Euroguidance jest europejską siecią krajowych centrów zasobów i informacji. Wszystkie centra Euroguidance mają dwa wspólne cele:

 • promowanie europejskiego wymiaru doradztwa w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • dostarczanie wysokiej jakości informacji na temat doradztwa przez całe życie i mobilności w celach edukacyjnych.

Główną grupą docelową Euroguidance są specjaliści z zakresu doradztwa i decydenci z sektora kształcenia i zatrudnienia ze wszystkich krajów europejskich. 

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem http://euroguidance.eu/.

 

Krajowe centra Europass

Celem Europass jest udzielanie pomocy osobom fizycznym w przedstawianiu i dokumentowaniu ich umiejętności i kwalifikacji w jasny i przejrzysty sposób w całej Europie. Inicjatywa ta ułatwia komunikację między osobami poszukującymi pracy a pracodawcami, jak również mobilność w celu pracy lub nauki.

W każdym kraju (Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Republice Macedonii Północnej, Serbii i Turcji) krajowe centrum Europass koordynuje wszystkie działania związane z dokumentami Europass. Stanowi ono pierwszy punkt kontaktowy dla każdej osoby lub organizacji zainteresowanej skorzystaniem z Europass lub uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat Europass.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/about/national-europass-centres.

 

Krajowe Punkty Koordynacyjne (KPK) ds. Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK)

Krajowe Punkty Koordynacyjne ds. ERK wspierają władze krajowe w tworzeniu krajowych ram kwalifikacji. Ich zadania obejmują przede wszystkim:

 • odnoszenie poziomów kwalifikacji w ramach krajowych systemów kwalifikacji do poziomów europejskich ram kwalifikacji;
 • zapewnianie zainteresowanym stronom dostępu do informacji oraz wytycznych w zakresie tego, w jaki sposób kwalifikacje krajowe (w tym certyfikaty, dyplomy, dokumenty Europass) odnoszą się do europejskich ram kwalifikacji poprzez krajowe systemy kwalifikacji.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/ploteus

 

Krajowe Punkty Referencyjne Europejskiej sieci wsparcia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET)

Krajowe Punkty Referencyjne EQAVET skupiają różne instytucje państwowe i regionalne, partnerów społecznych, organizatorów szkoleń i kształcenia zawodowego, w celu zjednoczenia działań na rzecz podnoszenia jakości szkolenia i kształcenia zawodowego. Główne funkcje Krajowych Punktów Referencyjnych to:

 1. aktywne wspieranie realizacji programu prac EQAVET,
 2. podejmowanie konkretnych inicjatyw mających na celu wspieranie dalszego rozwoju ram zapewniania jakości na szczeblu krajowym,
 3. wspieranie samooceny jako skutecznego środka uzupełniającego w procesie zapewniania jakości, który pozwala na pomiar sukcesu oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy w zakresie realizacji programu prac EQAVET i
 4. skuteczne upowszechnianie informacji wśród zainteresowanych osób i instytucji.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: http://www.eqavet.eu/

 

Sieć krajowych ośrodków ds. uznawalności akademickiej i informacji (NARIC)

Sieć NARIC dostarcza informacji na temat uznawalności dyplomów i okresów studiów podejmowanych w innych krajach europejskich, jak również porad na temat zagranicznych dyplomów akademickich w kraju, w którym usytuowany jest dany ośrodek. Sieć NARIC zapewnia wiarygodne porady osobom wyjeżdżającym za granicę w celu podjęcia pracy lub dalszej nauki, ale również instytucjom, studentom, doradcom, rodzicom, nauczycielom i przyszłym pracodawcom.

Komisja Europejska wspiera działania sieci NARIC poprzez wymianę informacji i doświadczeń między krajami, wskazywanie dobrych praktyk, analizę porównawczą systemów i polityki w tym obszarze oraz dyskusję na temat kwestii stanowiących wspólny przedmiot zainteresowania polityki edukacyjnej i ich analizę.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: www.enic-naric.net.

 

Sieć krajowych zespołów ekspertów ECVET

Krajowe zespoły ekspertów ECVET dostarczają wiedzy fachowej w celu wspierania wdrażania Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Wspierają one przyjmowanie, stosowanie i wykorzystywanie ECVET w krajach programu i zapewniają doradztwo właściwym organom i instytucjom zajmującym się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem:

 

Centra współpracy SALTO

Centra współpracy SALTO mają przyczyniać się do poprawy jakości i wpływu projektów finansowanych z programu Erasmus+.

MŁODZIEŻ

W dziedzinie młodzieży centra SALTO zapewniają agencjom narodowym i innym podmiotom zaangażowanym w pracę z młodzieżą wiedzę ekspercką, materiały, informacje i szkolenia w konkretnych obszarach oraz wspierają uznawalność kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Są one ukierunkowane tematycznie (uczestnictwo i informacja, włączenie i różnorodność, szkolenie i współpraca) lub geograficznie (kraje Partnerstwa Wschodniego i Rosja, południowy region Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie).

Praca centrów SALTO obejmuje:

 • organizowanie szkoleń, wizyt studyjnych, forów i działań z zakresu budowania partnerstwa i współpracy;
 • opracowywanie i dokumentowanie metod i narzędzi szkoleniowych do pracy z młodzieżą;
 • przegląd europejskich działań szkoleniowych dostępnych dla osób pracujących z młodzieżą w ramach europejskiego kalendarza szkoleń;
 • wydawanie praktycznych publikacji i podręczników;
 • dostarczanie aktualnych informacji na temat pracy z młodzieżą w Europie;
 • udostępnianie bazy danych na temat instruktorów i konsultantów w obszarze pracy z młodzieżą i szkoleń;
 • monitorowanie akredytacji organizacji wolontariatu Erasmus+ w krajach partnerskich sąsiadujących z UE;
 • koordynację wprowadzenia Youthpass, instrumentu wspierającego poświadczanie pozaformalnych i nieformalnych efektów kształcenia w ramach mobilności młodzieży i działań związanych z pracą z młodzieżą.

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE

W obszarach kształcenia i szkolenia centrum SALTO oferuje platformę europejskich aktywności szkoleniowych, która ma celu poprawę jakości i wpływu programu Erasmus+ na poziomie systemowym. Te rodzaje aktywności, takie jak warsztaty, kursy szkoleniowe, seminaria i działania w zakresie budowania partnerstwa dotyczące motywów przewodnich programu Erasmus+, umożliwiają zainteresowanym stronom, między innymi, rozwój zdolności swoich organizacji do pełnego wykorzystania możliwości programu Erasmus+, udostępnianie najlepszych praktyk we wszystkich krajach Europy, znajdowanie partnerów, oraz zwiększają wpływ realizowanych przez nie projektów na poziomie europejskim. Centrum kształcenia i szkolenia SALTO zapewnia stronom zainteresowanym i agencjom narodowym wiedzę ekspercką, materiały i informacje dotyczące tych możliwości szkoleniowych w obszarach kształcenia i szkolenia.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.salto-youth.net i http://www.salto-et.net

Otlas – narzędzie do znajdowania partnerów

Jednym z narzędzi opracowanych i udostępnianych przez Centra Współpracy SALTO jest Otlas, centralne internetowe narzędzie do znajdowania partnerów dla organizacji w dziedzinie młodzieży. Organizacje mogą zarejestrować w Otlas swoje dane kontaktowe i obszary zainteresowania, jak również wystosowywać zaproszenia dla partnerów do realizacji projektów.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: www.salto-youth.net/otlas lub www.otlas.eu

 

Sieć Eurodesk

Sieć Eurodesk oferuje usługi informacyjne dla osób młodych i osób pracujących z młodzieżą dotyczące możliwości w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży w Europie oraz zaangażowania osób młodych w działania europejskie.

Sieć Eurodesk, która jest obecna we wszystkich krajach programu i koordynowana na szczeblu europejskim przez Biuro Eurodesku w Brukseli, oferuje usługi polegające na udzielaniu odpowiedzi na zapytania, przekazywaniu informacji na temat finansowania, wydarzeń i publikacji. Wnosi również wkład w działalność Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

Europejski Portal Młodzieży przedstawia informacje i możliwości europejskie i krajowe, którymi są zainteresowani młodzi ludzie mieszkający, uczący się i pracujący w Europie. Przekazywane informacje koncentrują się wokół ośmiu głównych tematów, dotyczą 33 krajów i są dostępne w 27 językach.http://europa.eu/youth/splash_en

Dostęp do Europejskiego Portalu Młodzieżowego można uzyskać na stronie internetowej: http://europa.eu/youth/splash_en.

Dalsze informacje na temat Eurodesku można znaleźć pod adresem: http://www.eurodesk.eu

 

 • 1. Użycie tej nazwy nie stanowi uznania państwa Palestyny i nie narusza indywidualnego stanowiska państw członkowskich w tej kwestii.