Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Koja su druga tijela uključena u provedbu programa?

Osim prethodno navedenih tijela sljedeće strukture pružaju dodatnu stručnost za provedbu programa Erasmus+:

Mreža Eurydice

Mreža Eurydice ponajprije se bavi načinom na koji je obrazovanje u Europi strukturirano i organizirano na svim razinama te joj je cilj pridonijeti boljem međusobnom razumijevanju sustava u Europi. Ona osobama odgovornima za odgojno-obrazovne sustave i politike u Europi pruža usporedne analize na europskoj razini i specifične nacionalne podatke u područjima obrazovanja i mladih koji će im pomoći pri odlučivanju.

U okviru mreže Eurydice stvara se opsežan izvor informacija, uključujući

 • detaljne opise i preglede nacionalnih odgojno-obrazovnih sustava (nacionalni odgojno-obrazovni sustavi i politike)
 • komparativna tematska izvješća posvećena posebnim temama od značaja za Zajednicu (tematska izvješća)
 • pokazatelje i statističke podatke (serije ključnih podataka) i
 • seriju činjenica i brojčanih podataka o obrazovanju, kao što su nacionalne obrazovne strukture, školski kalendari, usporedba plaća učitelja i nastavnika te potrebnog vremena za poučavanje po zemljama i razinama obrazovanja (činjenice i brojke).

Sastoji se od središnje koordinacijske jedinice koja se nalazi u izvršnoj agenciji i nacionalnih jedinica u svim zemljama sudionicama programa Erasmus+ te u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Više informacija dostupno je na stranicama izvršne agencije.

Mreža nacionalnih dopisnika Youth Wiki

U skladu sa strategijom EU-a za mlade i s ciljem poboljšanja znanja o problemima mladih u Europi daje se financijska potpora nacionalnim strukturama kojima se pridonosi mreži Youth Wiki, interaktivnom alatu s pomoću kojeg se pružaju koherentne, ažurirane i iskoristive informacije o situaciji mladih u Europi i o nacionalnim politikama za mlade.

Financijska potpora daje se tijelima koja su imenovala nacionalna tijela, koja se nalaze u zemlji sudionici programa, za mjere koje provode ta tijela radi proizvodnje informacija karakterističnih za tu zemlju, usporedivih opisa zemalja i pokazatelja koji pridonose boljem međusobnom razumijevanju sustava i politika za mlade u Europi.

Službe za potporu e-Twinning

eTwinning je zajednica učitelja i nastavnika iz škola od predškolske do više sekundarne razine koja se nalazi na sigurnoj platformi kojoj mogu pristupiti samo učitelji i nastavnici koje su odobrile nacionalne vlasti. Sudionici se mogu uključiti u niz aktivnosti: provedbu projekata s ostalim školama i razredima; rasprave s kolegama i razvoj mreža stručnjaka; sudjelovanje u raznim mogućnostima za profesionalni razvoj (na internetu ili osobno) itd. eTwinning se financira u okviru ključne aktivnosti 2 programa Erasmus+. Otkad je pokrenut 2005., registriralo se više od 570 000 učitelja i nastavnika iz više od 190 000 škola, a održano je gotovo 75 000 projekata u zemljama sudionicama programa.

Učitelji, nastavnici i škole koji sudjeluju u projektu e-Twinning primaju potporu od nacionalnih službi za potporu (NSP). To su organizacije koje su imenovala nadležna nacionalna tijela. One pomažu školama tijekom postupka registracije, traženja partnera i provedbe aktivnosti projekta, u promidžbi aktivnosti, dodjeli nagrada i oznaka kvalitete te organiziraju aktivnosti profesionalnog razvoja za učitelje i nastavnike.

Nacionalne službe za potporu koordinira Središnja služba za potporu (SSP), koja je odgovorna i za razvoj internetske platforme e-Twinning i organizaciju aktivnosti profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika na europskoj razini.

Popis svih službi i dodatne informacije dostupni su na: https://www.etwinning.net/hr/pub/contact.htm

School Education Gateway (SEG)

School Education Gateway je europska internetska platforma za školsko obrazovanje koja je trenutačno dostupna na 23 jezika EU-a, kojoj je cilj pružiti sve što je učiteljima i nastavnicima potrebno u smislu informacija, učenja i profesionalnog razvoja, podrške kolega i umrežavanja, mogućnosti za suradničke projekte i mobilnost, saznanja o politikama itd. Osim zajednice učitelja i nastavnika, baza ciljnih korisnika SEG-a uključuje sve strane koje sudjeluju u aktivnostima u okviru programa Erasmus+ kao što su: škole i ostali obrazovni subjekti i organizacije, donositelji politika i nacionalna tijela, nevladine organizacije, poduzeća itd. 

Budući da je riječ o javnim stranicama, na internetu im svi mogu pristupiti (tj. i iz država izvan EU-a). Zbog tog dalekog dosega platforme očekuje se da će se poboljšati veze između politike i prakse školskog obrazovanja u Europi te pridonijeti promicanju politike utemeljene na realnoj situaciji u školama i potrebama na tržištu rada.

SEG nudi širok raspon sadržaja, kao što su dobre prakse iz europskih projekata, mjesečni blogovi i video razgovori s europskim stručnjacima za školsko obrazovanje, internetski tečajevi za učitelje i nastavnike kako bi im se pomoglo u rješavanju tematskih nastavnih izazova, resursi kao što su nastavni materijali, vodiči i europski skup alata za škole, informacije o školskim obrazovnim politikama, tematske vijesti i događanja itd. Nudi posebne alate za potporu učiteljima, nastavnicima i školskom osoblju za pronalaženje mogućnosti za osposobljavanje i mobilnost radi profesionalnog razvoja (tečajevi u ustanovama, praćenje rada, aktivnosti poučavanja itd.), koji se mogu financirati u okviru ključne aktivnosti 1 programa Erasmus+:

 • alat „Katalog tečajeva” iz programa Erasmus+ (za mogućnosti osposobljavanja uživo)
 • alat „Mogućnosti za mobilnost” iz programa Erasmus+ (za mobilnost učitelja i nastavnika u okviru ključne mjere 1.).

Dodatne informacije: https://www.schooleducationgateway.eu/hr/pub/index.htm

EPALE

Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi – poznata kao EPALE – inicijativa je Europske komisije koja se financira u okviru programa Erasmus+. Otvorena je nastavnicima, voditeljima osposobljavanja i volonterima te donositeljima politika, istraživačima, medijima i sveučilišnim profesorima koji sudjeluju u obrazovanju odraslih.

Na stranicama su dostupne interaktivne mreže kojima se korisnicima omogućava povezivanje s ostalim korisnicima iz cijele Europe, sudjelovanje u raspravama i razmjena dobre prakse. Među mnogim alatima i sadržajima EPALE nudi instrumente od posebnog značaja za (moguće) korisnike programa Erasmus+. Neki od primjera su:

 • kalendar tečajeva i događanja, koji se može upotrijebiti
 • za pronalaženje mogućnosti za mobilnost korisnika projekata u okviru ključne mjere 1.
 • za promicanje tečajeva i događanja koji se organiziraju u okviru projekata ključne mjere 2.
 • alat za pretraživanje partnera, koristan za pronalaženje partnera za pripremu projekta koji financira EU ili za pronalaženje ili oglašavanje mogućnosti za praćenje rada
 • forumi za praktičare nude dodatni alat za povezivanje osoba i organizacija sa sličnim interesima
 • suradnički prostori, u kojima partneri na projektu mogu raditi u sigurnom okruženju na razvoju svojeg projekta
 • centar za resurse, u kojem korisnici projekta mogu pronaći referentne članke, izvješća, priručnike i sve druge materijale koji su proizvedeni u okviru njihovog projekta ili koje je proizvela njihova organizacija, čime se nudi dodatna mogućnost širenja
 • blog, zahvaljujući kojemu sudionici projekta mogu razmjenjivati svoja iskustva ili učitati videozapise u kojima predstavljaju svoje rezultate na neformalan i dinamičan način.

Projekti koje financira EU potiču se na dijeljenje informacija o svojim aktivnostima i rezultatima na platformi s pomoću blogova, vijesti, događanja i ostalih vrsta aktivnosti.

EPALE provode Središnja služba za potporu i mreža nacionalnih službi za potporu u zemljama sudionicama programa Erasmus+, a zadužene su za pronalaženje zanimljivih informacija i poticanje dionika na služenje platformom i davanje doprinosa platformi. EPALE je dostupan na: http://ec.europa.eu/epale.

VIRTUALNA RAZMJENA Erasmus+

Program Virtualne razmjene omogućava mladima s obje strane Mediterana da sudjeluju u međukulturalnom dijalogu i poboljšaju svoje vještine putem online alata za učenje. Navedeni program proširuje doseg i područje primjene programa Erasmus+ kao dopuna tradicionalnoj fizičkoj mobilnosti. Program Virtualne razmjene Erasmus+ usko surađuje sa sveučilištima i organizacijama za mlade kako bi uključio mlade, osobe koje rade s mladima, studente i nastavno osoblje u 33 države koje sudjeluju u programu i 10 partnerskih država regije južnog Mediterana (Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Palestina1, Sirija i Tunis).

Virtualne su razmjene mrežni dijalozi priznati diljem svijeta koji se obično odvijaju u sklopu formalnih ili neformalnih obrazovnih programa. Debatama upravljaju kvalificirani moderatori koji postupaju u skladu s prihvaćenim kodeksom ponašanja. Prijavom u zaštićenu platformu za videopozive mladi se sastaju u manjim grupama kako bi raspravljali o društvenim, globalnim i osobnim temama. Cilj je mlade potaknuti na introspekciju, aktivno slušanje, međusobno uvažavanje i kritičko mišljenje. Dijalozi također poboljšavaju vještine zapošljavanja budući da zahtijevaju učinkovitu komunikaciju, učenje drugih jezika i suradnju kroz međusobne razlike.

Program Virtualne razmjene Erasmus+ također pomaže osobama koje rade s mladima i sveučilišnim nastavnicima da razviju programe virtualne razmjene s partnerima iz drugih država spajanjem mladih iz različitih kultura. Štoviše, projekt pomaže voditeljima masovnih otvorenih mrežnih tečajeva (Massive Open Online Courses, MOOC) da razviju sastavnicu virtualne razmjene koja će biti uključena u njihov program.

Informacije možete pronaći na: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

Nacionalni uredi Erasmus+

U uključenim partnerskim zemljama (zapadni Balkan, zemlje istočnoga i južnog Sredozemlja, Rusija i središnja Azija), nacionalni uredi Erasmus+ pomažu Komisiji, izvršnoj agenciji i lokalnim tijelima u provedbi programa Erasmus+. Oni su središnja točka u tim zemljama za dionike uključene u program Erasmus+ u području visokog obrazovanja. Pridonose većoj svijesti o međunarodnoj dimenziji programa Erasmus+ te njezinoj vidljivosti, relevantnosti, učinkovitosti i učinku.

Nacionalni uredi Erasmus+ odgovorni su za sljedeće:

 • pružanje informacija o aktivnostima programa Erasmus+ koje su otvorene za sudjelovanje njihovih država u području visokog obrazovanja
 • savjetovanje potencijalnih podnositelja zahtjeva i pružanje pomoći
 • praćenje projekata Erasmus+
 • koordinaciju lokalnog tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja
 • praćenje nasljeđa programa Tempus IV (2007. ̶– 2013.)
 • pridonošenje studijima i događanjima
 • pružanje potpore dijalogu o politici
 • održavanje kontakata s lokalnim tijelima i delegacijama EU-a
 • praćenje razvoja politika u području visokog obrazovanja u svojoj državi.

Tajništvo AKP-a

Određene mjere u predmetnim partnerskim državama (države AKP-a) provodit će se u bliskoj suradnji s Odborom veleposlanika skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država koje zastupa Tajništvo AKP-a koje je uključeno u planiranje i provedbu tih mjera.

Mreža stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HERE)

U predmetnim partnerskim državama (zapadni Balkan, države istočnoga i južnog Sredozemlja, Rusija i središnja Azija) nacionalni timovi stručnjaka za reformu visokog obrazovanja pružaju lokalnim tijelima i dionicima stručne savjete za promicanje reforme i jačanje napretka u visokom obrazovanju. Oni sudjeluju u razvoju politika u visokom obrazovanju u svojim državama. Aktivnosti mreže HERE temelje se na kontaktima među kolegama stručnjacima. Svaki nacionalni tim sastoji se od pet do petnaest članova. Članovi HERE-a stručnjaci su u području visokog obrazovanja (rektori, zamjenici rektora, dekani, iskusni sveučilišni profesori, službenici nadležni za međunarodne odnose, studenti itd.).

Misija HERE-a uključuje potporu:

 • razvoju politike u njihovim državama podupiranjem modernizacije, procesa reformi i strategija u visokom obrazovanju, u bliskom odnosu s predmetnim lokalnim vlastima
 • dijalogu s EU-om o politici u području visokog obrazovanja
 • aktivnostima osposobljavanja i savjetovanja usmjerenima na lokalne dionike, posebno na visoka učilišta i njihove zaposlenike
 • projektima programa Erasmus+ (posebno onima koji se provode u okviru aktivnosti jačanja kapaciteta) širenjem njihovih rezultata i ishoda, prvenstveno najbolje prakse i inovativnih inicijativa te njihovim iskorištavanjem u svrhe osposobljavanja.

Mreža Euroguidance

Euroguidance je europska mreža nacionalnih resursnih i informacijskih centara. Svi centri mreže Euroguidance imaju dva zajednička cilja:

 • promicati europsku dimenziju u aktivnostima usmjeravanja u području obrazovanja i strukovnog osposobljavanja
 • pružati kvalitetne informacije o cjeloživotnom učenju i mobilnosti za potrebe učenja.

Glavna su ciljna skupina mreže Euroguidance savjetnici i donositelji politika u sektorima obrazovanja i zapošljavanja u svim europskim državama. 

Više informacija dostupno je na: http://euroguidance.eu/.

Nacionalni centri Europass

Cilj je Europassa pomoći osobama da predstave i dokumentiraju svoje vještine i kvalifikacije na jasan i transparentan način u cijeloj Europi. Ovom inicijativom olakšava se komunikacija između tražitelja zaposlenja i poslodavaca te mobilnost za potrebe rada ili učenja.

Nacionalni centar Europass u svakoj zemlji (Europska unija i Europski gospodarski prostor te Republika Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska) koordinira sve aktivnosti povezane s dokumentima Europass. On je prva kontaktna točka za svaku osobu ili organizaciju koja je zainteresirana za upotrebu Europassa ili želi saznati više o njemu.

Više informacija dostupno je na: http://europass.cedefop.europa.eu/hr/about/national-europass-centres

Nacionalne koordinacijske točke za Europski kvalifikacijski okvir (EQF)

Nacionalne koordinacijske točke za Europski kvalifikacijski okvir daju podršku nacionalnim tijelima pri određivanju nacionalnih kvalifikacijskih okvira. Aktivnosti nacionalnih koordinacijskih točaka za Europski kvalifikacijski okvir usmjerene su na sljedeće:

 • upućivanje nacionalnih kvalifikacijskih sustava na europske referentne razine
 • upućivanje na odgovarajuću razinu Europskog kvalifikacijskog okvira na potvrdama o kvalifikacijama, diplomama i dokumentima Europass koje izdaju nadležna tijela.

Više informacija dostupno je na: http://ec.europa.eu/ploteus

Mreža nacionalnih referentnih točaka za Europski referentni okvir za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Nacionalne referentne točke za Europski referentni okvir za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju osnivaju nacionalna tijela i u njima se okupljaju postojeća relevantna tijela koja uključuju socijalne partnere i sve predmetne dionike na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi pridonijeli provedbi Europskog referentnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Ciljevi nacionalnih referentnih točaka za Europski referentni okvir za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju jesu:

 1. pružanje aktivne potpore provedbi programa rada Europskog referentnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 2. poduzimanje konkretnih inicijativa za promicanje daljnjeg razvoja Europskog referentnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u nacionalnom kontekstu
 3. podupiranje samovrednovanja kao komplementarnog i djelotvornog načina osiguravanja kvalitete kojim se omogućava mjerenje uspjeha i određivanje područja u kojima je potrebno poboljšanje i
 4. osiguravanje djelotvornog širenja informacija dionicima.

Više informacija dostupno je na: http://www.eqavet.eu/

Nacionalni informacijski centri za akademsko priznavanje (NARIC)

Mreža NARIC pruža informacije o priznavanju diploma i razdoblju studija u drugim europskim zemljama te savjete o stranim akademskim diplomama u zemlji u kojoj je osnovan NARIC. Mreža NARIC pruža pouzdane savjete svima koji putuju u inozemstvo radi posla ili daljnjeg obrazovanja, ali i ustanovama, studentima, savjetnicima, roditeljima, nastavnicima i mogućim poslodavcima.

Europska komisija podupire aktivnosti mreže NARIC razmjenom informacija i iskustva među zemljama, utvrđivanjem dobre prakse, usporednom analizom sustava i politika u tom području te raspravom o pitanjima od interesa za zajedničku obrazovnu politiku i njihovom analizom.

Više informacija dostupno je na: www.enic-naric.net

Mreža nacionalnih timova stručnjaka za Europski sustav kredita za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Nacionalni timovi stručnjaka za Europski sustav kredita za strukovno obrazovanje i osposobljavanje pružaju stručnu potporu za provedbu Europskog sustava kredita za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET). Oni promiču donošenje, primjenu i korištenje ECVET-a u zemljama sudionicama programa i daju savjete nadležnim tijelima i ustanovama u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Više informacija dostupno je na:

Resursni centri SALTO

Cilj je Resursnih centara SALTO doprinijeti unapređenju kvalitete i učinka projekata financiranih iz programa Erasmus+.

MLADI

U pogledu mladih, centri SALTO pružaju stručnost, resurse, informacije i osposobljavanje u određenim područjima nacionalnim agencijama i drugim subjektima koji su uključeni u rad s mladima te potiču priznavanje neformalnog i informalnog učenja. Oni imaju tematski (sudjelovanje i informiranje, uključenost i raznolikost, osposobljavanje i suradnja) ili geografski (države Istočnog partnerstva i Rusija, južni Mediteran, zapadni Balkan) fokus.

Rad centara za mlade SALTO uključuje:

 • organizaciju tečajeva osposobljavanja, studijskih posjeta, foruma, suradnje i aktivnosti izgradnje partnerstva
 • razvoj i dokumentiranje načina i alata za osposobljavanje i rad s mladima
 • davanje pregleda europskih aktivnosti osposobljavanja koje su dostupne osobama koje rade s mladima s pomoću Europskog kalendara za osposobljavanje
 • izdavanje praktičnih publikacija i vodiča
 • pružanje ažuriranih informacija o radu s mladima u Europi i različitim prioritetima
 • osiguravanje baze podataka o voditeljima osposobljavanja te drugima koji rade s mladima i na njihovu osposobljavanju
 • praćenje akreditacije volonterskih organizacija programa Erasmus+ u partnerskim državama u susjedstvu EU-a
 • koordinaciju primjene alata Youthpass za vrednovanje neformalnih i informalnih ishoda učenja kod mobilnosti i aktivnosti mladih.

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

U pogledu obrazovanja i osposobljavanja, centar SALTO nudi platformu za europske aktivnosti osposobljavanja kojima je cilj unaprijediti kvalitetu i učinak programa Erasmus+ na sustavnoj razini. Navedene aktivnosti poput radionica, tečajeva za osposobljavanje, seminara i aktivnosti za izgradnju partnerstva o prioritetnim temama programa Erasmus+ omogućuju dionicima da, između ostaloga, razviju kapacitete svojih organizacija kako bi u cijelosti iskoristile mogućnosti programa Erasmus+, podijelile najbolje prakse diljem europskih država, pronašle partnere i povećale učinak svojih projekata na europskoj razini. Centar SALTO za obrazovanje i osposobljavanje pruža stručnost, resurse i informacije o tim mogućnostima osposobljavanja dionicima i nacionalnim agencijama u području obrazovanja i osposobljavanja.

Za više informacija posjetite: www.salto-youth.net i www.salto-et.net

Otlas – alat za traženje partnera

Jedan od alata koji razvijaju i nude resursni centri za mlade SALTO je Otlas, središnji internetski alat za traženje partnera za organizacije u području povezanom s mladima. Organizacije mogu registrirati svoje kontaktne podatke i područja interesa u Otlasu te izraditi partnerske zahtjeve za projektne ideje.

Više informacija dostupno je na: www.salto-youth.net/otlas ili www.otlas.eu

Mreža Eurodesk

Mreža Eurodesk nudi usluge informiranja mladima i onima koji s njima rade o mogućnostima u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih u Europi te usluge uključivanja mladih u aktivnosti na europskoj razini.

Mreža Eurodesk, koja je prisutna u svim zemljama sudionicama programa i koju koordinira vezni ured za Eurodesk u Bruxellesu, nudi usluge odgovaranja na upite, informacije o financiranju, događanja i publikacije. Ona pridonosi i animaciji Europskog portala za mlade.

Europski portal za mlade nudi mladima koji žive, obrazuju se i rade u Europi informacije i mogućnosti na europskoj i nacionalnoj razini koje bi ih mogle zanimati. Na portalu možete pronaći informacije iz osam tematskih područja. Te se informacije odnose na 33 zemlje i dostupne su na 27 jezika.

Da biste pristupili Europskom portalu za mlade, posjetite: http://europa.eu/youth/eu_hr. Za više informacija o Eurodesku, posjetite: https://eurodesk.eu/

 • 1. Tim se nazivom ne izražava priznavanje Palestinske države i ne dovode se u pitanje pojedinačna stajališta država članica o tom pitanju.