Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Welke andere instanties zijn betrokken bij de uitvoering van het programma?

Naast de hierboven genoemde instanties verschaffen de volgende structuren aanvullende expertise bij de uitvoering van het Erasmus+-programma:

Eurydice-netwerk

Het Eurydice-netwerk is hoofdzakelijk toegespitst op de manier waarop het onderwijs in Europa is opgebouwd en georganiseerd op alle niveaus, en beoogt bij te dragen aan een beter wederzijds begrip van de onderwijsstelsels in Europa. Als hulpmiddel bij de besluitvorming stelt dit netwerk vergelijkende analyses op Europees niveau en specifieke nationale informatie op het gebied van onderwijs en jeugdzaken beschikbaar aan degenen die de verantwoordelijkheid dragen voor onderwijsstelsels en onderwijsbeleid in Europa.

Het Eurydice-netwerk is een omvangrijke informatiebron met onder meer

 • uitvoerige beschrijvingen en gedetailleerde overzichten van nationale onderwijsstelsels (in de rubriek "National Education systems and Policies"),
 • vergelijkende thematische verslagen over specifieke onderwerpen van communautair belang (in de rubriek "Thematic Reports"),
 • indicatoren en statistieken (in de rubriek "Key Data Series"), en
 • een reeks feiten en cijfers met betrekking tot het onderwijs, zoals nationale onderwijsstructuren, schoolkalenders, vergelijkende overzichten van lerarensalarissen en vereiste lestijden voor landen en onderwijsniveaus (in de rubriek "Facts and Figures").

Het netwerk bestaat uit een centrale coördinatiedienst bij het Uitvoerend Agentschap, en nationale diensten in alle Erasmus+-programmalanden plus Albanië, Bosnië en Herzegovina en Montenegro.

Meer informatie is te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap: https://eacea.ec.europa.eu/homepage

Netwerk van nationale correspondenten voor de jongerenwiki

Overeenkomstig de EU-jeugdstrategie en de doelstelling om de kennis over jongerenkwesties in Europa te verbeteren, wordt financiële ondersteuning geboden aan nationale structuren die bijdragen aan de jongerenwiki, een interactief instrument dat in een samenhangende, geactualiseerde en bruikbare vorm informatie levert over de situatie van jongeren in Europa en over nationaal jeugdbeleid.

De organen die door de nationale autoriteiten zijn aangewezen en in een programmaland zijn gevestigd, ontvangen financiële steun voor acties die zij verrichten met het oog op het produceren van landenspecifieke informatie, vergelijkbare landenbeschrijvingen en indicatoren die bijdragen tot een beter wederzijds begrip van jeugdwerkstelsels en jeugdbeleid in Europa.

Ondersteuningscentra voor de eTwinning-actie

eTwinning is een gemeenschap van leerkrachten van peuter- en kleuter- tot hoger secundair onderwijs, en wordt aangeboden op een beveiligd platform dat enkel toegankelijk is voor leerkrachten die door de nationale autoriteiten zijn geverifieerd.  Deelnemers kunnen betrokken zijn bij vele activiteiten: ze kunnen projecten uitvoeren met andere scholen en klassen, overleggen met collega's, professionele netwerken ontwikkelen en gebruikmaken van diverse mogelijkheden tot beroepsontwikkeling (online en persoonlijk) enzovoort. eTwinning wordt gesubsidieerd in het kader van kernactie 2 van het Erasmus+-programma.  Sinds de oprichting in 2005 hebben meer dan 570 000 leerkrachten in meer dan 190 000 scholen zich geregistreerd en hebben bijna 75 000 projecten plaatsgevonden in de programmalanden.

Leerkrachten en scholen die deelnemen aan de eTwinning-actie krijgen steun van hun nationale ondersteuningscentra. Dit zijn organisaties die door de nationale bevoegde autoriteiten worden aangewezen. Tot hun taken behoren het helpen van scholen bij het proces van registratie, partners zoeken en projectuitvoering, het promoten van de actie, het uitreiken van prijzen en toekennen van kwaliteitslabels, en het organiseren van activiteiten op het gebied van beroepsontwikkeling voor leerkrachten.

De nationale ondersteuningscentra worden gecoördineerd door een centrale ondersteuningsdienst (CSS), die ook instaat voor de ontwikkeling van het eTwinning-internetplatform en de organisatie van activiteiten met betrekking tot de beroepsontwikkeling van leerkrachten op Europees niveau.

Een overzicht van alle diensten en nadere bijzonderheden zijn te vinden op: http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm

Het portaal voor schoolonderwijs (School Education Gateway (SEG))

Het portaal voor schoolonderwijs is het onlineplatform voor schoolonderwijs in Europa. Het is momenteel beschikbaar in 23 EU-talen en heeft als doel leerkrachten al het nodige aan te bieden inzake informatie, leren en beroepsontwikkeling, collegiale ondersteuning en netwerken, kansen voor samenwerkingsprojecten en mobiliteit, beleidsinzichten enzovoort. Naast de gemeenschap van leerkrachten omvat de gebruikersdoelgroep van het portaal alle partijen die deelnemen aan activiteiten van het Erasmus+-programma, zoals scholen en andere onderwijsactoren en -organisaties, beleidsmakers en nationale autoriteiten, ngo's, ondernemingen enzovoort. 

De website is openbaar en is dus voor iedereen via internet toegankelijk (d.w.z. ook vanuit landen buiten de EU). Naar verwachting zullen dankzij dit brede bereik de banden tussen beleid en praktijk in het Europese schoolonderwijs worden verbeterd en zal worden bevorderd dat beleid wordt gebaseerd op de dagelijkse realiteit in scholen en op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Het portaal biedt een breed scala aan inhoud, zoals goede praktijken van Europese projecten, maandelijkse blogberichten en video-interviews met Europese onderwijsdeskundigen, onlinecursussen voor leerkrachten om actuele uitdagingen waarmee ze tijdens het lesgeven geconfronteerd kunnen worden het hoofd te bieden, hulpmiddelen zoals lesmateriaal, handleidingen en de Europese toolkit voor scholen, informatie over beleid inzake schoolonderwijs, actueel nieuws en evenementen enzovoort. Het platform biedt specifieke instrumenten om leerkrachten en schoolpersoneel te ondersteunen bij het zoeken naar opleidings- en mobiliteitskansen voor beroepsontwikkeling (cursussen ter plaatse, job shadowing, onderwijsopdrachten enzovoort) die gefinancierd kunnen worden in het kader van kernactie 1 van Erasmus+:

 • Erasmus+-instrument "Cursuscatalogus" (voor opleidingskansen met persoonlijk contact);
 • Erasmus+-instrument "Mobiliteitskansen" (voor lerarenmobiliteit in het kader van KA1);

Meer informatie: http://schooleducationgateway.eu

EPALE

Het elektronisch platform voor volwassenenonderwijs in Europa - bekend onder de naam EPALE - is een initiatief van de Europese Commissie dat wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma. Het platform staat open voor leerkrachten, opleiders en vrijwilligers, alsook voor beleidsmakers, onderzoekers, media en academici die bij het volwassenenonderwijs betrokken zijn.

De website biedt een interactief netwerk waardoor gebruikers contact kunnen leggen met collega's uit heel Europa, aan gedachtewisselingen kunnen deelnemen en goede praktijken kunnen uitwisselen.  Naast vele hulpmiddelen en inhoud biedt EPALE instrumenten die specifiek van belang zijn voor (potentiële) Erasmus+-begunstigden. Enkele voorbeelden zijn:

 • een kalender van cursussen en evenementen, die kan worden gebruikt
 • om mobiliteitskansen voor begunstigden van KA1-projecten te vinden
 • om cursussen en evenementen die in het kader van KA2-projecten worden georganiseerd, te promoten
 • een handige partnerzoekfunctie waarmee u partners kunt vinden om een door de EU gefinancierd project voor te bereiden of om een mogelijkheid tot job shadowing te vinden, dan wel aan te bieden.
 • kennisgemeenschappen bieden een aanvullende mogelijkheid om in contact te komen met mensen en organisaties met soortgelijke belangen
 • ruimte voor samenwerking, waarin projectpartners in een veilige omgeving hun project kunnen ontwikkelen
 • een documentatiecentrum, waar begunstigden van een project kunnen verwijzen naar artikels, verslagen, handleidingen en ander materiaal dat in hun project of door hun organisatie is gemaakt, zodat zij beschikken over een aanvullende mogelijkheid om dit materiaal te verspreiden
 • een blog, waarmee deelnemers aan projecten hun ervaringen kunnen delen of video's kunnen uploaden waarin zij hun resultaten informeel en dynamisch presenteren.

Projecten die EU-subsidie ontvangen, worden aangemoedigd om informatie over hun activiteiten en resultaten te delen op het platform door middel van blogberichten, nieuws, evenementen en andere soorten activiteiten.

EPALE wordt gerealiseerd door een centrale ondersteuningsdienst en een netwerk van in Erasmus+-programmalanden gevestigde nationale ondersteuningsdiensten, die tot taak hebben interessante informatie te verzamelen en belanghebbenden aan te moedigen om gebruik te maken van het platform en ertoe bij te dragen. EPALE kan worden geraadpleegd op: http://ec.europa.eu/epale.

Erasmus+ Virtuele Uitwisseling

Erasmus+ Virtuele Uitwisseling geeft jongeren aan beide kanten van de Middellandse Zee de mogelijkheid om deel te nemen aan de interculturele dialoog en hun vaardigheden te verbeteren via instrumenten voor e-learning. Het vergroot de reikwijdte van Erasmus+ als aanvulling op de traditionele fysieke mobiliteit. Erasmus+ Virtuele Uitwisseling werkt nauw samen met universiteiten en jongerenorganisaties om jongeren, jeugdwerkers, studenten en wetenschappers te bereiken uit de 34 programmalanden en de 10 partnerlanden van het zuidelijke Middellandse Zeegebied (Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina1, Syrië en Tunesië).

Virtuele uitwisselingen zijn onlinedialogen die gewoonlijk plaatsvinden als onderdeel van formele of niet-formele onderwijsprogramma’s en worden overal erkend. Alle debatten worden geleid door getrainde faciliterende medewerkers die werken volgens een overeengekomen gedragscode. Door in te loggen op een veilig platform voor videoconferenties kunnen jongeren in kleine groepen samenkomen om sociale, mondiale of persoonlijke onderwerpen te bespreken. Het doel is om zelfreflectie, actief luisteren, respect en kritisch denken te ontplooien. Dialogen verbeteren ook de vaardigheden voor arbeidskansen, want er moet effectief worden gecommuniceerd, andere talen worden geoefend en ondanks de verschillen moet er worden samengewerkt.

Erasmus+ Virtuele Uitwisseling traint ook jeugdwerkers en professoren om virtuele uitwisselingsprojecten te ontwikkelen met partners uit andere landen, waardoor jongeren uit verschillende culturen met elkaar in contact komen. Bovendien helpt het project de leiders van open onlinecursussen voor een groot publiek (Massive Open Online Course, MOOC) een virtuele uitwisselingscomponent te ontwikkelen die aan hun programma’s kan worden toegevoegd.

Alle informatie is te vinden op: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_nl

Nationale Erasmus+-bureaus

In de betrokken partnerlanden (westelijke Balkan, landen van het oostelijke en zuidelijke Middellandse Zeegebied, Rusland en Centraal-Azië) verlenen de nationale Erasmus+-bureaus bijstand aan de Commissie, het Uitvoerend Agentschap en de lokale overheden bij de uitvoering van het Erasmus+-programma. Deze kantoren zijn ook het contactpunt in deze landen voor de belanghebbenden die betrokken zijn bij het Erasmus+-programma op het gebied van hoger onderwijs. De kantoren geven ruimere bekendheid aan en vergroten de zichtbaarheid, relevantie, doeltreffendheid en het effect van de internationale dimensie van Erasmus+.

Tot de taken van de nationale Erasmus+-bureaus behoren:

 • het verstrekken van informatie over Erasmus+-activiteiten op het gebied van hoger onderwijs die openstaan voor deelname van hun landen;
 • het verlenen van advies en bijstand aan mogelijke deelnemers;
 • het uitoefenen van toezicht op Erasmus+-projecten;
 • het coördineren van het lokale team van deskundigen voor de hervorming van het hoger onderwijs;
 • het toezien op de langetermijneffecten van het Tempus IV-programma (2007-2013);
 • het bijdragen aan studies en evenementen;
 • het ondersteunen van de beleidsdialoog;
 • het onderhouden van contacten met lokale overheden en EU-delegaties;
 • het volgen van beleidsontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs in hun land.

ACS-secretariaat

In de betrokken partnerlanden (ACS-landen) zullen bepaalde acties worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Comité van ambassadeurs van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, vertegenwoordigd door het ACS-secretariaat dat bij de programmering en uitvoering van deze acties is betrokken.

Netwerk van deskundigen voor de hervorming van het hoger onderwijs

In de betrokken partnerlanden (westelijke Balkan, landen van het oostelijke en zuidelijke Middellandse Zeegebied, Rusland en Centraal-Azië) stellen de nationale teams van deskundigen voor de hervorming van het hoger onderwijs hun gezamenlijke expertise ter beschikking van de lokale overheden en belanghebbenden met het doel hervormingen te bevorderen en meer vooruitgang te boeken in het hoger onderwijs. Ze nemen deel aan de beleidsontwikkeling op het gebied van hoger onderwijs in hun land. De werkzaamheden van de deskundigen berusten op intercollegiale contacten. Elk nationaal team telt vijf tot vijftien leden. Het betreft deskundigen op het gebied van hoger onderwijs (rectoren, vicerectoren, decanen, hooggeplaatste academici, functionarissen voor internationale betrekkingen, studenten enzovoort).

Tot hun takenpakket behoort onder meer de ondersteuning van:

 • beleidsontwikkelingen in hun land door in nauw overleg met de betrokken lokale overheden steun te verlenen aan moderniserings- en hervormingsprocessen en -strategieën op het gebied van hoger onderwijs;
 • de beleidsdialoog met de Europese Unie op het gebied van hoger onderwijs;
 • opleidings- en adviseringsactiviteiten die gericht zijn op lokale belanghebbenden, met name instellingen voor hoger onderwijs en het personeel daarvan;
 • Erasmus+-projecten (met name in het kader van de actie voor capaciteitsopbouw) door de resultaten ervan, meer in het bijzonder beste praktijken en innovatieve initiatieven, te verspreiden en te benutten voor opleidingsdoeleinden.

Euroguidance-netwerk

Euroguidance is een Europees netwerk van nationale centra voor informatie en voorlichting. Alle Euroguidance-centra hebben twee gemeenschappelijke doelstellingen:

 • de Europese dimensie inzake begeleiding voor onderwijs en beroepsopleiding bevorderen;
 • kwaliteitsinformatie verstrekken over loopbaanbegeleiding en mobiliteit voor leerdoeleinden.

Loopbaanbegeleiders en beleidsmakers op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt in alle Europese landen vormen de belangrijkste doelgroep van Euroguidance. 

Meer informatie is te vinden op: http://euroguidance.eu/.

Nationale Europass-centra

Dankzij Europass kunnen personen hun vaardigheden en kwalificaties duidelijk en transparant aantonen en documenteren in heel Europa. Dit initiatief vergemakkelijkt niet alleen de communicatie tussen werkzoekenden en werkgevers, maar vergroot ook de arbeids- en leermobiliteit.

Alle lidstaten van de Europese Unie en van de Europese Economische Ruimte alsook de Republiek Noord-Macedonië, Servië en Turkije hebben een nationaal Europass-centrum dat alle activiteiten in verband met de Europass-documenten coördineert. Dit centrum is het eerste contactpunt voor personen of organisaties die Europass willen gebruiken of er meer over willen weten.

Meer informatie is beschikbaar op: http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres

Nationale coördinatiepunten voor het Europees kwalificatiekader

De nationale coördinatiepunten voor het Europees kwalificatiekader ondersteunen de nationale autoriteiten bij de vaststelling van nationale kwalificatiekaders. De activiteiten van deze coördinatiepunten zijn erop gericht:

 • nationale kwalificatiesystemen te relateren aan de Europese referentieniveaus;
 • kwalificatiecertificaten, diploma's en Europass-documenten die de bevoegde autoriteiten hebben afgegeven te relateren aan het passende EQF-niveau.

Meer informatie is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/ploteus

Netwerk van nationale referentiepunten voor EQAVET

De nationale referentiepunten voor EQAVET zijn opgericht door de nationale autoriteiten en brengen de bestaande relevante organen samen waarbij de sociale partners en alle belanghebbenden op nationaal en regionaal niveau zijn betrokken, om bij te dragen aan de implementatie van het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en opleiding. De nationale referentiepunten voor EQAVET hebben ten doel

 1. de implementatie van het EQAVET-werkprogramma actief te ondersteunen,
 2. concrete initiatieven te nemen voor de verdere ontwikkeling van het EQAVET-kader in de nationale context,
 3. zelfevaluatie te ondersteunen als complementair en doeltreffend middel voor kwaliteitsborging dat het mogelijk maakt succes in kaart te brengen en ruimte voor verbetering vast te stellen, en
 4. te waarborgen dat informatie efficiënt wordt verspreid onder de belanghebbenden.

Meer informatie is beschikbaar op: http://www.eqavet.eu/

Nationale informatiecentra voor academische erkenning (NARICs)

Het NARIC-netwerk informeert over de erkenning van diploma's en studieperioden in andere Europese landen, en verleent advies over buitenlandse academische diploma's in het land van vestiging van het centrum. Het NARIC-netwerk is een betrouwbare bron van advies voor iedereen die naar het buitenland reist om er te werken of verder te leren, alsook voor instellingen, studenten, adviseurs, ouders, leerkrachten en potentiële werkgevers.

De Europese Commissie ondersteunt de activiteiten van het NARIC-netwerk door middel van de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen landen, het vaststellen van goede praktijken, de vergelijkende analyse van systemen en beleid op dit gebied, alsmede het bespreken en analyseren van kwesties van gemeenschappelijk belang op het gebied van onderwijsbeleid.

Meer informatie is beschikbaar op: www.enic-naric.net

Netwerk van nationale ECVET-deskundigenteams

De teams van nationale deskundigen inzake ECVET stellen hun gezamenlijke expertise ter beschikking om de uitvoering van een Europees puntenoverdrachtsysteem voor beroepsonderwijs en –opleiding (ECVET) te ondersteunen. Deze teams bevorderen de goedkeuring, de toepassing en het gebruik van ECVET in de programmalanden en verlenen advies aan de bevoegde instanties en instellingen die zich bezighouden met beroepsonderwijs en -opleiding.

Meer informatie is beschikbaar op:

SALTO-onderzoekscentra

De SALTO-onderzoekscentra hebben tot doel de kwaliteit en de impact van projecten gefinancierd door het Erasmus+-programma te verbeteren.

Jeugdzaken

Op het gebied van jeugdzaken verstrekken de SALTO-centra expertise, middelen, informatie en specifieke trainingen aan nationale agentschappen en andere actoren betrokken bij jeugdwerk. Ook bevorderen ze de erkenning van niet-formeel en informeel leren. Ze richten hun aandacht ofwel op een thema (deelname en informatie, inclusiviteit en diversiteit, training en samenwerking) ofwel op een geografisch gebied (landen van het oostelijk partnerschap en Rusland, zuidelijke Middellandse Zeegebied, westelijke Balkan).

Het werk van de SALTO-Youth-centra omvat:

 • het organiseren van opleidingscursussen, studiebezoeken, fora, samenwerking en activiteiten voor partnerschapsopbouw;
 • het ontwikkelen en documenteren van methoden en instrumenten voor opleiding en jeugdwerk;
 • het in kaart brengen van Europese opleidingsactiviteiten ten behoeve van jeugdwerkers door middel van de “European Training Calendar”;
 • het uitgeven van praktische publicaties en richtsnoeren;
 • het verstrekken van actuele informatie over Europees jeugdwerk;
 • het bijhouden van een database met opleiders en contactpersonen op het gebied van jeugdwerk en jongerenopleiding;
 • het controleren van accreditaties voor Erasmus+-vrijwilligerswerk in partner-buurlanden van de Europese Unie;
 • het coördineren van de uitvoering van Youthpass, het instrument ter ondersteuning van de validering van de uitkomsten van niet-formeel en informeel leren in mobiliteitsactiviteiten voor jongeren en jeugdwerkactiviteiten.

Onderwijs en opleiding

Op het gebied van onderwijs en opleiding bieden de SALTO-centra een platform voor Europese opleidingsactiviteiten met als doel de kwaliteit en impact van het Erasmus+-programma te verbeteren op structuurniveau. Deze activiteiten, zoals workshops, opleidingscursussen, seminars en activiteiten voor partnerschapsopbouw binnen Erasmus+-prioriteitsthema’s, stellen belanghebbenden onder andere in staat de capaciteiten van hun organisatie te ontwikkelen om volop de kansen die Erasmus+ biedt te benutten, om beste praktijken binnen Europese landen te delen, om partners te vinden of om de impact van hun project op Europees niveau te vergroten. Het SALTO-centrum voor onderwijs en opleiding verstrekt expertise, middelen en informatie over deze opleidingsmogelijkheden aan belanghebbenden en nationale agentschappen op het gebied van onderwijs en opleiding.

Meer informatie is beschikbaar op: www.salto-youth.net en www.salto-et.net

Otlas – het instrument om partners te vinden

Otlas is een van de hulpmiddelen die worden ontwikkeld en gehost door de SALTO-Youth-onderzoekscentra. Het is een centraal online-instrument om partners te vinden voor organisaties die actief zijn op het gebied van jeugdzaken. Organisaties kunnen hun contactgegevens en interessegebieden registreren in Otlas, en ook partnerverzoeken aanmaken voor projectideeën.

Meer informatie is beschikbaar op: www.salto-youth.net/otlas of www.otlas.eu

Eurodesknetwerk

Het Eurodesknetwerk biedt informatiediensten aan jongeren en mensen die met hen werken aan Europese mogelijkheden op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken, en de betrokkenheid van jongeren bij Europese activiteiten.

Het Eurodesknetwerk bestaat in alle programmalanden en wordt op Europees niveau gecoördineerd door het verbindingskantoor van Eurodesk in Brussel. Het netwerk antwoordt op vragen, verstrekt informatie over financiering en biedt evenementen en publicaties aan. Het draagt tevens bij aan de opbouw en het onderhoud van de Europese Jongeren Site.

De Europese Jongeren Site verstrekt Europese en nationale informatie en biedt mogelijkheden die van belang zijn voor jongeren die leven, leren en werken in Europa. De aangeboden informatie is ingedeeld volgens acht hoofdthema's, bestrijkt 33 landen en is beschikbaar in 27 talen.

De Europese Jongeren Site is toegankelijk via: http://europa.eu/youth/splash_en.

Meer informatie over Eurodesk is te vinden op: https://eurodesk.eu/

 • 1. Deze aanwijzing mag niet worden opgevat als erkenning van een Palestijnse staat en doet geen afbreuk aan de individuele standpunten van de lidstaten in deze kwestie.